Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1894, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '' i:
ti
♦~ I 'OK NOK ZÁVADU
7
i
r
1nUf f fr4rr
Volhy tnin U Aittw
Jil It ! If 'r7 I- I" - lftt
l f#piMil4k4 !{ M
iti bi jko býta! lrh Ijr
tram rrphn44ria4 !( jut t
Nrl-M ítřlil Vt n Mttftl 4
a MJ tm itlrni r 4 A f f J t I
i a-'í tolby t i rÍM1 t il
' d4l)i nbp tultďi at4ťifh
folb tfitoř M fnfito ]!
Unnm pr4i 7f tu I rtf'
lm Míi ifři iřiřfn
' - HktftUh UttniU I U a 1
II kWl první - II V !)
I bulou ziovu irlii JmenovitA
pokladník lliftby i % {nř Mf
Ntpfoti tomu o mlat ift(ti( buď
VIkJ tuhý ii ni r IťMiiIJtiA
U nouditi ktM budou V-tii I artftý mí
amrt Ihfkjr Jil tl('f rn
# # # -kn
ino qrittrMtí r pro
li ueli4iti tovlu% 4fit
l bylo tfh ly 14 kftk ) ř(iiiý nar
I lfíil lift Jeho iiiftto nvriřjilhfi n4
í mřutki Tom MiJri klrý jil
- dii( jrntil I o onom ořvlí
i si Míjiif lapoií! i h no! řilou kamj-nA
' 4 Ji iiinrot4n liorliií vlivrm Iv
leiniíiifni VAak iili'ťjuřriý uk
výuky ti n iAjm li v oaol' Jvk
rial MajorM-m ivftříí VSik njrnl
irk(fiW Mak (i I 1 1 i m j I 1 t la
1 tilani nynřJSlIi" l'uv ('rouiiř
% k no ntrany oly( jnř ilohřu Hri
voní tvrll ní It to jo politický
i gcjtmk ničil CroutiHfm a Míjor-
něm Majoru rý řiicl k ornánf
%) le sotva nominace ilocilme a
y proto m& hýl guvrrnťTt nastrčen
V tfetf Majoru který pak omA2t
I svolit) C roun ne ta ncnatora a &m
atate ho guvernérem Nu nciif li
fjt to pravda jo to apofi lobř! umy-
SIno — ac pravdf podobnosti to
ii nepOHtr&da Navrženi kandidátů
4 oro OMtatnf úřadv budu ani 7Avi'li
vjod "bandlft" jež umřeny budou ho
ularem korunovaným navrženvern
pro guvernéra
ií Co Hft konreHních voleb týie
l nynejSí republikáni v druhém
M (Mercer) třetím (Meiklejobu) a
čtvrtém (Hamer) docílí nepochyb
il ii& ínovunavržení i noviuvoleiií
V pátém byl minulý týden navr-
žen republikány ilatt A Iiaug
t berty proti nřmuž populinld po-
„ _ — ~ - i
i" berty jet zn&rn dobfo mimo
dihlrikt nvflj neboť jent ntarým
{ ONadnlkem nibrankýiu a býtui
ytdruhuy vyuavateiem canopi-u v
lf Crete JeMt pracovníkem vydatným
f Li usilovným a vyniká v každém
'lineou iitt němu i ivui umiriKt
eantupoval dtrnokrat Uryan klerý
111 I 1' !_# I! _!!
? již dřívo prohlánil žo xo iiebmie
acb&zet o enovunominnoi a minulý
A týden prohlásil no co kandidát pro
yenatonttví
Henator ManderHon doHluhuje
dvou druhou lhůtu a ac ovíum
nado víechny OHtatní nevyniká
[ přece považován byl vždy za jed
Ji noho x předních členft Henátii
S 'Neiiochybno žo i y I by ocbotťn
vzíti na Hu znovu břlmé uřadnf pro
[ lh6tu třetí vSak zdá ne že nebude1 v{ flhodneho poéaní ř ro ( vaMd voá? íniííl° J° ráu'ra
I svoleni jeho právč jednomyslným 1 ozimktl VV(lula Ul0 „lýdunou ' )NřkuřI radí laráviu med neb cu-
MandeiHon }e Urnažan a nepochyb
í -o žo dopřto bude Omaze obaze-
nt roÍHta toho Zde vňak nejeví
'U ždnó velké nadňenl pro Man-
ne ždné _ vUkfi _"J' PW
démona za to tím únilovnéji practi
I W Vlili UBUOVIIfll ITilCII'
JI dva
llJiUtilmlAř„l
: i i„ t i r tu
t nich jeiit John M Inur-
_jt ir „u-
Jedním
ston muž nároilnf povčdti poživa
jící a bez odporu m hopnoi-tí vynl
[ korporací jichž vlivu by dojila ne
r dovedl ne Hpronlit Druhým je h
1 Vbfr iíi iI Ml f I f
'mUvpf 4k b lo áí M i'i i
ni rikf 4n re f dbí fntyof
til lfl !#- i rnWik hfi Ipo
řl t i f# It Omsfc nfitp
I trlifc
Ifoll ftíkfio řnímo
V tuh ( rttiwlftof l I
íAplíí -rfijfií ilf
y ljftf t4 rirbt ftf ťi f I
I tiřiř' l t íí'Jf' Iři í - hf í f
ť to 4in'i o fiol j! I dHf Ajlk
líiirno jf í# n l"ikMi drí
IřpIfA v M h 4 n h
jinjf lyl bjjly )! l"tl x'By fr#
idd řiř iiřn im r- liir rfi u lil
n#pM' Iiia dt f"'iř'f l'4 Mt pi
'd plitull lltfl- k tpOttd řf
l '-' pn mi I44ni pft ly v
(!}! U
jiiijmi 'oy iipp lijbřiA # iiiďnl
tm lnu # 'h ml ďi krjiri jípýt h
(pnlií pMKfoky jl m ielho
přiMiiii plih4i'l jim piii bili
o but k I!i JiJ í tti v th
injih éi'iptcb KitA n'i4
má d ily unkřon Kprávy o iř
tu ixabiku i krijin ti h d i krijft
ýrlioifi-j(i b
Vik lu ntii?v Minku c njl
pofjii k ui "tí liovaii kď znovu
uchýlili ('ujednali jine jil iiř
kolikrát v minulých lý dnech
b'in iťfbecriin o tom kd by by
lo iitji'p no mmuyti a nechf pín
míláiMi jikolivk vždy píicháx(uii
k tomu týtl)Hlku že tkkrivých vý
hodných krajin jakých Ke v Imjho-ti
nabfelo v litích iedrN&týeh a ncdm
di-KÚtih krajin lak Žírných jako
jenl Iowa východní KitiiNit a vý
cbodtií NVbrixka ni'mám a oMadni
elvo budiMicl bude ne mu-ct pokojiti
( krajinami inéué výhodnými buď
if otiidcnéjil n b-niloii MiiiioMotou a
Wineonincm po případě ne v'lále
nřjnlui Vahiglorit'm aneb h te
oleÍNdni kriiiinami iihiími Mimo
toho j-Mt tu pouze jediná cenU kte
rou vidíme a to jcNt zřizování zivod
nov ánf v krajích ytípadnlch čímž
dle víuho le docílili výsledku hkvř
lých
Ne všude ovSt-in zavodňováni po
tkává mi m zdarem Hlavní iodin(n
kou ji-wt hojnott HpUHobilé k závod
ň jvánl vody Kde této podmínce
plní j't vyhovfno j-nt dar za
vodňováni plné zitbrpečen a mimo
vtřktru pochybnoNt vyplácí ho lépe
hopodření na takové zavodňované
f irmé nežli jakýmkoliv jiným Mpft
nobeui Múť tu rolník tu výhodu
že om rd jeho pozivá uslavičnč dobro
diul tepla a Kvčila nepodlřlajic
zkázu indkrem krupobitím aneb ji
nými přírodními živelními nepoho
diiiii a pí" tom má vláhu úplua pod
kvoii kontrolou moha dopřáli jí
oHenl mému kdykoliv a v jtikémkoliv
iiuioHivl jtrht zapotMií Mumí bý
ll kaMcniu patrným že to jsou ty
nejpíIiiivéjAl podmínky pro znlut
onen! a že není 'i mnoho co tomu
divili když pňda za léch okoluoulí
dává iiejTt )ÍHté úrody každoroční
nýbrž úrotly dvoj- a irojnáKobné než
Hlejnfi dobrá pndi) záviHÍcí na náho
dě přírody Vždyť mind každému
jent známo žo za lét zvláňtfi přízni
vých ponky t uju plVU mnohem hojuč
ji plodil Nvých Snad kuždemu jent
poHiid v patmMi že před dvěmi lety
{irmU v brance 40 až 50 buAlu po !
ftkf ml „ ukmf k l(iuyiřeIlf J
„ „„ v k 5ž bv „_ _0 :
1 ' " y 7 1 ' ' !
pH„ivé podmínky toto přUnivó po-
'li li
Ul"Mn l"Jval" uoovon-e
každou dobou nemilá dávali Mejno
'
ho nich urod rokem každým?
jných urod rokem kaž lýi
Nepochyb né že od íapoúetl li mpo
I netI zavodňování vyžaduje
velký náklad a Že pft-U tu které zří
i"f" jíl MoAov4n pf-jU
f I # Mjfl Ijr Ji rtMI koupili
Vi W lofo tidot ftMřnbr mIo?
m4 jt ij M hl (!- rr4 pMI lif' M
npifll ííirtft ř! #♦ fft ti
kjil4!i li tfloh V Oint#
llbJrM hjll t l-rt píf'i f
k!fř4I v iip lI Nbr'ř# o I
N rlb J'lt)i h%f tt(v( tflko i
r t'l' ynmh li ďdijr tk4!l
í not tiiMitv kfřť I if ř lit i nm lftf
kjř Itto iiřtik nyní bi f
ř-t4á )b ř' i jf (r4 d! d4M
I tM J- In tlivc1 'A II 4 i h lo
Jt vfl-ofr4 přllíi-t jf i t rliny
tři řiofh i dotnov řiUdtjt fb
hUfiti m'i Jk Vř" tiliiii-
poikytfi" #pU' io( # m %ifi iltl
prorn jrn'itiii iinhn jit#li tí
jotřiiif a li l ij (kliinl Jítý
lil l'o '♦# k lyl by t4Jmh(k t
mk kotiptli rltl 'ř'fl ni M
pUikn To (14 '4oi ďdron
pMUJitotl aby (kuíffio bylo far
fiiřfOil porn I vonof4ní ]((
ni 1 14 nám I by přIUlitoati
t'to pmltti mli li if I kt íl
ni iáp t íui hrm i Ki#mkH iýi h
vypukni byli 0t(fiA k rn4m
li t - 1 by to rnobl býti dobrá
pHIlitot jiro vícSny ly kteří
trampot lívoU (n'-lktio joti ii
baženi chtli by iktuiii farrnrř n(
HOVORNA
iřit Kinm "mm iiui ut
ttn4iJ4 manil Mlpt4ll p
llj fi-(ín# nonfinnl l
Un lKh1lnéllO )( v koti )
Jen pul tuctu dotatft riepodejma
nýcb hodili Jitou do koíe minulý
týden aó jednaly o otázkách zají
mavých Nevíme včru JchiIí do
tyční jitou runřni ulepotou aneb
jiou vrlohlaví aneb tak přitloublí
že obtřžujl nárt týden co týden do
tazy nepodepnanými ač uveřejňu
jeme každý týden v bořejílch řád
cích že takové dotazy jdou do
koíe
Milllcan Neb _ 1'ronfm udřlte
v Hovorně jaký jo zákon když má
iiouMcd býka a druhý Mouned mu jej
puitf a on rozbije ploty a ak ho
ncMpravI a dobytek vbčhno do
korný kio je za to zodpovřdnm
Emil Kanlk
Odpověď: — Pro tenhle případ
a podobné nebyl poHiid žádný zákon
uAmoleii jak daleco víme je ale
Htarým pravidlem v zákonč že kdo
je íkody původcem jo za ni zodpo
vědným Víak při tom je třeba
ohledu brát i na tak mnoho okolno
tí že pouze jen Houdci možno roz
hod nouti po vytyŘcní obou utran
kdo je právo a upravedlnoHt
Mllildeii Kaí — 1'roHÍm cdélte v
Hovorně jak jeat nejlépe mravence
vyhubit t domu Již mnohé pro-
Hlředky jnern zkiiHil ale není možno
ho jich zbavit J Plachý
OtlpovmF: — Mnozí považuji vy
hubeni U' cli to obtížných trapieft
pakli jednou pod domem ho usadili
za nemožné MíUe-li přÍMlup k jich
bytu (mraveniňii) zahubíte je
pakli v noci probodnete hlubňí díru
tyči do prontřed rariiveriiSio a na
lejte do ní trochu MÍronhlíku (bi
Hiilphite of carbon) načež ihned jí
připravenou zemi zaHypete a ukáp
nete Lezou li vám Jo Hpižírny
mftžete je chytal do houby (mycí)
kterou v roztoku cukru namočíte a
do Hpižírny položíte Mravenci na
lezou do vrfitř a potopíte-li houbu
'"V"'' f V
v téch mUech kdo nejvíce h vy-
kytujf nfrný kvét (llower of nul-
phur) zaženete jo Též kvannice
' '
ý u íahubí
L A W
IS do Denver a zpčt po Union
Pacilio dne 10 a 11 Hrona natdcd
' jf U)uia Jed UP drah
x du m rrom t omk
CESI V AMERICE
"llfftkn IlulMlft" "li U't
ttitn tii' řo4i áfiKn ! A
)
liro" V ♦(! -řdp'b'l m H
átf Plťlijtovl v !#d
řtffo k J o IfořnijAotl V #bni
poJ'dn4b h íi#obřfio t Huitl '
oi by tm #pUk'i p T rpk "Pi
tntj iJ'li nÍ4tttH 9 Aw'ři
tm" v #tijrioi niH intfii jil írjb#
H li - o btioni prvýtl rií''ři
rftfinl ii'nA 1 r f lof k fyl
pi-k l í fjffi4 K d"!4 ( j
m Pokfou 4 p v I 'f a ťri obílil
po i ft H
u M lir lit ki a Nw York
jtiřiv4i byl %htH f i4'rí w
frim nirj ? Mi l lon N V
ZfliítMwi ipft bm rlyt4r
}ořjí vyii r44 křijin L
Hijooí k m li# I OrriC Tri
by ilfi I Tomuto ilrlffli t
bďiřii inrboiy a proto n b-I'i
ratb')! Otrávil lotif riUolik o rt
ni a 6 ' i fi k (oho ihy ot-j"il
IťxnrnobUP drubřbo d" ed
Uk by I b i ctrnoUká rodina a
V loř pomofi b'křké dv ťbliorí
uplatili touhu po cufiii rnijlku tu
fotem
t ' nová vymoleiioiit — zmo
hli jm v Americfl jil tké na
českého mUtra tneén(ho ! Dočítá
iiii ne (otit v Derikím Hlaatelí }
p II ISauer odejel na pohádáni do
Odtr Ilipiď aby tu ceelé národní
čtverylce vyučoval
9t ('hicagkému katolickému tlen
niku "Národu" nčjk mavřdM —
bylť koncem týdne o polovičku
zmenAen a též i polovina personálu
propuiténa
Hoík J MnHtalfř hrál ni v úte
rý minulého týdne na 10 a FUk ul
když lu rcHťiiHtnou náhodou do přl
zemku Hpadnul a ne zlomenou koHti
fctehennl dělní dobu tu ležel než byl
Hpozorován
5 I'rvnl čenký veHlařnký klub ▼
New Yorku dobyl opčtného vllčz-
HtvI a nice při závodech čtyřveído
vých lodí kteréž mezi Collego Point
a North iSeach pořádány byly Vea-
ařftm HehetiHkýmu Machovi Lad-
manovi Koudelkovi a Tenařovi pH
řčeny byly gkvontné zlaté odnaky
na stuze amerických barev zaviněný
mi mimo čehož udčlena jim jeňto
cena četová a hÍco těžký hedvábný
praporec rudé barvy e zlatým tře
pením a přinliiHným nápinem
vi V úterý v noci min týdne po
střelen byl v Chicagu Kmrtelnč kra
jan Mat Jelínek Týž ubíral He
domh když tu přinel doceHty lupiči
nčkolika policirity pronásledovanému
a od tohoto do čela nad pravým
okem ntřelen byl Jelínek dopraven
byl do okrenní nemocníce kdež po
raněni jeho Hiurtelným prohlášeno
% Chicagnký páter Molitor zane
jfdnou veřejnoflti ukázal kterak n
obřady církevními byznh ho dčlá
Přátelé krajana F Stecha hrdinnkó
ho to mladíka kterýž jak minu'e
jnme oznámili při zachraňováni dí
tek z hořícího domu tak téžkých
popálenin utrpél že druhého dne
jim podlehl vypravili mu pohřeb a
tu požádali i pátera Molitora o vy
praveni pohřbu týž vňak požadoval
za to $11 z čehož ani jedinkého
entit Hleviti nechtčl Když peníze
nedontal tu jeiuoduňe mni uucloužil
a rakev vy tropil teprve když mu za
to pčtka zaplacena byla _Toť také
přiklad lánky k bližnímu
wt Milvaukee má opčtnČ svfij ča-
nopin čenký a sice započalo opčtně n
vydáváním "llvnoHti" Prozatím
vydáván bude nový tento liat týdně
a pozdřji změnčn bude natrojtýden
nik
f "Právo Lidu" jent doHud v
"trublu" neboť bvla mu známka
uniová odejmula a dvěma sazečům
vydány ná obno zadrženě mzdy
proti listu rozsudky
t UMmtni f tlrt lnf kf
"lh Aoríí-n Kkři!' H4ií v
p hUn tihn ftši jtfrtfit ktv
řoil lit r !#M vař íváni j'i př#
(tm !řřn ř'i- l J i
f' HfO fikifrMt
ty lává f Mfln1 $ntU
hřhlk pálil Týl j-t ' M
' b ' ký# vtir !
Mí lb }#f iřfiA p4i( mi dlii
Iý řiřMfíý 9t t1 hfP g
mini fiiWrfcfrn ř vrikm
V K-Uli nb4jy byly v }tw
ťtkn t KMínná Aifori ptřki#
pr4 i4fy 9thUt1if Náfjtf
H koNM it álitntfi t{ t N#w
í rU M rřÍMM# tt fig ílif Cny#
I5!tim ř#( Vwrkt a Wtíit
Při po4r t UIU litin r
o titmi řnhf# iprávit Jm Jiri#l
poiko#fd bytí dl- iprivy Slov Aro
mírni pp K K Z4Vko Í S
M kr)tri J (Vrný jarnal
abořal bfHitifié Vá Ilon Ikovl ifil
ln obliod budovot v fR4
H'0 Ilndovil D dinálkovl ini
ttri řřiiiokf ob ho rfi 11100
mimo frh Í poikoz mniírh
obioacli #fdl4ř Kř'oiktdoglníkář
Prčnika dv pani liotlnkt' pani
Jrlínkotá a pi {jrnan 4
V Slovanu Americkém # iločf
time Í0 p Y K Itiřgmutb lamýtll
v Ce hr Hipi In It porno I nřko
lika řrk(b bohatých evangflíkft
založili feký čaaopia denní— To
bylo by víru bílou vránou aby ně
který t naíich tenkých Kroenft dal
také nějaký ten Zatáček do novin !
Při požáru v dřevařských ohra
dách v Chicagu o nřmž na jiném
mlntě zprávu přináníme přijel o
život též krajan Pr Skala a nice
upadnutím do řt-ky O krajanovi J
Mrázovi h jeho manžalce kuřf v
noiinednlvl ohrad bydleli a jichž do
mek též oU-tí plamená ne ntal nou
díme že o život v plamenech přiřli
neboť od požáru oba ne pohřeSujl
rt Krajnnu Jon Ponkovi u Nové
Prahy Minn vyhořela mantal tři
ntohy obilí a 12 tun hena Škoda
ohnání přen $500
Dráha Southern Pacifio v Kali
fornii ohlánila že vezme zpět do
práce vSechny ntávkáře s výjim
kou těch kteří při pácháni násilno
stí dopadeni byli a vše co na nich
žádá jent pouze nlib že v budouc
nonti vnech stávek se vystříhají
V uhlodolech Newcastle a
(ílenwood Colo byla práce úplně
zastavena a to následkem toho an
horníci za cenu sníženou pracovati
se zdráhali
Výletní parnlček "Jlad Tid
ingn" potopen byl v pondělí v řece
Delroit nedaleko Kcorso násled
kem srážky h parníkem "Pathfin
der" Člyry osoby nalezly hrob v
chladných vlnách
V Kensington Illinois postře
len byl miličákem stávkář Tete
kterýž řetězem stráží závod Pull-
manQv střežících proplížitt ae
chtěl Tete přijde o ruku
Na žádost mayora Hopkinse
odvoláno guvernérem s Pullman
osm setnin milice tak že nyní
všeho všudy již jen 3 setniny mili
ce vo zbrani zbývají a i ty co nej
dříve odvolány budou
-X§- Obdržel -iáK-
prvtiíodmřnn — na svět výstavě
DLI'
CREAM
IHi
ITaJdolconavleJl : ptlpravtra
člat prflek a Tlnnlio ktmsnr Proat A ta '
otonla kamtiiM a Jlnc!nítftol
JW 40 BolflvP0řftEt „