Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 12, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁPADU
#
u
ÍK XXIII- ČÍSLO 2?
OMAHA NEDRASKA VE SfREDt 12 UM 1894
i
m
POKROK
Z
1
itiin Horu
lý tfe#h J 4-j t #líiH
uj mm " r-f H
# h#m( lW Kadý ví
1 lí'r 1 fAm řeufctvml
Ui tír f#I d?4 ! let l# i-t
Hrnuti t iuhI H IM " "
U Vfet4eU liUtotfký román l
I M rtaivanj {tlil li ti an#l Til
' Tlketi v kleríml iUn Je
V vlr4 ottojt ilias n4fU
wi 11(1 uitklk Kniřotfi
rf-ki f Ulí V H!l#rfi M alf4n
h kal Ijfh II uQ píefjUlt
1 rK'n! totli W aelitft obf411
II Oo Hlttorirký román lento
f ljU tun v knihov n kabMbo
J lljfll tak)ttj pll!eJitm
# levn ti Jej fptfltl JUujmt
' ul 14 hti II ae4lta KnlUvny
ý tke" Uk jf bud státl toiil nelil
dolar Mit na ukázku ile
Í'bjIi4 zdarma když m ofl poládi
' Irenou í
AWtma ímri-lí
(Jmahn AVj
Sfll ÍÍSWÍ
rdý kdo viděl světovou ko-
iiUkoa vtsUvn doiisU ií tFcle
I nijakou % ní památku neja
é — _ t — t t - -
la Dl upomínka Každý kdo
iděl dojisU to rád pokochá
'tulených rokoa aměloo l'ro
jio opatřili pro naae předpla-
ir metni pia American He-
ř:
vm iinaovy a mimo 10 Aua
jh Spojených Stitft a mnobé
ení které! v lidné jiné knite
přehledné podino není Mimo
iftlem nyní poiikytnouti čte
H oafiim co prémii Albara
fwní a aíco překrásná vyobra-
bador a výjevtt t výstavy
Zdarma co prémii
11 každý celoroční předplatíte
veliké nelity rotméra 10jxl4
ícb obnahaj(cl 110 pře
"'ých vyobraíení výjevft a pa
iiodnoatí výstavy cbicagRké
I doplatek 20 centů
lit každý kdo prvé dva loňity
-emii ivolil dalíí 2 aeiity ob
Ijící též 110 vyobraíení a
tcí prvějSími úplný celek
1
chny 4 sešity zdarma
ratfof 0')n AnlVíiin vonhmennf
Xne torna kdo nám tiská jed
vp celoročního předplatitele
Wime přijití touto přemi
J I četným naSím př&tel&m kteř
tí aaopatřiti krAsnoa a trvalou
jnínka na svitovou výstavu '
yr Vy a rok zdP
éóný" ižici
i
lení díla kterél by v romanopisec
ak poutalo vfiechny vrstvy čtenářů
i VWnt íld " Jest to román
jfoinámý který kaidý čte se íalí
Toto velké dílo čítající WJ8
"yVest nyní k dostání úplné za je
&f olar Beilt na ukázku poSIe se
f ťé tdarma kaidému kdo ofl
% pod adresou
{CniÁovna Am Omaha Nb
i '
kove mm domácí
'fhit fi4rrft( k'nr !'
'í bf v pft tllf v (
tc4t i 17 i4plafrli úih ittti
ťiříř w!m# I tí(lmftoi bilo
lil nlkólik i4ta 1 K' ly {
tk a Jisfrh iml střMink tíh
1'rMtl'nt miifký iťntwn byl
vlita spolkovi itfMijn iMUn
aým lořřn Illt afrn iím
j-U kbnt4 mi býli vjrof 4nf
f řr-lloliy klril M4tfm kons(r
k phjií rlporactna býtí mi a
kUronl i(Hf)4ní i4nrh
hř4rft flporu£nj l'4U r
kováno býti mi o tnm mi li bvi
Unn býtl jednání potUdnlbn kote
gřM kUrýl t]Utn] tm (tW
{)) akrft snebopirft jlnotliffm
lál&tn a átimím a Um olmínkrin(
la o lavodoiní jich postarají
Vrktl ťiaaay
V Hnom okrei v ťaliforail
upočalo v úterý a sbíráním chrne
l a poprvé tamlftnáváni jou ta
vsrněa bitoli — točtitm a 5000 —
a ani jedinký Číňan do práca vtat
Oťbyl — Lroda chmela jet vlUÍ
nel kdykoliv jindy a počítá se ie
nrjméni 13000 balíka skliseno
bude
Ximfrkeamerírká liga
v Ivanm odbývala sjetd svftj v 6
terý v Halina ta áčantenství a 100
delegáta a rftiných končin státu
Po dtilším rokovinf uiineieno aby
lidný i lístku státních schválen
nebyl nýbri aby členové lfgy pod
pórovali a hlasovali pro ty Čekanoe
do tákonodárstva bet ohledu na
politické jich smýšlení kteří ae ta
vili pro odvolání zákona prohibi
čního pracovati a hlasovati mimo
toho vyžadovali ae bude na čekan-
cích jež liga podporovat! bude
aby pro přijaté dodatku k usta
vě Ženám právo hlasovací uděluji
ho praoovali
Tystoopil i řad
V Carson Neb odbývala k3 dne
5 t m státní konvence stříbrnáční
kfi již po provedené organizaci a vy-
bráni výboru přijali prohlášení zá
sad v nřm? upírá se vládé autorita
jakékoliv obroetováni aneb roríiřo
váni volné ražby zlata a stříbra jako
mény základní v poručru 16 k jedné
a chování ae jak republikánu tak
demokratu u včci té se odsuzuje
Senátor Jones poslal do konvence
dopis v nřrož oznamuje Že výstupu
je a řad strany republikánské a na
příStfi hodlá pracovati se stranou jež
v čele svého prohlášení zásad umí
stila opravu mčny jinak ale úplné
jest pro celni ochranu amerického
průmyslu jež teprvé prý pak muže
býti účinnou az otáčka mčny vyříze
na bude aby zcela vyhovila poža
dávkám povšechným
Opét před souden
V Chicagu zahájeno bylo dne 5 t
m: opčt přelíčení a (ředsedou Ame
rické železniční Unie Debsem a dra
hými úředníky téže a sice před spol
soudcem Woodsem Přelíčení bylo
jak známo dne 25 července odlože
no a jedná ae o pohanu soudu a
přestoupení nařízení téhož Mimo
řádný zástupce vládní Walker pře
dložil nové a dotatečné informace
kdežto obhájce Gregory žádal za
Íirojednání před porotou Žádost '
ebo však prozatím zamítnuta i při '
stoupilo ae k výdechu svědka Dbs
nebyl a počátku přítomen omluviv:
ae nemoci poadéji viak se dostavil
Několik tisio telegramu bylo předlo
ženo pojednávajících o slávce Uk
neblaze akončivií a Debsem řízené
SPOUSTA A ZKÁZA
i
Hi% iti mrtvol nnlwníi
po liroznrli mhU
iwli IfMifrh
Hrťtif t IlInfkUy Mlnn okol!
(im dá) smntnijlí háil
správy l mlt ftv4tlvRýrh mínil
hroinfml poliry ltními Po
rMm okolí llinUy Mtnri j-
potiat t a skii Jí P-ki l
byli U ijitili livott Iťl-kjrh
padli rotkarrnAtnit liN t tihlt
jíní k mh'IIJI al títfo Ilylo ty
marnoJ priel entit přetni tjmi'i
jak valikébn nrtií hrmné byli
t(iilo alor tomu ik jt
toto Jrdftri s titjvfUtch jaké aaina
rneniny jou v djíňi h Ameriky
Jindy vlo aabyoolo oh avlak
nikoliv Uk aianýrt ppQoiim
V okra Pine v okolí ientí poláry
pontllrných m'Stček ajmena
viak llintkl-jy páčí se ikixly npóno
Wné přes dva miliony dolarfl aS
mnohé ttrity vnbeo ani aainameni
ny býti u)mohoo Pondělní doité
poněkud aepoft absvily krajinu
eKust kouře viak vltitho vlivu
na tu a tam doutnající troeky ne
měly Slovy nelze označili vcike
ru tu hrfitn bědu a neitěetí jež
krajinu tu postihla Jil minule
podrobné jsm se zmínili o ncítf tl
tomto avšak podrobnoeti ptile do
chizející jsoo dosahu přímo neuvě
řitelného Na místech kde stávalo
nádraží v Hinckley po několik dnu
tubelnatělé ležely mrtvoly neiCant
níkQ již požárem překvapení za
hynuli v plamenech Tla ta byla
úplné k nepotnánf Dne 4 t m
bylo 225 mrtvol pochováno v Um
ekley v Sandstone C7 v Pokegama
25 a Miller 12 Mezi tím pak pra
covalo se na vžecb stranách pilně
aby o posfisUlé aspoň částečné po-
sUráno bylo a přístřeší se jim
zjednalo pod atany jež posUveny
jsou v Ilinckley kapitánem Har
tem od prvého pluku národní gar
dy minnesotaké Také drnzí poho
řeli nalezli útočiité pod atany
Ochotných mužů a dobrovolníka
již přišli aby byli koronerovi ve
smutném jeho úkolu nápomocni
denně přibývalo a pohřbívání po
měrně rychle se odbylo Jiní opět
po okolí pátrali aby postarali se o
ty již snad poradčni zůstali bet po
moci aneb zahynuli Nedaleko
Duluth nalezena lyia celá rodina
Greenova otec matka a čtyry dít
ky již jen jako zubelnatělé mrtvo
ly dále pak mrtvola železničního
jednatele Itowleye od Duluth
Winnipeg dráhy a 10 mrtvol mezi
Ilinckley a jezerem Skunk Z těch
někteří byli a! cestujícími na vla
ku sobotním jenž na jih jel a po
žárem na cestě té jest uchvácen
V tžobie místech nalili dále mrtvo
lu paní MoNamarové jeni měla u
sebe poukázek za $1000 a 500 do
laru na hotovosti Syn její rov
něž mrtev ležel opodál Israel
Shrimpski mladistvý právník chi
cagský o němž myslelo se že rov
něž v plamenech zahynul jeda po
vlaku výie vzpomenutém zachránil
podél Kastern MinnesoU dráhy uhí-J
jež byly zde aneb onde nalezeny
aniž ztotožnitl se daly jsou ihned
na místě pohřbeny U mostu přes
řeko Grindstone západně od Du-J
luth naletěno bylo rovněž několik
mrtvol trochu dále pak v rybní- J
Čku kde mnozí útočiště brali před t
zkázonosnými plameny ochránili ae(
anažice zahynuli jak! podobá se
tívá-llm Váfit v
Houth Omnlui
i J j A L Wí!ÍM' a #!
'I l!tíť tniti!)
k4 I Pr-ťt Jitáftt íiimery by n
Š t l
t f m i mm f ttM
Artn Oíllffí 117 I
tltr1 tihb'ka (fJe rifiikhtf
4# k lelťi draní # v p'iti#h
kouře i'l'tili I' l-'il (4 na
jedité stráni byly dfevlo4 ohrady
na drahá iioby rttnthn iJhII
rm bořlíf doiJ troky ř)#byl
i# j#4té al k m4 nyní tftnlt vy
chlé lnuli ďtti a ijiotili
kolik oeob tti zahynulo V ItriMik
Parkw na tarlci to na výt holříř?i
eíp'i jeilrka Pokegtma dál pak i
mlýnech v okolí lom naleiiju íe h
bylo hftfe ml li t poálkti ta to
mělo V okolí ICuoh City mnohý
oadn(k tahymit etav n oblí f-ré
rijního jlkru a veikeré jmění jeho
lehlo popelem Praví se ! te
114 osadníku B0 jich uhořelo J
I) Markharn eoudce Nothaway a
rěkulik jiných dobrovolníku a
ilinckley na malém voilkii želez
ničním pronikli v mlsu souty
jnouco opatřeni viím potřebným
aby zachránili kde co zachránili se
dá i prohlédli sptiNtoXenou krajinu
po mrtvolách pátrajíc V Pine
City al po Urook Park občané v Se-
možně se přiiiftujf aby zjistili
pokud lze ohromné ztráty dále se
stavují se výpomocné ebo ry a po
rn oo doitlati se má viem kdož jí
potřebují Potravin astanftbylo
dopraveno na místa hrůzy dott a
guvernér Nelson spolu a výborem
dobročinných společností ze víech
končin státu zejména pak Saint
I aul přičiňuje se aby sula se opa
tření nejnutněji! Z Ilinckley od
stěhovalo se v posledních dnech as
400 osob jež přijdouce o veškerý
osobní svfij majetek šly hlodat si
itěstí jinde Ubírajíce se Z větši
ny ze státu aby počaly znovu ne
chtíce t dutat i tam kde suly se
svědky Uk hrozných scén a oběti
neštěstí velikého Zvláštní výbor
měl nešťastníky tyto a dopravu je
jich na starosti '
Jako vždy u takých smutných
příležitostí mnohý nasazením
vlastního života se vyznamenal
To platí zejména o jistém J Iíra-
manovi který v Pokegama zachrá
nil '0 svých spoluobčana z většiny
žen od veda je pod splav mlýna a
tam ženy stále vodou polévaje při
Čiňoval se aby plameny z obou
stran dorážející pokud byH lze
odvracel Cinil tak neúnavně až
pomoc so dostavila a všichni šťast
ně hrozné smrti přímo z náruče
vyrváni jsou V Pino City OHtatně
podobrých případu sUlo se rovněž
několik Od několika dnfl na kaž
dé tváři bylo lze - Msti utrpení
strach a náxledky hroz každý bea
výminky jevil únavu po probdělých
nocích únavu po nadlidukéra namá
hání jakému vydáni byli všichni
chtíce živel úžasně řádící aspoři
poněkud 'drželi když ne obmeziti
Ilozumf se že také rflzné byény v
podobě lidxké již ae objevily ano
mnohý vyskytl se již bídák jenž
mrtvoly nalezené okrádal o peníze
jež u nich našel i o skvosty Voj
sko z Fort Snclling pilně patrolova
lo kol na rozkaz kapitána Hale ho
aby lupiči tací byli dopadeni do
sud však se nepodařilo ani jednu
hyénu chytiti Vedlo by se jí ai
ale Lékaři místní a t okolí jsou
námahou a těžkou prácí již téměř
zemdleni t musely se podpůrné
Btook CornmlBHÍon Cof
!)#] ft l'i"k
a f#!'i-il-lilití Uf 1 r" l l(
l4 Lji ki př-dj ýlli
%t hn t lihli nu Orrth4 Hřh
bory I v lom ohledu n pmot pta
rti a vyatM Usl t4 h jíl ve dna v
!' i ra-j(re u itlntt a rnXa4
ItldofftitA poulili !o bjbí
mnh't fíVh jíl po fi"h ooh
ikolí iitálfhll tak tk #lv
! Je tolik mrtvol yntfiint vy
hoíelýeh e(h salieno jt
jinrft a at v okolí jief a (irmdton
Jitý 3 Patrítk jrnJ eotidruhy
vými utábořil ai rovnej v Ie e
daleko onoho jifrka vidl jik pla
měny nt ibiom áiehajl a za to ma
je 1 mAl soudruhy je uhasili
prll tam Jaké bylo k po
divení j-jith adyl pojednou pla
meny jíl i etan j ji h vzadu za
chvátily Měli co dělali aby vy
vázli kol kolm roiprol(ralo ae
moře plamen Nikdo nezdálo e
býti centy k vyváznuli poutě smě
rem k j-ífrku zbývala malá útki
cestička kudy bylo ta uniknouti
Vzchopili se rychle a epouetou kou
ře i plamenu šťantně dootil i se k
vodě a tudy v záchranu Na jiných
místech podobné udály se případy
JUtá žena uchýlila so a dllkami
svými na loďku a po celou nou a
den musela Um iuUti atále ohro
žována jsouc plameny jež šlehaly
po hladině vodní ae plazíce téměř
až k loďce Iír&zy jež mnozí za
žili nejsou téměř k vypsání V
prozatímních nemocnicích jež pod
přrnými sbory ihned zřízeny byly
pláč a nářek se ozývá Tu oplaká
vá žena muže tam jedináčka svého
a zde sedí oteo zasmušilý a obvázá
nou rukou a hlavou a zadumán
hledí před se v mísu kde jindy
klidný a útulný domov jeho stával
a v jehož ohořelých troskách po
hřbeni jsou jeho miláčci Co platná
mu veškerá pomoc a útěcha lidská
co pláten mu ten život bez nich
tak sténá ubohý co zatím jiný se
slzami v očích hledí v tvář popále
nou a zohavenou v niž poznávati
se zdá družku svého života Mno
zí pak nejvíce si stěžují a so obáva
jí že oslepnou Spousty kouře
jímž po několikdnú vydání byli
působily děsně na jich zrak s tak
po jednom neštěstí ještě více ná
sledující Někteří osadníci byli
vytaženi ze studní jež vyschlé
jsouce nejlepSí poskytovaly ochra
ny před rozzuřeným Živlem
William Best strojvedoucí na
dráze Kastern Minnesota jenž za
chránil celý osobní vlak projedas
úžasnou rychlosti a sebezapřením i
nasazením vlastního Života spou
stou plamenu vypráví že na zku
šenost sobotní dne 1 t m ni
kdy nezapomene Vlak jeho vyjel
po jedné hodině odpolední ze Su
perior Wis Jaké bylo jeho podi
vení když pak za nedlouho spatřil
Ilinckley v plamenech a kol kolem
jak lesní požár řádil Vítr vál
děsnou prudkosti Na rozmýšlení
mnoho času nezbývalo Zoufalý
lid t městečka volal o oraoo Jak
dlouho bylo lze počkati? Co čini
li Sebral tudíž rychto kde kdo
byl na vlak a v příští chvíli projel
a několika sty zachráněnými plame
ny jež již vzadu k trati dosahova
ly Hotko bylo nesnesitelné pla
meny kol kolem šlehaly a skáta i
sponsU na všech stranách Pod
pory dochází ze všech stran i od
měny hrdinům se vyznamenavším
í i
i :
i
i V"
M 1
k v
' ' s
f