Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 12, 1894, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f"' í r
u
T4ř tl-h e4'eel tJA
ViKřitill t fi iiným vičkám A I
Jil pfipMt í a! it i ln!ý I střfi ai řl ( VI f't4
f rh r# t#jm#fl ta Wtiil
A Jit fkf#tni f tiký f'tin y
(ikr
Ki'ikriint a} A
lt I hrcitf lt i aii t ri tN r
y Affl rám m imhh 14
ifil
tkt it tfH tlik I Ur
Jíldjé l či f J
kt lí i ttť !iMft Ikřlf 1t-ht
r{4 thmU I Mit'J f)l ík''ř ft!fmnV
k F'7 I Mtl M(l tmfhntt
Ni! IkMti itfikA #f # hftiol I ln ťřfttl Imfifánf vit
l#jmfa Mta ťarfe'' K#řf!ffc
f t f
144 4-f iřl M4 rakr
ik4iy j#l AMy tni í # 1 1 #t f r jf ls( ď
( lrif my a r # i í n ttis4' h v9' Ad''
ji takf t mti'h {trh ai U
f hřfilí i i H II ftfcy IYnHt# fiUMlfl MtaMlklal
%htk nli iM(l H'Jft( l#U
jgrifiri jt f řrelnv lf v ti
lejmewa y t dítky rrkii( {
Weet flipertíř iNlitb IVIpa
4 ?Křf# J# mII ďU hml
nýt H proetMH pt M' nMJilf
Maře m 4 kolih mil o l Atti
la I Wje Ma fotili lflí plitf
aby mllt Uíffkley a Tom Cit
#i H#j IM Gp#t ť! ihi l itiril
V Palatll přes f'KuMf-h
IřfnMI a t'ltoff Celá
t4-l J-ljtk jel f Mmi i4ifkm
m aarhránila eekýlil e# tkt4I ii
Dalata Plameny ďeta!y m ! ke
Kieheř MmIi Ul Jehlo t4l
popelem NUi#f i mn')it
jeli! ienl !ttrsn4no phmen) #
i(M čihlII
Poloth Minn a Ulaje m i
doa 0 t m lt In poláry ar
vo pf-adkoeti ee ilřl a poaity kov
ře nad Dlftnoo krajinou n#tf
Bio dobrého V OnttU ia4hly
{ Uměny Jil ! k hranicím mleta
Ul I k Daluth Jleigbt kdelu rol
altčko Mora fit tmi Katro Min
neaola dráhy lehlo tclft popelem
Spojeni telegrafické Jeet přcmieno
Obyvatt4 v Kerick Ittroom
Kimtertj míli ca dílt bj it
chrAoili mřU j-ře l thnaúm Vij
ftdfcvftftké obrJ kol MlUcjoa
Diíny lél t okolí Soulfi Ne
beipc£( v okolí I'iot City Kub
City t Stnrgeon Lk t Mtbtowi
jeití oemioalo Strach a trattek
Ditledkera nové vypukouvifch po
lirft jet tejmeoa y 1'ioe City li
ký neboř oaleia ne tato toacný po
čet uboiikft a pohořelých Ji! po
tniceoí domovů tvých ae tam ote
kli aby nalétli útalka & podpory
V Sandtone naletěno bylo v nedě
li daUích pít mrtvol jel ihned
pobřbíny jou V okresu Pine do
Btoopil poitt mrtvých a ohořelých
ji! oa 500 Sluší podotknoati ie
meti Ilinckley a Pine City kteráž
to dvě mřita traC želeruicul spojo
vala naletala se té! nedávno tálo
Žena česká osada Heronn na téže
dráte o její! osada a! dosad niče
ho jsme nesváděli Dle tnční
dosavadních zpráv lesní požáry ko
lem těchto míst řádily tda-li i
osada česká byla tnilena nevíme
riTOvanký "pool v Chicaga
Zakladatel pivovarského "pocta"
v Chicaga II M Bigelow namáhá
se aebnati v Londýně anglický ka
pitál k zakoupení 20 chicagských
pivovarfi jež nenáležejí k poolu
Chce UBkatečniti syndikát se zá
kladním kapitálem 113000000 i
podařilo prý se ma ji! získali pro
podnik ten několik londýnských
finančníků a 8000000 Podaři
li se zamýšlená koupě pivovarfi
přestala by v Chicaga oa dobro
soatě! v obora pivovarském neboť
pivovary chicagské a! na 4 náležely
by pak k poolu
ZprAra konsolární
Aog Girmane americký konsul
▼ uoricha Švýcary polal dne 24
srpna do Washingtonu zpráva o
árodě ▼ Uhrách Ze zprávy té vy
svítá Ze úroda pSenice jest co se
jakosti týče lepit a výtěžek počíti
ae na 3700000 tun Vyhlídky na
dobrý trh jsou velmi dobré Tlak
který přítomně na vSech hospodář
ských výrobcích spočívá poikodil
nejen hospodářské ale také mlynář
ské zájmy Ceny pSenice klesají
Farmáři ve Spojených Státech
m„ miw9mw nint „tt lW I Aft
r- „w ntT„m -inV I II
fcř i lil 1 á_ la
#jfiii in# iinift i liru
} tntirkf lii# fýti má tuk
v ft'mkr ]kl i ťb t ol ul
Ulř tti ř#ín olřirtí fukř j
př !#hřftt óř# hltil řk I
lil' f ř li m
Uokř tliiřfitý 11111 1 i ' riWI
if f řsl-!! II P fmIf ř'i la 1114 JI t řkř i írá#y jtff
řfh a 11 třr fiKint irké 1'Jaltá rřnn ni cukr třtinoví ilí
řn !M((n ititka jim ttktrt rřiStl v „4 tuUM
# lnlfři T#imi lílli ♦ Hoři U a fl
fcal kř f M#ioÍppÍ
Wlfhlu Kin nttt(tB0 byli
áurý i rint f r i lkot I iřf i
rál rtmfřřf h ikl ti !'-m tni
U spQtoliU Njtlli ík-
Atth mít jot cpoattori f-1 d l
iaal vJm MpUt#ny byly —
h#m broř Uřil ltmk li pří
Vliíí ♦! I átnl OkUfirni ri
I ll lti i t in v í t 1 1 ri 1
ikřr4 ritiy tmeté prubát
ňfmí nn OkUhumí
na Hil jn nrpUiny í'rlkřM
l')f ři H ttkýt b bylo jofin'
i ponlytll mtiiM iby# j#l i
blktTbom4llrmaň Vn iml {%Un k r fřirtlfl't
llrt b'llk umrtn a Sí Irtí bratr I
Jbo iUol buiáln L' i i i' _
1'tMfttal t a!li r trouBy j#otj pi iflých íjoj
Vdol AiomMlfn !m mil Pí™ Jtl!lVÍ bixl táU
ilni ol Mowi-aia III m nalíza " rn' mniv - rotvfM
Iclm qJíIom útrt noitítí ná- ínny" JT'Utftl
li!km IK1 i-j iwrtikň mi "''J1 Jon IaUl o nvo l
avf mino Přítroj vytahovací rnMh1 uít Um lím "I1 ul
tottl porouchal tak !t strojnlk za
tavili jfj otmohl a následkem to
bo lana zpřetrháni klec vytahova
cí roztříiténa a celá strojírna rozbi
ta Jlikol v dole vétrník na
čiStění vtducho se n?nlíiá ral5
tají se horníci ve stavu povážli
ví m
Ktudsi k itTodSorial
V posledních několika letech na
sU
zřízeno
mí cfltch f iliA a dovrdl z II
příčin vynajíti si jednu jl zrovna
do krámu so mu hodila
Tailli v ihUKU
Velká porota v Chicaga vznesla
dne 6 t in lalobv ťrotl Win
IScharřovi Karlu Ilerletzovi Joite
fioě llerktzovl (lusiavu NVUono-
vi oni Nelsonové liernaniu Ken-
manovi a Wm Wagnerovi Vsi-
chni jou žalováni pro pahcntví
lomme Clay a jiných okresích L„ k ií_ H
WMJ vy igvvBuiuu vs- i vi j _ í'l II
I dritVťnA ílfiinc ati4iili a v t? v 1 1
íce poměrně dosti vody k závod- r„rV f
fiování a farmáři pomýšlí na zřízení "'r ' " ~' „ ' "i V r ú V 7 i i
r ii zařítena že vybuchla teprve tehdy
Ukých studní aspoft po jedné na kd „„ fc J J
svých farmách Okres Bruló má Jr0guch4 8e je tato b d 1 -d
LlVitŤ a:U"kýcl: 'tU!4n!4- Upojirujfcí'společnosati nméní o
ležej cích townžPnm a ty zvlásr se # ' Nein Wagner na-
osvědčily poskytujíce dosti vody k ua A „ h
zavodňování a k napájení dobytka oíUbI '
Teteránl proti vládě
Ve Washingtoně odbývala se
dne 9 t m schftze bývalých vojínfi
kteříž propuštěni jsou ze elužby
vládní Asi 60 bílo jich přítomno
Zaltaaji znovu
femperencláři v Iowfi nedají si
nikdy pokoje Dne 7 t m na
podnět teroperenclářoké alliance
ti rřilali renlUíi nmti nvnřiíf Podána bya foudci Spirrierovi ža-
snrivfi vládní M irtí™ h„t loba Da hostinského Jamese Fork-
ve sjezdu O A 11 jenž v Pitt- nera íenŽ rov&Jl iivn08t BV0U
' Iy1)_f-l I lili I
hfirmi Pi uUl fW U mt uc uc' svaueuy uuici-
la věUl váhv V rezoluci odsuzuie law" "avno přijatého Tempe
se zeiména col F AinsworthJrencL4řl chlí fie ceBtou "oudílí Fře
ořdnoata nonifnfhn rulhnrn vMÉl í(la "kon ten jet Ustav
ního jeaž veterána prý úhlavním DÍra' nic aby mohli nadále pro
jest nepřítelem následovat! hostinské a ysechny
0 A K v ritKbureu
Pittsburg Pa jest dne 10 t ta
veterány a členy G A Ii téměř
přeplněn Byl první to den vý
ročního sjezdu bývalých voiínft
ty kdož lihoviny prodávají platí
ce pokuta vždy napřed jak zálon
výo vzpomenutý dovoluje
I cukr někdy (kysne
Demokraté se ani nenadáli Že
lTni a lulcrt fibrřílnX aj& b7 cukerní trust jemuž tak pěkně
jen jest velkolepým prftvodem mě- PÍbIi na nb v koogreaa opo
stem Hostil a cizineft dostavilo ae váhl 80 tdraíU cukr J'1 Před vol-
rovněž množství značné V prft- bf P0Bkodl1' tak chtíl "svatou"
voda bylo též 1000 veteránu bý- demokratickou jež trustu cu
vaHrh nimftřnfkft Tnivill kernfmn tolik prokázala laskavostí
St Paul přičiflojí ee aby příátt Z4ko° Qormav a Kricefiv určuje
u vui via tu se bi veuy M J] Clu
z libry mimo to je i cukru čiště
ného Cukr levněji dovážeti s
ijezd a nich se odbýval
Biskup aefTolil
Ilev L M Fink biskup katoli
cké diecese v Kansas City Kan
kten v roce m prodávali pšenici ( neschválil plán navržený knězem
poli 10 bull mohli za ní dostati(Kotsem obce St Mary v Kansas
y roce 1893 pouze 80 centft a po City aby velkeró Umní katolické
dobné poměry vládnou na celém Školy farní byly zruíeny a dítky [Clevelandovo a těch několikrát sto
větě Úroda žita jest jen malá a posýlány do veřejných ikol jako ' tisíc jimiž podplácel senátory a tak
kukuřice arodila ae pouze třetina dítky jiných občanfl Plán ten cukr místo aby demokratům to
kdežto úroda ječmne jeat dosti předložen byl biskupovi jedině z vezdejSí žití osladil náramně kys
dobři toho ohledá aby prý ae katolíci ne a do voleb Jid trusty okrádaný
sem nemaže a trust přičiněním de
mokratického kongresu bude si dě
lati a lidem co se mu zlíbí i zdraží
zboží své aby vynahradil atokiáte
těch 150000 jež dal na zvolení
Mk-lil l iř4Jffr„t hm#l i MM MM atíllltMíl
i l tm n atil-ral7í mHmi A 0řft4f lř l-I
Mhlila 11 řř4 plřA Mil !„ r_ ii ťf
li II iř ilii '
( b hřll lřřth
1'itllltMf
jikl fi4 vMifty IJ$ U
fitaifil#n anfiauira Vlli
ířl v ath
AlUMa (tt iif)ájn
v vunia# fit itrtaiant as
l 7 t m ktnipáA vUIft
♦ alhoi arhllil l'fi'kfiiV (
piiřfi'if tiim bt!a vitu fj
pll4ly fri-pa tajamnlki f i
MIttf Mkmith VnfiLi
I't drwokralkku
Demokraté se činí jen r
pravda Z Wayne W VP
I Je se že tam byl dne 0 t mS
MfiMtf t tf 4U
fthr-máf Mrtí jvMIn b)l'ids
m IUR''ř Mí J#4I4 j roe
r ř MiM Ilili ť plili
V4# pří hlj řflluviJ if ir
tif MrKily a Ohiu J'ř# '((
iiii itiri riř itiiáf lili
Ifhly fini" -itl l lf pri r br H o vloni urn hrAr
w itna ifi' i )i ř t'nu i n#t y konii a i#irn flmiih j
iinli-y mluvil ialiřt f fa lni fll volní ralbf alřlbřa i'
k v alftl kři fnki b mil l(h íi I t t4ir#t t a nfm vlak naobni ii
V ú l i ř 'i até J t iiil-Jití I hlil { iftjml a afř a#Ul
třilu! i# řiř im-i Jm ti Itltlim-1 f Unl bjiln d l a d t A CV
l a llannirilovi llamliri ivi j rn I I If4 rt4ta !4 vyprávll jk
I4)i In ip(fHkřiif k t i rii frt I lfno byla čin nut a prk
IrfM'kr'i ký konr po i tn(- k"nrt jen] prý přemohl X
n UK UE ii l i i ~ 1- 111 i 1 '
tltnl aloll PrArciv b thnU blikány nahromadtnv lana f
♦la iataven Pfá ntliila ]n a vf lt také o rla a zmínil
málu zmltián a k ly] byli it vajn relnf (xibranu promýšlej
m#lfiavfca alilo ao tak Jen tt mi la I clím í lnukou zf jel repqbT
epatrnoti jk vláda Uk lid ier - abudována byla prý na okor
il io atých záloh a oba ae ndlulí-1 n proopcb ob holu arner' I
i lilia v příjmech avýcb utrpě-1 jaouo dauf jfl zaplatit pr J
a ' 141 lak lil ('brnné ztráty len kdo kupuj- tedy lid
země v' obchodu inajitkti a na budou mít letoe kousek t4lM
mzdě iitlze při nejlepM voli ani tf aby y trudné době pří
riMiine unti Mk-i ani záble I omyli černocla f
sku naděje ae nejevilo a dovoláváni
aé dobrocinnonti nikdy nebylo tik
mnohé potřeba a nouze tak zjev
nou Kongres li] neuspokojil
zneuživ iioitvátné dAvěrv mu vlnn
9 i I If ! Ě
vaně vzbudiv nedůvěru a pohrdání v l'"ce scnnzi jeden maj
mezi liltm a za mu eho Dorot v rncui l
i _i i e
Výsledkem jich dlouhé tahanice K"""" y jmw
est ce ní zákon a nfml nikdo wnf u) uemoaraiy aanuiaatem
okojen zákon to za nějž tanbl se nú "l'olkovébo senátora n%j
ti kdož lei tvořili eAkon kiYré " Camdena řečnil Poi
předseda výboru linančního a sko- novi thU'1 mluvili spolkl b
ro celá strana dolní suěmovnv od- ' vD"on "toupenec tam
soudila hlasováním nrn na siko 40 víak vyvolalo velikou boi
' _iA T'„„7 _ r i_j_ti
kUnO před přijetím jeho davíi 'wutuv ui jbubm
lak na jevo že si zákona takého P°mocnych marsalu Vmsonř7
ani nepřeje vůbec zákon jenž rinu revolveru To bylo za
Ule dotuanl mnohícb deraokralň DC"ucvuo """'""i uai
1 v:_ „ ť
est výsledkem námahy velikého lv i™hmbwm
trustu kterýž předseda Wilson v a Jeft0 l'om0í:nict museli se
v i r ' i 1 1 i-% j
olní sněmovně ta potlesku sou- ue aa" na ulCKe otoopenť
ruhflsvvch označil tfm 2 irimt onQv jménem W Gritzell
ten drží kongres za "krk" zákon rRnu do PM0B a podlehl zly
za který se dolní sněmovna jen rBD-
tyděla rychle připravuiíe nějaké iianwu
' ' ' I 1L1I' I
ty aoiiauy snažlo se posUviti ouuyvau siami Konvenci a
uhlí železo olovo a ontnatv drát lrodu v St raul a hlavni
na záznam beze cla aby ještě vět5í veden tu byl o ti mají-li derfi
rány zasadila promyslu domáoímu té popolisty se spojití totižl
již tak dosti otřesenému zákon jejich sebváliti či zda samrM
kterýž president sám odsoudil než- HUík do pole postaven bý J
byl přijat a který kdvž přijat ° del8'm aápase zvítězili ci
est nepodepsal: zákon jenž byl spojení a tak pro viechnyl
označen před přijetím svým nej-1 "tátnt samostatní čekanci nav]
vciniiit íuuwmu ueuju&raMCKe sira- b " '"""tu gou j
ny senátorem new yorským jako Hoeoker ze St Paul — V
poružení demokratických slibu a m achvaluje ae platforma ni'
zásad a kterýž odsuzován jest hla- odporučuje se zavedení přínj
vou vlády jako čin stranické drzo- bJ senátora apolkového o$
sti a hanby strany fíečník zmínil organizace A P A a -t
hq dále o liHtu presidentově kon- tavedenl soudQ smírčích jií
r ft 'rt-l í -i _ f' ' ' _'lrMřT MA! M X )! 1
it-iiiu vyincuinguuvi a ii issíHHlppi "t"-" " Buicaiusviu
tomto famosnlra zákoně pojedná- městnanci vyřizovány byly
vajícíra vylíčil historii celého no- Demokraté v Colorad
vého zákona celního jeho zlé strLn
! i x : r_ __!_ vuuinu imui auureuui u
i Jc larmermvo zaoannou a T
podal pravý obraz toho co kongres T ¥ UlCrJ
yl a co udělal " riai
u u¥u irKce a nicuz 4
vlastní konvenci svou n)l
V Kansas rozšiřují a rořcsýlají Jedna z frakcí bvla strana
l -i _ V I
pune provolaní podepsané j II strační druhá pak atranoq '
ainropem y n líennmgem a ji- finickou a teprvé v útertn V
ými jež navrhují sesUvení a zří- mezi oběma dohodnutí" 'la
1 I !! I I I '
ieni nove pouličně sírany ve státu společní kandidáté navrženi
Strana založena byla prý by na tom guvernéra navržen i 8 TI
základě aby lid mohl hlasovati si — Platforma vyslovuje se J
prime o navrzicn aiere ence aby bem rozhodným ve prospěc
sněm přijal Kdyl pak sněm by bodného a ncobmezenéhoe
zákony ty projednal lid opět by stříbra co pak se president
hlasoval o tom zda-li je achvaluje Janda a administrace liií
O jméno nové atrany lid rovněž jeat áplně lichou Drubý