Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4' - -w'
tor -
V— I 'OK NOK ZAl'ADII-4
4
4
i
v
'V
9
a
- s
-i
-
-
- :
i
h 4
i
I
i' :Jf_
1
POKROK ZÁPADU
fHr-4 ř i- k 4r 1 1 p i h
I lil i MSj — řt íM
Tltktrat lili jlisl Mé lt
'rtMr r I ii#s
KM nm invMi
AlIM Mflalťr Já nrifCff
řlffl áTO
Pn Sanioná ! t 9) Um
f kjMI ( - fcrn- #'
!♦( fiF ''#l I JlíHtí-jHI
t 0p lt' l' p ?-
11 f II
p4ttít # K-k ff JWif K H
e njKmífz t tri a k™p' se -4"i
(t - ( ## tri -
f# - itfikw attr f
Jk4kf fcekt J" k ) W-Ml
f" ) 4- S ! '! k'#r il
pM 4 trt ! ' !♦ (►
Mrl(t ! 4r'f w#
Ml ) I # ♦ k' kf V ttflf 4
Mlír kntt iu lil t4 1 i ♦"i
mu itm i l"ítk ihiM
Mra
l fc4fl I dl i4tf líl lilflit i
) 4r~hné tk H i' fik'i (
n JH ! # ' ♦♦i i'it
ti i t i''n )-4 ř -
i m fl n- i MM "'
IHorHf klí pmi f' i tll
nt ) t-l"-1 ni ' M U t "
k tk 4-)41 iotil MHIWI nrkofft f
pnlMén A1f't] i říkfttkť-
ťoKitoK yAPAin
Ornatt fH
V Omahft dncáfi září I8ÍM
KaIdý kaxdidít do bijiati y
Ndé tnul na j řítě li-Iu ta!i
biti 1 bnJ olikojp klfj e
na ariiilo rnřnit tiřkly politický
kibátek
Doj řoi! bekkXm na tíicii itea
nich V Chicigu v Onuze a jinle
a výklcltk jekt iždj tentfl — lra
ne dile jfítř a sařivootf tře
ba potajmá
POKiniO DOVIDt SB t'8Sí(VATI
jako ten nejpoctivěji mul tna li i
aebebldnžjil lín fa labem kde i to
ieoa kaldí dovede e umAti — má
li nové uby
Některé íksy iabývají ei otXz
kon emancipační velice i zastávají
§e tak velice práv žen le rapome
noa pH tom mnohdy nejen na ku
chyň ale i také to — ie i maži
nřjaka ta práva příwluíf
NlKTKaí DEMOKKATt POCHVALUJÍ
ři nynější tákon celní co lepil
neili McKinleyho Jeli tomu tak
muií nám také přinénti lepŘÍ 2a-y
neili onen Uvidíme v brtka jestli
nim nemalajoa straky na vrb£
RirCBUKiHt V NlVAIít požXda
li sice senátora Jonese aby se po
děkoval ale odpověď jeho již na
před mohli vidět tolik že vyavaní
jejich obdržel proratím však
"žlabku" že vtdáti se nehodli
MATOB MĚSTA WAŠEHO — JI8T TO
na pováženou — odmrštil minule
jednoho i uchaneíft o registraci
při volbě poněvadž neuměl ani
dest Čitelně pH&t jakoby v politice
taková maličkost měla rozhodovat
Dějoa se to teď věci !
Nií BÝVALÝ SENÁTOR VAIf WTCK
byl vždy trochu výstředním a proto
nepřekvapuje zpráva že si ve Vanh
ingtoně kdež nyní většinu ěa-u by
dlí koupil starý kostel a v něm nyní
obývá Libí prý se mu ve zvlášt
ním příbytku znamenitě
TlTE8! POZCSTATKT VELIKÉHO
přítele Čechů amerických zvéčueié
ho Vojty Náprstka uschovány bu
dou v popelnici v nejkrásněji! potu
řtaioati Náprstkovy v jeboprumy
šlovém museu v Praze Takové
pomníky nehynou ale v duMch a
rdcích národu na věky ne staví
CLIVELA5DI8M09 A LEOILATI VNÍ
podvody politické chyby a sliby a
hnmbuí? bvly v Maine poraženy
tak uraví New Yorský Sun Když
▼ Maine tak pěkně prohlédli tu sít?
nvněiší správy vládní jak asi buíe
v stÁtech druhvcb kdež rovněž
pocítili ta tíha — politických chyb
demokratických
' '
!r%tr liMílít f(ll tfh fth'
V ftnif§ i í alf řMivřa f'
li lfi % 1 '!! ďi'-k r j I
hn t 1'řli Wliří '( f K 4 r
p ft rřif jří!l I ř"U !"
j f ( kt f J 1f I I ft ll !!
jfil ní lt" Ank# itkluDt
lt }tt II 4 t ) l I Mb-i#
řiínřt ! dňt( n#ií tř
ťtm'fcy l f if mi i mu- hH n-4
bjt MJ m rt li hki- ík-m iffí ttl
li UriMikf t!ť'k)rrt l4hrin ! in
Tak "1 14 íl tv iiif iUm'
XnknrnmtH ím noví v?r 4
J{ I l'řV' !i l' l 'tU I kaupl
ny lnilili" tjhřftlný likt piii
otfřii ířtmfm k9tř v kt
tétií ntiýtáni )"! 1 lt( lni p l i
ch ' hřoií J in mrll To
tik i4 iik&tkt jk by lo tp
'Iklo v tom antrťh'tí'km t4tí
71 SvfrAftkKA řlIJtMt fSt KM
t břtkl jb ř iodkkh'
ki aby tu ípř t lili fn-cii
by st ml I ý ilobvUk Jim i ti k
rum vyvJu iVlnt k tomu po
díl (práva naho koimu! v Znri
ťba v kttríl niřii"iil na lrli
tu tlia e Svjcírku iitoJuost vý
vozu americké Iti cifilim
Mwoiif e uvl pard UtamlX
d2 nai tak xáhy pňvlu rodu 6
svých zapomíná poněvadž í ve těl
řích osadách c ke íkoly sulnitnl a
nťKInl e tuši aneb to m patrnou
návštěvu zrušeny 1 ýti mukl České
casopisťrtvo je-t tilavníii: lakloreti
v záleŽitotecti nároiliilcb ale co
platný snaby ty když nejsou podpo
rovány cekkou školou
KftEaťAffHKX morXlka klade ve
likou váhu na sedmé přikázání a
zrovna nejzbožnější duse na po
hled jednáním svým dokazují že
žijeme v době licoměrnijtví pod
vodo záplátovaných kolejí krach 6
a šachri bankovních bursovních
Spekulací jež spíše vzájemné okrá
dání a vykořisťování podporují
aby z takového pak výdělku daly
pár dollarů — na nový koatel
Lid nedovede se obohacovat a
vykořisťovat! na účet jiných on
nní schopen ckradati obec a stát
jako se strany všelikých korporací
politických "klik" a trastu se děje
a ku podivu Že nebyl by schopen
když zbraň v rukou jeho leží —
osudí volební — zbaviti se takých
a podobných upíru kterýchž nám
doba nynější doba Clevelandismu
nasadila
Divná veo! Jak bou&(vala
druhdy Slavie proti tomu když ně
kteří chtěli navrhnout! liranta po
třetí za presidenta aě nebyla to tře
tí lh6ta nepřetržitá Však ejhle
Když nyní guvernér Wisconsinký
Verk navržen je po třetí Ibfttu ve-
lebí jeho navržení Slavie co iifjlp-
ší věc jakou jen demokraté uúioili
mohli Tak to je a bylo u Slavie
vždy Ať dělají republikáné cokoli
věk není to dobře když ale
totéž dělají demokraté už to
je tak dobré že ani lepším být ne
raftíe
V BAIACH NAŠICH fiOKOLsKÝCII
jakoby pojednou nový ruch se já-
vil Každý uznává že závody v
nynější své "šabloně" odstraněny
býti musí že udílení cen jednotliv-
cftm působí jeti nevraživost nelad
IÍ11 i ý -
nruzosirasne uiumi usvuuioii uviue-
ním ško ním a nostunním iakož i
že čnnost sokolská nezáleží pouze
a výhradně v tom abychom novým
"pllškem" se ozdobili ale že hlali-
ší lest vvznam věci sokolské krás-
ný účel: vychovali dorost náš ne
jen po česko ale v pravdě so-
kolaky
! t Itil I I JLl 11
fiinn rr b'ii i"ik F i
' ktitnii 1 lr il kl lil i tlrl li&kM
- -
t1 ďl lt!4#hn Si'l'k Mmáí
m(t ť I dttik't I-(4
ř(í'i ! kt(ff'il tojid JS míjí
#( ! si j j Ir IH hk I l i
)n aby pvk pro tmý p
Mfni ř% k-iiU )! Ilttjl v#!mi
pri !-
l$fii siiioi afi ratli ř4
1 U Amkřikt # nbřř f4t(
ťmti d4h" ro 'tJtk jikíhokolif
ktrkt#rii Jn k lI kk Ulrtl ftiíl
p-ttM a p' fi lnfm tá'kirrt htm
liki- vtkáitti mohl do
t %l " di ňfa l i klio lpoví ls4j
Mh-i Mlthn V pMpah
Sr- knril4 lni prj#tnni jt Ji
f4'# li l kfr átá I ro rkliplky
fto dřobt rftl v k"ftřikt folkti
jf tM- poliltkl f ht Jíl vjři
liti a d4vrtlio ila kori£r6 il
viti
Ítnroitt M4VrA VLXfiA a2k
dd d rt4(i slovu kvírnu div
I thi ftřýr k Mm liíiiboii řippřo
pv Inr Tak vli li JpjníUká a p
p#l tpůjílí rflifiA památky kf
MnliJkí iw tHovoti výtav v
Cliícvtt tím výslovným doroz
uměním vlá lou ivf f piU ji
tato za riálriiU ochrany po nřktu
rm obrněnci parníkem váleřným
opojených St4t(k — Zpět AI do
sud uik nestalo ac uplynul jil
skoro rok o l výstavy A pak m
divlm jestli Amerika Kvropé jesl
pro posměch
MXmeIel mnoho (eských rodí
í d které své dítky ěekému jazyku
neučí dílky jejich ěesky nemluví
ano mluviti nechlí aó rod i ř o ně
kdy anglicině sotva rozumí a bídně
ji komolí A máme žel mnohé
české osady kde české školy svo
bodomyslné živoří nenalézají žá
vodoucí podpory a náležité pozor
nosti takže zrušeny býti mutí
Kde to žactvo ty dítky přilnouti
mají vlastně tedy k České národno
sti — al na zvlas'ní případy —
když školní vychování a styk spo
lečenský jsou přirozeně směru
zcela jiného
Dob&e radí "Sokol Americký"
bratřím svým: Nezavádějte do
cvičení zbytečné poklony pozdra
vy a "saluty Co je dobré pro
vojáka jenž jest všemožně zbyteč
ně týrán a co dobré jest pro slabo
duché kteří vidí v zbytečném po
klonkovánf znak vzdělanosti nebo
dl se pro nás tím méně pro naši
mládež Neučte ji věcem zbyteč
ným a ničemu co zaváří otročinou
Jen pošetilci mohou si zakládali na
takových tretácb jakými jsou různě
prováděné pozdravy A jest to po
šetilost takovým tretům učili
Komenský v Labyrinthn světa pra
ví: "Potkali li se klří rozličné
ho tu bylo kejklování rukama ústy
koleny a jinak k sobě se toulení a
choulení summou rozličné trety''
Celá vojančina jest surovostí zbyt
kem dob barbarských i neměli by
chom si z ní vypůjčovali ani ato
mu" NKDÁ SK UPRÍTI ft NAUKA (
praktické platnosti svobodné smlou
vy o práci jest lichá a planná
Jevlf se nejlépe za nynějších špat
ných časňv kdy mnoi-ý rád jest že
vůbec práci má Obchodník pod
nikatel továrník a výrobce kupuje
práci arcif jako obyčejné zboží
jehož cena se řídí dle obyčejných
tržních zásad nabídky a poptávky
avšak při tomto kupování a při
J tomto prodávání za doby nynější
soutěže již novým celním zákonem
zvláště cizině umožněna jest není
děln'k jehož volnost se sice theo
reticky nznává skutečné tak neod
mi - i ii_ ! i - i
i i ™ l "V J 7 77 V
a poijniKsiei hutvi vrací ueiiimu
' tr- ti- i k
kuDule V iv ooměrrt Blav obebo -
du a soutěže tohoto ciziny zasáh-
ne jak vidno i děln'ka jenž leto -
ní zkušenosti pohádán asi dvakráte
se bude rosmíškt nežli by a vo-
- lebního osudí dal hlasu svého těm
již zlaté demokratické časy mu
naslibovali a zaiím připravili mu
'AíkUf1 M lřuí Mm) Jfi I Ijl f
h"jw'il míli
Kit I Min f rM MtliA rs
v I ditktívrt vypátrali plk
liti prVptNní fltki iMi Vt diáhf
n i řil V Mloiř fb'llťl to '
fti I poiVlf M I d ilř llf -tl A
isklif ífl al vt i ft4tf n
I páni d#iktiff im iI4 pfpa
dnf p(kli íp#fioi kl#rý
t ráfy n utn) lhtm luplml
Uvil bl Jimi nj dřuM dva
itfilly k l'mi plilákil ti j- loa
li -n dl J'ho ři 1 pUiV Nsiif
to pf přf t eo líktktiťi podilfiA
J linl Vh i ř ksm sptkkilt po
I'ilř přfpkJsní ittkl fi KftM
Cify A ?t i Js ni t%n aby
bli flklk M ( tříkiini a At l t
př#pln( a kntfil viřl(t
XlftVAN AMtilfRÝ itK
f: (jr(řiky novílio taníi íiil
dfltl bilo fl lbVfírt poflivjl
ld# lil jVtli V po!rdnt li SI ho
tih phbylo uni dkrt lodi f'k!v
lm kiibirkfrli slip dllvl
Pvakrát toliH dMvi lell na kanál
kk{cb dokách aby bylo odvěšeno
Ohrtiodftlri dMlm ěs t oživení
oIm -bou a 600 Ml pgkhoremvnů" I
nichl větiina neměU v li(ě i-o d U
tí do tato iaekoneětiAi!amřstn4fjl"
Tak bláá zpráva a ()wef N Vork
ie ilns IR září práva taková za
jisté nepotěší y kteří umínili si n
bohatili stbe pustošením lesů ff Sou
stálí a dření všeho li ln vysokými
cenami najmě dřevařské truty at
lid po v šech ně který stavební drivl
potřebuje muž? jí příznivé uvítiti"
Jak patrno raduje se Hlovan Atoeri
cký z toho Jo dělníci v Kanadě bu
dou mlti zaměstnání a výdělek kdež
to dělnici naši vládní budou zahále
li a trpěli bídu nouil My nevidí
me v tom nižádnou příčinu k chválo
zpěvům a jásotu
Jak draho nám přijde dkmokra
tická správa země to se nedá nija
kým spŮsobom ani přibližně odhad
nout Někteří ztráty dají se ovšem
vypoMtat Tak ku příkladu víme
že obrat peněz v bankách za ro
končící rokem 1893 byl 02000000
000 kdežto za rok končící červnem
1894 obnášel jen 4800n000000
Jeví se tudíž obchod menší o
$14000000000 za ten rok Kdyby
chom počítali čistý výtěžek obchod
ní jen pět procent jeví se nám v
úbytku tom Již ztráta $700 000000
To ovšem pociťjvati jest i v úpad
cích kteréž byly větší o dvě stě
millionů Jakou ztráta utrpělo rol
nictvo klesnutím ceny všeho co má
ku prodeji nelze odhadnout! Tak
ku příkladu cena koní klesla o dva
cet procent cena ovcí neméně
Ztráty dělnictvem utrpěné jsou ještě
větší uvážfmeli nucenou zahálku a
snížení mzdy Pochybujeme že by
dva billiony kryly ztrátu kterou lid
této země utrpěl za jediný rok vlády
demokratické
Demokratický New York Sun
má aspoň tnlik pravdomluvnosti že
nepoplrá juko činí naše české de
mokratické časopisy že nová celní
předloha bude- míti v zápatí snížení
mzdy PíSřť: "Nová celní před
loha bude příčinou upravení cen v
mnoha oborech obchodu a jelikož
směřuje většinou k snížení jich če
lili ovšem bude i k nižším mzdám
následkem čehož dělníci budou ne
spokojeni a budou tomuodpoi
klásti I kdy 2 by mohli zrovna tolik
zboží koupili za méně peněz nebudou
spokojeni ObávajlC se počátku
snižování sazby mzdy však jestliže
američtí vyrabitelé shledají že ne-
f rooUou soutěžit se zahraničnými bez
j-
i:
1 takového snížení ovwmu že toto při
1 r
ítlí muI K'lníd mn1 "m ?"
'droWli - Dřlcl Hař™ "" V°"hn
toho ačkoliv ne bez velkého odporu
Jest patrným že když by zboží jež
ž poud se zde vyrábělo mchlo
přiváženo býli levněji musí výloha
domácí výroby snížena býti a to
i
♦tÍ(#oti ftfrtf ent hW Mimo
iepk'jříř kříil1 iMlabkýari'
br l-mio přs lloboii rslaf )
l i U lim rtflř j-4ikol li -! 1[
m kraUrká přiibl(i jest ilJno
Htttnnt V lMhřli JJ P'"ljt's A
Níkiff ilry pr4# rnráhf áplal
fc lio )!i4 pMh 4f4 '( ťrtl J
lfár i inb b it#-liřwy f ftb# I
Dfl ji( n#vři')i i iivéiraá i4t-
dl ř k(er4 byla ibi I iv4n Jak
r4hr ii posljlfj flfibttř (
nlll mi 1 1 al uklifi d r
pMj#m tiohtth Vi n prospěj "
U dlfiicl ♦ f f
éf--
Ktf4iovl v ($fiirn M lí
liUsijfer knltifii jkt pove v
Uným ví l -em li 1 1 Tolik j Jist" i
I řd h #n #st marný fiebipM
nril diky oiln t4l Toil'i f
SjíÍHf I vlkřř Aiil přskili tffoj 4
fMierrift h p-ikř k'ivýi b I vřdř f
kýili mfilnek a ři4fiřů dnelnl ďi- !'
by rďpřiv-lk) ifko-i klerik4ln( tlil i '
v lá h o křk 141 Vt planuti ( %
Uy v att I nynějíl bud tlm větlt
únav iiAsUd ivali Vft Iwvktvl klv '
říkilů m##eao je dn# tobki ta f '
spolky katolický' ti tovaryšů dk' 4
ivn"ti nemftl Pře lo ! Č#
rhov nemohou sw hiv lk! klidu jp
a neteciiosti dostta lní bur pořlná fi
ni strany klerikálnl výstražným hla -4
sem Máť ona jeiiá velikf vliv v #:
IL -„ I IH I X
mlý li I venkovský Veliká mtsf
iislezaii leštA v teiím tiolružl v
ij iikm-i a vlád Poměry f C4
hácli ač tu a tam bývají pěkně lič
ny jsou přec jen velmi smutné V#
mif se vsi usiir všechna snaha aj
námaha všechna práco zápasu ná
ro Inostnimu druhým důležitým o-
lAfkatn ilulir venuln mm trsmIA
zorností Tu klerikalisrn postřehl i
proto jeho výbojnost a inlvaha V i
otárkácb církevně náboženských sto j
jí (yecby velice pozadu nechávají ae '-
Ještě hojně ovládali a podporu ! -akci
klerikátní svou lhostejností V ":
svou nevsímavostl jakž samy N L ! _
toho doznavsii Wnes 1 1 2 nedosta
čuje aby za čočoiici "slovanských
olifaiiQ" mel národ i na Ule upěti
v poutech onoho systěmu který jej
duševně ztýral a ožebračil o mluva '
jeho a samostatnost
iijv jvjv jn#i4 urif diaio lla-
Aug Koeniga hamburské kapky při- Y
V mm luml í a 1 1 uiiallla n
praveny k OKamzue pomoci prou i
všem lěřkostem v zažívání — Kj' '
ll8rtz Cook St Portage WÍ8 M
Tržní zprávy
ti
Chleago H táM
Jsk s podobí osni msM pod kUroa by b
mobl (4 a les kleknoat- V mloolio tdol kls %
kUklskilVi Tento ifátn poísl osnoa ui Ji
BlJIt prodává 44 i 3-4IV 1 1
XnkaNo klssl t4i v esi kle t llvf 4'
Ot4 JmI Ui lcrui)itioi íUlo I %nt %
21 (O proikTi M M MH
JkOfflko ]kkl etnf ponákdd oolibls)II prodá-
TákSkk 4UI'4
Loáoi ksmsno dril t csb! rjtoké 144
Trlnf esnr ks dobjrtk Json vstlea rordlIotrr
osikám vksk o noo mul al přd tdasm
í(
Bisnábo dobjrtkk pMválí s o rul o níoo vloo
vlo
NjliI tufor prodávi ts m MiaUaáS pskaf
tá1eS U prostředni od 300 do $470) -
roli k tlrn 3 sob t2 002taNO krávy k IsJotIos
$1 14(1340
Vepřovy dubytok jskt o 2Í e nti UvnllM asi
prsd týdnem prostřadat al pákaý prodává aa i
51Ckíi60O vásálnoq $4415 M n-d ipílý a
nitdukrmaoy ks 3JO(i490
Omabk 34 xáH ' ť
fíthm týdnu mlnuUho byl přlvoí dobytka fTí
hovilbo vítf ! ta ala vapřovaho nbylo RUv H
trtia na Uk dlso Jak týin k pHvou dobytka % i
tufiiétio rflstivá sUls nakpoko)lvým aa lako
áhn nfiiiMváil a ab in u á mtÁln nu f
pHveUuo tylo Jsdno tudo role vátlol 1110 lib f
prdntáp-m ka kť-réi kaplacano bylo S40 jlai
dvl stáda vola víilol kol 1300 llbor prodány sa
IJ80ft40Oi to byly Di JIspál esiy Ja byly kápla- V
esny Krávy a Jalovlos pndrva]l k ka flOQ f
I Ui voly k lira $1 OftUl Ti f
O vppřovím dobytka badn as sosd ? brkjj yy
nim risat v butiiiu buq m-b m pnvok
ooliubajs l dobřk vykrojsní Uo ) Mm dála tím
rnáuá C-n v ailaatám týdní UI o afeo kla
sik Da prlvstsao bylo ponaa I4U kosi a
aej vytál diwlli-ná ssoa byla tSoOj vátilns pro
dána byla ovtsm od $510 doM al aa $478 bs
díistálé a vAbne nskrmsaé prodávaly aa od $1(0
do $4 M
Mialo Jest o-ay wvaijil a vyáéf k nakládáni
prodává as aa 11 osnti dobři v b rondách 14 al
1S esntd nsjls4i atotnl isrw eantl a
ven 90 al Ji eentl - i
V)oa sti-oply na 18 cti
DrllM-1 prodává aa následoval: Slsptoe 1%
kohoaU á J irnl kuraU TíiT' kachny &T kro
oaol --( fcrdty V%t% basy Wifit Ib
Zvárlnei řrárljul slrplos naladí $Joa7l
tnert aUrl$a0i kaobny obyeelnl $1 OOUleOj
Bislllsrda $1 6tiWOO caavaa baek $1 40400 —
Brambory celirrakl MKjpUo
St Loata U UH
Pk-nloe mlanlý týdsa klesla opet v eenl a
prodává as aynt aa 4So
KokoHoe Je tál Isvaájtt H
'4