Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '
ROK
ADU
t4'IMt# 4 fH o4f Mrřl A) 4t4 HIMua M# !
OMAHA NtORASKA V£ STŘEDU 20 ZAřfl 189' 'y?
:ÍNlK XXIII- ČÍSLO 24
POK
1 11 y
K
IKIli floru
KaMf % ví H4
Vj i 1 I Lkl 4 liíli II
p iHil)r oř'f"i i ilp "
tt# ttto fi f K ví
"ři t yli liřfti #lltn fil
l pt t(P ilt # lt í# ift
f X'ťrfkl tf)f'l '"''' I 'f'l'l!l
á d J a t i A i é
i MfrKiir v netři )J nn ii'r
fiíl V Ktif'ifi titrkh# pol
lil ♦ t!i4eU ItUtoru k fott4i I
ijr M Mávaný Iin4 lf"ř Th
ta t TIMI kterými lí'ei Jet
V4 a # r n A ni(iii i4i44 ri4r1t
lkíMi n MUiJ-ttkoi i
koti a Jr-bi nf4k4 KintmtM
Xt rkk Vjřh Wl V teill-ru A tfAfi
i felý uJuik Mil ? wlitft obhAlf
ni II tm tlutorlťkf riitAii iruU
I I ifll l- a lliA knIiMIm
í 'i4 ll lijtil s# tiinktliij pM!eitt
"fcl l'F 1 -ll tmu'" --
l ni IrvnA i Jej intlltl Ztijm
'ii i ti r h witft Kniiiovii
fmtkktUk Jebut"l4ll 'it í I
t u dolar H4it M tik lk II Hi
('iliotiiě zdarma kll ťfl wJAtA
- W 1 r r
lnihnm'i InifrVAd
Omnhn JS'fc
—
DII 8VET VÝSTAVY
Kftldý kIo VKlíl uvito vo'i ko
Lbijkou výntivu dojiU M ři'je
nijakou g n( iam4tku iiřja
n nf upomínku KaUý kdo
etiJřl dojinU no r&d jnjkochi
liledcm na vyobmení tř-ch divft
louilenfcb rukou utnilou 1'ro-
']nme opatřili pro naíe pFcdpla
i in namítni apia American Ke
ílío který obnahuje hlavnf
itavní bodový a mimo to AtU
Ych Spojených Stitft a mnohé
Uonf které! v 2&ln6 jinó kniie
Dřehlcdn6 Pcnláno není Mimo
aftlem nyní ponkytnouti ite
tim naSim oo prémii Album
lavnl a nice překrásná vyobra
'i budov a výjevu s výstavy
Zdarma co prémii
VII kaidý celoroSnl předplatíte
t vvlikó iieSity rotmeru lOjxH
P:b obHahujícl 110 pře-
tných vyobrazeni výjevft a pa
fihodnoHtí výstavy chicagHké
doplatek 20 centů
Cžl každý kdo prvé dva aeňity
"V
remu svolil iaii a hohiiv od-
Vjfof
vvcl
lóž 110 vyobrazeni
DrvříSími úplný celek
i
chny 4 sešity zdarma
Ihnjíoí 220 celkem vyobraten
I A í 1 _ I _# _L i 1-1
ne lomu kqo nnm sihk jeu
celoročního předplatitele
bufáme přijití touto přemi
Četným raňfm př&tel&m kteří
tl íaopatřiti krásnou a trvalou
Inku na avžtovou výstavu
)T Vyti rok Zdp
Mélnlfané Ss=
it4ío Jest kaídímu Cechu nejmi
ttkmfttkdii nls nolcilnilvuifcí o luho
In mlMlň v i:!Ctirtcii rro Krajany
sil niílnickťlio mnmo na skluilé
on nHimUku a sice bdIsi
Oovuká vínnd rofsto"
Iník a okres mélnický
1'%' iStřní kniha o 0!M stranitch s 5R
yiinHM)ii okresu (xi iim liot ntnu
e mMťsnskó ikoly na Mílnke
m tmn ohfinhute lQklaIný noiiis re
okresu mfilnU kciio s no episem k-
kralkýml dřlinaml 1-ecU oa ne
ich řnrtmycli lui aa uo unenni uon
mfetaktfml a iiberníml vSech ohcl
fa
řfresu mílnlckm životopisy
vynkajícfcii oHdb sUI
4 s puitoH 9kW Auresujie:
tOKlZAPADU Omuha Neb
NOV? ZPRÁVY DOMJiCi
t tiul a MUta J'k hki
iifUf tlup! ijrřii
I4kr 4 rUlhfřn i4ik4m
liaf) (4kjr# lrfifjr a JinA
rtaii nf atril'ivfish'i ilflniii a
Indii ifolon tfl-tf [M
fbř jnl pO'ísf dna I l m
fkal(4 atiíritnl a txnfim {ti
v hř-ffi4llíní m ff4
vin v iur#i fiF)'iři ii'ihy m
a a a i 4
r Kly ho i ni-atfié' xlm(l4 tika
injírt fi t'i Jf hf tiHKfll ! ý t 'f'i
piiilínl vrikrM proffiři Kt
lyhy na kMm p} vl
aby t anit4v£ s' uf ♦'il potu
Ik4n# pravdy ncil n'ďafkaj
n aul lavrtn nauk notřjífili duby
nové
Amrrlrký aÁdjIrk
Americký konsul K W H Tín
ali v l'rniwl( ku v Nímpckti a-
J4v4 1 pro amtrický nibyt-k Jt
v Nřimcku vhodný trh V oboru
tomto ťrt Američane iraol svou
pffkonajl Jinak sruíto Nřimf
mimo to pak nednst&va se nřme
(kým truhlářům tdostaU-k rntného
Iřlví VýrobkAm americkým li
prý ii4Ielítou pili tiskali tam dobrý
trh
Kina do Irber
Koudco (tibbona v Chicagu rot
bodl dne 10 t m proti kořaleent
mu trustu prohlásiv takové a po
dobné spojení ta netákonnó Za
lelitost tať doHtala se k soudu as
před třemi mtsfoi kdy tavedeno
bylo aoudnl řícení proti trustu na
podnět generálního návladního
Pakli rothodnutí soudce (iibbonse
dojde schválení i a vyřsí instance
bude života trastu na mále Týž
jako tak tápaní a ob'tiemi finanční
mi a tato rána mu dodala
Nepovedlo se
Rychlík na Santa Fó dráte v
Gorin Mo byl dne 18 U m o třetí
hodino ranní přepaden lupiči Drá
ha byla v oas upotoměna že přepa
deni so chystá i připravila se dle
toho a tak sestálo žo lupiči přiví
táni jsou prachem a olovem Lu
piči byli v oboru svém nováčky
jak so edá při tom vňak surovci
neboť střelili po strojvedoucím
Dad Prescottovi dříve nežli ku
vtdánl ai jej vytvali Poranění
eho není však nebezpečno Tajní
nalézající se na vlaku pustili se
ihned ta prchajícími lupiči kteří
vidouce že vypadá to s nimi ná
ramní bledě hledali útočišti v úto
ku do lesa odkudž na tajné střeli
li Dva a nich dopadeni jsou v
Memphis Abraham mel šest ran
a sotva vydrží Druhý jmenuje se
Overfield Celkem bylo S lupičů
vesmčs farraeru to a okolí Arbclla
Mo Na tři týdny napřed útok ten
připravován byl a tajní již od té
ďoby podél tratě měli hlídku co
tatím vysvědaě jejich pilně každý
pohyb lupičů sledoval aniž toho
tušili Tajní sešli so po jednom na
stanicích přisednuvše i učinili po
třebná opatřeni k boji tolik na pa
meť si vítípivňe aby neublížili
tvčdovi jemuž ta objev celého
spiknutí bylo oo dčkovati As na
míli od Gorin lupiči vlak zastavili
došlo k boji a výsledkem výío uda
ným Totof byl již třetí pokus o
loupiti tento vlak a správa dráhy
proto usmyslila si dáti chlapům do
třetice co nejvíc — dobrého
Jen zbožně
V církvi "spojených bratři" stá
tu Ohio hrotí propuknouti veliký
skandál Ve Westerville v Ohio
jest hlavní sídlo aekty a tam nalézá
tak 4 aniftHtta V kt4 A Jt
ol dlíďby Jil řiňřiin pJÍff
tm a ů a Ě a á a'
Infít Ařííii tn ř Ohi'' v
JiJII Íf j''l pl#dnf sbiipif
fkly iml p'b'i) II M Jkr A
Klř i Krtin ř#fiř#nd ( h% Mil
tt Jlií H pftjtíř't4ftífn tím
pfiváMly - ni'ijn Itíftlť
tak ! kořin sUml iWd nvi
fifhU I'k4i %!' } páni
fr4h fbohaotli n-t útrtty po
jíitnfi h Itn l a nimi tttf"l'
aottlnl tíitři4ří Ii4 vď#va
podala jíl M íl jjf k(r)
pojillín bil ft I !''o i-mř-l
k ll aln I4lila n vypUnl imy
lí ft 'uU nléi-lio pojistka
pfoli!4ipri ia npbtnotj Podob
n4 ffiiilla provfďiiy btly I v Ji
ti ý r l inlp(h
l'aIManá tmskwfk
N'4'ftnlk tajnA políiíw poklvl
nižního odbiru tl4lnlho v# V'ah'
íngtoně varujn obi-centtvo pfd pv
lělanjrnt baiikovk4mi kl#ró ht-
jsou od pravfth tinfř ani k rota
tn4nf Jsou to hlavně lito stříbr
né ťfrtiftkáty a podbinou n?mře-
lehu tajrmnlka Mannin sine
lHíil check litera V iW plotny ň
J Founi Tillinan reginlr D N
Mor-iri tioklalnlk Při důklad
ném prohlédnutí bankovky objeví
se malé neuprávnoAti nejlépe Jet
ale padělek k rotetnání dle pečetě
silné karmlnově červené Pečeť
na
pravých bankovkách má totiž
12 hran kdežto na padělaných jest
jich poutě 8 mimo topouStl barva
pečetě pakli se navlhčeným pr
stem přetře
Ta slovanská povaha
nlovincu Uiorvatn nrbn a mt
nohoreft jest v San Franciscu Kal
dosti a jak to Již meti členy jedné
slávské rodiny bývá čím více bra
tří jednoho kmene pospolu tím
více hádek a sváru K tomu pak
připojilo se několik čaiopisu je
den srbský druhý slovinský atd a
výsledek záhy se dostavil Vše
možné třenice byly na denním po
řádku V posledním Čísle "Srbin
Amerikanao" aspoň redaktor listu
toho Krs to M Oobčevič sotva sta
čí odrážet razné útoky naň čině
né Nesvornost zanáhla žel mocně
v řady bratří naňich a následky
ještě smutnějšího rátu Tak sdě
luje se ze San Francíska ze dne
18 t m že K M Gobčevič redak
tor "Srbin Amerikanao" těžce zra
nil svého krajana II Iiacha Stře
lil jej do hlavy a do ruky Spor
mezi nimi vznikl k vůli článkům
uveřejněným v listě výše vzpome
nutém a od jisté doby očekávalo
se že dojde k smutným těmto kon
cftm Nlrašná bouře na uioři
V neděli dne 10 t m přijeli do
přístavu New Yorského dva zámoř
ské parníky které rakusily na oce
áně strašnou bouři Jedním t nich
byl párník Italia Anchor linie
který přijel ze středozemního moře
a mezi jehož mužstvem bylo jich
málo aby nebyli ve strašné bouři
jež na moři je zastihla vlce neb
méně poraněni Nelépe se vedlo
parníku Ilindoo jehož mužstvo
tvrdí že jaktěživo tik strašnou
bouři nezažilo a již za ztracené so
považovalo
Ona pšenice
Pšeniční trh new-yorský vtal na
so dne 20 t m opět novou tvář
nost Pšenice a dodávkou v pro
sinci byla S8c oproti nejnižší '9J
v červenci 6rilá poptávka jest
jak pro vývot tak na emletí Na
vývot koupilo so 1000000 buŠlu v
tomto týdni kdežto mlýny ozna
mují 75000 bušlft Vtdor tomu
trh se nezlepšil a ochablosti přispí
vají ještě eprávy o stavu úrody do
sti přítnivé
f
XiTV
A1TIÍ3I
tff4df
V li 4mt I" Jrn
South Omaha Livo Btock Commla?iÍon Co
p A í„ Wtlllin a til
T fřmi r4 nJI#-pí r'il
k4
h Př -to faUrii fafmsry lt aa
Soilh thmh I Itf Mork (
rm Onifřj 117 Kirlianř HMiC H# (Imah
04tit4is
Va Fort Hrou Kan iai hráni
tmlá dívka tv umínlnavat'
J- okrt loftfm Jt kírkoi K
I lrvtl il (Vi a dna 17 t n„
a i ji
an mni iifit v Piiarna a v po
kladně nakolik at dohrí natě
tálo objevil přid ni náhlá
hlsp a a fíitnířnijm rvolvrem
nařiiovaljf aby mu ka't itvřI
Dívka při loupila ke ka% však
mfilo Ktvfránl jí utivřU a vitf í iv-
ii s pak pravila lupiči: "Teď
iřel !" CliUp se strašným takle-
ním strčil revolver do kapay a
prchl
Máika tkah-Q a přiilflaika
Unie tkaten a přá lelnlkn Obý
valy ve Fall Uiver Mm několik
sehntí jež měly ten výsledek le
tt r nalciá se tam 10000 textilních
dělníka na stávce Píádi lníci jed
nohlasně rothodli se pro stávku
Tkalci usnesli se že stávku jistě
prodlouží pokud nebudou staré
mtdy docíleny neboť za mzdy ny
nější nechtějí praoovati také v je
jich schůzi jednohlasně odhlasová
no nepracovali Dělníkům z tkal
covny Philipovi kteří již po ně
kolik neděl stávkují byla poslední
tři týdny povolena poloviční stáv
kovní podpora Usneseno rozděliti
každý týden mezi hladovfcí roduy
i 1000 Následkem stávky polovi
na továren byla nucena k zastaveni
práce Dělníci mají za to že to
várnici brzy povolí jestliže nedáv
no zlepšený obchod potrvá
Nemohl přednášet
Ve Springfield Mass chtěl před
nášet v neděli dne 10 t m Tho
mas Leyden o předmětu: "Zavraž
děni Abrahama Lincolna — Bylo
to katolické spiknuti?" Přednáš
ka měla být odbývána v operní sí
ni však když se obecenstvo shro
máždilo dveřo zastaly zavřeny
Majitel Gilmore odepřel použiti
sině vymlouvaje se že Leyden
nema od města povoleni odbývati
zábavu ku které se vstupné vybírá
Leyden naproti tomu tvrdí Že
chtěl si ta síň zaplatiti a vstup měl
býti volným však Gilmore ode
přel síň poskytnouti jelikož prý by
mu to škodilo na obchodě
TjKliěek k rozmotání
Otázka veliké důležitosti obje
vila se ve Washingtoně dne 10 t
m Jedná se totiž o to kdy a v
který den nový celní zákon vešel v
platnost a kdy dle toho oprávněni
jsou ku srážce na zboží přivežené
mezi 1 srpnem dátum to dotyčné
ho aktu a dátem 29 srpna kdy
předloha stala se tákonem New
Yorští dovážeči se věci uchopili a
otázku tu předložili generálním od
hadčím celním a odboru poklad
ničnímu jenž toho jest náhledu že
obchodníci jsou ku srážce oprávně
ni počínaje dnem 2') srpna kdy
zákon úředně státním odborem pro
hlášen jest
DíileŽIté rozhodnutí
Soudce Tonner v Creston Iowa
vydal dno 10 t m v obvodním
soudu rothodnutí jež nemalé jest
důležitosti pro hostinské státu toho
Frank Norton hostinský jenž vedl
obohod na tákladě starého prohi
bičního tákona učinil pokus aby
dostal zpět pěníte zaplacená do
MřslÍ ílřm "cl ti'ttr
tnlmf fcřj tt l'i-fka
a ftNo'nťJ' i řhva ? jt-
km
itotijtsa at rii% saiiaii
m4uk4 pokladny it td-r( 4
litnotí pl intnf ř iinftr2'i
nepořádných domsfh MíUký
právník podal své námitky jI
sondea a hválil Knihodnett soid
ní bud tajímati ivlálil ona místa
Jol povolila hotink licn ra
tákladě starlho tikona
7pr4ra ptMrt ttaalr
V towl byla teplou tento tý
den pod průměr a II I IV mrtlo
Vláhy dotal stát dosti Mráa na-tpqsr-bil
vážnější Škody Korná Ja
nl v bptpečl a je jl u! CO 4 ala po
řezáno Pfida j výborná pro orba
a seti Oiimi a lita seje se vlce
nelli jindy Pastviny jsou pěkné
Potdnl temčata se (lepšil Ovsa
vymlátí ) celkem na 120 milionu
buítň V Kansasu bylo severně
od řeky Kaw málo vláhy ale jižně
bylo deštu více nejméně na jiho
východě Týden chladný a teploty
podprůměr Dne 11 H a 15
byl v severní polovici mráz Na
jihu vše zelené obživlo v zahra
dách oa lukách a pastvinách
Pozdní broskve a jablka ae zlepšily
Hojně se oře a seje a pšenice bude
osevek letos vělšt než loňský
Mnoho aena je zkaženo deštěm a
větrem v okresu Coffey a Woodson
a temčata hniji v zemí přílišným
vlhkem Mráz dne 11 poškodil
sladká zemčata a okurky v severo
západních okresích
Starky v sedmi letech
Vládni odbor statistiky práce
dokončil ve Washingtoně vyšetřo
váni svá o stávkách a lockout již
udály bu od roku 1887 Prací tou
zaměstnával se po několik měsíců
a zpráva jeho uveřejněna bude as
na jaře Ve statistice té udán bude
za dobu jmenovanou počet dělníku
postižených stávkám! příčiny těch
to ztráty na mzdě atd Dále vyše
třeny býti maji vlivy strojů na prá
ci vůbec Kongres na statistiku to
povolil 110000 ustanoviv zároveň
aby na přispěni úředníka odboru
se čltati mohlo Celkem 3Óti otá
zek vyšetřováni to se týkalo Sta
tistiky ty pak rok od roku dále se
provedou Dále požaduje kon
gres aby se vyšetřilo pokud práce
dívek žen a dítek kde so koná a za
jaké mzdy
Neštěstí
V Akron Ohio dával Kxoelsior
Atbletio Club tělocvičné předsta
vení dne 2o t m a za účelem tím
zřízena byla plošina z venku budo
vy na rohu So Main a Bucktel ave
ku vchodům klubu Nežli tyto
otevřeny byly nashromáždily ae da
vy lidu na plošině čekajíce na ote
vřeni pokladny Sotva dvéře bo
otevřely nastala ohromná tlačeni
ce chatrná plošina dřevěná povoli
la a lid spadl s výšo 25 stop 24
osob těžce bylo raněno & a těch
dvě zemřely za nedlouho na to
Sedm osob poraněno bylo při
ohni jenž vznikl po výbuchu gaao
linových kamen v teneraentu dne
10 t m v St Louis Mo na Mor
gan ulici
Lesní požáry řádí od minulé
středy v okolí Krain okres St
Cloud Minn Velké táioby dříví
jsou zničeny a plameny zasáhly ji2
i do okresu Morriaoa
i
+
v
58=-- -ifyty?m#č-9&-''& -V&f?