Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í
f- 1'OKHOK CÁPA Ml 4
ti?(UÍ fUIMH fk#ff
f Ml tra l-wkf
rU t JJÍ I4m }l M"f ff
JMb MjMifiiIjtf r1nl "H
#b t4ínf st#'M rfifl
tl4#fif(i f4'kMi rirkjf v e
ÍS#(tlm J ÍUfcrwt rniMřo !!♦
fctf f fcff ďfi-f o "'!
rUf í#f !"h' n-' akolo
Irét I ifnk lm If rif
tmn'jf # ! ffťUAln fcl fiti
ni 'lh#f 7 t tjiřnf í'i
!) tjftf ítal I ' !] # Jf4l
nK('Ni rtf liifrw i4Jmt Wll
plantélnlkr liiifi#kf mi Niif
fa politik kMtuiá viMt-
íím k fak#rtm -r4mt dn J#l -
httk' tkhnhj riňilňí JíM
im'I blahodárný nliatk tk"i
%UKinUjhn íř4mjl f Uj křf
polát utli-r llfni mohtiíil
l Mj"?ft" fhfoltnf bjtf lámj
J#J!ffc (l vlatní poťtu-k atranv ku
klaré al fi I lak tln In ili
ft Ulili Jm Jíl mí ! ! J
vin bjl sMt lantiln ků v bortil
akoto Jdnohlaan an(wno bjlo t
fiirtxM politice fi Ir J-tí strany
republikánské V lápílí kroku ť
molo svolán bjla valná a-hft ta
omUIk do t m do bdoé i
nejvřtilťh síni v Nvw Oriean %bj
chváleny byl kroky ktrrél pian
Ulolci učinili ÍhhIUJI řfchůi tato
přdtihla vríkeré očekávání neboť
účastnilo se jí mrri třrmi a čtyřmi
tisící lidi mezi nitmi velmi mnoho
Tynlkijiclch posud demokratů
Předsedou byl W J Heham bývalý
tnayor ueVa New Orlears Jedním
g rtíniků tyl James Wtlkinson
bratr kollektora mésta jiným řeínl
kem byl čelný pr&n(k a loavlrii
vftdce demokratický W S Tarker
bod Meii un"řťními jou n&Nle
dajfcl: "UKtn-Reno ie upMmné odporuSa
jene a vybízíme lid matu Louii
na aby organiaoval e ? kluby ý
bory a konvence sa tím účelem aby
tvnlil t kaldébo diUrikta kongrea
ního onlanee kteří by zavázali xe
ifolopBobiti a národní republikán
ekou atranoo při organizování onf
movny poMlanct k ochraně ameri
ckého průmyslu"
"Unneieno ie tímto prohlaSuje
me že příčiny které vedly k zabá
jen! tohoto hnutí jsou povahy finan
ční a průmyslové a že character a
postavení vAdcft jsou doHtatečnou
lárakoD Že bude vždy ucilorati o
dobrou cprávu pro vřechen lid toho
to a'átu My proto požadujeme po
ctivou volbu a Hpravedlivé čítání a
prohláíenf vxledku a očekáváme
od blavnído uhadnlka Hiátu ie k to
mu přihlédne abychom mli náleži
té zaetoupeuí mezi úřadiiíky regi
atračními a volebními"
UsneHení přijata byla jednohlasé
prohlášení řečníku že chtl od ny
néjřka bláaiti ae ku trané republi
kánikó v zále£itech národních přijí
mány byly a všeobecným a bouřli
vým potleskem Jakého praktické
ho výaledko kroky tyto míli budou
dlužno prozatím vyčkati Nesmíme
tapomínati že vládnoucí na jihu
trana má v ruce nejen moc ale i
veikeru maíinerii volební a až poud
opravovala ai výsledky dle avébo
přání
DeraokraUtké čaHopiny na nevěru
oviem b cf umlíujf aneb bagateli
cnjf toto roztržku na jihu a mezi ji
Dým vyiýknjí plantážníkfim nevěr
noat k z&aadám demokratickým
kteréž prý opouřti k vlili hmotnému
ziaku Výčitka tato jettt ovňem
pitomá Proo pak vlantno máme
atranyaneb proo ku atranám ae hlá
síme? Snaul k vůli jménu jež atrany
ty Doaf? Dojinta že nel My hlásí
me ae ku atranám k v dli tfaadám
jejich jíouce toho přeavédóenf Že
aááadr tvto prospány budou celé
aemi a proto i každému jednotlivé
mu občana V to vřrí ft to od t&a-
ly t %ttnj ríf tthkkik kl f f r (
(Mikt 9yh iMý it I lf
ri ili k4 iř-ii ){ rp) iki
tf n li třiU a ffijíili I
fm a M lili k I M'i t
( tk ví li f ifli ♦##
rf #M?%' 4 I f (
fcf bly rlá a klw l l4-
1y d#K kn!tl m k "'
ptmfU a " ilf t
byti v #ní r#lf i liM-J M
if lkif d'kfr ktřt Hií d
li r-í -tmi iit!'l i
al a M4f fc i #44li a ki třirí
t J-llňí fJť)ti i
} I lfnl
ťadrUnl polrailn pot Imlln
a Mkft
ářolaf iprávy JlnatiU
wílíUkího od Nora vliltth' t
Wahlřtjftofl roimohl # pořní
4nf trotřdkA k vtlítl l nika
alqí(ťh ia (thitm d -ilrní U
lfh tiikti mřroi úJ4noti a tm
Jmíria rii4 Jrt to #t k(fr&
na úkor nirhi oIIimIh v
jfnýíh Mitn-li i{dtfj trhy
l ilílkr klr1
ilmna v lof a
Ukárnkkern ďii bv mohly vy-
rotíli na li In Jnl # proti také
Mutí Ji a4kony nec hrání 1 v tom-
to ohledu celní o brana jet tpdy
jen na pr apírh A tol leprv
kdyby at4alo tikonn jfl by do
trávu tielikýrh třth ciilih palřl-
ka te slitu do státu takatovaly
Pak domácí výrobé potravin po
chutin a léku doUlo by se náležité
ochrany a vřru nebylo bj v 6 hro
třeba jich padčlaif sjíe iifporuí
né by so prodávali jak ve velkém
tak v malém lite jettsak jiná
če Cizina posýlá nám sem pádě
lek pod všelikými jmény jen aby
oo nejnižsího cla doáhla a obchod
nás a takovým zbožím stňj co stfij
mosí aoutéžiti
Ohledněme li se pončkud po či
nitelích které ipolupfisobily jed
nak ka vzniku jednak ku vzrostu
zla vytčeného k výsi a roztahu
nynřjňímu musíme kromé egoismu
lidského poukátati k principu děle
ní práce k neobyčejnému rozma
chu a rot k včtu věd technických a
lučby doby novější Co ne týče
principu dělení práce byl a j-8t
ovíem týž pro vývoj a po rok lid
ský činitelem nejzávažné £ím i dě
kuje mu člověk vře Čímž nyní
jest Na druhé straně lze však
říci že jest spojen jaksi s velikými
škodami a závadami zdravotními
kteréž organismus lidský oslabuji
a ničí
Z toho nejlépe vysvíti jak ne
bezpečným také padělání bývá
zejména ale co se léku týče A
jak oproti tomu dfiležito jest aby
jednotlivé staj na jednom a témž
usnesly se zákonu ochranném mimo
ochrany celní Padělání děje se
apfisobem rázným a záleží již ve
smíchání zboží jakosti horší n lep
ším použiti méné cenných surovin
k přípravé jistých potravin pochu
tin a léku zvláště znehodnocování
potravin určitými výkony přidává
vání látek aneb přípravek téměř
bezcenýcb zlepšování vzhledu za
krývání určitých vlastností jakož i
zadržování jistých pochodů lučeb
ních v potravinách zvláštními pří
sadami výroba přípravek umělých
často i takových které mají a pra
vým zbožím společný toliko vzhled
Vyjmenovali jsme jen některé
spftsoby padělání i čehož vysvitl
že mohou s prodeje potravin je!
některým tím apAsobem porušeny
byly vedle ikody hmotné pro od
běratele vyplynouti I velká nebez
péčí adravotnf neboť na příklad
při padělání másla nejsou vyrábíte'
lé u volbě prostředku pranic vybí
raví kdežto mnohé pochutiny zbar
veny bývají různými jedy aby vy
bllžely lákavě Ano i nákaza ae
šíří vznikající následkem požití
i4 #k #'"! f $h t #i4
- l Anhjifti n téřJ b r%
'kilhtjmi m-m a e-l ijt-f
lsn n t$nh h r 4 1 j f- li p4U
rMJliř í f' Ji?Hf lrKi
ottfin rf tl tj'f tín í
I fií!U ptMIiJÍ J-t
i tt
' i i
j lttA „ptfniif vlífckí
Mfh atrK akt-řik i!f
fciřlii fJ#ttr!ita jtl Uf
!n( #„#f t#ml MIkf j riy r#
tltk4k4 m 't f ! f!-"řňí
ka #t # f # h' tříki lttki p
akiioval lMjf oriv4nl
l to 1 1 v tťjH J4 tk'4
fejťií a př4ň'tf f J# lt
I 1 4 ti ttitfnku%M iťttotltm v
mr"hth řfpl# h řtl "i !-m
(ta v tom a ofifri atát'! ri'lř
# fií 'Uka o kitN
pIt4nf i#jm pik j alíikl f i
ifth V atílíářil laklítíi pořii4
(ní jt -t j- a i J lnota4
a oitu á II il t tknula
'íftraoiti mnt i dl toh i4k'
I rif přtjín'i a í k atarvtvrrtí i4
t I na jju hl 4kU I bylo by Ií
'ItlttU pMtjmi trty Jikfkou
ub pvHliMf k nprnt dnorw
ni l i hUm a potravinami k
vtlknnlí a 1 1 JkaiM h apSo
ba jak pr4 lili vjietřoáfí akou
ik leiMfch a podávání do-
broa laní o nu h V lom pak terna-
[duký odUr vládní jemu! mojí po
ru rflzné t4namy a zprávy kon
-lární I atatiatiky mnoho by mohl
vyar-nali
Vl IvC i v tom jinak bídném Ka
kousku učiněn krok k dosažení ná
pravy ve směru vytknutém a v Ví-mt-ku
vydán před několika lety
jednotný zákon v nfrnl přihlíží se
k opatřením výše uvedeným o
stupnýn a soustavným ve zvlášt
ních útvech pro vyšetřování po
travin pochutin a lékQ PAiobení
zákona ukázalo se jak zprávy ta
kých ústavů tiskem vydané toho
jou dok adem i zprávy našich
konsulft v Německu nejvýše bla
hodárným Uskutečnění zákona
jenž v všech státech Unie stejné
ho dosel by ohlasu bylo by jen
potřebné tak aby občansi vo nemu
silo se na dále nechávali v ohromné
míře hmotné vykořisťovali a zdra
votně poškozovali Jestli v jiném
směru přiblíží se k zdravotnímu
stavu obyvatelstva tož třeba i v
tomto ohledu nějaké nápravy již
proto že obyčejné různé padělky
pod různými jmény se vyskytující
nejprvé chudší třídu lidu našeho
zasáhnou a tam většího rozšíření
nalézají jednak i neznalosti a
předstírané láce jednak že na vít
ší odbyt re počítá
Zemědělský odbor za republikán
ské vlády zřídil pozorovací stani
ce zřídil pokusné stanice ano i
zařídil náležitý dozor na jatkách a
drobnohledné prohlídky masa a
kdyby odbor působnosti své na zá
kladě patřičných zákonů rozšířil
zařízením nějakých vládních a
státních ústavů vyšetřovacích pro
technická vyšetřování předmětů za
potravu sloužících a předmětů
jichž so obecně užívá musel by zá
hy výsledek se dostavili jako v
Německu Vláda zmocněna nále
žitými zákony mohla by vymezili
okrsky takých stanio vyšetřova
cích ustanovovat! spůsob vyset řo
vací a poplatky za vyšetření vybt
rati i vydávali různé předpisy i zá
hy by se ukázalo že celkem náklad
veliký by nebyl poněvadž pokuty
v případech kde padělání by ae
dokázalo ve veliké míře přispívaly
by k uhražení nákladu spojeného a
udržováním takových a podobných
odborů ústavů a stanic Jest
ovšem samozřejmo že pouhé poku
tování by nepomohlo jako spíše
spiše konání povinností svýcn or
gánŮ jež by k práci také povolány
oyly nepodléhajíce nijakým vii
vům zevnějším tejmeca politi
ckým
NOVÉ K1STII-IY
i ffnl 14 Mftf f kfllkklpfHf ) 1'ftkrnftit Zpnf
(1'ofc fixování
t
k J I u k l# I lsniN(K )u i
tSuti t m f i siiU tiiř 'tin( I '
M
t t k -Kt " ! '''f t tt t
I ' ! ř t slřř il--ik'n( tini
I í#t! miJI ' KMfi l!iiiM)lHmMlt)'li{lhinttiii ko
( f 1 ! yirh M }nrti ík
l )- b tíl i f On u I Jt } ttlfí-
(' } K l-rn -(%!4 UÍ
f Na ll ofiřk lřik
o V lSřit f hl-ifki hn r
!t Ob'4 tUf)( h íl4vskA-
I r
a Ji-kra V rfltUt ffB ifL
JI Klln# !
kiMJ Vla te
a ZnímM t-rft kí-Ia Hověla oJ
J'ia i lltr#-ty lurntft
V I U od Hrkofnlř Z itolfkuo
pfrloM Jan XrU S-
to M'i 4nfv V(t ik'í a na kn !'♦
víkalkra r I'mv-1 fft
11 rika tm iLmal Pravdiví
ptiWby PWoil J II Mil Mtift
trojím il jtí x V K Klínuj V }
1t Mulkanfk4 Uduika I'ovídka
xl V Il-ílka n rift j
II Kmcrírh Fortundl O l Morice
Jkale l'řfoil Krsnt llrál-k H%
l i iirrman i'oroi r injiint
iifelohl J Juniffiisiin H rrntft
1 Ilarař Povídka od Vt Chocho-
!oii-ka f) centů
ulimkl lflk
IMŮ ccskvrh drsnou ho itoletí Heimal
Itittmlterg 8 centů -
19 Vrlorhy psna IVtihorskřho Ob-
TAfi k ze Života od ofio l'o4iiipske Hc
Alex Novela od (iustava Pfleife-
ra Moravského H rentů
21 Ilovy vriUky Zpřv eplck od
ViScl Silce 8 centů
22 SmtitnA ivatha Z polského přel
Edward Jelínek 8 centů
21 Itliinivý hoiiNlista Pepíček a
Pejiíka Noveletky od Tyla 8c
21 Bulhar Srnutnobra v 1 jednání
(xl Marhitka 10 centů
25 Xřkolik archů z rodinné kroniky
Novela od K SW-tlé l centů
21 Icňti' nckolik archů z rodinné
kroniky Novela od Světlé 8c
27 Protiehůdci Iiáaeů od Nebeské
ho 8 centů
28 Voják nováček Novela od Prav
dy 8 centu
29 Přátelé až do smrti Cuang-seng
Jeho choť Tien-Sí Čínské povídky
Přeložil V Petrů 8 ctů
30 Mnriiika Hra v jednom jednání
Přel Celakovský 8c
31 Básníka bánník Obrázek a hu
morem Zsatihula J--I Krásnohorská 8c
32 Hlatlpisec Historická novela od
Voccla 8 centů
3-1 Lazarlce Národní bíbiič srbské
vybral a přel J Kolář 8c
34 Masopustní lúnka Červený rak a
modrou korunkou ňest ned61 po svalWi
Tři novelky od Václ FiKpka 8c
35 Karla Obrázek z okolí domažli
ckého od Boženy Němcové 8c
0IU& i VOPICXA
ČESKA PIVOVARNICKÁ SP0L
Jediný to ryze český pivovar v Chicago
pp uosiinsayra ve opoienycn outiecn vo vemeni
FRjftVil : ŮESKÉ : PIVÓ V
z čcstéHo chmele a neiWílio sladu
Kdo ia i'e lednou chce ie piti
Laskavé objednávky ave aaresujie:
"VSoWmuuv iĎrevxvvwtt Co CWvivvo
t -i- -- -— — - - _i
Tbinrrbnr Á -iír"Trni7 —
Jedlnf česk rolnicky" éiwopli ve Sp-Síátech Předplatné $1 ročně
Do Cech 125
: "
T JlnnvM ftj ' - - VMh K
himif%f ( a ! f[ H t j- f
tkii k #lf títtá tir4 AS
f#fi4 i-f 4 () PH h t
lřftí Amf %f af it s")Arf)t M
i mr"i 4 t kl M Vt hiďsí
Ti(t J ff#r " it"lif Wfct#
fUk tfft IMf# lot rh ált tf í Jf
f h t tnt U t lliMr h 4U I tf l
k f t I hft U )l k tf t
♦ÍM" h #(? uif t v# d k U
t vS t#Miiltk t!'f h {' k'1 }#I
Si' h h f-tf ttf K'!'tnifM k1
t"ťr líf hi rM i ftft —
i # ¥? r ( mu f { t4r'a
Uf 'f'
fftif % t % 1 1 t rjfi i s
nin řMt # "ii ?
tihm 4iismt l"t tfi ♦til r-M
„ yi ff„ i ř a it ' iř)(t (M(íf4
rř'HlÍ4 M II ttVJfuň
''ř-kl řHil t VI li il I I fítO lofo f
a _ ú II H-v
Trsy trrir t'irtrM vr o M 1
Irn4 h fI I I Mho
tH It luhr tAN a i4ik
Outtan vtlkv oÉ ltř)tr limhY
IsnMvydíní 1'řřl Morr Hjty itily
l''
T M „„„ „(1)- muriok ve
mu - [ A II hko I
_ „ _f
' V '?"''
▼a- i v
niiu-Mi-
)tUnf~ MP'na li -knirká — ltřřik f
íviliovkf — roblediií doby v bílo vzi v
- (eD 1100 j
c ir ! miii _t u
lii' - „k - i iw 'uinw — iw r
bAinlkova— ena lisi i
I v
nv iiii iw iiikov u eruaa-iiu „
jdt - bnf dolinxlruzi — Vlsť a matka — W-
ké irriiáiy — Pomřnky z Itozte —
sr ' Torní- Divadelní ředitel - Cc-
jnaiw
R IVt Itňln r kefo ník'ho — Dali-'
(mil — Poslndní pohanka— Alrhemiata-
Talaři u Olomouce— Cena 100
Hv V: Drobné povídky— Cena 1-00 t
HvVI: Poslední Čech — Rozervanec
ti H(L a Pril Vnitrní
— -tni iv 1 i-i' — tiiiiHa — uuiusi - i
vlastenec— Cena 100 Jí -
SvVII nraniboři v Čcchách-Svátf
ky na Vyíehrade— Věze a v nové W-Ji— - A
blatný iteneda neb: Založení kláMcra ¥
vyšehradského— Cena 100 'J
8v VIIIi Pomřnkyz hrobu nejstar-' U
Síbo Četba — 8 poctivostí nezahyneš— '
Ženich na licho— Sestry — Bláznivý hon-
slista— Slasti a strasti cestujícího Čecha „
—Hra r ochoty — Opatrnost korunami
moudrosti — Cena 100 "é
Sv IXi Vychovanec pomsty— )c7l V
na přísaha-— Nový1 rok — Zlatníkova ml-1
8v X : Rozina Huthardova— Čcrh a
t -ieh — IThUř n vlnil vkn — Kvn vlndvlífiv
—Katův syn— Karbaník a jeho milá- f
Panáci ze žvestek— Chudé devíe a bobi- 1
l J ! WU i
Hv YI : TZr&iVA krBflkí? nnvblkv !
Nová sbírka— Cena 100
----- — — i - 1
8v XII: Báchorky— Básné a besedn'-
_ _ i i i i
cieni— jiiMini n icchiih ursoenu míru
zy a zprávy — Satirické a obranné řlánt
ky— Cena JOO i
Sv XlIIt Literární a divadelní roz-' j
pravý— 8 novinářského řeřniftté fll0„
— Vech 13 avazkŮ vesmía vázaných V-
místo 1 1330 poutě tu $ 1000 y
OTTO lUBlH
pokladník 'ij
V i
nabízí ctěným krajanům
a zejména y
klerfi iest ncjzáfflffi a nejlepší t trhá v:
stále a Žádné liné mu více nechutfl
"
1
1
I1
ioM' :