Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1894, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i i
f
f
I
i
í!
1
K
ť
-ik't í(
j f t i' k ' f l í'4hl
#j l j 4 1 h ! f i j k fl
4i t ht Ji Mi j 'I -ilt #fi ř
h ř ♦ - ♦ !! II t 1
f f # jř jř ji'íi m'" i l#
I i-ř t r I r l qsř
" i" I 'fc _f í l't I 1
fit 1 h tk l 1 1 j ' j''k
i ►' ♦ ( í a J i f
NEBRASKA
j#4 #k'í!fc M ltř'i H
I ' # ' 'ř- H ' i
'tt t Hř f tr l r?i i
- rr 1 1 'ť f f r 'II ' t f
ODKLIDIT TROSKY
li l il 'I
# 'ťf' u -J ri f ♦ :i
II- M fl f fttl
fiií '? tUt%
♦íďfftlwi 4
Jí Iru f'# I II' " I I J
- V Httnf frřl f ( i Pf
'" í l l'!'k l' -t k IJm
tvl lU í i f : bn%-
í" I? ř fi 1)- t i (!
If ' A f J 'Ijmt '()
íififfA -f ar t
! o J(iiiís ř i - ' f ' i
lij' i Wíí Jf-ef ( íl " #
p-k ! f 1 j jst ! i j iifÍH%l tt
m t ' ' I h
kféf ♦ l i p nř
!Íl%ftf ' J " ' J ' ' l'tl
tl i IM K ! - f§t"i ' tt I
x-k -f 4f p tfljtt !')' lfi j
i J f f '-! i Kifiin t a
ft)ř! T írtf h i i t f l i t!" kf
k' i f( krt i ll' I -t t
llřmili!§ !ifíi!Í jr kli H'tl
ll#fi f i ! !t"i i ta1 l l
JmM
— Z lji rílf' ilel tfi' li
íjříli l ''! t!tfl tf1'fH
Ihj IÍ-i til 'i t !! i it j fl
! t ':) řuiH i tm l intti
tijfikfj yr Jy
— V vn I II o-lji jkíjir ) I
krotí tri í!ffn jřií'of Ki 4r'l'
leojartlcm lré ru tik iní
lil In finy l'kř m it inu l{ti
m'i"ly
— I'ířlart i !' noti tý
dnccli min t) Jdi i aily v cikťli
j'řejlnlcli o-Uu l Io Kvrojjr i řu
14vIjr llutky ni i za $10 x New
Yorku ilu Anglie T'F táhl
pit t iřejlavy % Krcy im t ro
dávají e přeplavní línky s 15rén do
N"tw Yorku tt Kdo má v úmy
lu vyplan ti přťjdiv jro rnámé mi
tiď tií-jlejiíl jiřílelitont
— V rif-iltli dne 2C rjfi lii l? v
Sarpy Milí Mile So Omahy do-ta-věcičko
třech Čťfhft t4tu Nťhrufka
líudou ne tam odbývat ►istní závody
Sokoli t celé Ntbr6ky a VHcb
stran ne lata budou j(2dťt řvliiíirí
▼ laky a čtkýrni výletníky o KAM
dráze Nikdo by riemř-l chybit
D-T17xJ
— Stika řezníka v noutb oinai
Hkýcb nakládámách a jatkách jent
donud ncimřněiiou ac zdá re íe
mine 8e cílem za 5k(rni Kab4iini -
' ' '
bylaažemiHtatích kteří volnými
i i 1
nenUUOa za dři Vřjítích podmínek do
práce ne vratiti dfcíky odjinud
v i j aj uauiabi u'1 iu'4uoa #C
rnajitulé jatek pevní odhodláni jhou
požadavku stávkujících nevyhovřti
ukázalo 6 nejlépe v pátek odpoled
ne n viivinřnf ni iiliirtuta iínJ nu
i-Lřt „„ i i [ i '
' 'v ho klubu "South Sid Kep Club" ¥
délka do práce e vrátili jinak že % ifii 12 HljJfa v Národní -dni
práce propuňténé povaJováni a mÍHta ČSl'S o 2 hod odp I)ftle2ité
jejich jinými dělníky obsazena bu- j idnáuí zn příčinou přwibřžných vo
dou Ultimatum toto podepno' !Mi? c p"řádku Členové jako?
„1 „ „ ' 1 příznivci republikniiké Htrany Jnou
bylo přivou jatek linmondových f í4„ fe M f Huřm J JÉ0
Cudahyho Swifta a Omaha Packing svými přátely dostavili by doká
Co Vzdor tomuto prohláSení zfi- zali poinnotf nvých a representovali
stali ntávkáři neoblomnými a tro-1
hlásili žu za žádných podmínek do
práce se nevrátí dokud požadavku
jejich vyhovřno nebude Jak v pá
tek tak i v nobotu ve víech jatkách
trocha pracováno a nřco dobytka
poraženo a to hlavno pomocí Hkébň
kteří s Lincoln přiveženi a v jatkách
ubytováni byli tak aby jim hlavní v nedali dne 12 nrpna ve 2 hodiny
tykne ativkáři zabráněn byl Vzdor odpoledne v České Nár nfni (v ho
tomu že chovali e ntávkujícl vzor-1 řejAich rníntno tech) Členové jaou
n5 a že ani ta nejnenSí výtižnot ne'datltlivé J'an' (y " v řane urči-
neudála uznáno mayorem JohiiHo-
nem za dobré v neděli co nejpřmněj
éí uzavřeni botiica nařídili 1 roz
kazu toho také váeobecno u poslech
nu to tak že ani jedinká nklenka
piva k doptání nebyla Odpoledne
odbvána valná acbaze atávkářQ je
jílto výnledek oznámen byl pozdé
i ♦ J ► I- f r l ít( f ltf
w ! i f ( 1 1 1 r f I i ř
i % ifť ttt fli:t t ť'J
II- rtl J
rí -4' I i Ijr k- I )
i l il i h i (itij t
I 1 f fM f tI J Mi'
KiJfi k! ti 4 " ! r %
ř li M k #- J fif ♦ ! t m
V ?- 1 k ''" I"iij
fintit t 5 I íf it
fi' řiti !'' iifi [if li' (k A
lín' „ in ] lř t 1 #!
- Hř '' mi l)kl m ř h i
tl ptř fln) řř
#ilpf klrjl řino j-i itř(il
Olnh-ll lijrjf# li tjkltlnl
ifr t kU li 1 1 1 rií tri '# l
ti joJihklfn'! lf:kt J h Ir J m
Klm 1 holin k lf o h'iř
S ro i jeli i lnifkfii i mílo
li t)i i kl"i řfrolvfř kďijiti
tu r ifantnon nilifiliii ukaixtali
mu í řfclvir ktirjl IJns 'nnh
ii"fl tiéfni nvJíh í- ni
Ifitjm jt ht(! mu nkiti Je
rtroliT mniofijtli'iM f rn Jit
tiklt fjonir tkl) i %
Irt n( h-JIi -I ho lioilk jol r K p
tak lu mrt v několika minuti- h
niUdotala — Zármutek rodič a i
nrifioUié dívky Um ní nalno řed
nUvití
— Zvlú-tni vlak bude vypraven k
aokotHkým !átním cávodnu v Strpy
Mili v iedřli dne 'in nrium io
IJtt M dráre z Wiibi-r Oet Schuy
ler Momb IJ!u ÍTi at I
— Ná5 ponUnec v kongreu Mer
cer docílil koin-íru'' toho že Ornaha
vřa léna byla mi-zi ona métav n!chž
vlád ppolková nabídky na tickové
prái' liítiny a ji acl potřeby vypi
Hovati mu-í
Zkuste to nyní
Nf onl tán xi nic tlili ) it i fWlé trám to
i aoiiri- mlf-ii tr niiiiacril meh akonko v
wc kríni pr#nl n I pllcii l)r KUg N w
l MvtTf proil rourhotliárn kulil rn íloi'l
XZnX
Um prrm Utem Jeho iiíiíáf tm (1hu)t ti-
cbié n ap ntho pordrtvrtil Zliaolt Uhir ni
)au diroa w ji Ubn xkoutko idrmi
lv za 5(c tl UO
(3
Do St Louis Mo
Mimořádná uch ftzfl renu' likátinkí
Ult Bllu 3 přeřJfifní
F Iteiqer taj
Ant Klobána pfedii
Bo St Louis Mo
1'ravidelná nchilze Prvnho Čea
Kpublikánakého Klubu odbývá ne
tím dontavili an toho důležité jed
nani vy?adujo Au klub
Fr Wachtel Norbert J Vorel
předu taj
(]Al (' 'UtUo vUKa daani Mrui
)iaa kal-timn kd ai ama jadoa
i latvl pro aa aovi ohruj plkná pctoa b-I
Obavy přl tUtu Hlnata aa (aagllfky acb ni-
""í"'-") oa mibamanii at pai
ffltfl l Jti i I l
- V II- I I ! t f llh l I tíhl
tk n V tmi N' řfi n
r r
li jf! if J rt it l h hi f Hjf k
li'f I ttj l f
ff liřnf Jif' jclk I f Tli
f ril ? mu l rt jik' lf ř# A
ř l mi ! !#
ImM iíi ♦ fl lř lř #M' í
ik'if'i ( 1 l I
— V i l'!i!j)fílU ík4 mi
i iilrti4 ilifiiil iliud
- V Clfn l'o ll mni v-fn
v(m rljikm 1 tí r a Knjin
á'ik rtrťii pc 5' k i-ft ii
j ho l0 kuu at I
— Vn Kri Aiřiiík 'kirii k
fS lojK (! i rii-n i U
plánu r)ioton ji h art bí'tktfti o
nuiký n p IV lhjkým
— Oro korvmti v M buvli-r
ivolila ron jifJmi tJ krijany Vár
I'nk a K V Milbala do koegnunl
k( linou-
— Krajin Jomf ie ve WillKř
prdil řfdiinulý tý ln dva vepře
hti-é miilv i'J libi-r
— Uepub ikániký kaukun ve Wil
ber bude idbýván přfill pátek ve 4
hod od ji v rá lnici
— Státní výntava bude v Lincoln
od 1 do H záři Dráhy imlll jíd
ně na polovici
— V popiilinické konvenci okrenu
Salině kteráž e čtvrtek v I'eanant
Ilill odbývána lyla navržen II D
Kdgera z DeWitt za Mátníbo neu
tora S J Heřman z Wilber a S
Andrew z Friend za poalanre IV
Hinknnn z borchenter za kominae a
W F Wdf z Friend za návlad
ndio
— 1'ánové Jmi Zvoniček a Jo
Ak
amit iřevzli mlýn po p Harvey
Wilber Neb a jnou hotoví zaao-Už
ve
rrfli j nrjit-IHi mooKou
Mletí pro rolníky ne vínuie Evláitní 1
rll _!! 'I I I
pozornou Tllm2 I
- O0L0 mcký bor kollár v Da'
' r™":"'™
"™r: ' J :r " 1 J'-
f sud k
' u '
— Blíže Amboy přejel vlak li
A M dráhy obuvníka Greena i AI-
ma obě nohy byly tnu roztříStěny '
na wavft byl těžce poraněněn
Vlak dostihl jej na moHtě
Bývalý okresní pokladník i
Dakota Co Neff nalezen byl utopen
v Crymal Like Kybář Ehrbardt ne'
ynem na břehu bydlící jnou v po
dezřenl že jej oloupili a do vody
vhodili
— P-n F J Novák chválně zná
rný rodák v Ilumboldt jent veřej
ným notářem a jednatelem pojiáťujf
cím a přeplavním Jelikož každému
v onom okolí znám jent co muž
dokonalý pontaří pouhé upozornění
aby mu věnovali přízeň avou
~ V noci na neděli vznikl ohefi]
ve Wellfleet který zničil dva ob
chodní don v cnAnohiv ca iOfin
tiiooui ciomy zpunooiv za f
řkodv
' '
IlumokratA ínn -mf ti
— UemOKraie J-OU anml poctivci
od koati a mano vieoko Proto jen
dva dernokratiotl poHtmmtři zmizeli
minulý týden Uirnettz Clay Centre
inrnniiiitlil #901 V f 1
uclo„uru
zpronevěřiv 1104 a zanechav honř
dU
nl l-i ir ftt!n4 fi( fcff! n }U twl ( i U
i if!ffi rfkl'n o4!íi!! t%f " rf ti ňi In i trf U f f fn fíl
ii-n# i tt ifti t iti íiř i 1 1 jut fhfflm t l4
l '(iiiíi m'11'tnt Kf!j dl frt f #! li t (
fř f 1 a ln !m ffflkf - j-l f- #'! t-M lr'l
t Uk 1 1 í 4 4!'i ř ř f II ntf limu iř' tK iImM !
1 'i ' i'OMj m i i-i jVtc -t'll ftn
! I#í'# ff f f'tll (# ffil- jf Mř'iti' ! f taM'4 wfW-ii
ifonH iM ni inMu iflii fai!i 4'i k
h' I a' #ml fhM# tt-' ) f'k# { 'n f 1 řn#
J tl ij'#ji jn 1 'tt fo I fi im nitl t
V a'i" i itJf V mtuh rif hi ht4flfi h #l 'k tk -nrď
J fioiHír ! t Ui íf Jtnj # a4rtt)''li
m ! Kf"on-t !o to v (f'Hif )wtk I -i t-l #aii j hVIai
Hi4m fn"li'i f f-f ta v íiwik '!' r 1 itffkl jít Maf - v na Um iwftrtt
f if( k1 th'ti f a I k f # a p ( t if k t Jt
hf"ttfinl
( ( fttwo f iIV#fiř lU h #íf(rlřil $ iiU k — trmut l4#
rtau fcí"'jt - fili Jm# pin'f!f koi! iiilcll f ř ♦ v f m#liřři
aUn t)tuh vl'Ikn - io pff if 4m fw ři a nll mttn lfl
f Vtflř
ťřrftfj ku í jin'tii i iiíitlu mjf fikli ldi nt křím vy nMřttu
— % Mor IJI6ÍT a nám dAluj
dne 3 rpn Miřiulou nedli veleř
VJřuífno bylo oby Vatidatvo nvítdio
mřatpťka vdinfiii "hoři" a Lnd na
to bylo hledáno fezniiký li vod
pana F Smdi rv na!lii v idime-!
1 % tu 1 1 t
nech hadý přcnl a aby při-
pel k uhaícní ohni vJík marnř
iavha vyl oř la úplní i vilm ni
řinlm Má an za to !e oln ft byl
taloíen jidikoi p Šinlera ne nalézal
celý den na venkově — Panujíc! u
cho zle zničilo vSechnn nalťji na
úrodu kukuřice tak Is farmeři bu
don rádi kdyi uklidí doati pro kr
mení avého dobytka přea zimu a n5
kteM nebudou mít ani tolik
— NenáScnlivont v noiiNedntvl a
tvrdohlavoHt má vidy osudných tiá
nledkft V 1'Hvnee Co žil bohatý
farmer Schultz rnajtcl dva yny
vedle zámožného ítrinera Abbotta
Abbottovy p r a a a l a 11 ř k o I i
krátě veály Schultzovido
I"1 nantaly mezi oběmi třenice
konečné doSlo k zřeiméma uenřá
telutvl jetioi n&alelkom jaou dva
1 - 1 „_i _ _i„i:i _
7 7 1 °"
chybné bude dloubá leta pyktti ve
řřenf y pondělí dne 30 m m
™ - W -oj„ými
pt - Abbotum
"lovo lh]o nU'0' 8ž konM KfťI
Schulta na vyzváni otcovo po Abott
oví atřelil a mrtelnft lei noranil
Šerif povolat něk-dik pomocníka i
chtěli Schultze a jeho yny zatknout
ť ale vadili do vozíku a chtěli u
'prchnout livlo na nó atřlleno a
starý Schultz raněn amrtelně tak že
veěer v Steinauer zemřel hoži jeho
pak oba pontřelenf a po dolní honbě
zatřeni Teti budou dáni v obŽalo
bu pro smrtelné zraněnínl Abbotta
ti jenž je atíhaH budou obialová
nI Pr0 třelenl Schultre Jentli pak
nebývalo by lépe pro obů atrany a
Dv tyty P°sy 8Jchny pranata Ab
bottovy aneb zmařena celá úroda
Sohultzovn? Vnak komu není rady
toma není pomoc I
Kde Je člověk
trpid Uirnl leliiovou iimPloiihi
"V"'' ííi'"'ll tlim ni) I rakem cka
ni„ iHilkmn aol a st! laolno vybojen
b'"ř "'lou" Jo vyhoJlllhno no 4-
lo k Tyhojeril Jiat lllavnim iřtvliiitin mAlui
j""! "'! "''' "h' ° chovaly travi Za
kala kuH oko laplNlIm flil kteri D6J ulfllnl
~" """nto wiuaw
Two wra wt
Severftv Olej av Ooltharda jest
nejepM don4'd m%tkůf u Jr
▼mitiamo
Tržní zpnWy
Calraavt I arja
V Irka plSiia tit aa mU4kU lapil liti
a f ta4aal a aaar )aa {a }( aia
MI- '"aiaaa ů- tt mso i n
M % riaiaalT%
„„„„„ Ut-J
i laí aa 4aa ta pra rljaa )aaal1iti
tavaa iaai
Otaa Ja tpU lataljll aa K) V
Zita aloapla valai f aaai prodíti aa aa
J-íran Jl t ilabi -pU Kalu I arodivi i
aa ra tfte
imaay tl
Dobytka hoWttbo přiváli ti hojni attak taá
lo ti tu 4 ]n topného Krmray adriata tm aa
dMvijal eanl a ni odb)t doiU dobry vlak tii~
krm- ay Jaal eany valni pckl-ali aa )a! Ukori
bo vtea aai aa bo p4da)a Voli tořnt prodi
all aa aa 1 MM SO prtMtf-dl lTilM k
ilra $I113 34 krávy a Jalorlca l Wt U
Vpřoy dobylak krmaay Ji eaay l'pil nai
pt-á tydaami prodává aa Uiky ra $1 WxiJií
-bký $ t 751 lí aadoapily W
Omaha ( arpaa 1
PHvoí dobytka boviííbo byl v ntlanliai tdnl
lby aol blavsi přlílUll lia atrajka poráM I
privainoi pona 1111 koal ra to vprovibo
dooytka aftvatano dtl hojni P tll M8M kaal
akopovibo dobytka pak pxmM l lni Toto ty- J
dan poial a mlroym ]aa pMvotam' a tvliiti
málo tuínlho a vhodiiilio k poráioa dobytka J
I I IIIHI Vnl h 1 InIA A )IA %
' '" ' ' M u J WtH WI
llbar prodávali ta po f 3 ilfr&i 11 krávy a Jalovlca
at ta y ti k ai ?v-
"Tt 11 tiiia VI £
Vaplovy dob) tak prlváit aa lpl n-i pM f
Ifánrm tt píaea doaU Jaat ebatrnílio a sado-
piito Caaa Ja U4I aai byla fikay prodá e
val aa la li KMtáM výmloaAni at I l 00 pro A
alfodDl liToaá HOi ebatrny a nadoapily t3 :
iM ' f
Uialo jak Jima nlanla Jll přadpiividill akm- ?
pá v caaij k nakládáni prodává aa ta 10 oantS
Ocanta s
aonra a v-niova ifceioo nrjiKpai iTms i ni %j
atovan míVI '(
Trjclm Ul připlatilo Jaoo ta 1I'£U 'f
Dribai Ja eny náaladajtoli Nlfploa ttari áVi ' í
to libra kiiřaU TVao- libra Jarní kaobny e
lit hnlnHtl UlClIU III LI a '
llbrft huif Víteo libru krocnul frifto i
a 4 ilrai1 véAtiV É1A fkA at fll in a #
ÍODV
Brambory prodávají ta va vitálm nnolatvl U
říBSo v mániím 7íiTfts
Hi Ioala i irpaa
Pianloo Jaat eny vylit pod vllvtra atoapáut
koknNea Jaal xaáU'i f
Kukuřici pradatlbla Jll pianlel v eanl Jat aa
tla
DavlnaJi lavnijif proalFadal t
Pozor MélnlČaiié f
Zajlnté že jent každlmu Cechu nejmi-
lejlíí pamittkou Bpl pojednívnjící o Jeho
t-Jat (ia-i m((alA V iíti itítll Xi Ladlavtii
rbWráttaiii ttkMnlrbřifi m(mn na hLImI7a
krAanou nnmiítku skice anlai o
"Královiké vinno měato"
t7 i
Mélník a okres mélnlck
vkuaně tlHtěmt kniha o 014 ntranitrh a 55
ottrnzy amatNiu okrenu od Lud Uoebma
řlititele infhiuiiHkó (koly na Mélníce
Kniha tnto ohanhu
lího okrenu molnh
hož a krittkVml
atnrftírh znAiuVi
Jo ilňkUdný popla ce s }
kího (Iř)epUem té- 1 7
(Iťlinanil Cech od nej jM
i h dob at do rinenní doby y
fAily mntakyinl a otici ni:nl vAecb nucf 1 n
mřnt v okrenu nillnlckím ilvotoplay fj
vneett vynikajii ic-ii onou ani
CtM $ poitoH $i00 Adrckujta:
rOKUOKZAPADU Omaha ííab
I E-
'4
"V
1