Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
POKHOK ZÁl'A DU
OlLO VCIIRICE
4liií ttUt JUtinrmljr
nor Ut ím poill
it
Sfkollk mMreli inlfna i
mnoho JlffMk llfkrh
#dmd4t p4 livot lílskfih
oUr vbMrí j#J li lili
dne 21 i4H vr%ř t Jiíftf f 4t
M i ň ht j a vrn( 4ll Jvy
VieKrVe 'hatili nlfcohk mil
f! Km(ti(liřj!i okri Pilo
!owa I - U Mi r4Udtjf
p(h okfesfrhl Ko#ntti HlhrfM k
Winňdiitfo (VřřO (i'-ř lrt VMth
Floyd Miuhell 4'Mc k iiw a
líow řr (Mui l pk umořil irtř
1 fkrM Mowef Klltoořs 4 V
Bona Minn V k r j i n & h tli lito
bydlí lél inhoil krijtné a tich a
mnohý tttrpl škody tnlnít pakli
docel některý i nich ro'kenémi
litin za iMf rr vlí Houfe ničí
U l ( ulilo ji feslě domy i#
tákUdll Jsou snošeny stromy ř#
lámány a ulrřřiif pojmi na
mnoha místech téměř úplné míče
no Nehod událo se mnoho Jeíté
více případu kde mnoil hrinili
přímo zázrakem y 4 n u i z
náručí smrti sni nevědouce jk
Městečko Kmmetsburg de vichři
ce co tvrdli vyváilo velice íťest
nř neboť jen nejiaxlŠI íást města
byla uchycena Ní kolik lidí a
tito bylo na míně & mnoho rané
nýeb Pokud bylo lze ijisliti b)li
následující města nejvíc postiže
na: Kllington Burgen llaylifdd
Newton Ilopkins UulTalo Kuth
ven Osage Algoria Cresco Burt
J'lom Creek a Lowtber vesměs v
Iowě a Warel Le Koy Spring
Valley a llomer Minn Škody ve
viecb těchto místech jsou značné
aviak na venku jsou ještě větší
Tyto ani přibližné nelze ještě
udati
Nejvíce životu lidských utraceno
bylo v Algona kdež 15 osob bylo
zabito a jednou tolik těžce zraněno
V okresu Kossuth zabito bylo 30
osob a 39 poraněno V Osage O
bylo zabito i 15 osob poraněno z
t£ch pak několik emrtelrě jež Kot
va vydrží Ve Spring Valley
Minnesota zahynulo pil osob a
mnoho Jiných jest zraněno Kdy
by vichřice o několik vteřin při ň 1 a
dříve byly by tráty na životech
lidských tam ještě větší neboť
divadlo jel téměř na vše utrany
jeat rozmeteno bylo pfeolníno a
lid pravě po představení je vy
pr&zdnil kdy! rozkacený živel mč
ato zastihl Žal a bčdajevfsena
viech stranách Tu rodiíe opla
kávají dítek svých tam dítky rodi
čů bratří a uslzeuýma zrakoma na
zohavená mrtvoly sester poblíží a
jinde pohřbívají tělesné pot Au lát
ky těch jichž mrtvoly ztotožněny
býtí nemohly Kolik rodin jett
bez přístřeší kolik ztratilo jich
veíkerý svftj majetek? Jaké to vy
hlídky kdy zima jest téměř přede
dveřmi ?
JeStfi nedávno božáci ti dobro
volné sbírky podnikali pro ty kte
ří postiženi jxou lesními požáry a
nyní sami pomoci potřebují Stát
Minnesota vfibeo stihá leos běda
za bědou neúroda lesní požáry a
nyní vichřice A nUtěstí to k ža
la naíemu i mnohého postihlo ro
dáka Na některých místech utí
kali so ulekaní obyvatelé do vit
ifch domfi aby v příští chvíli z
trosek vyili bud Jako mrzáci
aneb hrozné smrti podlehli Utr
pení mnohých jest značné i bude
třeba jim pomoci okamžitě
O V Iíeaver nedaleho Algony
vrátit se rodinou svou doma v tu
práv chvíli když cyklon domek
jejich zasáhl Viichni vyzdviženi
Jsou do výše a a troskami domu
Jejich zaneseny na mnoho stop
I i
vzdálenosti JJeaver Jena maie
děcko měl ▼ náručí se zachránil
I llu# l#M jhi dflk' Jl
li lttnf 'U i ImíIÍ Jif
yh jiltiftftl tkhttm f i
f ♦mUrl J ! f M Hťimj
tsb f Jtsá nlpln4
míi Vi iřx ififili i
M !4ní tn%m asi (' bi ft
if tl i f láhtb ikatt tk
Mlíko utUitly Ve fytj
Vsllty Umn by4Ub hHik
lttj%% a i trb eHtá !
JI#B líffil áplřil (njk stftj a
# Krn(ilk Mlk 7h% ho
Jr irtfit a dítki J'i l'ií
'l'mti tmi lyl' sálřtll
W#trn sklt lild Mřl' l Ol
n mrt'i)ttl ItiftnitttU k mth
S%nU niíif frbytkl V
Ai( a pá( íkíxl tt oímo
Tam iJm#n mnuho utájí by bi f
vi# strany f-imftini a lik4 Iko
dy yh-ii-t)j ti nliřUh i tíiih
mth Ná lfslí ffiil'i'k' tM !
vstory a Jífiá skUdiíU a oUlily
Joii řáfn iniětoy a op#řftí lhm
notní ptkoi#Q VlrMus objl
It Uk4tn i nnl4ní ilní
abftipy pr hd s náhle vyvalily a
ptk nádltdovalo hrom pMttíiírií
Aby hraiottřsiné divadli byb J
(4 hroinIJM vypekl v oIm hl
ralmř A llfoB oh#R J#nl pod
párován vkhrtm řádil Uk fe i
lého obchodu v několika minotách
iipibylo n#2li ulco ohořelých tfá
mt a doiitnajfr íí h oharků e spou
ti popfU Zajlmavo Jest vak
li vichr vybrat si pouze některá
ttvení jiná neporučená ponechá
vajíce Itv IsIrRa
Kapitán Shepberd chéf námořj
ního odboru ve Washington ob
drlel due 21 t ta zprávu od kap
CL Ilooper velitele vláiní loďj
ce Hab Ior dostala se až k sop
ce Ilogoslow jež nalézá se od
Unalaska na třicet míl Kapitán
Ilooper udává že sopk ta vy
chladla a tu a Um v okolí jeví se
známky života živočišného Když
loď přirazila k ostrovům kde chy
tají tuleně shledalo se že letošní
lov vydařil se dobře 1500 kuží
bylo stáhnuto Ilush dostala se
též ku stanici uhelné na ostrově
Unga kdež prohlédnuty jsou nové
uhelné doly nedávno objevené
Žíly uhelné Jsou na dvanáct stop
silné uhlí smíšeno jest a břidlicí
Rybáři v Salom stěžují si na {pat
nou povětrnost ao lov celkem se
dařil Kapitán Ilooper shledal že
v Alpách Álasky nalézá se vrch as
12000 stop vysoký jenž na ma
pách není Vrch jmenován jest
Mount Ilamlfh
1'řepadená kára
V New Yorku dějí se pěkné
věci ' Kára přepadena jest na uli
ci na Osmé ave a cestující museli
vydali lupičům víe co měli Ve
čtvrtek dne 21 U m spustila rota
lupičů na ulici brozný křik "hoří
hoří" z ihned dala se na utěk 13
ulicí do Iludson ulice Palmě
jednalo se o to aby hlukem tím a
voláním po policii upoutala pozor
nost vSech na ulice kudy běžela
nebcť na robu Bank ul vrhli se
zatím lotři do káry z 8 ave dva
zadrželí koně a ostatní vrazili do
vozu kde postraienó obecenstvo
obrali o viecky cenné věci peníze
peněženky a pod Bylo to 15 min
před půlnocí Po policii ani pa
mátky Teprve když lotři sami
způsobili brozný hluk přiběhl po
licista Forrester a vrazil do vozu
Příchod jeho dodal odvahy mu
žftm v káře zvláítě kdy! policista
dal píifalkou znamení o porooo
Krátký povstal boj darebáky
neb ti dostali výstraha že blíží se
strážníci a dali se na utěk Stráž
níci za nimi a obchodníkem lUth
gebrem t čísla I9i na i) ave a
tomuto podařilo so lapití Jednoho
lotra Ostatní utekli Chycený
udal že jmenuje se Wm Hrown a
bydlí v čísle 0 na 6 ave Na stani
ci naSIi ti něho dva zlaté dámské
řetízky tobolku a 110 v papírových
penězích
Tětal mec
Biskup Kean děkan katolické
university americké oznámil do
at liMirt a pti '''"! v lííml $ !
IflMI n i ilii ithm yilili
Ig4u řťl!il- ve ?j#sfh '4
lib t'lf me1 li kl#řfflť
Um fy I4i b t í nlMftí exjiktl
kl kt "i ittrjm v ťtai l li
Irntf f prý Jjtk4 II4IHÍ "1f
N'b ) Sir ttki'ht %rnttfkf
pl# jikl jnřnhfy mřl'it4'
l' ř"lÍlffHÍ ři" i vlnu hiimt
id r mh Iftfř ' lL'4 Um
A rn l pofjn tllt n t
kicliřiili K-lf lik HM
il!m nfil m'í říí
lilu fcnj-wfíMif
flffivsf ♦intmij l
dři II I tn I přrifk Vitinft
byl ftt I4l"l f ' u Ařili ft)'
llřn Týl byl J tfcttlrn In li
%nb Natijl a íi I4á #-rál ďi
"htMftífr( jrtA }a byt f
I4 lfilh' p#lfií nivy
kp4nl ni-ln'lh'i prSpUvu
kf pobiti ki př mrlnfi4 fk I"
it prn(i ty bybí vy koj 4řio Jn li
jf 11 strouhy ktrá Jct ňj ln l-i
ťt-ny O liiiř'iřiij aby Jimi
byln $thtnt k" 4fií str iutiy b)li
proptiítěl tih vy hiiuje s# pmue
povoUní koiiTrsii r ) liA lul
ui a na 1 1 k tbytfóné vfiohy
NavsjotéJMi stfírni ťii hm níi
kon renoa vlíiy a J-íté slod4jkýnii
Mi lníky a nt rnují ti limu lál
nýtb iá#b aby s vyživili
Inifrri paptli
Mfíitímco "neomylný" p3p ž v
fcímě obhliti lodli Npoji né Státy
tím že trgáu svého ku W'tí povo
lá hodnosti a (' iikk-í mu poskyt
ne nebude fi-ijímvo zmíiíiti se
j%k soudí veliký svobodář Ingi-rsoll
o papeži v6W Týl meikat v
těchto dne h v NeW Vorku a mezi
jiným vůči zpravodaj Am takto se
vyslovil: Možné It-ť papež je
neomylný ale já o tom pochybují
Snad myslí se býti bolím jednate lem
a zástupcem ale já tomu nevě
řím Cli co býlí papežem a králem
Jest osoba pravdy směs věcí vál-
nvca a směsnvcb Ktká že zašlu
uje boha a jřipouilf že je ve vě
zení Jeť dojemné s tím pape
žem Připomíná mi vždy Leara na
pustině starého zdrceného blízké
ho Šílenosti ale přece chlubícího
H t I f 1
se ze lesikazaym palcem kr&iem
Papež je úryvek zbytek litěrka
ozdňbka starodávné moc' a slávy
Jest zbyle nejneschopnějSIch k ži
votu památka bobovlády ottatek
cad přirozenosti Ani bude mí ti
estě několik nástupcn ale ti bu
dou čím dále tím směšnějšími
slabými a bezmocnými čím mou
dřejším a vzdělanějším bude svět
Nemám toho papeži za zlé Byl
otráven pověrou u prsou matky
své Pověra otrávila její mléko
Byt otráven ve Škole — neb se mu
sel učili šlapati si na rozum a žiti
jen ve víře lak se jeho mysl
znetvořila že opravdu věří že jest
neomylným zástupcem nekonečné
ho boha" Neméně zajímavým jest
úsudek učence tohoto o známém
tajném spolku politickém Ameri
can Prjtectivo An8ociation Na
otázku co říká A P A odvětil
Ingrsoll V naší zemí nevidím
potřebu tajných politických spolkn
Myslím že lépe se bojuju v otevře
nóm poli Věřím v náboženskou
svobodu aby vfiechny sekty mohly
kázali své učení a přivedly ku své
víře co nejvíce vířících mohou
Pokud máme svobodu slova
tisku není nebezpečí žt by zemí
naší ovládla někdy nějaká církev
Katolíci jsou mnohem lepší nežli
jejich víra a totéž lze říci o čle
nech jiných pravověrných církví
Většina amerických katolíku myslí
mnohem více na vlast nezlí na
svou církev Pokud jsou zdrávi
jsou při nás Jen když hodně sto
nou obrací oci své k ííímu Arci
kdyby byli ve většině zničili by
víecky ostatní církve a věznili by
mučili a zabíjeli nevěrce Než ne
dostane se jim nikdy většiny v naší
zemi Přibývá jich teď tolik po
něvadi přichází sem katolíci a ji
ných zemí To ale za několik let
přestane a pak bude katolická tír-
kv i lit i4# lok l t"ht
f'-lp ff4 ob ná Ikoli vrjl Jl
MpřJMkrtl kJ Jť a "rf a
lil Mť# iMnl ftik fy Mpfiiolíl
sby M i m#ř!'k4 lMiní Iř i
4b "
♦liij fit
Vfiký - I4r Ui v mlsM
'-ř(lrl Oř #tí im4(riík
llpikl dne t m p' íto jin
a p)
!! t'i f twj y Pliehn4 Jt
ijky rU th ! y 4lhly
It ''OrMíj fri J-t h ts
I' !!' t d ' řn Iký víd v4l a
li4l i# }# 14 tvrl Mh4 fnr
AUiř Mií pp#tf!i ií ď
Hllt Sip ihřid lil řillo
4ik n-mo) p imií tli li riít pm
ti ioikťri4m litin Plifnfiy v
řHtr' ttfjt sf li d4 t stop
d týl dotliovly a p"J4r l rft'
kf4fl4 pk)t-i dil!' II ftt
t4tij( fti 4#ri Mnoho toiu a
řoslfj H klldístl fttlrlljí
lífh byliniíno Přltí ím h
lílnbl v 4Ut4l'ffi lffi4stfiiní n-
hynuli plni-nTb
fýtM a 4t#
1 árrdníbo tJklMl stti(ii klo
odl ni t! tnilm e WishíngtoiMi ol
nt!i trn vy v leníbo dmá iho
ilwit v rníslfi srpnu 95i73
proti 117 la3nl vsřj nu I"l (Vni
zlwíf které sem bjbi dol'f'0 bele
ilt (dráM-la ♦iljuor a z kterého
se platilo tl" lartaiOiat proti J
3ifla'J a no2'í5 v srpnu roku
předcháijlclbo V ostní niřlrb'h
končících dfir-m 11 srpna rbnáSd
vývoz iboží 5C4"3HI4 proti 'a7r
OiSfiíH v té samé době r IH'3 Do
voz zboll ol ledna do 3lipna 1H04
měl cenu I í'a9Ví0íJ proti
021700 v roku 1893— Vývoz zlata v
srpnu lí4 páčil se na 5l''0ť39
proti ♦OťJiOa v srpnu 1Í03 a dovoz
zlata n M4m274h proti 1672031
v srpnu 1!)3 v prvních 8 měsících
t r obnášel vývoz zlila iK)302G03
a dovoz 110410393 Vývoz stříbra
v prvních 8 městcích t r obnášel
♦ 31360159 a dovoz 80I9I25
Jll to tta ně leze
Očekávaná vznesená obžaloba na
lavetneyera a Searlce od trustu
cukerního kteří ve Wasbingtoně
zdráhali se své doby zodpovídali
otátky senátním výborem vyňetřu-
ícím jim předložené jsou již při
raveny v úřadovně obvodního
návladního a budou odevzdány
soudí: Příprava obžalob trvala
lost dlouho neboť veškeré techni-
ké body náležité musely být uvá
ženy Ze případ bude odvolaná
soudu ftpelaúnfmu není pochyby
00000 akrů pibly
Vo vládním odboru pro vnitrní
záležitosti dosud nevyřízeno jest da-
rovánl 90000 ukrů pftdy železničním
spolťčnoMteii) Ilflzné příčiny jsou
proč pozemky ty nebyly až dosud
rozměřeny a při tom jest ještě mno
ho pozemka rozměřených sic ale
losud nepatentovaných v minulých
4 letech asi 10000000 akrft pozem
kň bylo za láno patenty společnostem
nároky na ně činícím V době pří
tomnó zkoumá se mnoho jiných zá-
znamenání Jež obsahují popis po-
zemka na které au co nejdříve bu-
dou patenty vydány a společnosti
jsou prý k nim oprávněny
Chce řalovut
II I) Wideman z Honolulu při
jel do San Krancisca Oal aby prý
ve jménu bývalé královny havajské
podal žalobu proti Spojen fim Stá -
tftm na odškodné Obnos který
hodlá žádali jest $200000 a ten
bude prý tak ncjpřiměřenější ná -
plastí na všechno to zlo jež JíStrý-
ček Sam spfisobil Nikdy prý ne
ojia ny prisa o svůj vru r ť u
ka by tam nebyla zřízena Hdyny
„11 tHnaiU Soob Státft kter1
prý všeho vinu nese A ona cbu
Hřrk Uknhvsi nM-humlilo
'
VěŽ KilTelova bude nákladem
♦500000 z Paříže dopravena do
Baltimore a tam k voli ozdobě mě
ta postavena
ťlllll l4-
řli I í#í
Iípiťlik4itk4 ttáttj konvsfM r
MJtili dr# l 4 tn t Hiriťi-
ři N V lýiUUk Mim k iJ 4hA (
řfj 'likáti -h p-fil4itj musí
bf v !#! Iftk4 p(itS) J4 mf ř' f
Í4( # iWill trfi Kón- i í
No-i ! lil Wnnr MilUi f
Konřesníki H V Piyn př-tdl
tflffri r rssohcK ř- II ltl pro- f t
tilii-řií i4t I v fi4ml tysťttttj „
p' hrtli rrpttihk4nm Ponnyl h
tnic Orr ii líbo l í !it' 4 f ř
Vrmohtti a M nn 1 1 "řáln4 oi V
"'iii nI ti hpn ití dm
kritii k4 a -IminHlf #' Té #tt
ff dt tl- v kon#n i ri prťi
}l4ní prrtiUnti nlinli i
(řf l#'ly fintrintho ýbr bylo
o-f nifo k Jko dfriiitítřl' # f
tvfrnři Kíowr4 fct#-řyl stati ss
blitftá proto r4 prinlř le vetovik
př"ll"fni aby povolily si potfshné f
bnosy it yitfot4rif Ipi hniitl f
lioodln a pdoh ir v SfmV
di-ie v SfwV ~
pro úři I unf
U bývalý r( "
lorku Kindíl4(m
vrnr jmenován j—i
toprr sidřtil lti P Mortoii iq ff
tiijateřfrřrri Cliirlf IMtiona
soudí soudu apeUíhlho Albort M
Háighl
IMIk á éUt
I at fe iéLt fl ♦ llfaif 1 VaV VlrL
přijít al 10 dodalkft k i'mUví{
kU-ré budou lidu při- ll ilmy ku'
rhválenl a sice 1) Zrušení ún
du koroner 2) Žádná přelbA
ve snímu nesmí býti přijata leč hl x
návrh byt tištěný v rukoi zákono it
dárcft n'jiii'né tři dni 3) a 4
Nástupci guvernéra v úřadě Jsoi-i
předseda senátu a po něm před
da sněmovny 5) Zákon obmezuj j'
jící náhradu za zničený život smr5
na 5000 dolarů je zrušen 0) Ny
kdo neztrácí ivého domovnlh
práva když by se stal ťhovanci&
dobročinného ústavu 7) Holni
Onondagt mftže se prodati
f
Codítikační nemocnice je zrušena!'
9) Při volbách smí se užívati I1I71
sovacícb strojů 10) Ku povo'4
ním nesmí se ve sněmu me navěš'
vati 11) Veřejným úřalntkOrs
nesmí dráhy dávati svobodné líst
ky 12) Trestanecká práce jf
zákázána 13) Volební výborů
buďtež nestranuě vybrány 14?''
Nová soudnická soustava se za
de 15) Nový rozvrh státu r
volební sněmovní okresky se pry '
vede 16) Půdy adirondacké 2
lích lesy musí býti zachovaní
1
1)110 II NÍ! ZfltAVV
5
V llífi noríil a v 1'íllulnir
t - - "7r"
Pa zahájila dne 24 t ni vyiTetř
vání obžalob proti některým řť
riftm svým žc přijmuli úplaiky
majitel a heren
Poplatníci v preoinktech Lir
le a Caseyville lvy zdráhá'
platit nenáviděnou železniční
a výběrčí mají nimi značné ol'
že neboť mnozí se i ozbrojil? ' '
hrozí násilím f
Pokus vývozu ovoce 1 Kaliff
nie do Londýna se nezdařil př
likó zásobě ovoce Um 1 celé
P7 dováženého Kalifornii zbv
0 s"
nyní veliká otázka kde že naj-i K
trh pro ohromné zásoby krásni)
OVO(e vého é
Konsul Charles Oroliet v
žíru oznámil vládnímu odboru
Wasbingtoně že nalezena v A
ru silná ložiska pbophatu
yW ta Iiiidnii vnliknti MnutAff nl
Aa odboru toho v Americe í
1 y Delhi Wis zemřel dne I
!&M nejHtarSl nilj žOVÉk kterýi
Wi(conHÍnS so nar0(li Nazýfl'
? n narn(i:i H„ v (lď '
J{ay a by by na prynfho lintopaO
- 105 rckft Za celý ívoUÍ
- j mimo hrMQ -
barles I- Wilson uznáni
- Syracuse N Y porotou vinnj
i vraždy prvého stupně Týž i
i vraždil tainého J Harveye v č
věnci 1893 a jest bratr
Wiisona jenž v květnu v Aub
- byl odpraven Oba byli neb
počni Jupiči železniční
i
e
'o
O]
íli
'a