Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1894, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
4~ poknok AiřAiu~-f
— J"íM:íi (l Ij'H #fk4# jl
ř# I n 14fm ' íll v
jii zutí 1' ?íi4 lam
Ml ffif-h Jiffil ťt
it UM (bf it KIíf hi I t4v4
rAlJi'ť' # Ni j ! 1
til i 'í hti I hlm i -ImíI
Mh í#hf řf#ff kli I pk #f 4f
pH fcj!pii VoU thnt
li I -I i Um 4 vsty Jfýh
iMi fit rhvtkf I K"lk evy
r ' m(0#M J#l v ř j ! h
p Tk tt''!f kamu
ifií ! Iřifi I j !# # Míí ř f#
l 1 1 ' iťbim i ť fi'if- (i -t it 'i ♦!
jf)f ff ( fl ty li
itit)ij OUh fjlt ljr l Íi4 j i
k fy hy iky Jf iit iky I tk !
V#p mfii' i l# ftilřiiil
ttnn M i k I li has klil l fim
r Jm Jol lMi a mk'tf ni i I X l
f-tM"l k ful !' ý rtií-b
ll ' f #} (# linií fjfia IdttK
ftjHC! 'It1#'tt4 pn Ipft4f)l !
M rk I I JI v klín Jft I
ik -l úH¥!i Ukíit V M Mtb
(( tfht a (lká fntť-l in i JJ
t(ifi i r'4' i ďtaťf a ftni fa
dy i ' řii' i
l — DiniU Nb 20
ř#rtt líl — rrjfrh 'ťr)4't
Jtjft trpl ) fn prudkým) boludmi
V flif ljt J'I slrrh t J M ( ll
jfitřli abyih líl#tl M
ibavíl Víik nio rirptfnihílo- K"
kinii irjMti Jíl jrf4l( (i A
Kft Imermk I b r - I f %)[} t r rn
i mf liti iťAit jfm iníl t
Ixf ti krátký l li i(tr)5 ]fn lijrl jr
lť'rj NVihoIhi ttilll jink Břl
iJ4ti tuť ''toti A KrpUfh
nsfrorí ri]?íti4 tllkjr t ř-I 1(jra
řiti pofnai tiiaf jcjf irírm ktřj
rhfurnttimi m Irj f V4rl Híp
!td roh 'nť a WilSam ul
— I'upulité líoula rkrrii !
1Jtaii v a#ÁQ lo ilruhé lioliné v
oleJcl konvenci v fri ItjHřft Vtí
ce Korití nce trvU kro An jM
noci a blucni byla dout Níkufi
clitíli aly oilroiils e na thn 4 říj
na tak aby oe mohli tlohrJnout
demokraty o řpoJefrié kantidáty
ale jini byli rotho-Juř proti "5
blány proti 68 rozhodlo ae pro odbý
vání konvence Pfeded J M
Taylor předífeda okrťn!ho výboru
ústředního konvenci cah&jil naíeí
natal spor o to kdo mři by být
předsedou KoaTuvb byl mačný
kontettt delegaci nátledoval rn koti
testem a tejmena prva warda e tu-
íilrt opírajíc ce hluční' politické kli
ce UaHcallové jel do delegace ce
vetřela v cele mající !Ianca!la jenZ
nidílal hřmotu dout a doHt V pité
wardi bylo podotínř Z pf edttedu
zvolen p08lée Magney a tajemníka
po nemeníích obllžlth a hluku Dr
liodolf Mezi tím co vybíráni jon
tlenovó ústředního výboru l) Clem
Dcaver populÍHtÍeký kandidát do
kongreHU oslovil shromáždění Vý
bory podali mvó řprávy kdyí první
wardy delegacw přijata jet na zákla
de po jednó pulce hlínu HascaU
pustil na konvenci velkou hubou
velkou řeČ chvále Bryana do nebe
ala byl stahy umlčen Opřt o odro
čení konvence m jednalo Hluk do
stoupil vrchole ai 84 h!ay proti 40
znovu roíhodnuto pro pokračovaní
Na to přijato jent prohláSenf lásad
v nčrní mluví se hlavnS o rftzných
právech občan ň i odsuKiije e kaMá
dtrana jež práv tich porušuje Z
ohledu xiho prý íříkají uq populisté
obou utarýcb řtran jel pr'' přivedly
na tem tuto veškeru bčdu a stvořily
nelítostnou plutokracii Pro íádné
ho kandidáta populisté volili nebu
dou jenž na prohlášení t roku 1892
jim se nezaslíbí Ti kdož přáli
spojeni a demokraty snažili ae tnovu
o odročení konvence na den 4 října
ale marni a po malé přestávce při
kročilo se konečně k nominacím jež
dopadly jak následuje: Dr Hodni
John JefToost a John II Taylor do
státního senAf" n rInea jíněno
váni: 8n N'ri) K AI iJ:mberl
V V Mt Ifmtn Vfrtf Wlti
%m l lf i I lf# Vt f
!" K V H tlft flmxVift
lřn#in ' ' H-íth jm#í4i
rli řřhf i lU'#n f (i JMI
M (iwihi ikř ř4f ikff ti I
(♦I i 'ri wř Krank llifb}
Ir4 wtf l0 í IÍiUm) TMÍ
tt l#( T jíf-ríi ( ttnh t li
lhnHmfi '4 lřf W II
frrk'it A-4 třl Ntff
St#fi ?4 f (i CaM Ctrl
)} Nrt4 ir t J#řř It MmMMft}
Itfi'4 i l J J OTiftij
O Jim 'llhi N
okrnnf A'!? I f V)b"ř -J ff ř- i)
ttinnf j iHf 4'tl jfii k f I n4
U I ( Alř!'v4 IVvaf wifli T
l£ 1'Mlnrkii kMjii i W WoU
lf kÍ O W Khj Iřt 4 M
M íSřthv P t íitiftUfl I P'
Imilt TM' W II l'„j AJlllf! fhtíl
líilyiUif Attřtá i MH rriUI'tl fvriMn dh
rifJima P Pmk V Wjrflll t řf U4 Ml mí
lnUffcf P4t4 V O Hiřkk!řKt „fif
l IVt IVgrim At4K T 'M s„di ll i vlNm t
Ií th#rřřl K A ChaiH l'tft 'jriannuf Vfttw ro-lr4v]f
J hn n H lm4 J II I -yl# fc I "' ' in#i B
P U vařit (Vl n 0m4f iř"l7M fní ''
A O tlil I4t4 K K fft4mn( ř(6(„ !m Wh#
'1'lfflii A II Pft Jfn J í !'► lotřil
o♦l Jinth Omaha II ( Iíllj — Víkř -Hfří Vl"ř
John F!n Jam- Haňnítfia í)
in ()
W a
II Mtltř U uj{Im Přfcířiet
u-i:„ i a li- i'-
I n I illl'll I minii
Williifii' Vallry IWíňít i N ' f4víih(ky ti jif j i lr4 ri IH Wdbřk4 kapala bwdo hřáli při do
Kmy Klkhorw Preeiril Krel I'fc f "l"!'!"" )rovřiajl Ti atih4 h vyloena lU pm hybnM
Moulton Jrřř-ř'n Přcimt Jfří
MríVořdba WaterlíMi Přtelnct O
Payno Wl Omaha Pri-cintt W
J Jo-pb
— Nelli okresni komisaři mli v
obolu o lpftl lne po S( IS4I byl Tho
rna J Iiwry obyvatelem jrvého
distriktu a tárovrn byl kandidátem
pro úřad okresního komisaře ktrrýl
B4tátá před-eda Stenberg Kdyí
ale bylo po sehĎil byl i- iowry
JpJlů kandidátem ale obyvatelem
čtvrtho ilistriktu komiařskčho di
striktu to 1 nřhol žádný korní ař to
boto podaimku voliti se nemá Hyb
Kl v dislrikta mayorem Paddock
etn jenž proťatlm na nčkolik let
jí fltč komisařem bude Ve schfiii
komisařů totiž navrženy jsou zmčny
hranic jednotlivých distriktů jež i
pMjaty jsou a sice tak íe nase
první warda jest j fipojena k venko
vu a South Omate a druhá cařadřna
v distrikt prvý le 4 a 7 Kozdč
leni nyDjSí jest: První distrikt
Druhá Čtvrtá a Sedmá warda města
Oraaby Druhý Distrikt Třetí
Osmá a devátá warda mčsta Omaby
Třetí Distrikt Chicago Kast Oma
ha Elkhorn Florence Jefferaon
Union Valley Waterloo a WeU
Omaha Čtvrtý Distrikt Clontaií
Douglas Miliard McArdle South
Omaha a první warda rnčsta Omahy
Pátý Distrikt Pátá a ŠfStá warda
mčata Omaby Staré rozdčlení bylo
toto: První Distrikt Prvá Druhá a
Sedmá warda msta Omaby Drubý
Distrikt Třetí Čtvrtá a Devátá war
da mčsta Omahy Třetí Distrikt
Chicago Kast Omaha Elkhorn Flo
rence Jefferaon Union Valley
Waterloo a West Omaha Čtvrtý
Distrikt Clontarf Douglas Miliard
McArdle a South Omaha Páty
Distrikt Pátá Šestá a Osmá warda
mčsta Omahy Kozdilení to atalo
ae jedinS proto aby souhlasilo a no
vým rozdčli-nfm ward mčsta voleb
nich precinktfl jakž stalo ae mřst
skou radou své doby Dále by To
naneseno aby komisaři sesli ae
komisary Sarpy okresu dne 20 t m
a dohodli se a nimi na prodloužení
cesty po jižní 13 ui až do Fort
Crook
— - Členové zdravotního ářadu
mayor Iíemis policejní chíf Seavey
zdravotní komisař Saville radní
Hruner a McAndrews předvedeni
jsou v soboto opétně aoudci Scotto-
vi aby ae lodpcvídali s obvinčnf že
nedrží v patričué čistotě míato na
l'oř-pfH My k I m
Mlkf lk 11
ft JÍ ( ř l4a}fh4ívl IUif
l rVU M-fUíkf#Mk fmí
llí l# 4r íf Mjk ! ro-MÍ mr
tf II jtkafM Kt i4kt
Mf Ml # f ilMJ!wi 'f f i w
f d ř i jíw nAtftítl M
I' ř !4 l(l I i f
Uk 1 tl'Ki f4fk l tlfka
k Ir ttkni ntlli ďffial im
lwt# 4ofí fik M#4l#if
j# lpi IM ♦4b' Ib
Kmr J I' I'l s !-jif
IVsisiMfni kf ií jrl tí#molfi4
fHiflffilmM?OM
tatovM v d hn
mfflrrfM r„í -
viit ! řaftí
"'f m"J lf ly aM#ny
(inu i mpjt i'Ty i"ioy tfp
ÍH#UH Klt '♦"
l'"r- '
atavml dávali mluvila ní
atiinl llul Knlnll I
r prtl-i i ""
namalovaná Pomp#J jst t ruaon
konsteiia f řait Umím
XEBRUKA
— V St Paul vyhořel příbytek
Sherman Cornetta Ztráta obriáíi
$500 a jest pojisti na
— J J Uurke ve Wílber obdrlel
patent na cultivator k ovoravání
listrované kukuřice
— Minulou středu navštívilo
státní výstava 40000 osob což bylo
proti viemu očekávání
— Psn H L Kostorya s Wilbcr
tvolen byl řidilelem íkoly v Milli-
gan a eaujal již místo avé
— V Lincoln preoinct v Salíne r'řdevzal ve čtvrtek ráno vysctřo
county vyhořel příbytek Petr 1°' uznal že smrt stala ae náhow
Uiltufta aevíim obsahem týž byt Pozůstatky neSťastného mla
bez pojištční dého krajana odveženy byly k po-
— Čitími' Uank v Plattsmoulh břbu do Wilber kdež ve čtvrtek
ohlásil minulý týden úpadek a byl odpoledne odbýván pohřeb a doino
mu ustanoven úřední správce Jrnc ™ hána jeho Vrány Ulrich byl
ní udává se na 114234101 u dluhy Sokolem u Tčlocvičné Jednoty t
na 19181160 j Wilber Iirush Creek a Miiligan jej
— V Nortb Platte vyhořel ve doprovázeli k poslednímu odpo6inku
středu příbytek W FCodyho jinak 08 íe"k hřbitov Zemřelý byl 24
známého téi co "Hu fflo Hill" ktr! roka stár a zanechává mladou man-
— j
cestuje po svčté se společnosti před
stavující "Divoký Západ"
— Rodáci Wilberštl raslali ná
sledující soustrastný telegram paní
Náprstkové do Prahy: "Želíme ve
líce ztráty neocenitelného přítele)
nás Čechu amerických'' I
- V Trenton vyhořet v noci na!8i9 netakao léí ie m& tu výhodu že
středu příbvtek J L McFaula ob-'
cbodníka polními stroji Jest po
'
dezření že bylo založeno ze rasty
jelikož prý McFaul mnohé požadav
ky soudné vymáhal
— - Blíže Irfxingtonu přifiel o ži
vot osadník John Kiordan Přijel
tam a povozem stéhujo se 1 Lodge
Pole a notné se ve mčstě nchmtil
K večera vyjel na dalií
neKoiiK mu oa města spusui se
ním kon a on vypadnuv a vozu byt '„oty byly u brambory 1 pftdy
přejet a usmrcen zavodňované i nezadfíované a sice s
- Guvernér Obioský McKynley' P'? Wl áv} MMHA velké
„„ „my% ' „ ZtéhoŽ okresu byla vystavena hláv
ehož jméno snad jest známo po ce- ka Eef obrovsk'é vefikoil t Urd4
lém svřtě bude řečnit! dno 4 října jko Umea vážící 25 liber ovsem
v Nebrasce a sice v Lincoln odpo : též ze zavodňovaného pozemku Me
ledne a v Omaze u včer téhož i zajímavostmi které všeobecného
$att poviímnutl docházely byl model
r- 1 ' " x n 1 'xavodňované farmy Uude-H výsta
- Mnulý utěrek večer odbývala v_ Ietonf uká ' k BlinnWft „
se v Lincoln velká ratifikaéní řepu-
I" M h U V M-
tUl VtthvtaMU i%% thMh
ř#íft ki
- IÍWmI!'HiimMMi(i
M (' II mMk fll
M )' Mkř fib #4 J
rtilMflřttřMi HlMfi#
II řnd d miv Mff M"t!M
wtj# řlo-f riflí f Mt# j# ln
r wř
~ " MÍ iU#m Mltl
vřv'-U t #!4ff
(t k1 li fi'ktf4 fitmf hhit
" "
w7'~:- " '
" """
Mf'řU fl '4 4 4 t t
' t „ J Va i lAl l"i
""" "r
íMlMHMlWirUíBýrl
r-l 4 lf- řřfí
''1í'' '
jli-ílllUBi I Molími
'hftl ' K-ljl " -'-t
byl ifl# nlilnU ptit4 na
rI thf vyjma Jh Vliti f
jl wmi M jt4ijl itřilil n4
k I-J ml
( — M'fttiU liii Jm- l# im ttit-
' f'' kh Willř-
ská thl4 lajtťl fl'fig i ( ři9
ania i] ri vei'iiou a lid a
jik MatB dřlla atom podává
4Sfc„ 64ledOJfr ipráa t dnnlth
o t#!l do(ln'tl al pocliy ln'atu
H f Mooola aliořo Uk tenoho
prm#i jaao tuml aapia
Mlaly a ntdřjný krajan pan
John Ulrich phírl náhodou o život
vostřoďi mnuUho týdne blfíe Mil
ligan Neilřstl a l4lo # n4si#dovné:
Pp V SimáČek Karel Smrha To
mál Pulec John Iawren e a Ulrich
byli v ten den na hon Olpuledne
natetali asi sedm mil od domova a
poobědvav! připravovali se k ná
vratu Všichni sedčli již na voiu
jen Ulrich byl posud dole a když
vkládal ročnici avou do vosu tato
náhle nějakou náhodou spustila a
celý cáboj trefit jej do pravé strany
prsou Ubožák učinil nčkolik kro-
k& a klest mrtev k temt Koroner
1 _
Želku
— Výborný výrobek českého mlý
na pp Zvoneče a Aksamit ve Wil
ber tčíí se čím dál tím vétiímu
odbytu a oblibé Zejména v Omaze
síří se mčrou velkou V rodině r t
I byla mouka též zkoušena a shle
daná nejen velmi dobrou a pčknou
1 p-wn' m aaa uvsaca nv uvav v tv 1 v i nim
než t mouky jiné
— Státní výstava proti očekávání
mnohých byla obeslána tak hojné
zdali ne hodoéji nežli výstavy drb
vžjif NejzajímavéjSí byly výstav
ky ze suchoparných okresu západ
nfcb vypéstované pomocí zavodňo
vání Tak krásného zrQstu blodinr
cestu le(jwj0 tyt0 p0BUj nikdy ve výstavé
i!Dehvlv Tak ku nHkladu ze Sioux
finančním výsledku muže být sprá-
— V řMU# f ouMf !-!
tfctM lH- b M l M h l
volil (4tap$ ft Ut Utj
rspaMtkáaiií ihH byli bf 'J
rádi flťli Hy bylrBlll {
M"Vl fff křijii
lbfc#(4( vlak ta llfliot h
jim poktn'i4 ' 1 1 U 'lj
navrhli t a4 tn ťs}% il } j
ht I J#lik-I tfl J wilswi ♦? íj
ftým fto IttiH ljrh'n h I l ji i
Ifilsfi f I bf inm l# lmn Í
m v s n 4i Stf
f ltUét) pn ( km j
mnhm fft 4 ollili # Htrtm f
fVlkan- n4vrlili prk ll 4řal VÍ)
J li pps l#r jil f lvakjIJ
a#4t4 i-il A rltitjf h
lií fcsty lKiltivnl mm pfif %
feUnt MVfnrm j W O 1'"
maří rlakťr (Vik4 Vilslc 4j
po#i I mitem mlalým Jt { '
nadaným n#m4w nhfhn t í
ktlliliil Li I lárntf li l i
' ' ' — i
by ivolřřI b4hl K
- N4Í}M imínky Af(
t Wilhfkf h ! h u M
dře Josiř Aimskovl klřý Mk )j(
tudie svá frlbyl na j ině 1 r
4íe IMařkýrb kolJI i#ml
li liral CII#k a nyní m f fc '(
Mm domoví WílUř
pt4itním jl fiáo #mamsna P
ojJt di středil taí#hi přibvl ! i
o jK- iftoitři aprimniio o#c
ho Hokolt vidlltn4h'i a j
roiláka v( e v ooh4 p 1)7
n!kt ťli -iř Dr Šimli
český lAař a ranhojič Jt
Inám mni Ašskými z Isjlírui roa
studoval na Hish M-liral Cřr
Chicagu kds velkým fosp' vA
tiroiiiov4n bvl co ODr4vnfnf i Z
sovatl lékař
1
řokoa prail a jil v týfíJ
ikuSrným malými 1S
osvédčíl Wt %7 r
případech ikn
povolaní tm osvčIcil Wt %Vj
ordinuje kažJodennť mimof A
Uk v lékarné Wehnovo ka!Í te
čtvrtek nalézá ae v Crete ordj
čni místo jeho zde jeat lékát ij
Nedíly P4nu dr Siroečkovl fj
v tčžkém jeho povoláni mnoho'
ru a do přízné našich kraj aař
jej oIporučujeme" kIj
— česká omladina lincolniif
spořádala u příležitosti státní vWH
vy dne 12 t m ples kteryMJ
očitý svédek nám sdfluje 4
mtitnÁtin cakonZ-onf Am n f la
chtčla se do siné kde upřirnrJ ti
ka zábava byl v plném proud u i
ti trojice opilých Irčanů Vj'i
dveří nechlél tam ničemy puAÍ j
aby se jich dotérnosti zbyl ull
dveře Ti víak počali se diw
dobývati násilím a dveře V)yVÍ
V nastalé pak vřavé byl z neiHf j
jeden Irčan sražen s vysokýcbW
d& a utrpél tak téíkých poraní
blavé že lékaři jsou toho min sá
pozbude rozumu který vfibJ
nernčl Přikvapivžl stráž 'f-f
krajana Ká-c na nČhož padli Vi
zření Že ožralu srazil ač on ji
tni účastníci tvrdí že tomu titVÍX
nf Spclečným ú-íílím Čcbř4'J
oolnských podařilo se jej na sf Ij
$500 dostali a včzení když slo
$50 na léJenf téžce zrančnéli']
daliím rozhodne soud
m - 11
Cesta k blahobytu V
Asi před 10 letr nřlatétiovalcl z 'iL )
du a Evropy kteří hledali domovvWj
výchxlní cástl i Nflinotky tehdy' Jj "'
maio osazeno arajmy rozemkv
koupili tehdy za pet neb Si!st dola
nvnt nrrMlávall au noh ft
meze Jejich ceny nejsou jeltté pli
io ijuuo a uawes oaresy v yii(
západní Ncbrssco kde Jest usif J
lVJ českých rodin poskytují ty sÓ%)
nody a msji tsk dotiró vyhlídky! i
míla pfek dis(tl lety východní fásflj
Deíttě spadlo vfc a úroda hvla lvu!
severozapaoni Krajině nez v sti
fttslcch státu Hlavními plodinám il'
pHcnico Kusunce zuo oves jBfiwjTM
senohovezl dobytek kone veiřofr5 í
tek aovce PIfnliny vylistované v 1 1
ce a usnou nestaří zAsoblt víe co ' r
trh požaduje Htřednl Neb nA
nedoatalek ten Kolnfrl Hnt"
Dawea okresích dostávají ci-ny kj :
j # fj v Liiaiu Tm f
davkem ceny dopravy ro atředol Nr
aky a jejich krajiny }
rozemeic lak Qrodny Jaksi kdo i "I
přátl Jest ke koupi velmi lacino a ytf
nich iwmI mink Ach Dohráli
ní přebytek očekávají duchainíf
níkakterý chce vzdMrtvatl U'ntó po?i c
který rok no roc a bude fím d-íl nf}
Mm O poílrobnf JJf zpritvy tUíkieV '
OTM-lm) Ciua J ÍJBAUIř I
ksslr Tin aiu Cek Crawford P-
(