Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (uluirc
inl):! (a lt5rl
RUZKE ZPRÁVY
AMERICKÝ MlllOI)
'
á
i
i
I
" í
-1
!
4
1U
JI í hM ! ft
I I tii! I
j ' a r# ! t
CHCEME
M lil f I t - -
" í t
♦ " tfm
I - " 'rt
" "
I I í %- f !-
H#'# t f '
# f t ♦ I ' f 4 f- ' '
k - ~ ' M f -
"I t In -( t tlf"-'"
i1 ni k i i- t o -
Cl f
far 1 ) 1 #fit#
li m i t tt
rn !( ( f ta
ft I ! f i #f -" f ' i"
mi t i w:H
Slaninu
) i v
i
Jfil (ji l:u!
mm
v
M u? Íi Jíl íiyry Nliňf 4
K il f" tf f ffc' ÍM} -VVil
rt ii'lH# ti(t I f ! JI 1# w
ř-i i ' r rtm iinU'w
I t
II tVrwnl lrMl t
r piti k---tp
" ki tit-n
Pif# if i II R fl ''
Cecilové !
Jfxfcto ti r4 l!í ř(# AA
I4rri(n l# rrtujť'f Juh
kafry hn"l hiánf iř }-l l-
1 do m't4 Itrpmfn llufťklí
f4 mjxjřiti ilij t-n( li tjr"í4nf
titkflir kafff nOifl ktit
tím 1
T 1
)ijilct m't Uffmn a Uhni oifi'uJo i-fř
Niiitř Vtkti proto I D ri u
jo mám ji U ti v(:
míry j"lin létli tiřrnř :
Kareš & Stotzky
v imii:mi:m
29 Haluihorstrassc 29
byntw ne nvými kufry lM-Epccufi do
domov dopraveni hýli mohli (10-
Herbář $150
(Mim (miui aiiffllrkl
Niitel kuH h ok 10-— Mojf "Yřdou-'
bci ltk6 vyhojltc ioiirhollny rcvmtin
ruka nezfí)irnmt t vfilcc kadou nemoc
ktcríi Jest vĎbcc k vyhojeof 1'inízc
Trátfm Je-ll to podvod ZAlote2c koh k
pro záruku Adreutti
Anton VIlIman
Two Hlvein Wg
DO PIUIJUE SEB!
rovír
rady a raáMj oicbi
JAN PAVLÍK v Praguc Neb
Vlbo drahá (tntvá mtuu rtdy n kUd J
kot I TÍeho dráhu MDihk4 lboil VlachDjr ob
Jdn4ky okuti m rjrclU ipríTní TjrřlmJI
Iitif!e ii uu ct krajka fvoa pMinl pocti
trvám T 4oU tllml
Jan Pavlík
thc OLD RELIABLE
PEERLESS
ŠROTOVNÍKY
lrozrn-ÍU ji
Slecua Sladká: — Jak roztomilého
boálka tuíite paní Dobra! Pojď lie
dřišku dej mi hubičku
iiedřlšjk:— Ji nevím jeHtli mám
maminko Ona by nebyla upokojena
a jednou
Paul Dobrá: — Ale Ikdřfgku co
pak to lo napadlo?
Uedříňek: — Nu to je co řlka m&j
velký bratři
'8m-t viea obili Jtkkoll
{drobu mi]kkullT Jln
Biiynni Molu Kuiunci
- klaněli ori td dout
jMont k Jkkkmakollv ííoll Ztráto 1 n-
kkhltf Uf zarQa]m PEJCULKHS ! ]t
BřJIřpSi a neladnřjSÍ mlýnek na srídJ
-PIUi nám hntd o o-tty k JidnaUlitrl V
tomto trotovnfka Joi pcolaa Vjrábl porn a
Joliet Strowljrídge Co Jolieí I1L
Obchodnici k TjrrbltM boapodářakah rtrojl
Xočkry vátfoiky bloyula fi-moni ktd C-nj
MjalUI inkcwt n)I pf UMa
Všem oaním
odporuřuji užtvntí Trjiieroro hořké vlno
proti v5em pohlavním nemocem Doka
zuji tímto celé veřejnosti o zdíSrných
dílncfch Tri nerora hořkého vlna kteří
mnfi Jediné uzdravilo z mé zdržené po
hlavní nemoce Jíž Jhcdi byla 33 tdnů
tívicna ilfíla Jsem více lékařů % kte
rých mn8 Uúnf pomoci nemohl a tudíž
Jem lékft rtdřjl přestala užívat! a jenom
pro chuť k Jídlu brala jsem ni a beru
ÍeM častokráte denně malou iklenku
ořklho vlna kter)'m mn6 nejen uleh
čeno bylo ale neočekávané Jgem byla
přivedena k zcela novému životu Jem
ochotna každému dlo přáni podrobnfji
osobni odpovčdfti
Akna FcčIkova
171 D Korea al Olitoo ni
to t řnřík maolol (it-lr
Zmtnii $vůj úmysl
i lllllt
Prokletý poslííek! Teď teprvó
jdu ! Ale ji mu dám!
i — i - i in
"Poalícek": -Poslouchejte yy jate
na mne zvonil?
IJut klen'1 Arnlca Hal re 1
najiapsi maac nk STt pro pořenioy odřa o- Uímnn- k-fi tm nrntn va
ni otekllny tdy trraíoloT !! átnll4 rí olm?n °Jl lm PfOtO Z a-
k'imU Hov4 ttvy pifďM
j#jfj ly wim jif4 11!
aiik4 lixk MsM f tiřtl fle
Offmsu lf a A!fft ('trf lul I
t t l(ký fnkri( avlf ah
# ot o nfttnrafni likU lt f
tsf( N4k!t M jřlllf výativt
ifýfhm fi% liti tnlhnnS f tftú So
míitfoltti tfnf i itvy tsťi
a d#ojř fll! ffltp ra hř 4
Mat n íňí4 imfffirif Jíifní
efiy m lr4f
P VM4 d iUikařkl
t rnil ii'wimí fmokrtf a ff
j#naot hV"9 K lf I ttn
tlil Uřf W1k ltí t
nofttrs(if4 k'ni strany '-í
lití fťil fiU#ntvr 1 1 (''
'o)#inon J# dřmonatřintl
trhl (ta #atr ix a h!iltovil h
íiil (Vtl ď tviff 1 mu krav vy
Ifjskla T lfl íjřtil ku ví(#rtié
llojot knn skUnirernl Ii l!#
rn1 l o'ařti a ďtríky atinkf
jkvoUI rilkotik pivorkfiK !
sni in fclřřfn ti4 nepíMlirilo
pokoj ijinatl Kofifřo mila
hu Ibi odejiti
tansnl lábavl k trklr vojíny
llonvldaký p lltojnfk Tallaa ne-
chtřl taptatiti stupn4 a nebýt tli
siedktm toho vpuítín Avík TatUs
tavola! sl ni pomoc vojmskon p
trolu a (Hnloikl a tou tu bodáky f r
vf álok proti tsnecnlkAm Ž třeb
bylo aedm a )dna tinecnicu tčJca
iraníní Tanečnici dali e na utfk
avíak Talia dal do nich stříleli
Mladý jeden chasnlk zastřelen Za
vedeno přísné vyietřoviní Všichni
vojíni uvrleoi Jo včten f
JVaneoustla v J'luku zut' tm
Pani Ismertová z pobrantné obce
francouzské Pagny jel řsstřji v
rjčmetkčm Elaaska a IOtrinku tk-
vítřvou prodlévala byla tyto dny v
Novéantu v Elsasku policejním ko
misařem německým i vlaku vyvede
na dovedena do nadrainí budovy a
zdeiat jej( prohlédnut V punčo
ch&ch její nalezeny prý dvS podezře-
4 listiny d&le nalezen v dcňtnlku je
jím ukrytj z konstrukce pusek
vyftatý zapalovač Pani Ismertová
dopravena do Met do vezení a zde
to opětném výslechu ponechána
kdežto akta dopravena HSskému
soudu v Lipsku Německé listy
opakujeme némecké listy tvrdí že
paní Ismertová konala pro Francii
už po delší dobu služby vyzvedačaké
a že proto tak často Elsaa přijížděla
Do věcí té zapleteni jsou prý i jeden
vojenský úředník nčmecký a jeden
občanský Francouzské listy vyčká
vajf objaanéní vřci té a žádají jen
aby ukáže-li se že stala ae paní
Ismertovó křivda od Německa dft
razné zadostučinenl bylo žádáno
Paní Ismertová jest v Elsasku zná
ma jako fanatická nepřítelkyni
Němcův a tito snad použili první
příležitosti aby jí dali cítiti avou —
bezohlednost
P Pdrofiradi zatéen byl dlouho
po celé Evropě hledaný ruský anar
chista Zagolovskij kterýž pod jme
nem baron Unsern-Sternberg také
ve Švýcarska a v Belgii prodléval a
v poslední zemi dle domnění policie
k několika attentát&m podnět dal
Zároveň vyrozuměna byla prý bel
gická vláda ruskou že zatčený ne'
bude Belgii vydán nýbrž rnskými
úřady samými odsouzen a potrestán
Ndnčti námořnici zatčeni V
Itálii zatčeni byli tři námořníci ně
meckého parníku ''Wera" Vnikli na
italském pobřeži do pevnoatnf batte
Polrobujolo obloh podzimní?
r
'i
t
i]
í
I li m - ě i i é ě í ň A ě é a
IHřior tU y a fbtvtl — ilfajf t kotk ly f Mi
0ff#ft4 flftlřtýf 4tafh AI ! íiotrtf plijf(# k n4m í
ftihU Mm si pf tnf h f#ím a it jk4 řnf I sřtla kt o' í
b#í atl jstt lapil fa anát v4 irfikojí vlanými Utksml J
iínb r!Ukl VťMikm po pHl (toUřrřri tthřkt iilM
dá a# ffJítit Iřtl řk-l fnlnuNhi Otlk Il láal Al
fff jo ynl i tijtft if ni byly n ! p l4f uý
nyní M Jl dolar ft d-íl) nt tt-t aj ttkd oi Iflilf j m
j aeifm
j
l řo Ji IU !' na I or l lyf t #k(iy i váhu mttn
_ -r iii L
V'eeř otaveno ib lio k vftli j-oho-lll thk lol po relý de tu''
- - -- - - - „ - - - ť
a-ZDE ČTĚTE ! ! í
Saia Jaiáaa a itih% Vat I tomata tMa tlnjl ta r4lfmt liáá'io tWa
NJt(tíí odřinl lárod na utřlA Jft
BROWNING KING & CO
druJ
kteří ví sami si vyráběj! a vyrobené prodávali vypověděli válku
livodftm toho druhu Uznávajíce zlé žaay na vlech stranách a dril
hesla: JMpt maly vydiltk nti tfMný my první přicházíme vstřío e
potřebám lida americký a sráiíme ceny odévo a jiného tnulskčhoC
na nikdy před tím nepamatovanou láci '
M MlitlilnlAi1 — I M 11 A # V I '
! uíjiiiniuiirfiii un f liiiiroui nki'y veruem par
Fred Heřman m a přesvědčte se co za malé peníze možno kout
Ublrky které Jinde Jou ceněno
$20rK) prodáváme ta $12 60
$15 (M) prodáváme za $8 (M)
$1000 prcwlávámeza $5 (M)
Nefen láci a6 i leiich hodnotu zaruěuieme col lest dokázáno
— v m m aj ~-
Ifmfan 1'unfwia mák raaVt( Irlvf aai fslitxalr nialfttf v£a laaif wrj A aa ttwlnf
inu W tmtv iiwii J w i' a v iiviiuii v nvvn M'f u autM II l II £
my nevyrábíme více nel mažeme prodati Chceme přlzeři Vás v Soch V
jistě získáme jestli jen jednou od nás koupíte Vyplatí se Vám to tK
kova sem přijeti a svých potřeb zde si vybrali aneb zašlete popis obir-
my v am jej zasieme pronicunuii di u u omzeni toto poirv
měsíce srpna
pfn ottio1y jm vi
New York Brooklvn Ht Louis Mo Kansaa Citv fó
- 0 r r w - T
Chicago III Milwaukee Cincinnati O Philadolphia Pa
Ht Paul Minn Minneapolis Boston Mass Omaha Nebral
Tiiirolti 1 Vrlffiilfxi 4
TOVÁRNY: v v v New York Citv a Kockland
Hambursko-Amcr akciová paropl spi
--IFřeplarrzil ceny i
a #„1 -1 tt-llf il - - - v _ A
10 paroiouicn expreauicu oejrycniejBi jizua pres more za pec ani iliv t
Z Nnw Yorku Z iiamhurk'
do Hamburku: do New Yort
Po parolodích expresHních 118 00 92500
Po parolodích pravidelných 11600 92250 f
Po parolodích Un'on linie 11000 í
Po parolodích Iialtimorské linie 11600 12000
Ohledně přeplavu hlaste se u '
HAMBUBG-AMERICAK LINE
87 Broadway I anariint dřadovur I 121 LaSalle St
NEW YORK I spoiaíno-M CHICAGO
roM oaoobrBinjř kuří oka ivckjr vjrnuaotnr tíeni Soud janovský rozhodl viak
kkdóá iwoiaa Anč aa m ápinM ípoViaoa to jest na celé věci nejpozoruhod-
:'cr 1rnířn: br1 £ ?ženemřHu poli n4raořflí-
riiiaa luaui avtui vc w nuuui limu jnv? cusuv
Spolts Hitchcock & Olnoy k
"00 Exehanee Huildlnp 2hé poschodí
Union Stock Yards So Omaha NebM ]
Komisionári ku prodeji živdiio dobytk?
Liw Spzlts
IIUOH IIlTCUOOOK
C A CatDwiLi ícatir
piinnv $45
11 II II II I rufon na % roky Vjrrovna
UUUU I lm jlnin korá itojl 7ft
i' mnoho rok6 usiiokojuvaly kaJUléhu lak II
aloová doWřl MV iam Jmlliil Tyralill!
ktriiaaláina xlwiti vám k problodiiiitllak ta
Čnnnlk aaJleio a nuíniitl na
m6H být vrkorno pakli 1] ncihli-dáln lako
V ka Jaká Jo jirudáviuit a mr kaitlatiina
vcar kir:x iunnia takiitio a nuiniiu n
knJUiuu adroau adarnta TSÍHao—
riaXEKK Mř CO Ualambaa a II M A
Dříví
D IJ Oluey
Jl-1 lOVUrfl 1
Ikťkv Ilndel ilavobni Waml'
vta do oboru stavebního mnt J
rtaJu pktHut prodáme vámaai
noJnl&M vlkoolot)olnl nnl
uivihma vám k-iii puabylnt-U nám lij
tnálKmť ZvlUlnl ixiuiriinal vanula ulil
nlwbárn l%A fr _Nlt K alllanil II k #
_ I 1 __ - : 1
niuajua aptiiaa aian unu uMini poiitM
Udíoii Lnmlicr Co Winona Mínu
Kdyl plát-iaintni $ o tomto lunu
r
aaanwria-íMa
7'