Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKWOK ZÁPADU
4
r
ÍPRW ZAHRANIČNÍ
TrUIFUK lit
Lil
HfJejr IV4i pMtíl " 1 4ft
i &ltmeký meti )nfn I li h -
k" I k Ijfhy fákttk MI
přere tnU atřipaký atmo I10
' i ! pt M
t%Jrr ii HlIiH forlIhU # Iru
ty Vil M 1} r% ílt v MM ř'ií4í#ři
I lil I Ji 1 ( Mnikl"l
♦ Vmi't fuU ihrtli Umu it ritu
l# lavný fifMký piit'l AÍre
? 1 (idcwH-ri'! n l) lt tdb
ního pljim Slyíl # ň l)t liti
2 r'J' '"'" hf'Ktíii I4tet4 jIki
yřiéiftovali aby pff li ii h
jlU Njíif KÍmof !
4 i M fl' Mho Ion flýbrl 1 J~
11 al pokil f nafMOvfe) l'l f 4'rl
iK km lřtt'lnfnylfttí ktr4 ho
I Vide došla Ipfáta In řak ý
tli"' J"1 mřtř tiáeledkerri toho by-
Veliká panika f) bilřee která tk
'ifulnl iprávou o ř#"froti drjfi
'pekultntU opět m utitlla
ř I" V ntrohrttdi ulálo m tu KU
: Jnwh ode dne 2 tářl 2 4 ntiHiiwn
Uj a ffl 6mrtf cholerou Ve VirJ
' r 1 151 onemocněni a hiJ ůmrtl toule
J Democl
J Tujný ruiťi }íer mininlr zabra
A Vicnlch tálelitontl nepřevezme tak
brzo povinnonti avého úřadu Jak m
to mílo Ačkoli n zdálo 1
-' ílr volni letitíiio dilotnata p
1 ? i ! -i :i _ — j
f rou i jt e obávat i nejboríllio
' £ JUrohraiUkd "Nvwýt Vran)ť
t)Iíe ! 40000 Ořbrojných iUko
'iWncrickýcb dobrovoInlkA ócki na
ířiavolaiil s Evropy aby ne vrátili a
Domohli aoovu tfldiU poUkou fini
t ak varuje vlftdu před tím i to orga
Vtllaovanjroi dobrovolníky a pouka
vtoje K lomu z poiHKO americay pa
Jvilon na katolickó temNkó výHtnř
'e Lvově Je nejcťtnf Ji navétžvován
pavilonu tom vyvť-Seny prý Jiou
- Kodobiíny vfidcfl tito bojechtivé do
irovolnické družiny (Strach má
atrně velké oci I r)
i
V Zdraootnistao carftv ie pr ponř
' '4 ud zlepSil ta to víak druhorozcný
ftyn jtho Jiří ktt-rý jeat tubťrkulín-
I llí-l 2
'Míl jeni utitek nmrii
i í
ř í: i Krdl trbský Alexandr uií pry ho
' velice pilně nfmecky ponřvař
J )-hce při ave" cwitA do Herlína kterou
jfiy Již podnikne navfitíviti cÍMaře
yilčma Kr&hk nrbhký chce dne 20
IJna přijeti do Herlína a pobýti tam
rormo
V liulfiarsku konaly se volby v
' 4i"iichi avltíaila mrana vl&dnl Stojlov
' "XoHtal ohromnou větíinu a také Ciin-
l'nv hvi 2volfn
Národní francouzský sjezd dři
xt u:i:i:
Jný poalaneo Jule (iueHJe přodn
r t Projednáviny byly ot&?ky tý-
ťlCKV avncl no v iBiuin uini:mu
VaJIcí ho aocialiumu a Htávek Po
debatě bylo jednohlamě uhih-ku
lo uby kongre vyslovil ae proti
líťobfcnó Htávcp Jelikož rf ne to
%ák proviti a myšlénka ta dělníky
j V joliko avadí Pravým cílem strany
fělnické dle prohláSenl ajnídu jeat
Ý%Menl utatní autority
Jiomdn Emila Zoly "Lourdea" v
ilž meři Jiným líií ne enámé ittejno-
i leněno poutničko min to ve Aunělfch
' yla papežukou tukviaicl aupnána do
fadexa aapověíených knih (I r
Ualedkem toho vydáno bude roma
U jÉ° nt0'''t vydání vloe)
I yan PrUH'cý 'kouHký ve
nTlbtti2 iirikimili ba tiolmnnti rtn
T HV1B"V w I " V
ežnké úřady aby e a Kvírinálem
'ohodly o ntodua vivendi Krom
foho aaaíal prý císař Frantižek Joťř
ieV?fci té iám několik dopinft pape
ii Také claař Vilém anažl prý ae k
i t i t _ 1 — a # „ _ I
(A}" privean nejaae uonouiun rat-si
1'atikánem a italskou vládou
tjfini dm ftt'#i (l mt (l
kjrii ij#km ) y
vlkm fti Mi m Iitřt K r 41
II inťrrt nt pftflfnUf t HfM
tnt lpí f I )vl'ítj" tnt
r f 4f v A lr( l rattfKf MÍp
rI ht kh)if(U lijn íf!k)rh
ifl kr4l ř vy hl f p
U lfil li dflKi l Jii prut í4ftf v
hmí f řittlřt4 f ř hj lf ! ři
I lt itn (f) don J#l Ki4 liftí
it-n pii4'" i Mvt A
d Vkíití vtifti piln it a
! I#íi ílititj p ki I r'fif ítkán
I HUfn't ut' ifit'lřt m th'i
prwíriji( fy pr4ti ťmi tří !(
f it'tn hf li ilv A l"If f
♦ ítl mtf 4ro U It Nklo
fjfintl I ťlddi j řik4) iřý
Miřtiií'it I al) fi"lkll4 p'il
opít VjJdn4vtti 1 ři4 fl hodni
mťiiiví k vftli tjkArn mii ípJ
Miéty otř'fifi Klwm N'4
mloijva lii l prý přivým opakem
hr Utxljťk) rjdd dkrttt jimi
bt-lgiťký nat a fifn"vn tni
potjitjl a nové volby na le li
HJřH urtujl Volby lyto buďiu
prvfif jol Ronati budou dle no
vlio bolirkílm tÁkona o liUv
clm právu
Zln li"joirtkjrh obťlnil pode
pitlo a upolkoté radé o l'idli p
lící lilijici aby ipolkotá ra lt uči
nila válná opatřriif proti anarclií-
ntftiu
V rotfmiUu dánitkém ukáxal ai
decílíl 3000000 liude ihned přijv
ta nová pftjAka
WttUer WdliMn vftdoe americké
výpravy jil měla doalni ncjxaiHlIio
nevěru která ne ik nexduřiU od
jl ae Soíithhiirnptonu do New Yor
ku Wellman obhajoval ne že jeho
vinou to nebylo a že vynaložil vždy
vAtho unii! a vřech pronlředka aby
provedl vé plány Nepřekonatelné
obtlie jež v centu ae mu poatavily
nedaly prý e předvídali Anír'1'
npoluělenové zmařené této výpravy
Wellmana provácejf a dle prohlášeni
jeho v nejbližilm ěane podnikne m
opM výprava nová
Indiánský covboy "Texas Jack"
který ai zinkal svou jltdon po celém
svétc nlavnou pověnf podnikne ted
"uměleckou centu" po Německu a
Kakouku Jeho apecialitou jest
ujeti ni divokých koních velké kuny
centy v eávodech a bicyklinty V
lierllnó evltěail v takových závodech
při jfadě do vadálenaati £0 kilorne
trn V Lipnku aleapřaltím v Ilam-j
L I T IJH
uuia mj r„nv„
chce ao teď odebratí do Vidně a do
i AH i! mhuř 1 Y% r
Prahy AC již při távodech oněch
xvítézl ěilt nic jinto jent že vydělá
hodně peníz a to již proto že v nudo
ntatný tento Indián velice ae líbí a a
iánotem 1ent vítán
mořnický attaché ídejního runkého
i i ti n
velHvynlauectva mínloadmirál L)u
buáov Dř aiižen b vokamž ku kdv
ra rueíuumi iinmui uiuii miucvru
u Swineinuenda v moři iialtickém
Kr! 4'a i JL Krt jt A
okreNiovMl ni obrežní opevněni a
podobné
r i I i II J
AuHtruln konaly ho volby do
nněmovny kolonie Viktorie a t v
nledka jde na Jevo Že nynějAf vláda
utrpěla elkou porážku Hylo cel
kem tvoleno '28 přívrženců vlády 54
clenu opponice a 13 neodvinlých
Také více minintrft bylo u volebního
onudí porazeno
V Jieriku konaly ae třídenní Hlav-
noMli ku poctě narozenin pretudenta
Diaze a výročního dne prohlááenS
neodvínlonti republiky mexické
Zprdoy i bojifité ěínako Japonské
ho ae jen hrnou ale pravdy v nich
ani pomalu j
Hlavni iirtndilt japonská chyntá
ne k překročení řeky Ťitongu Ja-
jonnký vrchní velitel urabé xainn-
gata přibyl do Seulu a bude Mditi
teď operace japonnkého vojnka na
ivorei i
'Uk I lil-i $iU m pi k
t ( lh itt% bjl í )ř'lM' f h tH fi4'o
ji ! # a btity 4h Vfti
l'k"řiti obfo Hhé 4íf r
f- fhf í4i'jíj mřtíf i r'
p4 ri lli-'! Np'ttl !ft
mj( itpni p"## ftf h J'o
řlfl}rř V d li k lf d" ' - j lě i lí I- Mtř j 'Iři Jj p'-h"t
U ft ##!n iř l# i'l iiiaKriitd Mw' d' i ' t-
£fftoy kifH '! mli4'!i '
ilf iřt Iv ff a fíi Ii4#l řkt k
f řlk" JlpífKÍl kť fl 0Í'tt J-Ujl
Mj #ii 1 ni fi řtij lM il4jri'
b'i I ♦yj-ďi44ft o irfr
yltfni ithil k i I 14 4't
nlffUiťf tt ťlf ml Kf'm líty
na pvifi Pierf V it v n'1 i
(jit ( ihntth p llo oitK'ii ti4
ifřřl blita n (Htl řky Valu áH
tnřř o lÁdky Kojkí !!
0 lporiiji fřli i př4v linlla noii liti
n f ltitvf M árii niié ntrtny řb
fiW vyi-řitujl o ilut pofirnf b
lodi Válrcn4 krr4y (ÍU U
TnHkty řik'lik ďijřiviidli IihII
voioiiříiiii poiMii il vojsko na Kořfii
U At f ři kr Valu tkaly loT
ttrm J uk in a v nivUlm t' I
pofipen vpliký křliík (Jlmri Ynn a
Iři jiné vkleěné hi li p"'ny i
tráknrýrn nnilt vrm ř(ftné ndá
vajl i prý oni potopili dř Jipon
ké lodi a itr4t tf utrpli neptr
' K trupy
Je nyní rta levněji! nl jká byla
po mnoho rokn a n-to knMý kdo
má ve ataré vbiti přátele kti-rýrn by
rad "nin io Ameriky fiomohl nechť
poulije riynějňlch levných vin a vy
plutí jim IMky řelavní Přeplav
s Křemen do New Vorkil to]( 1 18
1 Hamburgu t!7 Přeplav nyní vy
placený platí celý rok Cenu lintku
želeaniěního i Ntw Yorku důle ndé
limu každému na požádáni ale tento
není třeba vypláceti dříve až krátc
i-řed přijeřifem cestujícího do New
Yorku F 1ír dhkt tt Co
!0 AveC New York
TM lf I'řpUvul fiboltsd altům
The Boss Feed Míli
Cl
ti 1 1 "WV a
Nemele od 10do3ó bnňlů m hodinu
VileliDl dobytkáM M U krmivo roi-mUU
tlco vjd ntill rno namli U JhIK známu i
kftld firmr ji-til tkrml 190 botld rim roíií
„ u Jedinký rok ulatfl tolik kolik vdl m ulnk
i li mlíl krmit J„ko t víem líním vt itro
l'"ii " J" rod(i c dA vinovu jim odboro
ton0 "''' I''" n 7nloil po 1 lit
Y„Mkm Uw B Bímiy „ai „f
ridílti Jnl nál "I10HS" pro
JEDNODUCHOST
TUVANUVOST
LEUEOHT
BYCniX)9T
1 41„lf — J ti i
'""? m-Hrpiiiio mtnio Lliku jou
Oďlov l lrnllv Páky Jmu poo 8'4
ttopdiouU jin4jo iio-hi Mimtiiik
bom feed mill" i dám
a™ um vapuoji II TU
mdiota Jej rHt Zámks Ohi keidytn etro
i"m- cn 0tkí' Fodr-bnoeu ooiminl ediil
t w ivi lící
W ™a
liruininiruii m V II 1111 1 rll
immm
HiUKlWlílClI
odstrafitijo nečisté lilky % krve
léil nemoci krevní kožní vyritžky
boláky n a nohou vředy nvwli
unavenonť onpalonf a jořit zvliíAtí
vytcCný l5k pro Jiiruí nemoci
Cena 1100
Na prodoj to tnccIi lékárnách
Nemoci ledvin a Jutcr
nczftžlvnonř tniilnotnvílnoNf no
pravidelnosti v močeni vodnntel1
nonť řezavku nulový krtmen
zánít ledvin jlnli! vyléčí
mi in
i
Si?
in ii
Hahrlf m lildu
1'fif id t '##'♦ yř'í' # a kr ťfi
h í h i't tttti
Jljrl jxi I lřm firinrnm !
l-f tk j řiř'iřfí y
ktuji l iiíiíit a iUf
v 0 lo i M:"! i i phý pik n
pf'i d rttai I '
0fhll ři VOíU lí
Uut 4t pí f4 i f h i liřká a
lil'4 lnt Mi- bk dílek trnuti
ý li ípttři t jhilíjf I h dile
k'dl dl'll"l'rlf h #l-pt! a lí li
i rle jottl ijomi iiotl " V
loplnnftl'1 telitíí obrázek kteřjl
Id l pHťidi l loeniUf přítmí
li'l lřo )mt t rý
tuhb-d S1I' tjřti#lo a liMjř d"ť
k' k"l iíf kř Itfoetlf jífi ly
bohlti rr'! a Vlfl'eni eliiilft jb#
Jindy jťliA e -iA hřtti
I o a ! Mei
tlm e on pokraitat o lj říiití
léna pnhíliel třu jfní tř' bi
bo)l jl pflt-ll I rréeteéka fiřfcillk
mil tl UlMélo ' K U J"t lále
i Itinifur pNU " hlieřrt fhfiplv
vim Hn%dJí iieitpuři ritři?"
Nerap mnl nif al iíkktuik pot
d in o li'ifn Uku proti oinUřií
ten! dtleko pry lepél ]et rhininu i
oupil )em jej ťlialil Jeiri Jíl
jedfiu ř rm 1 1 chinin jíl jein lm
tubill-Dibřálkiielfliejej ey
nemám tk v n j )A liA ilfitěry
mynllin lef luohli pni riAj lepAlho
najiti jini'11 tiejli 1 e ru-nx proho
dl ctouo nápia na Uliti
' tří li ta na to ndí I til farmer
— na trraodě nového nvfto domu
před dom m ntáty dva krásné nové
povozy r-itmer vypadal o 2U let
mbdiliu d té doby co June poprvé
jej vnlcli ikiJi by nepoznal ani
mlnta toho ani ohvvaiela ji-lio— nil-
ná ntatná řcna sdravé dítky pěkná
-zanobená farma dobré louky tam
kdo druhdy bfU vlá l!n A co pří
vodilo aiufny tyto? Hlyíiě odpovřď
farmerovu: "Irav( tuk učinilo Od
té doby co používám 1 Vru na mínto
chininu zdraví ne nám vracelo náá
duch Himha přicinřrn a bila M íla
rie jent vypuzena Pe ru na vyfintila
nouHtatu nnni od jedu malarie a chrá
ní nán na dále Tof vn Peruna
tak učinila Též i u naSich nouneda
ifalaríu přiráíí jen zlobu— Pe ru na I
zdraví a pokrok Vnak jentě něco
mluvě o Pe-ru- ně Kaídý měl by
mít obrázkovou knížku vydanou IV-ru-na
Drtig Manufitcturing Co z Ct
iumbun O Poňlou ji každému
zdarmn Nemám donti nlov co knížka
ta vám poví o malarii a Peru-no"
1'ozi'inkové vzlety
po Iíurlington dráe v úlerý íi5 září
a t) října
Okružní Uniky do západních ne
veroápadních jiho-záp jižních a
Jiho východních tnint budou na pro
dej za polovic a phraíkou f 'i
Navňlívte nán v 1324 Farnam ul
a obdržíte dalňí podrobnonti
M J BOWLING
TMI niUlnl Jednutel
lik ("lito Moliránll nám pnieaU Bnda Jita
jp'kllp Čáetek Hc biiyler Nb
1'onlll ) ni velbo Pruekllio Ukn proti tliob
McRmuIb Cermn I
Jcď n gelon $3 S gel 9 Zéellka eiprreeu
Vyrábí l IIOI KlNS
Me-ye ~
Dopllto el o podrobnoeti-Odvoláváme te na Nebraeka Nevinna en i Exchange banku lHT34otm
ZAVODŇOVANÉ
Z tisíce farem v Jiho-výehocliiřm Knnsasu
100 akrech každá prodáváme obmezený poěet zaopatřených namo-
atatnou a trvalou eavodfiovací aoiintavou donUtcěnou nu 10 akrA na každé
urine Cena zt kterou prodáváme tyto 100ti akrové farmy obnáAí tolik
o by ntála NoUHtAva tavoilňoviicí a téidi 10 akru Nežli koupíte farmu
prohlédněte ni tyto Zvláštní podmínky pro osudy
Navňlívte tmu aneb nám dopiate pro podrobnosti
Tho Hyiidirnli Land nud Irrigiition Coiporallon
Iťxun 412 New KiiKland IKu llldR IHh and Wjinulotto Stu Kitimaa Cit y Mo
itrjjitiiii
( M U V i
Viin lefoi Íf4l 'i iiAa
l řil i III ( II V $ )-„
fMí lhl
lallek 74 paf Art rrnlft
ele ptlfii t řř) f r ří íi
i Vt k Itlit J" Inif li !ifl't Vm
dř4ly V Om a #blřl f nUf%tm
i iif Jf(i tn kr í jk
til
N!en4 wipa $t S aíi kroi
f J lili ďirlinviii dř'#j-it 1tijf
iifuká I 1S4 e tlllíl4
t lim bf4 fi H třiAft4 na
Iili4li Ktllý (' okr dtleldé
milíři a dr4h ťřií jm ijit%thj
a Itořl eln vlo lrt'i a MleAnoH
oi l ibi kM d rři4fnti mnU
mllro0 ol-h'nř
Ztktpeft vt ttííi nmolttf
mf ly nt4lf vb Jik i#(n4- r#ntH
lerili obou V rífíi'if b ifiioikt- h
Iilr4l téiu jp nt imiíe
J FIlANcm
T3ii1 (mla Nb
4
t ramir tts rnit m
Jilahopi dá I
nalama mileJaia aWI
VUlAVP vAvipivi
ÍU dni ? řl
la dedalia Váai )Malnám
bUhl4al falM
bol btah Un )t eali
Ityala mil Ule ileU iMf
v ptéri Udaoa boda
I pot liojeoa 4 rod a i
myet )r drl tile
crmlidnlho a-'fltl
T'i tlm ('ejli
TvmÁl a KaUřinn
dílky VárroH
Joirfn AnhnU JruM
VymriliiiMo loto a rH-lelo nám lo valhn
plným Jiiieiiiun a ailrcou a my vám pollomu
yn ciri'Bii
prav4 E'řlna'4 bodíny idarma
k iiruliléilnull rnihliídrif lo jo iM)zornfi no-eiuniie-lll-i'
Jnou to ly rn-J lufínř jií hrxlinky ta
ty ieiiir Jaké Jmokdy vliU-ll zliitiio expres
nímu JihIiiiiIuII tVTi a xAnI ku a budou vaio
NetiiKloii-lt nu vim lilnl nmiiunllo plntll ani
uenlu Jkoii o II kHmtovulio zIhI nedobré
dllilnf pí kiio ryto rovnajlol ne dolilo eolym
Ihiíiii liiidinkAin jel klenotnici obyrfVJnů tu
C)ii pnidaviiji a Jmou xnruone nu 20 rok6
ClKiotoll píkuy hdiek tallote nOeenta tob
JediiAvkoit na nil oieKHiitut ryty I3no fotlok
hiioIi poAlctn B 74 na hodinky a doataneta
touto (ťlufk (darmá
Allan Waloh Co
Senní Ir Trwiile Ubltago lil
IUll-cTZt13
T ' 1
rrswilíi nepochází na Topří choleru
drUJIU
""Prusslim Hok Cholera Re mody
(nuV Uk prali trpH thoteřl)
Jeat to uitjlepli a n-jnovljll ilrnieajf lék proti vrpH rholell
Ntt]Kiufiliá tráveni ndrlujo ilřta v ořádkn ílutl kmv a tytMI v'Oky
iixinornlkludku a eiřev MUdl viipN rychle po nim roeton NoíekeJU
h! tim vepř roetdal buďte na nemoo Jebo pHpruTtiil
Miteiidotila S uH '91-D Ilnpklne h Oo Omh Neb-Pínovll
Di pli vel v nimi Ut te jitk ee daří mym preeetdm jemn obdrlel
I eďllnjl vim milnrád la po poullU valeho Prnekého Léludla ní vod a
tratil jeem I vopřn rtruii jeoo dpliil vylWeul a defl ee tlm dobr
Mllerid diwvldAnl úlnnont velebo eruekého Uku proU oholoře a od
poruí ují Jej keWeirm Zírovfl ttnafUm obn lék Un dlkaje m evl
douiltl lední vyříz ni nemohu nelil Uk ten odporuSIU oo nojllpe
Vál v ootl Wm Tompkln
ho dávat trochu atáli eby JI znova nedoitala—
l I muelm probláelU jej u vyteln- Auael
eplutlme Inmi
& ( O 1707 Cuhh St Omaha Neb
FARMY - $1000