Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1894, Weekly Edtions, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKHOK xAvjkMJ
:£ AMERICKÉ HODINKY I
# M H fft rr
I 14 a II kin II
a#t#4il H :
tt ltf a r
♦ '"♦ I k
hif? ii
" I f- a i
' ' " # '
i-f'ř)n ♦
! tmitmt
tm ' A t - i s
n#l
"' ' b k -i „
' I t ar
at #
I i
řir' -#4 ti lt a ! i
Madtaiatttl ff a i- h „
I l ' r I #(„
lh f riii 1 hll dft V t
F-tl - II ( K 1 ! t 4
(IIKlfO
I
aza SacDders Co Kel
Jt ry ftf ™kl UkAma
i '
fiMr iairaia
rn na sklad viWnny byliny ko
♦WIUM tň kapky rleiíčkv
Ai" l-rAikjr niiwt náplsat
V-vodtfky pilulky kráU vše
lékárny palM J'f lirttTitjl té'
né mazáni lira lidské nednhv
'lny pro domAcf zvířata véť
lílem trefím nato travé
Smyirydi jiných 1 1 itf nt-
iAm t#i lioinf vílřr Jikol 1
itřU'f olej rm trvriií &% itro
átka rAe ito líkárn mírall
h velkou tlíjbti mám vJw:h vé
lrfcli as rMřDtv iiHuravnlI nf
V s Cch anebo (x doktorů tdpl-
X Dlouholetý cvik mne dal mno-
uAenoflt a ta jřl51a a přijde
i krajanem vhrKt Zvláštní
tlivost věnuje recepturo
A MA8INDA
(nkt éWéfmt
Jlopš£ lékárna
V CRKTE NP:B
lékárna
F NEDĚLY
é řerBtvé a čtoté léky se rxmze
UJÍ Kecepiy připravovány jsou
Tulnou pečlivostí zkušeným lé-
hn#tekl Učivu jiou na ikladi
i co nemírDťiAi
Dit J S LONG
r Mírni od 11—13 bodla dopolodn
od do t odpol
vofený notAf
ILBER - - NEB
[tijrprfu DoliSki Jma iriFauf bndoo
haUkl draky B tliodné ipUtkf
nikolik ipolnhllTob ppJlťuJloloh ph-
poMnoaU DloaboUU ikalcnoal
i jora uboxpatnj řádní f jrMvinl obchod
ivéř"nioo KapaJt-U oab prodttal
U n 1-
Iiupte mí
rm
íV
4
A 1
viJ
LAVNI LÍSTKY Uií wis Oilataf
DO ANEBO Z CECH
1 12T KVV ÍIH ř CENY
% - 00 -
J HAVELKY
(jního přeplavního jednatele i
'raby do Clilrajfo flSJd
IM1 " "
luku " "
~lrakonlo " iftjiit
fKadnlo do " itUí
Ikulné Hory " 4Bvt
ylubio " an
' V ehot dU eo d JU )lda do aikUrá
Cblcagam l připila )lxdn4 i tuho
doCMraa
llIŠTĚNl PROTI OHNI
ta neilevnřjSí pophlek
Vna ouvhna r aadJU ód I do 11 a roa
"pJfoTali jr T xiavlka
itfoSsi m VanJJurenil
Ctilcaii-o IUa
M Lak Rbor é Mlabbiaa oUr
B B Dvpat Boaia M
MUI i tiiMlfim#rf ll"a
# lď ltrM nm
IM ft 44 r f )
' r -1 i
(fÍ4 f f Httffmr Mina
ftM4a f pwf f i
# f '# ! - M a#
ÍM llf II ffla
a ll HmI f4 '!
" "-♦ 14 M řtH f a
lU f f l ar a
Mi4# I l ♦ da4if aMi
Im4 wsk ti !
na a
MU f lat 'M Klf
í #4 # 4a l t 4tri a4il t mt
!-t ' řřt m-L alaatl f t
t# 4-) ia'l rrr
t f y Iliwrii Jfina
4tfr 4 a4a řfil tMIil t aiM řM
Mat VIIÍVH Mxaadi fMat I
't HraH Wlaa4 4a! ff m
i4atli laral rařa#
I CeakMlft apol y llenter (!
Hř MÍ 4m k4 ! drak a rtrrV a tlMt t
aI4a ail a'a liti MrV
I r fyff klátit 4l rt Mk-l a -
a Hru kaihil m 1h al
Ibln4 4Mb n)!- pilek dral4 4 al I tlp
l"ka4 ioo
Jalil4 tť-eb tajl-p4lct druli4 I al T aiap
l'4 ioto
Hrstky !! a]lp41li drqh4 d 314 do (M kot
TMb4 " " " ad Vada Mokna
Vlna roarord pral lrlly IUW oo kni4 1 M
ílata li kat lto
NnhUl xabrailnirkjf a u nin&}ký zitvod
I- f Olaiinn
ÍKYJIfil U OMAHA NHII
!mřne Jednou tolik idalite ta to
Hamá xIhiží jinde uur-sm
"Viděli jste
'EclIpNO?'
a nový
Connlk
Via o ní m pnfí
ttuoboo iic Wm
♦)aíUI
' Zdarma ! -W
Tisíce
nyní Joo bbo pre
itWíauI la Ja ncjleptt mlfavk na řiitinl a
trldinl oblil Jaký kdy byl trba
FX'LIPSE SIFO COMPAJÍV
Mlddlabury Indiána
řlriua tato }-at batpcÍBi a patilia Jim malant
to a JUtí— ZojlBt"! bp kda Jla to řolll (lJTUiní
ISfr89] Sikdj neselhou
'""'v "juv: t íl la yvlWI mrmat tm
avunii araon auiuaia
ludTlti a 4acky
"Ik ť- f „boo pohlaví
LZáZTCsT I nlnbunol oaraoca narrfl
D( DlU" al o 0"Oolk a doavdíonl
PaTTEUhok a 1'atterson
H T1Tu4 KdmoDd Wia
IXíibriiMtc hí
talfřovd briiny ovonlvuřfi Bklízeřo kuku
řlco pluhy rjíče motyky sekery
a koHy pomocí
"CHICAGO TOOL GRINDER"
O cenu a popi plMn nu:
IHtV MKO CO
t7li-3tn Jai kton 8l ASiIi ave ChluHfro III
za 2
centy
í i _ 1 ' I I í I
borr4 farmarak4 poxamky Ui ninohfm Iv?
mih mmw-h jich oua m w pnwi aa
JIDHl být řlWDASV Plit o podrobBoaU
liTBmi Haoan Paine
Osthria Okl
Ilolnlol
Zaaýlajta v4
seno a obili
aai SEIIKASKA 1IAY CO
l#f' 4 Nlrliolna H
OMAIU K1I
Doataitata nJI' 4I eaaa a bund botot4 p
uU (Ibl7c4
a a_n
EVERY
FARMER
aMiaM
DOHISOWN
THRESHINO
vltk tIf U4 WW7
fr— ItlM 4 aialaf1ifc
art t m NU Mm
af Man fr—n
sEuicin jr tiaaiwia
SHr uro lůmú sadbo
1 Jt
n wt
LITEÍiUURi
ftn lálíittt ifAiiff tiiik4 i'$m
l" I ř "f t Jtk f r ř4k'v4 ř4tl
ti lak I y tH V Mm!''4h
p't'1'frlia lď't íf'řwitň e k
l#řiHi' Ml y řoifttl ifubf
' ' T f I ili T rpni 'i y
I íi - t i" t K IU ]! ( i rhrtry i
%ael rf4 ( lalnakti t lyfitl
tíl ftif pri K II fkqtkl
umí i If 1 krlanf nlřtl "V
4tUtřa v l'M tjj(i rittaii
y ivofrrrftlřTi'! Illla) # 11 lo
lnifit K tw!a Kitmtrion aUtntii
} iyll# írfM i#kf () itmi
lVř V O it y atl 1'rt Ipltlil M
"Zlat ) Přil-'' im y ((( tmí
flatřl
n t!f~i4 fhty iaUolffi íl
lft áílint ] m oarii alftn
likei"l)řifkh Mtft V (líni
I i' fBi j#t ilHÍfli
V--f eylVl#il íílíi ' Kniho
ynjr J li lu plinaif tl oř
ikon j-tl (ku r II Itoteama:
('l'ivík Ji-ul llřalil até Jméno 7
rlaklo přetilil J V HliUk
Tntnkr4l přrlt4lí nim apUovalel
nilťlíttho Nora lltlfjana Ujerna
vt-likého anílka a řlotřka icl na
praktického akoli y umíní velica
n!ariť-ho jpnl po amrtl mtlřm
o Ictril k do těmi "řllbf ní" na
tipaJ Jo Amtrikjr ahjr ai tam tj
Jnal luIoucnot a talolil nový II
vot Avřak jíl a prvním přeatoup
ntio LřchO ivolxlixí tem6 americké
počata ne rfilovi clona jí! na ialí~
henou těmi pohlilel trhali a nové
pouiíi y iicítiámé iemé vyladojíci
inocnoa energii nadbytek ait fjrai
ckých i (luSvviitch a plnou beicitnonl
nitra vyutřhovalcova počaly e jevi
li mu v celó aiirovt' Wsohledue na-
hotf Halfdan okraden o avfij ma
jetek a mune ji-Atfi pro potulku ta
platili pokutu a poledního avího
majetku — nemohl oíekátati cde
ničeho krorofi brzkého zahynulí
Náhodou viak etala ne a ním pro mě
na Zámožný jeho krajan ujal ne ho
a předvedl jej vnieřenó rodině po
vržený Halfdan etal ho učitelem
hudby ale musil tam odložiti své
jméno a přijati jiné znéjlct lépe po
amoricku Nyní by ee mu sncHitel
n6 dařilo — mohl vyniknout! jako
umřleo a donfei bohatství a alávy —
ale vrátký osud číhal naň přece a
co nedovedla oputUčnost a samota
učinila nyní láska — cničila jej
"Jhhfinian í'iťcc" redakcí J I
Krále nastoupil nový ročník a aice
ročník třetí V čele nalézá se podo
bizna Vojty Náprntka a pohrobnl
vzpomínka na vlastence toho a pří
tele Čechu amerických Dále jsou
ta redakční poznámky a články ná-
sledující: 'lOt IUNDAMENTEL AR
TICLEM Slil JOON BOWRINO THE
Centbal Sohool Ashociation Tns
Sea Coast of Bohemia Patbiotum
and Lanouaoe The Poet ot Pam
slavism ViOKER'a IIistokt or Do
hemiaatd List plní svou povin
noHt jakí t obsahu jeho vysvítá i je
ien na nas abychom óiniu totéž vtt
Či nřmu podporujíce snahy redakto
ra iVýboru Národního hojným rozši
řováním téhož zvláňtč v cizích kru
zích kdež jménu českému jen
poslouží Předplatné obnáší 1100
ročnč Adresa 1444 South lOth St
Omaha Neb
Ottová ilovniktt naučnéu) vyily
scAity 176 a 177 jimiž otevírá se
nový díl V sešitech téchto je celá
řada životopisu Jsou tu uvedeni: 1
Julca Favre slavný státník francoua I
ský Fedotov malíř a básník ruský
aihnp mamonit é fuaítr a Rant
nčmecký Feidias athénský nejslav-
!t# tax ií i
nčjňí aochař řecký Otakar Faist-
mantel geolog a palaeontotog čo-
eký Julius Feifallk literární histo-
rik Fénelou francouzský filosof
i i '
theolog a spisovatel Faraday fysik
a chemik anglický Farský litograf
český atd atd Pozoruhodných
článku a nejruznéjHÍch oborft jest v
aesiiech téchto rovnéž značný počet
Uvádíme na př Fedoíejevci ruská
aekta bezpojwvská Fantasie Falšo '
vání potravin a pochutin Farář Fa-
rieovéFarotyFaU Morgaoa atd
Z flASlHO MĚSTA
— — řja-#ffl nt 4ihf Jim kt odi
— 1'M i 'fí ítManl !' t I lf ! rw } l(it
Atařl yt##y ta yílatftf li htí aby J M ť hl" H
" ' "af _( i
vyaifwttli tou Il"lf"ffi' I in li U
( ťriay li lité ftn ajfaj Ktrnf rt
Tím k im A re li l i b(t tl4
jrt a íik ilUlnr litali 1 M I
éan( l}lt ralkant #nl í
mb at jfiA a! fintil Mrf 11
'ini ďJ jn !fý Ut Iili
it M'illt Omahf př lal řa l
vlv iJpft4 l II l'ř a l'ř#řH'i
la altiaUI'i kin lt I4f pr 6'a I
ICfltralfilh n4tli Inlht T J I min
til n řAf aiřM fi a ll aby
drahý pMly ta #pt4ti at4(nf I"
nim ml iil otr WiVri i rkr4
Kilh ktn lt lit př éřt I ili"-ft
Na lt pak yt{ořiJ aot I IIitftib
jortl miti- lt a ho Im i ft o f k nJ
prvé po Ukoval pfilomrtfm i tlM
přijali jakého ttíH ď prttl
! ti lc In I t pitki Itr lil !
b'td ttoUft liHíi auMrfi Jtko
éinf jíní o imU tak př'lítij(#)
1'olilikt eat (rdnou i njitot Jito
ta "N#jii rořokmM pravil mí
li jiným "ttak dovedu poaii liti do
jiaté mír amýilrnl li l i blml na
featl po atátu Jli Jem ott
n pontku l obřiiiimao lidem ala
tu Ncbraaka a tolík vím !# kdjby
volba odbývala v dob nejkritii
jakol ! bud doaáhlí bychom v pro
pech hi 30000 vétíinjr Nevím
ivíak v jednom jaem jako oavícený
niĎj aoupeř Jame oba kandidáty a
tam hned aetrvám Nedoautona mi
totil nominaci! tfiult apAaobem jako
jemu před několika týdny Když
ubíral jem aa do atátnl konvence
neodvialých v Grand lilami učinil
jiem tak bel jakthokoliv očekávání
ie bodu kandidátem pro úřad guver
nera Avšak tam sešel jiem se i
konzervativním lidem te všech kon
čin státu t Omahy i Lincoln i men
iich mést i venkova Lidé ti byli
konservativnf a vlastenečtí Přišli
tam aby posloužili lidu a žádali ta
dobrou vládu a poctivost ve správč
státní Sešli se bez jakéhokoliv mo
tivu samolibosti a li žádali mne
abych stal se jejich kandidátem
Žádosti také nemohl jsem odřeknou
li A tak přicházím k Vám jnko
kandidát a nikoliv proto abych do
úřadu mocí se Lnal vtíral a tlačil
Přicházím k lidu touto dobou za to
maje že velká vřtšina lidu Nebra
sky jest pro opravy ve státní sprá
vč" ítečufk zmínil nu dálo proč
třeba jest smčny a postoupil místa
řečníku následujícímu W L Gree
noví a Kearney kterýž nazval nomi
naci Majorse pro republikány jako
prostředek jenž příliá silným byl
pro jejich žaludek
— Zdravotní rada octla se opít
před soudcem Srottem k vfili odpad
kům jež při úpatí Poppleton ave
do řeky se bází navzdo prý zadržo
vacího rozkazu soudního
— - Nikdy jest dobře když člověk
anglicky neum! aspoň jej nedají za
mřiž Tak před okresní soud před
veden byl N J Fanfrlík proto že
nedostavil ae jsa povolán aby zod
povídal různé otázky v pozůstalostní
záležitosti majetku po Jo Kafkové
jehož jest poručníkem Když jej
soudci předvedli ukázalo se že ne
umí aniřlickv a nončvadž si a ním 1U!
né rady nevédčli jednoduše ho pu
8m
1
Katar nemůže být vyléčen
JP' airadi ah
dUU aa aidlo aamool EaUr Jeat kravnl 4IU
odbmuíi1 naooi aprotob vviManl j-ibo dmi-
do aatvati Uky dovnitř Halr caurrb cum
" 4W4 iovoitt a ííiDknj pKmo db kra_a
b"" "Ta i
kářakým 14kam Byl pradplaován Jedním i B"-
Nl4toh Ukf4 4o Lmt it mÁi Prvidiý-
ni Ukařkými pfadpuy suá a fji-piiob
!"08hJl poJýh a Bjiioii
jLaJpř£K
prtT4ooop4MbukobdivBhod14abubodAe
a Tiwalk-ura Dopuu al o dov4d al
aýujl m adarma
CHIS" C0ll!olí0
i j Ukímiki an to
V1'fa f-ťťifal r r lni Míl
Vrli-M él lni i řr i i f o Ijnll In
I ''!! J't tliti Al 1 34 - j iél
j dan
(Wl li MÍlAii blili h '
4 feAjifr b ft 4v o f#řřirk ý h pí
m')'li ta V I i t (inait Motif tři i
hi(tn )4 ♦ '(!tt k f i-r-étiy
tfiřf iuiktrn í! A #Miřill Ubr#
M I'řt( ri řHIinf Hmtlil Nb
n vám 4U ilr ln4 p-piy -
itki ib (vidi-ir
— N4l pan m'f -I llm tnj
a!! afy I lil yý-UUk při t%itn
viní Vřli' p4n l ím ktJi
i (blil (li řitpnovali a kiřl
Iřlta ieli I j i ikrfn pl''
ř'vinl bftl mif mJ'it m#
iflní ala i Ani r lni ftní "I #m tm
Haj tná o aby nUtili bí M n)t fl
aly ronUMili t'o pH!ltit mi
tr "Iktarfth molo! filjtkou po
mHi Mkival
— Při fildíbltAnl řlllt faJíÍ4tfi
níb -t4'lioii jm my fV-hov4 Ji
ko tVkr ii Clilntiee V první
wř li itiim pouit Jeiiom dva tr%
třitry cVké a lic v prvním db
Inku Jif f Fialu a v pitím J
Kreb!era V druhé wardé máma
vir-ho vlii ly ťtyry a aiett va éttrtérn
dÍ4triktu Fr K Dvořák a Ol dluh
Jelen v pitém diatriktti Fr Mlune
čko a v aedrním Jimea Hájek V
i mé wardé není ani Čecha ani Po
láká Mule být Ie naší páni radní
nenalezli mezi Čechy nikoho bez
práce vyjma yvrebu uvedtmých
— O tú naši Omaze koluji nikdy
zprávy po avité až radon čít J
dnou ládí tu handl penřzobaft pak
a tu zas lynčujem na potkání a oy
nl konečné přináší listy chicagiké
novou kachnu kteráž se rovnél po
vedla: "Železniční zřízenci v Oma
zo seznali že společnosti mezi sebou
jsou domluveny žo nebudou přijl
rnsti nepokojné stávkáře a aby to
mohly budou ládati na každém no
váčku vysvědčení z dřívějšího zu
mčstnánf Společnosti obyčejně
vystavi vyavédčenf slušné odcháze
jícím délníkQm ale mají v papíru
podobu jeřába vyznačenou a dle to
ho na kterou stranu listu jeřáb hla
vou jest pozná čtenář zdali jest to
pravda co v listu stoji aneb si má
mysleti že je to lež neb pul lži Tim
způsobem mají dráhy tajná zname
ní kterým si dají védéti o každém
človéku kterého znají co jest a jaký
jest a zdali by byl dráze věrným slu
hou' — Ve středu večer odbývala se
porada společného výboru sestáva
jícího z členu mčstské rady omaž
ské členu rady southomažské rady
okresní a výboru občan A jmenova
ného před nedávnem za tím účelem
aby stalo se néjaké dohodnutí jak
nejlépe bylo by lze Otnahu se South
Omabou spojili pod jednu méstskou
správu a utvořiti tak okres Omaha
Účastenství Členil výboru bylo cha
bé a důležitá otázka ta projednávala
se přítomnými jaksi neformálně jen
W S Poppleton poukázal na ne
možnost utvoření nového okresu dle
znční zákoiu nynéjšího však do
všeobecné volby roku 1808 včo mo
hla by býti připravena n lidem o uí
ohlašováno Mčstský mčřič Uose-
water poukáwl na to jak jednotlivé
odbory správy upojiti by se daly
kdežto předseda rady Howell
vyslovil naniea ze aevci raanicn
více na prospčch místu učinili by
mohlo nežli dosavadních 18 Dle
náhledu okresního komisaře Live-
_ j_i_x_a_
aeye spojením nadzmlnčnýra mnoho
by se ušetřilo a i flzné odbory sprá-
hv
í ť
odstranili Re dal V
oa8iramu
— O hernách v Omaze pořád e so
jťfil5 nuvt a hráČu ze řemesla má-
íne prý tu ješt6 dost a dost Což
i Imohou le chvtit naši slavní
kdyí nemonou je cnyiu nasi siavui
tajní abychom je chytali na udice?
Méně bychom také nechytili nežli
tajní