Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1894, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    j i1 j
řJ! u%hA%%%tl f lřfř
Mihlt m JJ loilý l-#fi f
ffn#f I4d4 f i tt i(" # ttrli
4(4 f 1 1 Mi M l?#ff
Jfíi4 MjWl M rřllf f#ff)ll
14 tilenlf h'"-'i- l# !
!) tý Í tV jtitf f Mftt {Mrill
1 t pi J-fíiiftř i nl-ř i '!'
tlnf Il!fftím fylo
f Uk (Mwlfon!l m h !"t( en l &
lf k wr'l #V infw% lýU f fiml
lffrtiTv4f V íjl Jif
mJřy Jedni tffMel) f ť-tio ?4fi'
ll4 If vlita fr iHlifí
Ifra1fltr( tkf f f t rf 4 tiftvJ
Altl !k iwa-lníkSw af viUUmII
ťKlřt4 p4
ftmltitlt Vwfy ptt lf thtn4
iflf Vfrderi )# (-# l'1$rhkK
tf nsilť'i l# f-y k ftffM il
dltl f fcejtllií jr4f 4 §i- !-fi#m
kťré ty jrfyU itúl U vodu 14
náhradu poskytoval) Tito jHi:lhU
Jovof?4] to dj U a velké :(
1 4f W f# x kofiř'l ftf 4inf 4-
to ani pJadovall ani in-WU fjn 4
f# l lHi#nf i4í-iro4rl n t't( ml-
f Vyiadovatl tilhl tt4lV# tlil!lifft
Jkll ptvole fií ty ! Ml kmijfTMU
tékoa mA-li m Kt+e nt ve mít
lom stitl l tnuaf to ponecháno l-ýtl
podnlkavoati muttmíif kapitálu
oW n(m # plijal ajeid n4
sledující uirielonil:
Národní výkonný výbor jrzlu i
vodflovatelů nechf připraví řadu pfed
lod k předložení kofiřreu Hnojených
PUtft zahrnující tii!Hjiij{c{ J-J
dárky :
1 ) Zrudní i4kona o fiuitjcb x
Mmkicb
2 ) Jetlkol utity v nicM Jiou !)
Mtoky auchoparné maji d! tákona
Careybo priro přelse?t{ll túrodnřnl a
osazeni JeJnoho tnilllonu akrfi kailj}
a Jelikoi panuje velký rozdíl v nlli le
dech Jak naložitl a ostatními íticho
parnými pozemky proto budil une
leno ie návrh obsaiený ▼ {lánkách 4
a 5 zprávy vétíiny výboru o usneSenf
odkazují se zpčt různým státním za
vodfiovacím komisím nařízením aby
snažili se podat! čtvrtému národnímu
zavodGovacímu sjezdu určltéjSÍ a
uspokojivější spfisob jak přikroíiti k
xurodněuí suchoparných pozemků spo
lečným působením národních i stát
ních úřadů
8) Že má býti ustanovena národní
zavodfiovací komise kteráž povede
správu takových zavodfiovacích prací
které zřízeny budou ústřední vládou
Národní zavodfiovací komise tato má
zlroven přikročili k vySetření otázky
mezl-státních proudů vod a podali
kongresu Spojených Států co nejdříve
možno návrh k rychlému a trvalému
vyřízení otázek mezi-státních a rozdě
lení proudů takových po právu a spra
vedlnosti
4) Že zákon Careyho má vztahovat!
se na vSechny territorie tak jako i
jiné zákony požadované tímto usneSe-
ním
6) Že by vláda povolit! měla dosta
tečných prostředků k vynalézání vod
k zárodfiování suchoparných pozemků
a k výměrám potřebným aby se zji
stila poloha pozemků zavodňování
potřebujících a umístění zbírek a ná
držek vodních
6) Že nyní vybražená vládou místa
pro nádržky měla by postoupena býti
státům a territoriím k jejich Žádosti
Následující usnesení bylo též přija
to viak nebylo odkázáno národnímu
výkonnému výboru:
"Usneseno že Jest náhledem tohoto
jezdu aby president učinil ihned
ihned kroků za účelem ustanoven
mezl-národnf zavodfiovací komise
skládající se ze zástupců Spojených
Států Kanady a Mexika Jejíž povin
ností by bylo vyšetřit! zevrubě a roz
hodovat! otázky povstalé mezi těmito
národy ohledně používání vod z řek
Jež částečně ? každé těchto zemí te
kou aneb ca liranice mezi nimy slouží
kteráž komise by ustanovila pravidla
m spůsoby spravedlivého rozdělení a
Rtnmthmu
14 thr~tt t !'
kl )aMM tf tí
xMt[4i( 'f tk"vfrh řaft1 fc fl J fi 4jmn4 )!( -4'ij4
ťin y Jliři titttlf I Mřt1v4í " iwl4tf4 Uhtn ť řjf' !#
fr ittttifi !4'itf t { r4f fmjřil tk rn ffliln4 fi4
ililmf ýufi fiÍ4l#tivt4 í 'ílm fyrk4 !rftf f'ri If lt#M
4 A f t(4(Arn ttN ďf ' I rsff #snrf tk ffrof jí !# #jm4ň
!ií)!f řfi 4řk 14 t5h #f lřlfM jri f#t#! ř#f4wy
if!''rf 4'if tk 4ftiy hf ' Í4k jlit í nM íiif íiř#
ftýft 4!'ti f h kJ íy fff4fMft j Vl# f i4fij f# t#?lf mf í#
k J#rf !'tfMt fy ofr)4( 4 ! f třh tWImnnt jrfUfU H4#M-
fiftl (4m k frf v4 fl W kr !4 fÍ#Tit- Jm iřf# íníjlí
!! ( f 4ť tiknfm k'l tf ml (í4íií tvtt fírňk6 M#f'fřťi#nf '
tni fí)vU frrf(n:ft'4!ř iílí#f Íř5m4ffn k!t íí § (!{ I Íhi 1 r1 t ř f
tloinotifty hl # Un tn tM ř#nf klť 4 iii##rH f y ! Ji J !yir tf f i
In4 I'fi4 hílflh mlij šm4 iníí fJUt t4iní M 4#fiM4
4 k Uífní dlxři i 4-#Mík (ffi4 řřtfiíbf kt4í(4 ti!„!l tl4k ft Jjf ArCÍl'HT
4ifř I4 Jí"4'ií ťt ff'V í í f f j4f4 Mítí ptiihht i4f'tfiv4! j
MÍ n 4 Muft nf "'"l?1fi pM Wfffiff4t tf}
jtii mufinirni ffn4 iiiif
} 9
Nřpffkoiiíilrluin li
T JACOBS OEL
Mfuralgll
t M 't l f4 f
f
i 4r
"KKEV JEBT ŽIVOTEM TÉLA"
K(i:miís ii vim iiuki tkopfkn
b54 I tí Jfmn J# !
i!4!r (ffíjm niTuini iti4 ř4Trwia'iíri
ř KI4-I
-iHi íi -tli i'iiá i 1
křJ d tr{ti4ítýf pnfa kll k
i4íl jl Mk l ftfiU
ktr( tký kř4j WIÍ itlt '
4 iTifrtiani f "
Z l-ř#K fi#J í1hi ytítl !# v! m!í4
iiříitiíh fi'? íi4Íyl'i nl U4t44h nril
fjkAfi4iii ij#£I#m tím Vlk proto
přw ftrifttUvA Ainků rj444
hých Otika fir1r jt otii-
nl urychluj Jjí rlf PlUIl ffO DOflíCB
KratuUry Jwri npí wlutliittlné
l?i4jlí ifífi4 ifMrt ftfwJ iní á-lfi4
f#fr í# ly d#ítíi j-fíkruiTio
ljUn hu klidí m al t Wlu4M t akru
Kbkuftr tm tfi dH Vťlor ťnm
hfUrtM mmt 1fliaW# tifififfliA i litu i
k' r'o a n-ní tk %tnn najiti t %
rrij uj yiruj nyní iirumrt ini
níty stati m výnottiýml tldullth
r4!rilrtvu a i4fotffl Jk ťy ík4n
býti mul i pottrbný veliký kapitll tl
újmy rlv Jrdnolllirca Njtrdrn
ííÍ ÍJkřtn k mtluttěfií J"t to aly v lem
lajlítřno tylo stejné prifo k i-ioírá-ní
vol ke spoleířfjtn ůelfim a aby
nikdo nemohl zmocnit! se tohoto zdro
je úrolotÍ na úkor vierh ostatních
Na kadý pád vzbudil sjezd tento nový
zájem u věci a povede k píemýllenl a
doj lata ku konečnému správnému roz-
eiení této otázky
aai e
t # i tf ♦' ' 4 "►' m i-"''4i
trh 4 t frinni fct 'I N' l - f"'V'l 1
itmirHMt)' e'f Mtitw i ''' e i
fl m Jni li i -it Klinu ta M l ' 4 tř ) M'M l"t
futr a-ff'
Zavodňorání
(rokr4o4l)
l'řl zavodfiování musí ovšem k to
mu dohlíženo býti aby každá část pole
obdržela potřebnou vláhu a ne přes-
příliS Každá brázdička kde se
brázdou pojí uzavřena jest hrstí země
KdyŽ je zapotřebí zavodfiování napu
stí se z hlavního kanálu neb stoky
vody co potřeba do stoky příční a z té
do brázdy Pak se motyčkou odstra
ní hrst země uzavírající brázdi čku
tak aby voda do ní vnikat mohla
Kal-'
dý h východ VÍ íě eotoradíké 4
padril brambory platí se lépe uel do
tni ( a jelikož sklíií Jkh 4") bttllů
I více akru Jet patrno le vyplárl tm 1
Í'l nei drobné oMIÍ Kaidý ví h '
jednou za pár rok A bram!iry e neu '
ve!(iu a prodávají se pak draxe Na
poxernchrh xavo!fiovaných uvedou se
ale kadý rok a když pak přijde tako
vý rok neúrodný Jinde Jsou brambory
pravým ilatodolem
'( l'Miialim Mtml I S MM JO l 4'4 a I ltl1
:j
Pluhy pro zlá Časy a tvrdou pOd{
imio ihtiíj i -
Latu#V4 t4 h
Vyrábí tu4 u
KoSfatová třtina tabák cukrová H-TiTcau
Iluknnale rrutV ze tt-pokJ( I)atten roumiie JJ kolt
1(4U l o klik4 "řr# 4 řt4(lU" 4 fMUH 41 -t 4 t( U l4l Il4 k4tlll
Hork Mami 1'low Co Hork Mand III
řepa fazole a zeleniny víeho druhu
byly zkouSeny tu a shledány vesměs
_l %_ t„ !__ f
vojtéika (alfalřa) která nalézá hojné
ho odbytu u dobytkářŮ a poskytuje
přehojné sklizně
1'ůda zdejší nemá tak tuhý trávník
jako na východě nýbrž Jest více sypká
a lze do ní síti hned prvním rokem
Jakmile se zbrechuje
Učinili jsme též zmínku o tom že
tato společnost tam pozemky pronají
má a můžeme sdělit! že tak činí se na
třetinu Jelikož nájemník tu má úro-
Ovsem že zapotřebí při zavodňování Jistou jelikož nezávisí od náhody =
stálé dohlídky Musí se stále chodili P"™3? Jelikož J nejai
od místa k místu a opravovali kde co ež obyčejně z pozemků nezavodflova-
třeba tu trochu země nabrnouti by " nájemného platí se Jen
tam mnoho vody neteklo Jinde mo- ýž díl jako t těchto vysvítá oviem
tyčkou trochu odstranili aneb když totw že jest prospěSněji zde najímá-
Je dost Již navlaženo brázdičku " DC£ cut juiuc i I0ujai
uzavřít! Obyčejné drobné obilí W 8e ovsem pouze jen v tom jisiem
zavodfiuje se
velmi mnoho od
ství vlhka kteréž
zůstab I urodv moou onli odprodat aby po-
'zemek splatit! si mohli že si tento
Mimy tohoto jsou ovšem i Jiné a
pokroč-ilejSíspůsoby zavodfiování vsak™1" 7° lu unm "T
tento obyčejně pro začátečníky postačuje
Fraata tn-pochází na řpří rholoro
d MTll li "
rruHHlan llocc Choler KemřUj'
JnI 14 D'J!t4l 4 Jtotl)l rptomf Iřk rM upH li4Ířt
])ituáki trÍTnl uáHoin tř' 4 řádi4 Clili kr-t 4 tjlWI i4k
ino Uludko 4 !#! PrmU rttbl4 lilia fmUm i
L XI „ „ I 'i n vnlvl
Arilior 8 Crr4nt4 t4 — I Uopklni A Co Omb K- b—
riuorč 1 Mil litra lUdo ttriHt Uk itfltni ebolnroa U jvm m td
mdijn B4 (Mbrtainl Booid ml I uwdHI 7 f4l uiníiř
imlnll 4 Froiktm Uka proU H lhoXth 4 14 )moi 4 ftjtliodl
ik4i(m Koupil i- m ttk 4 dátil liwm )lm bo dli nátodB řrMiU til
vtick4 poadrivlU 4 07 ni joa p4koi Vi dául I "o ím l44(
pruaU relil t-mtm" J it prtdli4 ZaiUnoa idrevá 4 f jrclili rottoqy
Uk Hilo Moliránll nim rMwU Bodo Jim ho dávil troebtt lU-f
bj JI iBov4 BdoUU— Pkop ČáUk Bcbaylir Rub
Vyrábí ie u D II01KIVS k CO 110 S UMh St Omaha Seb
! Doplila ! o podrobaottL-OdToUtiffil M bi Jíibruk SivId ind Eicbinni trnka IT Illlel
í
Stehujte se k pobřeží Texasu!
Nejzdravějsí a přírodou bohatě obdařený kraj v Amerlcej
f'l-í alí'it riM-idii ahí dvou kl tfVii:h rolníků ihned v kráttnó-
VV v — -- — — " "
bohatém kraji pozůstávajícím t 20000 akrů umÍHtěných v jednou 1
Zavwl
mim
I 1 v 1 4L _ _ 1 i X - „k
dvakráte ac ttw ' ' Folnťljí a Z(iraví P8t npnřekonathé? ZAdné sucho!
Vodiny o mnol-r pHiemné (tt)
po sněhu ▼ půdě UJ jwUB - u„_x „í 1- j eň u 1
zinia 1 uesie nupauuv uruuieriiu o uu uu iiiu i
obdrží ovšem pozemek dle vůle na
splátky
padne prih
Cena $5 do $8 akr
Čtvrtina hotově — onlatnl na splátky na dlouhou dobu
%T __ 0 4 T - _ 1tS HUaM I A LKdtStlII UA AUA4IU li 1 A ( mi!
Učinili jsme Jednou zmínku o leiIf Jak řmí„éno ve Scotts Bluff Co ktor&koli část Ameriky a ceny touplf nart o podrobnoli a usait
0 M PŮDOU pozemkový Jednatel
vodfiovací spfjlečnosU Belmont Canal a alce asi stejně vzdáleny od Sidney Be
Co a došlo nás ohledně ní více dotazů na U P dráze Jako od Alliance na
Hledali isme nroto o soolečnosti bliž- araze P" rec í0"11 i iaiW5'
Sfch zpráv a můžeme nyní jimi čtená
řům posloužili Tředsedou společno
sti jest John A McShane z Omahy
bývalý poslanec v kongresu Společ-
[PokníoTlnlJ
HT23-c3m
Houslon Tex
15ox 144
Tie zdarma
Tt kUH illfiU dra XIB44 Hiw DUooTirr
IBl]l )b4 4404 4 U kUK UlliO Uk B43n4j( Bl]l l
nost tato zřídila kanál ve Scotts Kluff r'J pMiéium dm4 h rtwit v)itu 1
Co v délce čtyřicíti mil z něhož lze u kotk iirai zjuu ivi jmtao 4 idr4
zaplavovat 40000 až 60000 akrů po- SnB h B4ki4 o cnio 4dortit
„ „ kriblřkB Dr4 Xlnfi UfoiDleb pllalik idir4
zemků leících v údolí North II a tle jo t Tuk knih ooidi to Hmiui a Ueum
20000
akrů pozemku
od #G Io 3700 lUír
lacino)
řeky
ruaajesi pry iu veuce uoura T-TT-T ST TZilil
1m nIll 4it4 a Mattill láa nla
a úrodná písčitá hlína a polohy rovné ooodaia vng c omihi
V dřívějších dobách pokud květlo v '( "
západní Nebrasce dobytkářství ve vel IJilOinfldlni SÍfOltlf 3 lllldl]f
aem
na 10 roků k splácení na 7 procent úroků
FriTf rydíl juta dví píkB Ulnitui oiobI-
V
tvořilo údolí toto veliké do
bytkářské ranche
Todnebí jest zdravé Toloha jest
vysoká skoro 4000 střevíců nad hladí- - p' b1" PlT j
nou mořskou Vzduch jest ovsem 4Dikr ochotai uImbíi
suchý a nroto již zdravv Zim v htou 19—) M J PÍUIIYL
dosti tuhé ale ne přilil dlouhé Léta S Ilalsf ead St Chicago 111 riMa
k nalezeni — líoiiata poia uoni rvo um no ai
Vyjednáme Jízdu lacino pakli se od 40 do f]
aM místo není
ntactva víeho druhu
ti iotijtd-B Bbnaf 4tí4Ueb 4 drhe 4BBik nmiel nota sůčastní Chci 'en Čechy mám jich u! pěknou osadu td
hidiboUb mUlttAt Dl4 UhU ovanfkl 4U { n i
"b kOd f"rlu M potřibij- i 6piutm po-' v Pierce PÍSte mí chcete-li se sem na tyto pozemky podívat _
i
O O WiUImider
Piorco Ntiition rXVx
k
1
í