Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LI
JU
1'OKHOIÍ ZÁPADU--
1
1
ff
1
i
v
H
t
i
s
i
f
JÍ '
%
♦ i
' -5
V
M --
i
4
í
i
t í t
'1!
1 I
'ť
T 1
'
m ÍiIiiikt
fljfrf í! JAf# wM f Stále
ř!pftft M O h Mk
M ala Mp%lrnf-h nw rf Jik }!
-ram Utni nanv kfe'
Í1EJLEPSI LÉK
irotl nt- fm thnfm ] tVff
ÍH 1'íiÍm Hitler k'#r! iM
IK-ajtuj íl-ff J l ul 4 (lit k ifc
afte firhUjl tf 1 f Mo lí } ti
(řfilffi fiet Ski nel
leřjkolif b'l IVim-k
PAIN- KILLEK
neef fibmMan f pokolení lilke
njbrl tu f f4 tk paoM M
KONÉ A DOBYTEK
VyMěf st-nromerif rify
e'ny pro itjm jet lim njlpfrrt
ikem ifN
Pro-Uvá imrtilkl
25 ct 50 ct i 51 00 LÁHEV
Nav51íviťo_0inaliii í
Jmi li trio íiwtf onefitM wrifl M H
pvoatfed Prah u itarUo mimbo
J Oiiclrčiólca
kter n4 pru vli vidy isJlr( Om7kj
ír importot ané korálky i vína vlebo
druha Jkol I dobří doutník
Jí'ié (mpirUit ti%i pnínik l
jttljtilm-i Lká druhu tt m$'J
Zastavte o raní a píesvodťte io ~ "~7 : "
41 Ir
~r— rx- 3
čcwlfý právník
V NEBRASCE
jt
VE FREMONT NEB
řoi"oU ciotB v Mb f{pdcb oadolc-b
kUrikollfik ťiU ttátn a )aMkollvl aoadi
áetilaU prtkr- toodui i)ll(uj dobré Tl-dky
AdnasJU:
FIIICIC A DOIEŽAI
Fremnnt Tíelr
DoSaunders aokolnfchokresu
KolnídJeDi přejí 1 nílnlll pijtko a fara
aaeo posamky nejlerníjli moiné srnky po)
ttltl majeuk o ipoleblWeh polednoítl konpi
ubo prodat farma přcplami iuj do Cccř n
aaspét rymana dedictrí ti? i aneb poťi
bajl-ll prie BOlAřk drobu i cokoli necbť r
d&věroa obrátí g na
ALOIS J KUDRND
řE WAUOO - NEBIt
DráAa s vozy
1)0 TEXilS
a-T"rkiC lNi 1 V -
VOLNÉ POHOVKOTE VOZY
n tieA tlakách
Nej!ep£í„dráb do rSeth míít
Kansas Manském U Teiasn
Mexiku a naTichomofNkem pobřeží
Jde přímo do
Senison Siernas OreonviHo
Sallas Fi Wcrth Ilillsbcro
"WazohacMoaco Temply
Belton Taylcr Oalnesville
LockiÁrt Esnrietta SaaHorccs
LaOrango Se&toa Alraraáo
HOUSTOH GALVESTOÍl HUSTIN
A SMI ANTONIO
PRO MSI IILIDE2
T I I A
ř fwta n:a4 # flf
Sf ft k f f f ' )w i
♦#'íi'a f}l-ili I rm
f if -t tl ha h r f 4-f f
#n n i-#t4 1 taU-U
ra tfírlm 'ifh
jř( fl rrl- tti' #
V !! Mli f M(
i ii ! tí M r I mjf
r tulí
M k nim řifoojil jtj Jm
tU nifH itkll Kil 1 mifl
lf li rt li ilitkll-i fipofnf nim
íř' l 4 #Uř n I r U
ljl Jlli j Mho kmfi-h
ltl t fifjtřra juh JUif k'-
l#m rjťfilko Jk Jm o ivlm jfn
-Ul A r Jho b rit i lífrlo j#íii
kolk brartíd dlf lk f k--Irm
i ltm ÍJíil nt tromjr rj-
♦ (ť ti rlířilk jnl v tl ra!4
tkli svítil ttakl jika fhnitl
irr'Ilo
A ln-nilffil ntliriii ! Iljlo
Um mnoho tílíinoo mé
hortk ilřli Uké tam atili tru
Uňi hn!cl a 'ifcoé a ti vrl
trálí a hu-lli Viichni ak llJéli
jakol i my u rjbtilk amt
Tam utilo dvaatMďt tlvořnft
kr4n ut rojen fch NtAli n-Jrve
jako aothj najfdnoti jak jak jím
řklo Jal tnainřiif vytrhli a da
li lo liřhu To jf míli %íJéii
jak po tom ItM ne běhali ati I Ita
li že by jim #otva ti2il ncjry
iliLjil kňň Sťtn tam ao Kmitali
(iropittali do jako v tanci otiřťli e
rotbli "o jako řipka a rniiknutfm
ae táno obraiíli nebo kolem o pu
"liti Tak jako ti Francouxové o turna
ji ú2a-m vykřikovali kdy! vidéli
uaStí Čechy tak inameuilř no bili a
potýkali tak opít my nyní ú!au
svého netajili
Jak Živi jme toho nevidčli"
"A co to bylo le tak bíbali?"
ptali ho udiveni pogluchVii
"J4 hned rpoioroval že mají ně
co pod nohama ie na tom jezdi a
byl bych se nejraději ze nfně vytra
til a tam do obory k rybníku sběhl
e podívat z blízka Ale nebylo
možno Pak těch dvaatřicet dvo
řani běhalo či jezdilo ni tom ledě
o závod A jeden z těch dvořanů
byl vám běhoun ! Dvaatřicet jich
překonal a tfintal vítězem Vlak
také běhal lítal Ze by mu byl ne
stačil ani vranlk páně Lvův
Tak nám v Urnssello v té bra
banUiké zemi učinili poslední krato
chvíli Nežli jsme odešli požádal
pan Lev aby mu vévoda burgund
ský propůjčil za vůdce nějakého
herolta který by nás provedl nej
bližními krajinami Vývoda ochot
ně a s radoftí tak učinil & půjčil
nám herolta jenž slyšíte-li uměl
sedmnácterou řvč — "
"A český mluvil také?" ptal se
Jaroslav —
"Ovsem Ze a ten herolt zůstal a
námi a vyprovázel nás viude neje
nom sousedními krajinami ale i
přes moře a všade až zase nazpátek
ďo Čech a odtud se teprve pak vrá
til do brabantské země Tak mu
to nařídil burgundský vévoda jebo
pán Z čeboi patrně vidíte jak
přál panu Lvovi a nám všem Če
chům — "
"Ale dědečku — " vpadli oba
chlapci netrpělivě neboť měli na
jazyku pilný dotaz — "jak pak to
bylo na tom rybníce? — Co měli ti
dvořané pod nohama Ze tak rychle
jezdili? — "
"Byli okováni" žertoval starý
pan Šašek s Meziboře ale juž sko
nejíil zvědavost vnuků vyloživ Ze
měli ti dvořané želízka se zobci ve
dřevěném podešvi zasazená a ře
meny k nohám přivázaná a na těch
le byli tak vycvičeni jezditi Toho
vaartaurý tMk jíl dála f
fttvl ala Ji fjklilal íffp
tt fil m Miikf svfrH akl (na
Mrrtfalllak l f"!4M fotllil
IiUm a jim r)4 f (nltk lkř
t4 sl "i!l an si l ) tma)#
Jk t Míika k(r4 il
U rxji lm trnlt f4' fi
4 jti li n i4'l Ut Jati r-t
')iti#) na ivrti Miiririkl
tftali ftfpft i !' nvUji
na ttl4i(af nav I Iat krslxtiťll
Jikoii b d mltl al nmriat
řf britly ďJtm ltn al pt ti f
polMt a S I#líik4ih Jkka
t4r) tlam lil mk]V 41 14
VI
I'r4f mUljek MMiUrtirh v
plaíbt i4ky Oba slk4 ryUl
ky itr tri ismfily a Ha
dma J'jieft byla jki irrll
rotové řrtUII flalijtk f'ft pa
nm rdm n airh fti iav4Ull a
tak4 na ta brabanUkoa slavnl
nijak íaatu iimínli Jk to
bfl ai hik# a Jk tt ai
po Uch faUloýi h llřVÍíí h Jol ií
Hiarý tlalyka lk ani nhUl
jakoby nsalyltl a Jn se v dorbs
droívil Al ttt Jalnon klf I
právl vrátil mMelka zavolal
si tAt% vnuky do svá Jizby a tu Jím
na stole akátal plknl kovaná lalít
ka noati a ěfrvtnými řvmruy
Tor bylo úlaaq a tadotl !
Lidatka nsdoatala lálnft h Irlí
k poněvadž dla tehdejších mra
vů m pro dívku nikterak nealušelo
aby měla takovou kratochvíli jako
chlapci
Bratři Její eotva se dědovi podě
kovali juž letěli ven na rybník
aby žvltika akusili Jak se zmýli
li ! A co se jim ze tvrze nasmáli
Jak líbali čaato led jak se na něj
rázem sotva le i něho povstali za
se usadili ! Než radou dědečkovou
a vytrvalostí toho přece dosáhli le
se pak na želízkách udrželi rozjeli
a pak slušně jezdili čím dále Um
hbitěji a rychleji tak le byla ra
dost re podívali na ty dva vladyko
vy synky mladé v oláhlýoh kabát
cích kožešinou lemovaných ▼ úz
kých soukenných nohavicích na
nichž se rděly řemeny toho bra
bantského nástroje divného! A
jak těm panicům v ryších čepicích
vlály kol uši vlasy kdyl jako šipky
po ledě se rozejeli jak jira oči záři
ly a zdravá líce se rděla '
Lidé nejen ze tvrze ale s nej
bližšího okolí chodili se na cě dí
vat Nejraději však a nejdéle na
ně bledívai starý vladyka jejich
děd jenZ ve vysokých botách v te
plém kožichu chodčcím a v krásné
bobrové čapce přecházel hrází ryb
níka pozoruje jak se oba bratří
předstihují honí a dohánějí
Obyčejně se jim z ledu ani ne
chtělo i vydrželi tam i kdyi za
holými starými duby na hrázi nebe
se krvavě rdělo od slunce západu i
když nad tou záplavou večerních
červánků zatřepetala se jasná ve
černice Někdy i při měsíčku se
na ledě proháněli Chutě však
opouštěli rybník kdyZ viděli Ze
bude dědeček vypravovati
Bylo to tak pěkné když po ve
čeři ním zasedli ke i rbu když
zář ohně mile se kmitala po zdích
a venku se ozýval vítr ženoucí sníh
do okenic a kdyZ děd vzpomínaje
časů dávno minulých vypravoval
o cizích zemích a divných svých
příhodách
A tu jednou an sám přikládal
smolná polénka na oheň v krbu
pravil:
oz pan nam tu je peane v ten-
to zimní čas i kdvi le třeskutv
' '
mraz ale tam v brabantské zemi
tam je v tu dobu hůře -
A proč dědečku?" ptali se oba
mládenečkové
"Protože Um je nouze o dříví
Tam není takových rozlehlých lesů
jako u nás Však Jsme toho sami
saiu jaau uiy panem Jjvuiu
když jsme těmi končinami zimního
času rentovali Tam vám tnnf an
-
ieným trávníkem a divnou jakousi
černou 'emí tvrdou která hoří
t „ j „r„ _u 1 „ „
jako dřevené obu To jsme viděli
k ljrl jm m bfU 1 bří itnuM
kialíM ilft lftftírtkš Ta n !'"
— r - -
mt Mfcali I ?4i lvli tlk M
twll t tnhú vm mílí A v
mWk níl ll iM T Jw !
V fpM4 kt ftttky a ♦Iml
l'll h rAinffři tnu
mrajlři a Hit a)r K rníi'4tt I
li lid jtrfiff t htU krijir''i pi
ftnmt ti l ťht
rt-tr r—
latám ml# Ak lI Jm Jíl
11(1 li a a ililU ailáli alfa a
atVlfTilfjiinBřa'iafij 111
ttlaM fa lataiil kinl a
káitv ♦ I fil mni Jik
ant Ja pi Jtn lavlm boktií
I
"A r d4lr n{ J4:
"Jklí f r h UUvý jtkob i
akala tnA fiili litaili il#IS
v i li ri íii iiii pOTiaanr
'
dratidi pravil:
♦VltU to J mofa !'
A my
vlíclmi tfi bfilřall bli-dílt poio-
řovali MNf lm tonlill vi b
moř spatřili Ttt lo liylo pr#
w tti J tldlli
Al pk Jame se
lřpr na tí Jak rillf -
irii
kllt L 11111 1! -
na umrin břehu mořském stanuli
Mll avnáčkoél Toho VTPovřdí-
II ani vypali nelz- jak to po-ilva-
a a a a
nfc na tu široširou nekonečnou
jMJuir vodní jikoby al do končin
nebes sahající Tu Je člověk o
pravdu pobožný a cílí jak Je Pán
bůh všemohoucí a jak je člověk ne-
natrnv Al vám mně bvlo útko a1
nevím jak t tu chvíli mně tak na
mysl připadl domov hlr tato slará
"r " Y" v n pi-
sedíme matkámá a nyní se juž
nestydím přiznali oči se mně si-
zamí zalily
lenkr-te Isem so ovšem odvra-
cel a tajně3 slzy stíral aby druzí
mi- i i i i i
Tenkráte Isem su ovšem odvra-
ueviueii iunouo ivi iniionu oi
těch dob minulo ale pořád mám
živě na mynli jako málo co tu
chvilka jak jsem poprvé moře spa
třil a na ně se díval — —
V Kalotách bylo nám čtrnácte
dnů čekati — "
íi A _ Ll9 iXt T-ol
"Na vítr brachu milý na přízni-
vý vítr jenž by vál 1c englantské
zemi a hnal tam naši loď Teprve
„ i- i i j i i i'
po čtrnácti dnech zadul a hned
'sme vstoupili na koráb a vypluli
jsme Ale sotva jsme se doslali
na šíré moře strhla se taková
bouřka Ze běželc o koráb a naše
í um mvum- utttai po u a i wn j a r
životy My se modlili
xJlili a Bůh nás
Všichni se tomu v Kaletách divili- jínnl nřř bol}v5'lzH '
i s ! - 'Aliptll Otl zanícené o4 zbo-H V
říkajíce Ze jsme ušli zrovna zázra- tU]u mu(nil oH m V5
kem jisté záhubě a že Jistě od sta Vvnni1ilv„nf vliuA p°
let se nepodařilo aby některý ko- 2„ 3
ráb za ukové bouře ze Širého moře j m™tX tímí tl!YtaVš
se dostal bez pohromy zpět do Kdo cbro mítl vlasy hebké a j(
bezneSného nříatavu tonl "° o'PniřiiJe krínfl vonft-l ť
oezpecneno přísuvu tkwrmi pomádu na tLmj
I čekah jsme pak nanovo tři pniA_fi „y rychlo a Jiatf
dny a po těch za nejkrásněji! po- -"O1 UMU 8traníW-v
body plouli jsme do englantské 'MflSÍfn
země — bou vfuií z rint ať si koupí timerůvt
Když jsme se jí blížili juž z da
iesejiDU2iii ]U2 zdv
viděli vysoké skalnaté
leka jsme
břehy A ty skály byly bílé vá
penné a stkvěly se na slunci div že
oči a toho nebolely Vypínaly se
kolem města Doveru které jsme
stranou nechali i také jeho divnou
tvrz starodávnou či hrad jenž se
vypínal na skále nad mořem
Wnravovali nám ífl ten hriid In
i
au ou nepaiucu iuio iwry a ze no
-w „„u
Za nedjooho jlme přÍ8t&li u mi
u ež íluje Sanduicum")
I ______
av ZttkIad k nřrao dal JuliUB
#aj ganiwich
[pukraSováal)
— Caat alaMak Ulkébo vjrrakaatí b §11-
ho pohmAdni jt a doaba pomoet Ukhtt
--' "- a-iaaaiiaiii boiu v
Ukoi_ pida }-# Ttrj PavtařAIM-IIUJta
Jl4n_ uofm uum
: SEVEROU
K-s it
mM-4 di
in
tň
m t i k t S
- t -
m k 1 tn -i mít '
f ' a JV tf 'I t lř S t "t j' l
IlOICMI lllill J iMUM
h„ t f kjr ttj Vf
a lnl íif 7 d4 t
- -
r'if' t M I-
Zurpil
tJl
l lf 1" '' !# íditiJ
'cnikó nemoci %
b it Ii IIK á
til tii(f hi n i m ' r ii
sii h t fiil" hr -ťnnťh íř' I
L
u—um # !""-
I i iliii i i
p„
fttuf ito I T"' r"- i
fa Mfí )i b 'll l-t-rt-'
„(„„{ft- If'
SkrkilVKV a i uyf i t it'U
Mavpu-ll i
' ' — - — i
t iilli'iíll i Ul) J
-r i--- -
'u% boliky na tioi illf a
rCUjT liH-rato krti
KrtM u
lir iieitKK i fcnni a art-vni iiui"
irahlri
jtte u i„ „i Mii „(li
iiiopalt užlft jtfl lolit !'
hrccc otkiiiiy iut"
c bítnl a bl ll ti prii v Met t í
betli a kitlrlnMltriií A
"&° Jt m nejlrpíí Im4rl i
i ( I 1T
ftcZUVkU Knob"
tíxrk a kí n
rnrf nvtvnl t&nH a Jiu5 uetiiui 1
vyl'í Jíkiů "'
Jí ubíMi-majutr tt it
Iepííbo lku prolitím tifinotíurp
i' umiuii a
pUpravIlL
% t m _i f t_ řeratvé m
ite_ „ i4ici- wnjive
f0lílw1M'lo
Icnlnr wUnnlnyvřeilybnlsbolHi
fírrrrota Mii nt riing aboUstu
JUsťlatoosvídřila bo vikytky
chválí
n-Ai- bít"' cbolcru' koliki
rriijcni iř„í ímo boieui
vdch a zán t stíev odttrsní
tn ň0 n ale Odutraňujo bolesti ť i
síčním toku fr
i
Malarii CES
ku žlutí skvrny v obllřc jl nl"'if4'
vraté a nidloby I mitnoel řen b-cí vT
Nerrrůt Životni JJitMm §a 7j
Každá žena by míla zkunitl tohoi?f
bob-gt'"
KCCllUt K JlUllla nczáv_- '
Jboaf i vrhnuti cyl-tranujo [
Znamenitý silite! v slíířl a po nem
u-ch rona koní vyrážky 'i
řiVrai) bojírycblo
na tubu ta 2Cc
u_Atllri_ kříže bolesti ▼ M
WlrCninil místř křefi aru"
mus 1 zApai šram noicsti v prsou
ocen oosirani oenerora iitul nnp
fltutr ta UTic 7
Rozpraskané ZuihkZ
vyriížku po bolení bojí SevrroJťrL
mať ta 2óc j I
ITÍÍ rycblo s Jistí oostmi'
Kllrl OKa ter&o ničitel kuřích t
23 centů '
I IIU4nLi fAkw4t (Mm imao
niajoniin j uuuy tea l ky(
liiitrAnl liro konA Hnvcrfi lofivf irW--
a í'm a Vtovwrovu KnrlHilorwu maal? pul )
[ck 11 a ranjr a uouk %a oou
Ikf tyto )m na probol re vfc-ia nf
li a l-ky Kila takovdbobcliwia tit-iiU
dech
poftflain Jo primo tm eiprumi
lnů a al vvhriill lkft ta flUi
Kdo io-lu
iiKvyplioiin OlM-liníliilkfiiii Um nlunA )
Kxiirtwiia 1
Hifvi-růr vlaatKiiiMib kalonilár rowláváii
kaJUll mk KUriua I'inín na oIiIimIJ
iiiukI hft raalánv niiptal Na kniiliíui o™
11 bajUia láhvi loal Imanrt
w r severa!
iaait- _ékéro--
m __ 1 i 1 i__
Ysnotte Neveravf lákr i
'I
- i