Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1894, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4-lOKNOl ZÁPADU
1 1 1 1 ni jr
V K# V'řki ntiilt v í li
t r & I too dlMM ifiliiMfrh
M #I4b4 Ikotftb h hu l if Mltk j h
t m 4UM Jt" I
ffii4 mil
hjh
fmUtt Jal řli
v r-inf i i tfHft
Ami!4 ssm- ajnftf rníl
nim dra líenf M lMAnf
Týl byl l Jako m
% tt% t fř-Míi t I ir sí t 4
t#k II t ti I k mulí ktrl rii
ítifhtt p#ý potMn byl 4 i t
doby r ÍW ftsbjl Vld"í l-
illívimtf p4tr4nl nemohl ďu j po
nim ani ti#]m#ftil stopa i!issa
Uti řWll f tl ntrilltu
O-l vý h R#J liU }l SpWbil (I
přímým ď Mllením n pr 4 IM
1 Iratotnb h i4kf1 s4tíibb
VkNs řtjll
Hornici dflrfi i iarrtMtanl
Northern Panňe C Company n
Rosit Wah# kteří ln I křtn§
prá) ustavili an lamýllenlmu
nllenl mi ljr v obnosu dvaret pro
rotkt podrooíti neehťli omáml
li t étrt#-k iprávi dolil J volný
mi Jou podmínek srdečnosti
nabfienýtd) zpít do prá-# riti
ti Na nabídku tuto bylo však
Společností ndpovřieno I tm stát
kářd ni Jediný tpřt d práce vzat
nebude neboť společnost učinil
Jíl kroky b místa jejich novými
dělníky vesměs to "e rnocby nahra
žena byla Následkem toho oče
kávají ie vážné výtržnosti
ladlánl sa lifř
V severním Winsonsině jsou In
diáni zaměstnaní trháním Jihod
rolio a CRtrulin na Btávte Prací
touto faměfttnáváno kaMorornf na
kolik ťt Io-lianfl kuří ra příčinou
tou dovolenou ku vtdálenl ee t rt
lervacl dostávali leo nyní Jiráci
iatavili an plat který! xa to do
atávali přllii nepatrným byl Ne
bnde li atávka btLtm tohoto týdne
ekooíena bade téměř celá úroda
sniceua
Žádxji o ZTjienl
Státní železniční komii iowské
podána byla ve čtvrtek íenti nej
přeJnřjíími pole£noHtmi železnič
ními v 8 tátů 2ádot za zvýšeni cen
dopravních a to na tom základř an
ceny nynéjSí komUl onou untano
vené jnou přlliS prý nízkými a
jsou nedoHtatečnou odménou za
práci vykonávanou — Požadova
nému zvýiení cen dopravních zaji
sté protiviti ie ludou jak farmefi
tak i obchodníci neboť uvádí že
ceny již nyní dout vynokými jou a
okolnost že dráhy tolik letos }ako
jiná leta nevydělávají zaviněna ne
ní sazbou dopravní uýbrž náuled
kem jeHt fttífiněných pomřrĎ čímž
doprava znavně snížena byla
Rvačka t demokratické konvenci
V demokratické konvenci kte
ráž v pátek v Corsikana Tezan
odbývána byla dofilo mezi delegUy
ku rvačce během kteréž nože i re
volvery vytaženy byly a teprvé
povoláním policie pořádek z'ednán
býti mohl Rvačka vyvolána byla
obviněním delegace dalaxaké že po
dle inutrukcí ji daných nehlasuje a
že hlasováni pro svobodné ražení
stříbra jakož i pro resoluci kte
rouž finanční politika Clevelandova
se odsuzuje v přímém odporu s
osneSením konvence v níž delega
ce ta jmenována jest — O obou
resoluclch hlasováno celkem 1200
krátě a jelikož nebylo naděje že
by dead-Iock zlomen býti mohl
konvence odročena na 21 srpna
Telký požár
r v
v Aiarion íowa vypuknul v
pátek o 4 hodině ranní ve středu
t obchodní čtvrti požár a než utlu
mit! jej se podařilo lehl celý je-
den čtverec obchodních budov po
pelem čímž ftkoda $125000 spflo
bena Když bylo viděti že místní
bor hasičský proti dravému živlu
bezmocným jest požádány soused
ní Cedar Rapidně o pomoc než ale
tato se dostavila ležel již celý čtve -
reo v isutinách
As #lf í Í#řřl h sřwá lf
MMm'Mftf h fhíM i I
ft:iniíl# Vě " f)hUkt i
1"'řSřl l " rďi tm l řOÍ
Ut„ Uki II A O kur)! k
f fj'f M e ' I hyr%itn tf
♦ř"' ?' t?t JI lkm #ifi 1
n4 Irilf M Míli it tnlm
?tVÍl i li mf ttň ifMrt ůlliMii h
ll#fis( h ("kf t'1 j# ty
ht%0 ' 'fřn4 l p'Hittl
h% i'lj"ř ř4Ulkfn KI ř'ití
# fitílft4 títk v Pili f
#lifi tMft4' h ni i ř fřiřinř
' "j "Jřirf 4iil říiřií po
dihbi t S llfhh srntil in
ftákft-lnlhi ť#t HÉlfíll M'l
♦ lk if't di !jtl il#
"armáls" f(ťjvárl dla-Mm
t wIIIm ptAHémjtk hbf#k
# Ntw Vřk 9 tiitrkmthn koňrm
tf'ln#( ! tja4 polx ii pilkové po
-Uřiť tm k'n-í til lijlti fi it-ptj
bi I tli ktfil po minu
1 1 h drt lokli r"!4 M 'uUtl pvlé
laným) pniy papírovými uplivo
vt pří riojaiofiiím n J-1111
lion jmi pdfl!a lUnl tť
mU l l!' k lftl v ('onrifťiicut
mil díltm lak d&kla lni rřífenou
1 tíknont tnolla njn pětky
dal a _t Sát
leollajr i(IUy pletky
stotkv a'- i dluhopiy pijnýťh
SiátA a jiné ctnné litiny jrl hlav
ně v Ktropl ipiíížováoy — lha
člfuové bandy jou již st mříll a
otatnI octnou tam jil co nej
dříve
Amrrlrk ma prv JafxttKř
KiiliteNtvo nakládárny Vrmou
rovy v Ivan City Mo obdrŽIo
minulého týiJne dotaz od vládj ja
ponské zač dodalo by armá lé
poimké pfil milionu liber nakládá
ného maa Kiditelstvo na dotaz
tento odovédélo a činí pilné pří
pravy aby objednávku vyplnit!
mohlo vyslanectví čfmké ve
Wathingtoně též učinilo dotaz u
nakládárny Cudahy-bo ohledně ce
ny masa
Dílo ilářů
Městečko Oak Ilarbor Ohio as
2500 obyvatelů čítající navštíveno
bylo v neděli třema požáry jimiž
značná Skoda spfisobena a ve všech
případech zjiStěno že oheň dílem
Žhářů byl Následkem toho usta
noveny hlídky jež o bezpečnost
majetku pečovati maji
Přijde draho
Wm II Johnstone zadal' v pon
dělí Žalobu proti několika kapitali
Ht&m philadelphickým žalobu na
obnos 12730730 za služby proká
zané Johnstone byl totiž jednate
lem kapitalisty tmi do Chicaga
vyslaným aby tu od řiditelstva vý
stavy světové výsadu k jistému
podniku na Midway Pleanance zí
skal což se mu také podařilo aniž
by ala umluvené odměny za to ob
držel Johnstone tvrdí že vzalo
mu to 132 dnfi než účelu svého
dosáhl a Že za čas ten požaduje sto
dolaru dencě Mimo toho obnáše
ly výlohy jeho na hostiny dary a
úplatky úřednictva výstavního prý
$1311463 a to chce ralt také nyní
nahraženo
Státní hHjMiIj
Z rozkazu guvernéra Tiilmana
otevřeny opětně čtvrtkem počína
je po celé South Csrolině stála!
hospody a ostatním hostinským dá
no patnáct dnu času do kteréžto
doby zásoby své vyprodali a obcho
du zanechati maji
Přírodního pljno ubýrá
Státní plynárnl inSpektor v Indi-
aně uveřejnil koncem minulého
týdne zprávu z niž zřejmě vysvítá
že zásoba přírodního plynu v Indi
aně pozvolna s vyčerpává tak že ač 6 demokratu hlasovalo pro Fnn
tlak z 350 již na 240 liber padnul stoná byl Moore přece dosazen —
Mnoho pramenil bylo již úplné vy- V pátek jednáno o zákonu o roztřl
čerpáno a kdy ostatní podobně vy- dění klerku poštovních a sněmovna
čerpány budou jest poutě otázkou odročila se do pondělka
času V oboru tomto uložen jest V senátu v pondělí podal sen
prý kapitál v obnosu $300000000 Allen návrh aby vydáno bylo za
a následkem neopatrnosti neb ne- padesát milionu pokladních not
dostatečného zařízeni oromrhá se které by se rozdělily mezi státy dle
1 prý ročně přírodního plynu nejmé -
I ně v ceně $20000000
f'lr fit mim f m
V ft Mlí ttp'ikfi# v M i tm
Vt U lit i Pk 1 při hlt v
ři f A tifnkmm '♦ "I4r
rm f kjf! i tm # I ř'il # %
tráiná hlt Iiíi 1 řM- i ni
'"í #' li Itri ! f f ! 'm%
Id Jik) I p t ! pii
t iUnt ktrál iif?l ť f I jr
tvá ntohj yUt ft a- jth
ithrrn Him'iMf Ak f i p 14
ttm f Sdřř4 -ff-4i f ♦ ' ' "
ffkráll
Vit I Mjtijnt #om I t i v
II I" i no W tfittitin ltnll uífifii
pr-t) I4 I ip ll lf'l-i ni pit
it př4í vystoih- mimu (umi
hnin'tf4 ddy lttftt)t t p-
fa ťita!) bn'y $ lí d lil" ? I
f4l#}l I ! hf tji-i ř-j lni
t4ny před pilkitým) lf #
Whiflj{ťift tk'Mi ily v liřtk
tím l tfíny # přplch it
noií rmtit lky id rrý #b"
l"5íii ÍAt%uol v m! h
titnlch buloti nyní a pflktdi
Mulřuti řtirikfb iill'tti
ílml docílili i hll t ho aiy !#
jak om h xlin denn pf"ati r
)jtlii i lrmrá
'm Walpolr Ma Utfřil te
čtvrtek pani Hu%n 3 Taylorotá
na oblillii t lhářottl ze řemesla
a pojíífojfcl spoleřitfti n pMtlin
lim okrádala Ii)l zjílér" za
(rstrdnl tři roky u lilo s v bu l
vách jednotlivými členy rodiny
Taylorovy vb(nfných 2fl polárft
a pojistné v obnosu as $10000
škole klováno Společnosti pojišťu
jící tvrdí le maji dosti dftkirft
po ruce jimiž dokáži Že při vět
šině požára těch oheň založen
oyl a to s vědomím celé rodiny
1'rotl itifkářAm
Ve spolkovém sondě v St Paul
Minn rozhodnul ve čtvrtek soud
ce Williams že strojvedoucí kte
rýž t jakékoliv příčiny odmítne
vyjeti s vlakem k němuž vftz poš
tovní připojen jest vinným jet
kladeni překážek dopravě poštovní
a tudíž trestu podléhá — Kozhod
nutí loto jest velice vítaným spo
lečnostem železničním kteréž v
pádu stávky k prospěchu svému
snadno využitkovati jej mohou
ItlltIoW
Z Waitlilnirtonu
„Sněmovna poslanecká si všemož
ně hoví V pondělí i úterý nebylo
luorum a jen některé nepatrné
předlohy bez námitek prošly Ko
mise pro záležitosti dělnické poda
la v pondělí zprávu příznivou o
Springerově předloze na zřízeni
arbilrační komise k urovnávání spo
rů mezi dělníky a zaměstnavately v
případech mezistátních — V úterý
bylo zasedání jen krátké a většina
času trávena byla jednáním o opra
vě Bťnátu k rozpočtu pro odbor ho
spodářský kterou povoleno býti
mělo jeden milion na hubení ruské
ho bodláku Sněmovna opravě té
odporovala zamítla ji a dala čle
nům komise konferenční navedení
aby k položce té nesvolovali —
Ve středu jednáno bylo o sporu o
poslanecké místo za druhý distrikt
kansaský AČ 8 demokratu uzná
valo že místo náleží republikánu
Funstonovi přece demokratská
většina přiřkla místo Moorovi
Ve čtvrtek dostala se do sněmov
ny poslanecké záležitost vojína
cedarqaiNta odsouzeného proto
že nechtěl v neděli uposlechnout
rozkazu a cvičit ve zbrani firot
venor Ohio káral jednáni setníka
i vojenského soudu Pak došlo ku
konečnému hlasováni o volebním
spora Moora proti Funstonovi a
( počtu obyvatelstva k podpoře chu
dých Rozpočet pro různé potřeby
♦ji U d 1 1( lf itl V' í
řý j Im! f nlti
kt#rs hf } tn p nu t {rif Iru
likonj n lf li tilt V i
J tf I#t #!'! dUJf y lt f t "'p
ti ftn ttfi i'llj Na4'f'
rii tipft bi 1 iijt -t i 1
f"hitl k"riMiřt ltti%
ikff it i-V l f řipmli ni tm yh
tiíhutií 1 htUiMm IJ ífUí
tm h'rtiiiř( itujl IJl i' i' n 4i
r-' Us'r fi pMff!ni rn4t 1 f
H hit Jjih f4 bfti I ř kf N
hiřl !tn I Nb " !♦ o
II!''1' ' l""l Jttthh1 kfp
iřtt II krr V I f f n přijl
trťiX ylt 'IMit i#r4' klrřo-i ii
řllilja tm dftř 4mi f o f fr f řj
ftfiemi a tysfin n j-"irti
1 li h oo!iíf li Um kMifř
aby iřiiotaly 4-f r I f t tnt0U
fxbrsffi iiílř iitifiorřitt h l íirt
ť i4k'infn tn4 dotmrena bti li4
h Uk Nhr IV4 k iffi-nf íilrt
II v K m l Port! % řníl
Mii přijatými předlohami bjl 1
ifia poohijí I tt-tlnm prrell miIi ril
Ihfttj ku spláceni KfnkA k iip
nýeh na Omaha rerť i Neb
Hli4t 1 1 lianed U!oiiiti o
povoleni Jeff(rdf millolHl k hubeni
ťfVth% b'liku jlikol iif inovn'1
nebjfl' lilii k i drili ři potolky ť
přimti
V čtvftek přuSfl v senátu p-i
třl b-nnl debttA řoipoí-it roram4
(právní potřeby s rějikf mi tínána
mí nichž tiejdnlelitějif byla tvý
4 ní pidolky m karinténu na
♦ liooOoi Komise která vyše
třovala p')ti o úplaMiottti senátu
při jednáni o celní předloie jmero -vité
o elu na cukr podala svou
zprávu v kteréž uvádí ze ncmohLi
se dopátrali Žádné tiepmvonti — V
pátek prošel poslední rozpočet pro
schodky a kdyby skončilo se jedná
ni o předloze celní byl by kongres
pohotově odročili se Při jednání
o rozpočtu tom rozvinul t s debat
o dluhu pacifických dráh a sine při
položce na zaplacení jižní pau drá
ze $10053U které jí soudné
přiřknuty byly — V sobotu prošel
zákon kterým bankovky a vládní
noty ma( podléhali daním místním
co peněžní hotovost Též jednalo
se v ten don o zákoně v sněmovně
dříve přijatém aby každý přistěho
valec byl povinným vykázati se
vysvědčením konnulem potvrzeným
než by mohl sem být připuštěn
O celní předloze radí se dále
konferenční komise ale posud není
mnoho naděje na shodu
Dle sobotních zpráv dohodli se
konečně demokraté v konferenč
ním výboru celním o nejtvrdšfm
oříšku o clu na cukr a sice povoli
li prý poslanci a svolili ku clu 40
procent na cukr surový a pětinu
centu více na rafínádu tak že prý
je naděje že se přec o celním
zákoně dohodnou
5orá politická strana
V St Louis odbývána byla kon
cem týdne porada zástupci! spolkl
socialistických stoupenců jedtiotné
ďně a zástupců americké federace
práce aco výsledek porady oznáme
no utvořeni nové politické strany
sociálně dělnické — Kolik toho po
řídí ukáže se záhy
Kepuhlikáué ve Wjoinliitfii
odbývali státní svou konvenci ve
čtvrtek v Capcr a navrhli čekance
své pro úřad guvernéra tajemníka
auditora pokladníka školdozorce
nejvyššího soudce a poslance do
kongresu V čelo lístku postaven
W T Richards za guvernéra
Heputtlikáné v Miehlmiu
odbývali státní svou konvenci ve
středu v Orand Rapids a nynější
guvernér Rich byl znovunavržen
V platformě vyslovuje se plný sou
hlas s platformou národní a strana
nrohlaSuin so ti bxlinn Vlvrkl
- — -
zemi naši opětně blahobyt navrátili
' „
mQže v dalších Č14ncívh požaduje
se uzavírání vzájemnostech smluv
obchodních přijímáni zákonu ji-
miž by kapitál a práce na stejné
stanovisko staveny byly požaduje
se národní kontrol veškerých tru-
sta a monopolQ tak aby lid vyasa-
lán lffi hm obij lét f f"lli)4 í
tm ttlhttf ttt !t lpi
tfm pra I vtř"ti4t'tf bfll
Mjl lillHt tíMiTl 4 př Iřfdiii-
ItfM f I 4 ( MJo-r 'ft ''b po
řboďi v f s
mlrM s}f
H)'Í ttk'nl svoi k'n#tlt
Iře li f ! Moinř p# dl4ín
j Mřt — flf byítf ll potllk4ři
mMli i Me 4ri lf ti (df llS
ly fiinisl p"4lku Jio'i V
t k e i r4!
II II Otle
t a-i liMa J hit
m
H hiifill II f 'kl Inlkt I W
jH íle tl l'4U Ml o í ll V
Itnh á% l letinhthn k"Mii'ři
( U I Pfkř II leiil riejt jiíího
Sou I I H lr l-lf John llretl
h kfHild 'l K I W Mil hll %
s m m
f ře nlf ) oi lu T II
N#rih i ipravodtjt 3 i Mie
Předsedou kinefp( byl ti
xntttih lloie klerýl poikaoval
ni to I strana dcinokratieká i
kal bni d nu il t4'l mu! slibům
iifdnl Utf inti- fí ku l'J u'i
tiním v keřml In přlpidá 'it
nho tHiti při vdb4rb příitltM
)it bjti mule Jediná prý 01 hr 1
m rt lni kli rái t hráni monopoly a
truMy na úkor lidu déliikeKV
tnAIe is ibdované poměry dneíní)
z Mltxvédnoii i 11 11 a biti a iroť
také republikán' budou li demo
kraié svorié pracovali na vítězství
počítali nemohou — V přijaté plat
formě txJvluje s deiimkratií kí
většina v konjren o přijeti celní 1
ho zákona klerýl v plném souhlase
s platformou národní by byl a JfmM
by do poure za účelem kryti vydř
ni vládního ukíádáno bylo admin
-i M K„l -1: A
všech ohledech hlavně alu chválo
řeči se mu za to Že vydáni v jedí
nollivých olborech ztnensuvati hio
díl nynější zbědované poměry
prohlašují s za dědictví stranoy
republikánskou zanechané odpons
cuju se voicm senaiorn spoisovyci
přímo lidem republikánská většin
posledního zákonodárstva odsuzuj)
se pro přijetí licenčního zákona
mísío tohoto požaduje se úplné
bzvýrninečné odvoláni zákona pni
hibičního Ku konci přijat jeílj
článek namířený proti A P Áf
organizace táž prohlášena za ntv
steneckou a neamerickou
KorreHpondeuoe hanaiská
1 1 nivavub viQVCioini uy ti v ftuai
pondělí kongresu uejposlednějíř
korrespondenct hawaiHkou
nej Jftiežitějšl jest listina kteroi
vyslanec nás Willh republiku hi
waiskou a novou její vládu uzna
Z Hulíny dotyčné vysvítá Že vy
slatico náš užil při tom všemožní
opatrnosti neboř uznání tomu vy
hradil ještě schváleni se stra
presidenta Clevelanda ř
1
mna vif iii
Spolkové úřady v San Francisk
neví si nyní rady kterak jednati
případé osmi 6'íňanB kteří co sl
hové na válečnému parníku spolko
vérn "Charleston" zaměstnáni byl
a nyní po návratu do San Franc-
ska regUtrovati dáti se chtí V%
čase kdy Ihftta v kteréž Číňané
Soustátí registrovali se měli naíúí
zali se Clňanó lito s parníkem n£
pobřeží brazilském a nemohli tudí
zákonu vyhověli úřady pak zasel
tvrdí že jelikož zákonem vytčen
lhftta již minula žádosti Jejich vyj
hověti nemohou V
Volba v Alahamě J
v pondělí odbývaná dopadla ja!
ani jinak očekáváno býti nemohlo)
ve prospěch demokrst& Většin?
pro stranu tuto vržená jest le$
větší než posledně což značí kl
1 - i '
"uu l3fn "ranJ l'°I' Wi
' hlavn5 v H0Tírní íá"li "t&tu ™o7
xt„x „:i 1 1- 11 „1 1
""""u ua- emosraucK
kaneo guvernérství Oites zvolei
byl většinou při nejmenslrn 30C
hlasů— Zákonodárstvo jest většinot
též demokratické a tudíi i tvoleiA
demokratiekého senátora spolkoví
ho je zajiélěoo
i