Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
fil ib bf f t i I4f lr
Jrb m ítjttií fJj'r M fitm p
th Krm nf ii ! iiř
Js4 t i m J t r #
I Mi tfřbl m % 4' a
# llťftt KrlM llail td f)
Upífb ( íí -# t fMif
rilll I (! fr 4S #
$#!! prM pd JftfJm
- Jtl
ifof iř o!b4 h !#rtiW!f
M b Ifijm ínl tl rt-U lího
draka) ir Jy tftJiA i Mm i
Ai 4 iomíň Mltfit fík fn4
volaní j ft#třř rnl byby !
C -h'4 wi# l (4 iiktntjt voUt
iíhm i#n Iř povinnost #r í i bvíoi
Vliti pro ÍVbi K l Mft44 b
#nW f hat A4hJ aj -j #!
avwtl aby jkw M iM Jiti
říitř'titi v-Iti tylIMIiva
m
wtrli druhé tit (Wh ! ok'd
IVÍiil j#tt krnf b ftii-h in4ri
lajíatl IMti J řitní pochyby t%4t
dscuokrit ratn-xi vaktr4 Ir aby
!o tohoto árida i ijít4 o4 lni
bd ponvJlU (' bo
— N!4?fi' ptAtnk lířluiifiřt
radním íirfpm jíl 1 1 k 4 taft
i#nl fiMtbtih dílen th-ktrických k
osvttlováoí místa Jfl jik ifilřiio
fadoa na nsoruto odročena Kli
r liit tutil l#jr íc ( J1 ##
li Jo cjMíuU ir n lj of olil
VjrJ4nl dluhcji4 Dt 1200000 OJ
té áobj otAiku ta oj horníci ytUr
)ikl"mu j řiíli tiihleJj jm1u
rořUkfrn flektrikfm i obnon vý
4 imlnřný ni jJnik níktrrik n
Uí(
— C Iorgfřn t Kt OiLibjr
?riOíl e v pAtt k vecr JomlJ te
Soolk Omhy n j řftelera tvfto Ai
O 9 hodině doMtli m řCitriě ! na
II a Webuter ul i ili nliSkou uieí
Webster a Buřt kdel My Alliao
doví je tbléJnouc pozvala k io
tixrtv i rouii ti překrvili
rinn k„m l' CP?!L Igrea
— -vvta a
Od
Jiitébo W GrimtHe joi cbtřl Z
patrně oloupit Zanedlouho dota
vila ae policie i tatkla řernožku i
ondruba jejího co eatím Ixvgrt'D
dopraven k lékaři
— Mezi tím' co okrenní komiari
pojednávali a proplavu z řely 1'latte
vyskytl ee pojednou jeít jeden ve
M řlfř Htt f p"fnfi Mdli
hff$n iJHtf § f tplk'ttHf
k l Jťl l "jut t ki'f( fMff
VJ" ll kf#flh Afliflhrt f
l fi ř t( ll H #l4il ' fit#M'l
I( I' !fií# i vifly
ff I II' -'ř !M! !! Iljrflní
ki if {# ffi f J 1'miií t
'i!l Ml ifiit i ikřnif k# I
k lAt f4H K4! ! ijřcf J'Iit
g v t yi nlřňis I bří l'ffi#ř K
N# lhi I ?ntbfl ' k'iM4
fy K( (i dftir f J 1'uHÍ
ll rrřA I' íVHlf ! Ilř
íillíl 3n l £htn%nt 'tt }
II JiH b K H Jiry t
(4ř Mnt fbiU JJi
Ot'frl# I 'fb M řpy II V
M h H J M ' i f4fgf
r J fí iířir j j o'rhfř r r
Ilřfy W H ii#Mikř Jobu
Mi íí řřy W H l'Mli ii(ff#My W
K Wař p k UittPf UojK % W
15 fibíM-řJ II Ki(rn J V
WmI M W rio#t tl J fiH7lb i
T II !♦(' M HaM ll H A ítmé
i V (řřli J M T5fř K
yk"ř Jm ťltntftjř Pmřl
}jfiry TbottiKi ťtt 'lb'mM
UueV'tl ťuflíň A é Itiřilly
J"bn r ljnn Mfri M niumrrj A
V McK06 1 J Dann V I
Hirton 11 Mm bn I R Cl
I)ornll Jimr Iltntfbton (i-orir
'IVrury I)ři ll-inin C A Tray
W A Ti Kl I římith W II
OiaJwkk A H Atkrmiifi Alua
Ji kn A Mirjhy Han ťa!k 11
íi t étiHt-r A Kíinntr M Il"gan
II C Miller T K Mt Kilhi J I'
Connelly ) A Coneor W II
OímteaJ Cbarlr Hutin (íťortft
MangolJ (íeorgi Imel (trorgs
(ňl-ton Cbirb W IÍ4lJwin J II
Mchola I' ForJ Ilarry Link (Jun
H-mtn William lUckmin O
J 1'ickarJ II M (ioíf T J Deek
er K Kvervay AJulph liarm (i
V Doane Laurence rav John
Morriíton Nat Ilrwn
— John II tle v c 2ál8 fpencer
ul a a bím příbuzný jebo John l!ai
ley V nedili uslyíel tento nřjaký
roJezřelý Šramot t doleních mÍHtno
teči hstu SLkbal tamkdyž ve tmfi
f"'"' ríMa třthl a kule poranila
J DII Vlit j „ kvil
kráí táak nezvaný hot patrně lu
pii uprchl otevřenýu oknra u Hkle
pa
— Oraba lirewtng Amociation
přetaví k pivovara svému na Hher
NEBRASKA
líce proupSný návrh aby totiž ve maD Clark u1 Jyoupatrovou budo-
pojeni ee získaní tak hybnou ef " -cuc Butje
Ion aařídfla p elektrická tramwav zl — Komi Hhři n V K aSfiar Hal
Omabydo Fremont jel byla by comb odboru veřejných prací vrá-
vniaze znameDJtou oznamkou al tili se z Iíuffallo N Ykde2 roeika
aroven ponioužiia by mýtnímu ob I li na národním sjezdu úřcdníkfl
ebodu výtečné Omaha udržovati komÍHařo veřejných prací Předně-
oy mohla opojení každé hodiny a da Winspear přijede až 1 října
Miliard Elkborn Waterloo Fre
mont a okolím lAn tamiK ~ 1 "í aa ouani mfcsta V™U re
— — v- w ta i 1UUI I Ulllj l vt i -
ho okolí mm by velice dobrou a le " " ' ' J "
__„ i a jeanati ne buue o to aby soud vvdal
vnou cestu dooravnf nrn ininv i 1 ' u
plodiny rfizné zboží ' Zřízení V7 dráh Podnika
tramwaye podél prfiplavu atálo 1 7r vaauk u na n
a 1250000 VvadnL t nI- voI& topad„ liylo
lo bv třeba ani VnBí ' M7 J aby viadukt konečně
ku nebot ťyházená z orfloí ví hH a U m°hl
poatačila by úplně na zřízení tratě ~ Chcete-li zvěděti bližních a ob
jel dojUta vyplatila by e apoleřno íirnT ch 9 ""ých po
ti i zemcien te wawringtonu Montaně a
tti tak městu venkovu Qregonu požádejte anglicky poStov
— Demokraté okresu Douglas ním lístkem C A Mitcbell Webster
odbývali v sobotu v síni Wanhintr- St Unon Station Omaha Neb a
ton Halí konvenci aKy jmenovali °n li™ T1 Podrobné P0P'"y PO
ji j i J i zemků těch Í93dttf
delegaci do státní konvence jel od- v
-~ _ r i
t oo r vmaze ane zítřejšího
SCiS' Hostinec i Města Eralr
delegáti byli z větáiny pro Bryana i
Holcomba 92 deleeátll vvvolenfah Nejlepfií česky
Jeat pro Bryana a dojista prý i pro HOTEL 3 RESTAURACE ? OMAZE
Holcomba V prohlášení záiiad
f práva Clevelandova se chválí velice ílu ""l"1' eb"to f° p°r hotr
a ti demokratičtí senátoři kteří byli iioic Jíro ouincy inl
proti Wilsonové celní předloze do "M Uro9n 4l0 tlkoobeunini jtdnattU
_ PW WíBW plvor Dodirim toto píro pp ho
nyníjSímsvém spAnobě ani presi- y f vomIf 1 Fťl
dentovi se nelíbí nepovídají ovíem ¥# UW1A & tU
niího n&ln ÍAHA „ n„ tdbfi2-3m 1304 J 13 ul
- - — vv Rcprou Fokroka zdi Omafe k
lfi li h Jbýtst f kři( k'fifřřif i Jh
1 I w t f btW
— ( KrH"tt tt'Iil m H i4
ob Jut lfc (Uvil VftkOrf dfiíi
Jy b l íl t Ohmi
— V i#IU řnřt ht { lny fy
bly i #MiM milí J #t bit jřf
M ibotii jtl thilti míii ť Ti
- 'p!i(4 v ( n(ř rinty při
i t4 fkřííií k'i?#n i tříhl
Hři ff bl4jí $m r't M#ofrf
jf4 lm Na ť ii tfhi tih
onoho ft# hjtf
— JIi l liény (ii( i ti
t Iii#ťři"b Jmfiř(t !#!i!#
kl#ff ltf#tb Iřnálýřb přfbl tttr
til i Ki m ky tn t bn Ky M
Uil Á lk Jt sí H4 tk% ikt
— V titíř ftfjf olhjfíl
tj l- rkfMfit a'
l" l'an ib o k4nt
Mnt l lbxUjr krllfi! k vtl
by iJ í IJi4f) bI ( dttífto
— V íířlii{ rlbtln byl v
b(ti p mink klrý na lmnjí(
bMit i4 i-#lrn b kil4 t
rind i nihnli tálky J'l t pribf
pornelk Mici druhu t N'brr
— Njlih)fm dnnu okrMitl
tatjr Slin cu(y byl Jm 'H
koltký a ctícrrii JI ni (avi4tl
provrdli 'kabi akol&(u t4oUo
bru poebtatu
— V UumbIJt M'lbýtala tni
buly týjfo volba o j")( loni úpiift
ku tathě volarny a tftitokrat pro
Ir lílíinou 1C1 blaa Byla to jíl
po ětvrt co o to bylo hlasováno
— Demokrati ve Mtrtím distri
ktu kongrMnim hledali nri!riíbo
mule kter(bo by nu li pro kongrea a
nalezli S 8 AUeybo z Wilber Co
tomu říkají poctiví "til" voliči v
Salině countyí Budou pro něho
blmovali?
- V sobotu týden iiobodal ve
Spencer hostinnký 1'enrsoli panika
ereljho robádall sn v koMiodě o
nezaplacený náoj a když Vendy vy
běhl na ulici hostinský vysel za ním
a bodnul jej do prsou nožem spono-
ně ní ť
— Demokrati v prvním koneres-
nlrn distriktu pozanávajícím z okre
su v jihovýchodní ěánti státu schvá-
liti navržence populistickó strany
probibiěáka Weira z Lincoln Ceítí
demokratičtí voliči v prvním distri
ktu budou rníti to potušení voliti
pro probibičáka
— V červenci minulého roku za-
en byl rukou zlečinou příbytek
Kesslera ve Fnend Otec lěbož
Michal Kessler vyznal se tehdy že
zapálil a sice proto že chtěl aby sta
říčká žena jeho s kterouž nyní na
stará leta neltl v dobrotě v ohni za
hynula Minulý týden byl postaven
před soud a advokáte" hájili iei že
prý by ve svém stáří nebyl schopným
- _
skutku takového a skutečně pře-
svědčili porotu o jeho nevinné
Ve výstavním týdnu zdržovali
se ve Wilber lupiči kteří několik
dornQ vyloupili mezi jitými těž do
mov pana J F Spirka a krám pana
a
Zvonečka Mezi oloupenými by
těž S B Davis který se po stopě
lupičů vydal dopadl dva v příbytku
Josefa Zedníka několik mil od Wil-
ber a zatknuv je dopravil je do mě
sta kdež soudcem Haydenem odaou
zeni bytí každý na 30 dno do okres
ního vězení
— Na farmě Cburch Howe & Sv
na blíže Auburn shořela maStal a
veškerým obsahem vyjma koní
Přes Šedesát tun sena 500 bužlfl ku
kuřice asi 20 vozů a kočárku úitro
jí na koně a polní stroje yfie bylo
zničeno jakož i vedlejží Spýchar
obsahující 2000 buílft pšenice Ma-
ětal byla snad jedna t největších a
nejvzornějsícb ve státě velkosti 60
při 130 stopách Ztráta obnáSí
Ík
' h Hf Hbjb thtun
~- fk't 4kl ť i-tf tmholl f#
J4tf' ftlkolik 'Uik tn p' lí-l
ofbe ir f i4llij'f tm myfil
"kotní (ifrikt tmW i
Jiliti it1$ tiiiU jmk !
♦y l4nřwt ApiV — 'r ' li I
hlihkrb V Mitnk Mh Si'l''
44h t%nt f#jftfitřn4 ť'$ l'lřiy
h{lt fiiii tlrhriy íkflií ďfrhtf
lIM U #b 4l V fMH)r( h
tnltt llfni IkoS t tt
rf ty liti tťNlt rft ! 41
ni f 4tl 1 1 J'pb'n i fc'fj
— 1'iřMf l k'miiH n in 'tují pl!
fkrffb ikiA I rftt p§ ) rrmjl
prir i if'i Mft t k'4 by byl
pitinfift } ptMiS' n4 tyk
- II T lt k-ř kurf 4
byl llom f'i rjiř#jf f Hpí#í
fi"( f# ) i'4!il íf( v
D -tthfit v m by poj
itíní J p UmU b lřll byl pi
ř'ť'i ift4n #iír(ifl f 1 1 f
1 (N příiti i"iui bíl 1 ( p-
iiifjfn Kíltí í#p i'tí j
!' ir#m lfi fiifu 4 bf m !
iM Ik t # n tlif p- fř-t ktffá kf
b iiifi vinným i iťin tuh" i d
tIAf kJyl fi#jp n4 při l'm n hio
ji!i'ho r#J fibtirx p(jii[řfif A ak
# ditlíif 1 j"n pojiirvi ( pf
rcnti ttk vok4! Jikl by ti k lyl
ptil li íé mmt #pii-'fiotřin nt
hr lit ttrity jíl paliči jim punobí
— I)fmkrt4 řttrt bo konrrunl
ho distriktu do ktcfkol patří H tlí
n MaunJrt llutlř l Oigw rouoty
exilovali v IVtríre v úterý minulé
ho týJn# sjezd ta ůfele m navrhni
kandidáta ta olanc ilo kongresu
tiak v konvenci doilo k rottrlť
"Pravidelní" demokraté kteří v
konvenci Mtrvlínarhli pověst něho
S S Alleya Wilber fáté delegaci
pak kterě s odtrhly jmenovitě ze
Kalině UajillorSeward Saundersa
Butu-r county unetly ne odporučitl
populUtickěho navríence Starka
Cenkým volič&ra v 8line county je
Alley al vidmi ďbře znáro a proto
pochybujeme že poctiví demokraté
budou pro něho hlasovati a soudíme
spise že dají hlasu svých republi
kánskému navrHunci nyněiáímu io-
iloncí v kongresu llainerovi který
Jest muž poctivý a plní stědomitě
povinnosti své
— VNortb Platte odbýván byl
minulý pátek sjezd v něinž zúčast
nili se zástupci šesti západních okre-
sfi postižených neúrodou následkem
sucha Ve sjezdu přijato bylo
usnesení že zprávy v časopisech ia-
- w #
koby západní ěát státu neměla za-
potřebí pomoci nezakládaly se na
pravdě naopak že osaduíci západ
nich okresá potřebují neodkladné a
vydatné pomoci a zásobení potravi
narai krmivem ňatUvem i topivem
nomajílt oni i domácí jejich zvířata
hladem zabynouti Byl zvolen též
výbor který mátyjeduávati Union
Pacific i Burlington dráhou o bez
bezplatnou dopravu potravin i pali
va Též zvolen byl výbor ku sbírá
ní příspěvkft a potíeb kteréž
rozdělovány býti mají okresními
komisary Podle zpráv ve schází
této podaných nalézá se v Logan
county 1000 rodin podpory potřebu-
jících ve Frontier co 1200 v Per
kins county 1800 y McPherson
county přes 200 v Hayes county
1000 a v Lincoln county 4000 V
tom o v Sem nejsou zahrnuty vSechny
okresy západní v nichž ve váech na
lézají ae lidé podpory potřebující
— O zahynutí krajana následkem
nehody železniční sděluje nám pan
V B z Lmwood dne 22 září: "Vóe-
ra večer potkalo děsné neStČHti kra-
ana Josefu Bičaka Byl totiž pře
let večerním nákladním vlakem
jedoucím na východ a sice v poli
těla tak le byl na místé usmrcen
Zemřelý náležel k řádu C 8 P S
"Ratolest Mladoěechft" v Linwood
a zanechal manželku a několik nedo-
h ftťl bi l- t
l)Mll f f l#í - řirll'!
d4ř' Kl jll ll#MtSlk t
l kittíi p k!i f tf hl VhiétMi
l #ksl nrn( Mb4il p 4'(l'
ivSřJli hl tnH IV-' Cl
I m lf ty
1 1 -l'
f - tni' ifi'r rrir É Jk
p-ř'4'ii t lqrtfm k J?
J t!i4 nihri I
n4
mim a ll ki I iJ
t iikif ť b vrrrK fu4J r
pfltťt l' hybnjm tík y
i m I I I K- iL
jtk psi i Ktllf
p 4íIi ) f"ji' př'VH
by # ř pA(l k'jir
i t ('tfti ni kftťitti bii
ťi ináno J"1 d tí'ři4 f
!i In jyki nrflnk}ifi
d břtrbt yl tulkou řf-i' J
i
a it (! kirf i li v nihiis r
14't I #i Mjtký úh I a m"1
ob n4 pJpr! strh krijn
Itk4 tilA ivoUn PafniHá'
tan il"jiti lpřy rcfi"!
a fiť hl lim ivril
ttřfc 4 i
UiirhtUtrl O M'♦4 14 lizi&l
Atitn Ilrtiřy llxbi íort J-
dlouho jíl itiik4 v vyhnsn t
Anglii hnau(il s do ti I ani y
anglicky "Nec btřl Jem s K
nikdy učit" pravil onehdy
taluju ta neitěstí pro pir"í
dotedwli mluvit JfitJ Jirtv
nel svou matefstínou Bftdi'
svojí i slohové obraty z citlV
přenáif je do své vlatul řečif
poivolns (rozbývá stých výtil
osobních vltností PodolJ[č
oněm 'mnobojatyčným žurnali
kteří mluví správně mnohým
ky a v Žádném nedovedou J
psit Kdybych mluvil aif
pak bych také brzy anglicky ij
a moje články v "IntranshJ
podobhly by se překlaJupJ
inesft"
Nová ozltnnl pšenlc
JKi
Abr
minima tli
dra 17 u
"9 tjdm
ItbI nv 4
ími tlmi
neíkodl
mna) dolA
llabla U{f
Wlnu-r y
hrauja 1
Mjtjtoootr
noall jati
mini 40 bl
kru n J
t lodUaf V
43 balil iA
W H rL f
ItuBkr nn?t
BHmUtll íií
11 akrl f
Saldar Brfc
II 3SS bali
kri BH
MaiirhMtajgf
100 buiH V'-
ibn A Krní
Lliiooln IU1
14 1 1 krl
JI pto)i
nikdy Bámf
mnoa anlt
Bil aory I
buď ualfckJ
nlmecky k-T
lmw-t ol V
pla Uli Jt
hSaanca trt
JaH4 a Jlaycř
podaJikjob
k oilmnlma
objrdm ju a
-b vlna Bll
tlll Mlaan
Oilmal Á-uic
Í4 bjfcii
3 M I nvuA
ballílUjT: J
Faraer
O IOZLOWB]
HdlUI I
FarlbauttMp
OdatihovaliJ ť
i at i
aal draduvatS
CbloMi aa nlv
nxnártkl řroij7
FaribaUt Mlat
o
:k:
ře
HTWaa3td