Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1894, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ♦ ZÁPADU-
filHI ta
ftlM4 f 9# fri
ilttt at4lhl Uil ( i I
II Miflmi 4mtka P L Jfw
V -f' fl4ttf privíi 04 f4
Uf lili ni ddfU rn
neb J# ifř jJf(h''i A f pWf
f imJtft4'if K4fj("fr H vřJ
lri řVl fM meřl 10fitolVilll
fneil dlnfiy iimtMvtll m
tilndf UUj(řfl( ]Uii? I I iftfj
fotl ínjřmlfif ťiftl '("! n dol
íky} ř if#rf4 řfřň řj r
íálftlhf prlej# tlhot)'H n4pJ1}
f fotí r i r i tf k pr4i p
IÍVk f tovlrnleh j řn Jnk4
Ibff pf4Vf i ff lifnotil a f
frk"—Ahy k# }
(blili m Mjlt
V l hodlali popili4 Musovati'
r t iiirnnriy pr'i ikim ()
4iVkrtt4 Jun to líbili řřkolik
m(t m INikfli MinuU aI 4II m
iMtřř lni Jti'iry (oio olmirnf
)' nalili Njfil víak mtti ht hU
í J ni llrtl o ilffil Mmftli
jntn itilitA ójlní I'{Mtlíat4
' nIIijU ) ttiiol minul (t len
Wniř velf ? uírn vlrchno
Y tkli thj lo Jolla dolFw ro ď(no
Ikritr o l niihl u4l IIUnu jMoro
ro iv4 uťlifcftnf o kongron(
mfto i 9 (lřkii MoJno I Nímci
V líU'lrtii rnihlovati v iiolitire
v
t-tohtt){ ot&tk fn)liinřl je jo-
ÍJplnl rokj ol uran rcppbtik4nké
KJjl tl otiki lato jet njnf a h
itiky ollrnřn'iř'kají rfpublikáné
-tivem jejich navr&c-ent A tku
t-cni řolDřjil titmecké linty obrací
V v tuto utrarni odnuiují pletichy
Temokrato ímahero
IlrpoblUáné T Colorado
V Denrer odbývala no dne 12 t
t at&tní republikánská konrence
42 jmenovala pro úřad guvernéra
A W Mclotjre mMogovernera
líruuho tajemníka at&tnlho A
íí McCaffeye pokladníka Henry K
jSlulnixe soudce vySáího soudu J
pampbolla Druhá část lístku do
LlnCna den na to jak n&nleduje: Za
Tmditora Clifford C Parku gen na
ladního gen Hjron Carr kteréitn
Vominace poedčii ledriohlasnó uČi-
pny jsou
DUOUXÉ ZCRAVT
V Ilaileton Pa bylo dne 17
L m 14 horníka v dolech zasypáno
Vaicenadfilu Iloneybrook
Jedenáctý census Spoj Států
tyle co nejdřív dokončen tel-
řcin 400 osob pořádáním tébož by
to samčstnáno a počet ten bude
yní anílen na 50 poutě
♦ Dvě aetniny milice v Olympia
Nmh tyly nečestně propufitěny ze
[lužby a sice pro chování avé při
loalední železniíuí atávce kdy ne-
htřly konali uložené jim služby
ak rozhodl vojenský soud guver-
rérem McGravem avolaný dne 15
to
V Lexington Ky zvítězil dne
J t m Owens nad známým Ure-
terindgem a nimž ucházel ae v
hemokratické státní konvenci o no
Sinaci JJoj vedl ae tuhý a "oaob
htti" hlavně rozhodly Owens
hosta! 7821 hlasů a lirockenridge
WÍ83
U Gatesville Tx potkali ae
va soupeři novinářStí J M Good
redaktor "Peoplea Voice" a
faktor 15 C Armstrong listu
Jaar" na alici Tasili revolvery
Lvteli jeden na druhého a oba zů
Jsulí mrtvi na místě Jeden i
(kolemjdoucích byl raněn
Senátor lsham G Ilarria za
iiájildne 15 t m politickou kam
tfl fy Tennessee vo schůzi v Třen-
jnu báje v řeči avé zejména sta
vísko s nátu v záležitosti nové j
Jní předlohy
(
mm umrM
rrjAmmcKt
řrUM§ UM polední II
9nti poomk tUvaJhi fntl'ř 4
lol Lt fij ďi etloMiH'
t fttf v fwtitVh Vf-f ni dob
Iifil M Mini 'fn'ií ? fotí-
Ví Isl i jeU yf
MJtf M
k byl Jnřiřif 4i Iřifi4 i'ntt n
K-it nlmltftk )RÍ(rlrli(f k4
hnt nt min dra K yt Jt':
f lftf 'ritih{ Jnf na e#tA U
firlfhh tfm) byl ptUkán J
kf4 mUlý Mal tytkit na toht
'ř(ra m tapťbi o %tlktu I
Il4il elM ptii Gi ibtll a
(kfttitfm tjkoílf b tlmrtll i
n)Krh)be4 a řtl Carlonl řl#
inav alt I hvhroil ft#lip
jřijil nabílenou b(il Hladík
byl ihn iiin M4 nijakou atll
t-ř'tl 6falSm ktro líti
rhtil cíři My!( a 1 atmll v
ámytU xilnlknoatl atantil ba livot
eÍMř&v
CU-tP ťřtinlthi JiHtf ja náttti
vou na bli'tk4 irmk4 tjta?4
Lvovi při boatibl kterou dával
pronfl iřfiitek na cara ÍUo aou
ikonMl slovy: "Pfipijím na adrav I
ého úrabébo přlul cara Alian
dra jeho! bfth aacbovfj" PříiU-k
byl vlfnjl přítomnými a velkým
nadlenlm (Sic!) přijat a hudba hrála
ruskou národní hymnu (Pochybu
jeme la to nadlní pán (i "dobrodte
]&" bylo tak ohromné a le hulákali
v radosti alávo "cároviH při avuelrb
ruské hymny! P r)
V TarnojoU v Haliči přišly úřa
dy na stopy spiknuti ' Omladiny'
Dle udáni policie učinilo CO lákd
tannřJíího gymnasia spolek ke tří
aenl pohkčbo království Kníi do-
vtdíl se o spiknutí tom ae tpověd
jednoho hocha a přiměl jiného 1
tomu 2e pomocí sadrienýcb dopisfl
vSechno tajemství vyzradil Výsle-
dek tito snad vládou instruované
léčky byl že 17 gymnasyatft a
hlavní strůjce celého spiknutí byl
zatčen a a velezrády obžalován Po
licie zatkla mimo to ješté 18 osob
které a nejnovčjSím hnutím byl
súčastnéni a vznesla na ně žalobu
pio spiknuti a velezráiu Množství
listů spolkových jakož i tiskařský
stroj byly zabaveny (Rakouské
vládě patrně není vhod svobomyslnó
hnutí polského lidu a chce na uěj
toutéž zbraní útočiti jako na Mlado-
Čechy a Pokrokáře v Čechách)
Zdravotnický konyttt mezinárod
ní který v poslední době zanedal v
PeSti za účastenství 9500 účastní
ků vykonal runobo důležitého V
pondělí Dr Bohring a Berlína žák
prof Kocha ohlásil novou methodu
léčení dyfierie kterouž delegáti u-
'znali za výtečnou Behringflv lék
sluje 'krevnó sérum" Zvířata jimž
vstříknuty byly poznenáhlu aesilo
vané dávky jedu protidyftherického
byla proti nemoci chráněna v té mí
ře jak silných dávek se jim dostalo
Vstříkla li ae pak krev těchto zvířat
jiným zvířatům by! účinek teo že
tato byla proti nemocí chráněna
anebo byla-li už onemocněla byla
tím uzdravena Z této krve dr
Bfibring krevní vodu (sérum) extra
hoval a použil ji ku vstřikování li
dem čímž docílil výsledků přímo
úžasných Prof Iíoux z Paříže pro
hlásil že použil Uebringova léku v
dětské nemocnici v níž až do po
sledního roku 60 procent dyfierie
skončilo smrtí Letos očkoval aeru
mem více než 400 dětí a úmrtnost
sklesla ze 60 na 15 proc Dr Harts
měl přednáiku o choleře a přijata
r"noluce aby turecká vláda vedla
přísn dozor nad poutníky do Mek
ky a v měaté aamém učinila zdravot
ní opatření Příití kongres uaneie-
no odbývali v Madrilě
IW Jolit mámí wřřk#
lfVtl řvlfioftář ío#iň#-
íwnlř nlri rtáhď jdí-j
itithn pljn kUlrio I
Vttltjitnlrt dl4íl siUinýřb
rti?tkfc lf(ft'ř a valili r iv'rť
Kn #tlfn'vsy
Zj+'imtll ifpí#' MP4 Vmt
řUr nvsřjAfJ řflimfiv 1m
MíbMrm f ( Dr Witum v all
th mtil Jiftým připoniAiil ! rt
pfJ í vriktrfm fltm 10 v
mlti í ptf tlikým kUmrn
mAivtti l§ ttt byl by w K i k
v III KraaMi mír prJir lliwví
Ji prý přtvl#al o řtifřiřiiilof
'-#ti řll Vilíma mM
a J f tf na r#Jý(# pl'ťiváňih'Hln
l v4kr4 státy nqtávij( v á
lfifrb připravili sk jll tt cf
ř v4 přjí si míre
í #' ift4il I Pflřohfl l'l ft ií
hnt htj elavá ] o! a II
dálo t] Itovfcb připal) vuuntt
mxnlftí a 50 omrtl v mltl
Vt tul Jgtnotrt na l(ií j Ká
na byla dltná vrši la 2l li H Otm
dlákft ftsjl 21 řiá-lrnníků ko
klíinl IV lních Udali nilntci
ivon mu % také jí obdrleli H !á
klm vlak bylo pnla líto a unIi
m ! dílnlky pivral ií Mni tn
eo lilo spali byli lavříl lřni ope
nlie obráni a mrtvoly pak spáleny
TJrnn4 imiitni 21 mulů bylo
viak nápadno a vedlo ku úř Infmu
vyietřování kterým vražda objvr
na Vfrati bylí potalýkánf
Z ťttrohrad dochásl tpráva že
cár postižen je nemocí ledvin a ner
vů současně lak le je mlčeliv a mr
zut i vůči členům avé rodiny K
nimi doposud a příkladnou laskavo
stí ae choval Pobyt v Uílovesku
mu ostatně avědčil Všude po Huš
ku konají se modlitby za jeho uidra
vení
Iieputlikdmki lioty francouzké
zachovaly ae ve avch článcích o u-
mrtl hraběte pařížského velice zdr
ženlivě a čestné Praví že zemřelý
byl by býval výborným občanem
kdyby nebyl býval princem
Pafiitký čatopii ''Republique
Francaise" píše že zpráva jakoby
Japonci zamýšleli učiniti útok na
Šanghaj jest smýšlená a podává dů
kaz že Anglie hledá jen záminku
aby mohla vmísit! se do čínsko ja-
ponské války "To vSak" — dodá
vá "nedovolily by ani Spoj Státy
ani Huško ani Francie"
Ohromné železniční neštěstí udá
lo ae ve vai Appilly ve Francii blíže
německých hranic Rychlovlak ko-
linsko-pařížský srazil ae tam a via
kem nákladním a 10 lidi usmrceno
na mÍBtě a 20 tííce raněno Ministr
veřejných prácí a několik železnič
ních úředníků odjelo z Paříže na mí
sto neStěstí Přednosta stanice Ap
pilly vida srážku neodvrátitelnou
vrhl ae pod kola vlaku jako by jej
zastavili chtěl a byl na miste
usmrcen
Ve etř&lu byla mrtvola hrabětě
pařížského uložena k věčnému od
počinku "Times'' praví ohledně
smrti jeho "Má-li smrt braběte
pařížského vftbco nějaký význam
bude jen k tomu aloužití aby oxna
čila stranu royalistickou jako veli
činu a kterou ae nepočítá"
Jiepublikdntki listy francouzské
nepřipisují manifestu vévody z
Orleans nového pretendeta trůnu
nijaké důležitosti Monarchistické
časopisy vyslovují ae ovíem pochval
ně a listy strany klerikální zdržují se
jesovítsky úsudku
Francie nalézá se na nejlepáí cestě
dostali ae do konfliktu a Anglií kvůli
ostrovu Madagaskaru "Le Tempa"
prohlašuje že na Madagaskaru ne-
vyhnutelno je vojenské zakročení!
nopřisloupí-li tamější vláda na pod— J
minky Francií kladené "La Petite
République" praví že v případě čejnS chvástání se německou udat
války Madagaskarem francouzská noslf kterou ještě nedokázal Pro-
expedice sestávali budu 1 brigády
vojska pozemského a brigády vojska
hkmiHhn #f itiťn
ftllll nf (t v Inlifkmi tritJ
Afigit ! hj kř"ky l'ř 4v
Mvýnt hrxksn
t rif lljtn l N HíUMti l t il
op- Jelřiíi jfkřiá I LtíuU —
n4má n'iv tif t ' (I í li" oel#jií
f 'l'ltb'' iM4f ď-jU v rwl j r I
etf rtl rtpth' ř'# )♦!' tikr it
4 akl l4nf e "lití kiwi v'fi
H"i'íi lNř4 # přfptbt ''
I(ítk' řlM~w d 4'fli( ktrj
byl ř)d4íf př'# i4feritl íi n#
pkftjÍ! h ti i!kyi ttfmn hidt
íí t d vlienť "d hMpr-Mií
le C ripí l'#iť iit#nr pr4v4
rtJ l-fJf a ř-tn h' fíkř itj
pronik I J# Je niht ln m pv
i'ttl Vlter v mvl4 re! pif I
yif ly 4lo4hA yřH 4iřk4 lil
nliien aa llet d im viby
0i l (vřll I t hytl (r-tt
toh'i I11 N Jll4 po rfu !'!-" It
cU f (lt h'M(i drUn v tnW př
tllké prá I Vlá li itiUká tpoUbá
ťitil rii l I tmiviKi ďJ-(i hi
kof)řfi4 k ilIetMltl
A flintu d-:i4 em uliliní (!
gramr Ulaif le ltel Vfl'il
př4rifV'ati mti (ltnvi a Jon
kttn protřdmkl aU Krft i lorna
tieďtvolill Jeltíl (davá e Í0 pletu
japonských ohrolena by byla daUl
kulturní práce na di!ekém z&p ť
'(ipti ttf114 volatí konitiř v
prosinci a v lé bnde prý Sutolli jme
nováo kardinálem
Jtultký jirtmirr tiiji snaží prý
n o sblfleni Vatikánu s Quírináletn
Soukromý stkreiář ministrův byl
ve Vatikán a měl rozmluvu a kardi
nálem Hampolou Jest to od roku
1170 první italský úředník který
oílicíelně Vatikán navštívil
tSrlský lid uspořádat demonstraci
proti svému králíkovi Alexandru
Když ve zvláštním vlaku j 1 stanicí
Appalovatecftm poblíž Niíe posta
vil se u kolejí vrliký zástup lidu lál
a házel kamením po voze v nfrnž
Jel
General Fracitco de Bourbon
který poslední týden vydal manifest
že si činí nárok na hodnost králů ve
Francii byl dlo telegramu z Madri
du pro uveřejnění léhož odsouzen na
dva měsíce do vojenského vězeni
V VuHhradi kolují určité zprávy
o smrti býv sultána Murada ' kte
rý 31 srpna 1876 ve prospěch svého
mladšího bratra nynějšího sultána
Abdul Hsmida II byl sesazen Ten
krále byl Murad od minÍHterské ra
dy prohlášen za nepříčetného
Turecký sultán přispěl na pomoc
Dostiženým lesními požáry v Min-
nesotě a Wisconiinu 300 tureckými
librami
Do VUjmoulh v Anglii přibyl
Commodore Win A Kirkland který
jmenován byl jakožto nástupce mf-
Hlo-admirála Erbena velelitelem spol
kového lodHtva v evropských vodách
8 hodnosti místottdmirála
Kapitán Ad Freitch z Milwaukee
který pustil se sám a sám přes moře
na malém skůneru Nina připlul ne
porušen do Queenstownu v Anglii
Jeho lodice při jedné bouři dostala
díru avšak kapitán lehce to opravil
Parnik Lucania od eunardské
paropl společnosti může veškerým
právem nazýván býti králem moře
Udělat? cestu přen oceán v 5 dnech 8
hodinách a 37 min V jednotlivých
dnech udělal 447 512 404 514 500
a 337 uzlů
Při ndaStivé císaře Viléma v Ma-
rienburgu nalezeny byly v městě
rozházené červené plakáty ve slovy:
"Dolů s císařem a monarchií" Poli
cie nevypátrala žádné stopy od koho
plakáty ty pocházejí
Císař nímecký vydal ústy svého
kancléře prohlášení mírumilovného
smýšlení které obsahuje jako oby
hládenf adresováno jet Francii a
praví ae v něm doslovně: 'Jeho
MnJt4f řiř ftlftiffrlf pUn si
titU folfft vlffn a fejmlrta e
Krsnrif l'vi l Miff S4 vyllá-
liti Jiki by r fř byl ip'fřňéf f
Jt vl-lrfu i%tnt armády rlmk4
í!iM b U pov tun f jř!'ř fitl
Airf k v plřt i%itf aí# n
I)'nifcl lil f Jl r IpoV 4
ll lialili t#ot) s f'ť vaisf
MVfvti" 'mtt # d4U KL
ik i a ftbirihk4 h t prví li ly
I dytf byly krví em#el''i pr'ď
N'i Afri iíiřioi Krtnetmíj nlm
řt-i s t ni n (" prAvt Mmi Ji
ftf vf í-1!!! !♦ řn ii ý p'f'K
lirn 'lim vfrn Vilímk řrini'M#
í-"riifní řb li nik ly n)"nnoi
N7) b i Kím a ltirink
lUfthhkil f'rNrnbíe lilu tř
prote('ivtl proli j fipojeel r#rva
rm Mo j liUkýrb (ntíirtl k Níea
Jij'A n ( íwtH smbiMvaji prý
o j řiiníM
WnkinjUhH (trnnírnm Jipn
krti't vylinťtf f ď4!4 ře rí ďpe
í iiintmtj ! iřizi Korpo'i a J
pfikeni vřeri byla smlouva
kterou] oríJ vfájemeý jfmlř
miii nhťmt limito imlmi a vůíl
í'írl fmlov% tbhttje tři články
íliřiek I př'Mtij# I úúelfm
polku jft fibován( a sesítenl n
dloti líorey Jak'? samostatného
tátu Čftiké vJko ml býti dona
crpo k opuitlní Korey a Círe pak
rnu4 )m v Jiti vých nároků na prá
vo rriliodovati o vnitřních táležito
Letech Korey Článek II ukládá
Jari'nku za povinnor aahájiti pro
ti Číně útočné i obranné operace a
Korea tavazuj se Japonca při ve
dení války všemožné podporovat! v
případě potřeby zásobovali je za ji
stou tiáhradu potravimmi Článek
III určuje smlouva poxbdde
platnosti jíkmile byl by mezi Čínou
a Japonikem mír uzavřen Smlou
va byla umřen dno 26 srpna v
Seulu hlavním mentě Korey a pode
psána est Olorim jako zástupcem
Japonska a korejským ministrem
zahraničných věcí
Mikádo a ministři jeho odjedou
do Hiroschima kde jest ústředni
shromáždiště pluků táhnoucích na
Koreu Zpráv z bojiště kterým by ví
ra přiložena mohla býti není žád
ných neb domácí tisk podléhá přísné
censnre a i telegramy cizozemských
korrespondentů jiou vládou kontro
lovány U tieulu setkala se čínská váleč
ná loď a japonskou Japonská po
kládajíc vztýčený bílý prapor zn zna
mení k vyjednávání neb vzdání se
přiblížila se až na několik yardů
Ale Číňané spustili dosnou střelbu a
neusiáli až japonská loď stala ae k
válčení neschopnou V tom přiblí
žily se dvě japonské lodi a zamezily
alcRpofí že se poškozená loď nedo
stala do vleku čínského parníku
Noviny nesmí žádných zpráv o bit
vách uveřejňovati a na telegramy
jest přísná censura
V jiíni Korci nařídili Japonci
obyvatelstvu aby si ustříbalo copy
na znamení že e Japansku podro
buje Lid zdráhá se tak učinili a
chce raději bojovali než ae svých
copů zbavil
finské vojsko na korejském seve
ru nemůže se súčastniti válečné akce
poněvadž mu Japonci činí překážky
a od hlavní armády je odřízli Čínští
vojáci nemajíce potravy zabíjejí avé
koně
Z Pretoria hlavního města repu
bliky Transvaal sdělují že hlavní
vůdci povstaleckých Kafrů se po
dlouhém odporu velitelům IJoerft
vzdali
V Austrálii tle řádí influenza a
sice skoro po celo pevnině
Mnoho osob touto nákazou již ze
mřelo Lékaři tvrdí že nákaza bude
na podzim zavlečena do Ameriky
Japonci dobyli skvělého vítěz
ství v severní Korei i Ping-Yana
minulé soboty Leželo tam posád
kou 20000 Číňanů a když Japonci
ve čtvrtek zdánlivým útokem zji
stili jejich sílu a postavení pod
nikli v sobotu utok do opravdy v
noci pak obešli postavení Clňanůa
přepadli je od zadu porazivše je
na hlavu Číňané ztratili 10000
mrtvých raněných a zajatých
ostatní pak prchli Japoncům pad
ly všechny zásoby do rukou Jeli
kož nyní nastalo na Korei deštivé
počasí má se za to že bude proza
tím koneo bojům