Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1894, Weekly Edtions, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
►4— PO K NOK ZÁPADU-
K
t
t
K
Dl 0 KOSKIÍAIB
Offlci: 222 v Oei tuiové
StJ f t ♦ tn—
! (ni
OMAIIA i
Islíiíc ii Mésla úv
hotel i umní f 0X1ZC
f tti ti Mta "# fc
IMM llr 4tulM r IM
) f4t #' tfin-iWé
t4t t tt in
v li voníťKA iV rot
iavi m ii } ii
Dr E
uner
Arciv i éu kb
110 ovc
l #TDf aa ra li l:ar4 ! a
yí? :'liUl f"m 4iH íio
li OMAHA ♦ NKMk
Irlrtoitu 14:it
lrl ImI i-4 ťirt" II 4 #-
Obydlí fal ínitf Onter ulicn
i Telefon V obvdll 7I
14 KAKAToVf
Zlatý povlak
Vjř'řlhnt al ťlna 1-M
tyťl řelltky 114 Vk"l
Aku Záruka im&roUA
1nA1" In ]iii Irln4
A FaAleta ilr
! Jir-nllnil ilu f
lhy hjtmi Jwiii
tttAoXmny hrá-ii'Mi ryU
ini m uWiiiijl ři ro
tlrjrifmnJI ilo(jJ
i'iIii# InsMviilm f ia
ty tu h-llnkaiiL
dukutl tm li
Tnu
NATIONAL MTO
ZMPOBTINO co
811 Ik-grborn ht
( IIICAGO - 1LL
Tyléíl JIU! rjrcblo
neduhy íaludcřní a jatornf znHtnra
lou riícpu nechuť k Jídlu jcilvrutř
mdloby miilaril bolcHtl hlavy
iloutenku oř-klivonf od žaludku
HarVjtcřiiý pro ŽcnyJřJ
OdtrnI skvrny olilirj ntvfíujo a
omUzujo Ctn VI rtů
Na Klilnilř vovs'i h lékárnách
Ženské nemoci
bil tok vWhny nepravidelnosti
mettírní oblibo pred norodem 1 po
Íorodu ívliSAtň puk pil změufi
Ivota vylítl vždy vytetuj
EDEN
DARMAlJÍ4
niitomutlťknii
vAlni iiot t nim
mm
1 flfž
The OXFORD MANUFACTURING CO "íííílIííliS'""'
i llambursko-Amei akciová paropl spol
5
Přeplavní ceny:
lp parolodích expreHtiích nejrychlejffí
Z Hamburku do Nev Yorku pouze ťttno
Po parolodích pravidelných tTj50
Po parolodích Un'on linie taoOO
Po parolodích Italtické linie I1T750
Po parohxlích Itultimoraká linie 12700
Ohledně přeplavu hlaate ae u
HÁMBURG-AMERICAN LINE
(i '
a isroaaway i nrAjni dřidotny i i) jnrsiille Ht
ří£W YOHK iKwnot J CHICAGO
l NAŠEHO MĚSTA
lhm Mním) t tt hnntitt iitJi
n řtiml j A-tf lif H l# j'tfř ba f
íiíffi lt f l f If f rf t)fcrlfc
if ř1 ( ff !# j
ntlitM ftM J k" rA ( 'ďi
CUř'řhíí wl "i íliřl jfffillol
1'ii'h i jib m'lfth iih } A r A
Mikf k řil i
11 ! 14 Hliifrfi( 1 v riM f
u ri l if Obito l f-l #11 1
lfii „ili n '- ř !i trlfcfm
t fřl olkil' ]-} Jbři ilřl
í lit řn m l ha'fi li In
) b
— Akolřil rl ifhl tr -1 k #
tt í tu yÁnii' vyilánf
jenrhrt jftfl'4itli íM ťltktric
kjeb ÍIkI na riirtiill h H k'1
H-Íkmí iiitli lkft Uťi ! rifhy ikI
iíitttittl Školní fdt ki) l r
trintvl kolrm ikoly ilati
chce jent r ý )otinn mhu to ni
pUtití h irtimo loliu j rý nu netk4
ndt Jii edrioii m ikolní radou v o
dobnéin flalii iiítalíl rtlr
kiji k ptíceiii hlo In jrdnodijíe
ikolní iftdou to 'dmiliiuto cJ
úťet radou lnlkou Ij Icí n l-ýti
flUel
~ V útcriifm saMcdán? výbory v
tejných prací jtiiciiov&iii byli kom i
Mifmi K'aiarun pflrucl U'huí a
mni nimi jfden Čech FranW K
Ivořtk kterjž jnietovan iunitkto_
roní na dlalbti cillovou
— V úterý odpoledne ranču byl
na 13 a Dodga mrtvicí dr Chán A
Walkcr takJe policejním vozem do
bytu Ktelio na 10 a Furt dopraven
Ljti mtifel O jfho pozdravení e
jMchybuje
— Jak h [od(d4 uvidíme letos
v Ornátu "To-Iednl dny 1'ampejí"
neboť f níre ta účelem tím tacínají
ne K'hůzeti takže kapitul ku krylt
výloh potřebný temčr 20000 Nko
rem j iz celý upeio jeat Ohňontrojne
toto divadlo pořádáno bylo by po '28
večeru na Courtland Heach a dráhy
vyj-movaly by ťm po celý ten čau
výletní vlaky při ceně značné' miiíž
ne takJe zajÍHtó značný počet OHob
t vnitra xtutu přlle2itoti tčto k ná
í{!!) Omaliy by použil
— Hotva že pan Kanpar úřad nvůj
co kominař pouličních prací nantou
pil již ukázal fe jako vždy před
tím když v mČNtxkó radč raxedal i
VYSTÍilHNĚTR RT 1XYTO % eaSlclň nim KrKln tt4 a oMr'!!
náA VywiUiirmiHMin xtluknnuliMiy S1iit0v íilrl HirnJ h r-li-pAiMmu
(Wlťou vláknovým UtM-ruiortMii a ej ilnilrový ni (Munkitm ku-iy
Hám tmvljl klerj4 moAiiu oďvMil imiít hy lim trla iiAjiik
rtuti iiiitjici iioKiiriiiia a joimin niipiiuii inui nkiniiii'tii
ntroj iHiiilviill vt-Hki-H iiťiMlmJhl vyral)tlIA Atclrh mri)Jft
nelMif xiiruiijo vlily iVikrutnlý ho-Ii Stroj otuttrvn Jo
cívkou jehlou KutAho hiimi iiivi'(A ailál
i ni 1li]íiml olivii-m iitcl KovovA íiUtl Jnoii
(Kletu lukoviiiiy a Kilneny iillem iiluluvAiiy Steh Je na
iiIhiii Kt rilni li nti-ný VeskerA ťiixtl na nleli rrtleíl ]xllvA
Kliolovely Jmiii k JeiiuiA infln a ilohři inii'iivtíii v ItrevénA fdil
Jest tiejlejt ořet lill lielio iliitm iěllA proViMleim JH)1nIíivm- Jň
liejnov vzoril a lievný HK"lvA nit 4 kolekttrh U HliidllKi tt
mi nule nul velké lultmovA kolo li eliniiiMln Si roj tmi vhixinoxtl
OÍViloll úrnka na tlirokft Nelieclite h! ujll tuto illle?ltont %
oIiJmI)iI Jej Illlilete Hpokojenl Jinak M-ntt vráKinx SiroJ
kuí'l Jenl ix'illv nlmleii t tlojils v ilohréiii invu winieito a
rnoluii mi iltiilni nliiruia Na třicetidenní kouAku
7nAPMA 'lr?l Jwlirn ntroj každý kdo 'nkoiinf tieliolv
LUnnmn HnrA koupi lomroJO I fT lio ro katalog
jízda přea moře za pět dní 21 hod
in Ji (# fitttU hl(M 'fU
fl I"')! I orUihf iř tWf ď
hlliiíp!- kt jll M m'í
tí'M4f 4rrt ft'éirafr l'i í# (ml
m rniíf t
— ZlrtJiih l!4Í'fif olM t říj
(17 tlni fflihf iltl'J lí f #1
no ll"'0(M ' ku f íp' ř litr)
k' 4'i I lk 'lt! kt lflřl
(f !' rt jii rttl 'mI if il f
riťt i řfkilk Vihikli t-tii '-'4k
kfjíy I t)t míjí jl J-J #—'
H"n'i r gii4t f( kurii ftl
rt'tlf t r4li dkpftl h"v'r ři Mlřhf
m#ti Miotťi ffiftkly a
n i bílo f(y iyd4f)í f(bnoi l'ri
ttliďíttld A i j# lii4fl o {ort
ttk4li $p } tlhí ři)fi r'4
řiifři'# rfrhi nuffiř an
ťji" by Ir f fi likfiii klř{) iřcj
ři4 lilrniVnJot í řf((ilř'" io4
řoAd( m I jt iil pi# prV v
t ou fil i ermii fftj ndboti it
1 lrV U protři Uk teďl O-
íitot 'á hU r krniil k'M)iiř
ab) ummiI aií jfnil itláiti l volba
ku dni 4 rilí )pioifn eo!! a
vyf anl vitlby n ilohu poidjlí po
fifrluli W erbntí kcmiiafi bylo
př4ní toiiiu'o vytiKvni a f&rovn
♦ řirent oUčrioti i4rnka ktrronJ
poiéiift aaiaiovaU vydání a
odbýváním ivláttí volby pijcn(t
krýti v pádu ln ly dltthopiy nbyly
přoAly
— V pondělí Vfčeř prtdiláoiU ko
miaíonářnká ÍAffMl liite t Co úpv
dek l)luhy pokn I mámo cbiiuii
kolem 11000
— V třelu kolem II hodiny
vrčení fpáchiiU wamovral lu poli
tím umerné dávky chlorálii a bromidu
pní H HoíTinanová vlmtnlrf ob
cluid a módním bojím na 14 a
Dotigha ul Dávka kterou! paní
tato požila pOMtacila k uxmrccnl pul
tuctu OHob Přičinn aamovraŽly ra
halena jet rouíkou tajen ntví neboí
obchod íel paní Hiffinanovó didře
a I rodinné poměry její byly uupo
řádinyrni
— Paní Kretachmerové čeká by
linná a kořenová ma ť jediná l ho
druhu v Americe vyhotljiatě akutní
a chronický revmatiam kontižer ho
lení of í liAej záAkrt a vnbeu každou
čeratvou neb fHtaralou ránu a ho
leHt na těle Velká krabička 50c
Tato výtečná mať jeat jen u mně
amé k dontuní Na venkov ho jen
za l 00 a 10c za záaylkn 2 velké
krabičky zailou Peníze nejlépe za
nýlat na ' Money Order" attjí jen 3
cly (tdlftam
ANNA KKKTSCUMKU
1213 již 15 u) Omaha Neb
— Před okreMním aoudcem proje
dnáván byl ve Htřcdu plípa I známé
ho tu vieobecuě Frank J ltamgo
majitele nejvčtSí krejftovHké dílny v
rnčatě naSem kterýž od jarního
strajku po jivně i počínal takže vňe
obecně náhled převládal že a rozu
mem ne minul Výalot hem lékařů
Itamge po minuló tři inčalco ONctřu
jících zjiAtčuo že Itamgo jeat na
duchu chorým an po pohlední tli
mČHÍeo měknutím mozku trpi a ná
aledkem toho tiatanoven mu Hprávce
majetku v oaobě V A Paxtona
kterýž za aprávué plněni povínnoatí
Bvýcli záruku v obnoau 130000 aložil
— V úterý z rána udeřil bleak do
nádraží Minaouri Pacific dráhy na
Htann i Omaha Ilighta a než přivola
ní liaaiči doataviti ae a a halením za-
počíti mohli nejen že celá budova
ahorela ale plameny i na aouaední
budovu a ťkladintě e roziíhily a
Škodu aa $1500 zpuaobily
— V úterý k večeru pokuaila ae o
aebevraždu požitím dávky chloro
formu Fannie Campbellová bydlící
v číslo 302 aev 13 ul Přivolančmu
lékaři policejnímu podařilo ae na
Živu ji zachovat! a tu ukázalo ae žo
k aebevraždě odhodlala ae pouze
proto ie v pravém amyalu alova —
zmírala hlady Campbellová živila
ae prací v jednom zdejším obchodě
leň aai před C týdny oneraocnřla
GROTTE & COMPANY
i'tllii( 'mI % iIIhioImImmI n ttniitttítm
m tmi An cn ii li m idim tai tm mt
n4l#ltl th't ikřifA 'J MH-f df"i J'il ( f i p
jJ thUf f4ftjr fyly tkJ k-- ' K"t J : k 14-U I
rr ani jfiký rn( M lo-pM ' N Mml „
' ' ft I mi 1 1 íiii'rl ř-itřltíl #
- Itrli4 filn' 1 1 V I tií'(l O ) i i i t
fl"" í fi1l I li l!ifrnl J líň
mI I i jokuili i p #4! m f#ít f t I rh V#
v iířý k' i ' 'o bbi t to "'" " i í'f pwu
i „ ' ' hj m hl r k k lil ifbit
Iltlf4lfi ířlM#j M AU i!#(h t„„i0í
í- iři'fivi Hru y v noiii
ř'Mr# líl% Pi m f f tíi i I
ft
1 IAIÍ iiiř I
„ '
iorourM J " '"'
nl!4íM i ♦Íel řiřinMilj
Títfi iřj„řl)f j!„ mřio ml j
hím i rte IftViitíjíb h tlřik r-
řiiovinbo dřlni tva bf o I: !
vyt!l4nt lii I ti lri( t i tfíoi'!''M
ktiřl V Nr1M t4'lh f'l-
nich v propří l I(tlř6 Pr4w pft
obiti !U ol
V áterý po I vrčř ř"!'tU
mttnn nlm tiiOitilrt tm-ř
ipr4va t rtiMaký aApínfk Wil iuu
C Wakeley ! hodu ě Vi črnl
4el V Mirihatttn lieib výlft-
níxi to mtatA pH jiř Mnaw M1n' r"k"" V{
Coum il lilulTt aarnovni bl A-tíec
ním A pr4va ta ukáiU býli
pravdivou WakeUy atr4vil ce'é
doiledn v úřadovně a přH-l obé
dffil odeel aby e více nevrátil Po
obědě totiž V průvodu jedné "dámy''
odejel do Coiltieil IJIuÍIa kdel v jed
né utáji potah zanechal aby jtk
pravil kdyby ae mu tiéeo atáti m lo
rnijitel říidné mrzutoati neměl Ol-
tud odjel k jezeru kdei ae apolečnicl
tatně celé odpoledne popíjel a te
prve k večeru koupali ae počal Než
lo vody ael odevzdal apolečnicl avé
50 wnift a zlaté hodinky předacdovi
mťataué rady llow llovi kterýž té
ao tam koupal diamantový praten a
zlatý dvacetidoliar v opatrování an
prý anadno něco přihodit! by ae mu
mohlo Po nějaké chvíli vyatoupi'
V okeley na břeh kdež oiiraretu ai
zapálil a opětno do Vody vatnupil
po několika minutách ale apolečnicl
avé pravil že oheň a vodou ae ne
arovnává a proto Ui bude lépe když
vyleze ai na sloup jímž ve vodě hru
ruce bezpečnoatní označena byla
Jak řekl tak učinil aotva že ale na
vrcholu aloupu ae octnul tu cigaretu
odhodil vytáhl revolver kterýž v
nepromokavé achrunce pod plavec
kým iatem pod levým ráměm ukryt
měl a než tomu zabráněno býtt mo
lilo vpálil ai kuli do pravého spán
ku takže okamžitě mrtev do vody
padnul Tělo jeho bylo ihned vv
taženo a mezi koupajícími nalézá
jící hh lékař ihned ku pomoci při-
chvátal leč vše bylo tu marným an
amrt okamžitou byla Co Wakeley
ho ku aamovraždé dohnalo jeat do
poaud záhadou Byl ctěn a vážen
alál ai v poměrech dobrých a pokud
zn imo nalezijí ae knihy jeho v tom
nejlepáfm pořádku Abžná o za
počatým vyaetřovanim příčina ha
movraždy na jevo přijde
Minule přineali jame zprávu
že pověatný "Oklahomák" Ilromál
ko stěžoval si že byl v hoatinci p
Kaápara zbit a ke váemu jeátS vyho
zen a o hodinky oloupen V úterý
vyzvedl zatykač proti J Konvalino
i F branclovi a F Dvořákovi pro
loupežné přepadení Každý kilo
pobudu toho zná snáze by ovsem
uvéřil kdyby žaloba byla naopak
Jak Jame se přesvědčili abdila se
celá věc následovně: Hromádko při
sel aai k II hod večer v úierý do
hoatiuce p K a následkem známé u
Katar nemaže být vyléčen
míitnlmi aplikacemi pontvtdt nomoliou
dnUtl o ildlu ntuuocl KiUr jmt krevní ílll
kouitltaíul pomoct proto k vylAěanl Jnlio dlai
iio ulivall láky dovnitř IUÍl'i CUrrli Cum
nt uilvA dovnitř a děloknj řlmo na krav a
liiiit titány Uulťi Clrrh Cura d dI himUS
káhkym lAktnt Byl iřdpliováu Jcdulm a n j
l'4lch lAknřl léto ltu4 jmt mel pravldcln
Dit lékkřakyml [řáij HmUvA nejlepAlch
inAmyrb tilMch líkí ipojanyeh oi)liJHnl
krTMtlill a dAlitknjn přuuo na lim blAny
Dokonali ipojenl lichto dvoa dralA lék A )t
prAvé to co ptaobl Uk ubdlvahodnl a bUhodAr
né v léíenl ktnra Doplitn al o dotvAdA nl
SHilaJI M idarnia
ř i C1IENKY k CO mnjltol
TOLJtDO O
Ha praní} a likérník i tmi Tfo
„! t :#)m mON ftrmi
ř'liírí vin 4-b ) !-f ♦nleri
i t# ul 1# aby O!tbom4li
f ! n inirn k li poAt
""""""
} j'J l"íjí Ap'A U Im tn bil
4-1 r r lit"ii ( ítl4 fK-řka
i4lkfnplí4##ÍAH
ti !(( kfríl al d I byl v p l
ť" io #' k r n A t-n
' ' ' klo( bi l pl
n?''i r'iai ripiři nn ř'p'1'
b ilrtkím Nfitý ri-diktof dr J
A K'Mi'lr přibyl (rff'4tkm flýjf
a ('ho-? a nt imltifil lho tirffL
din i ivftk ř pblik4nkýiri klít
bi fii lkjfti kvlý biiikřl
~ N ll j pri vojÁkf s nu vo-
ji i ri i Iii Oiiffi vo}4k ('fr
( iíl který xloi(-n byl ni i méíc
ďi by m to li nechtěl upoich
nechtěl atřílet d i teřés f na lěli jl at
ntavobi lént roiktt aekretáře vál
ky latn-ntv Vyírourin totíl atarý
roku preai lenli LitiPolna s ř 1803
kterým ae cvičení v neděli ikuota
lo a tím ae liat obrátil Teď jevi ae
le vlastně důstojník který střílení
('ed-iioiiotovi nařídil rnayor Wortb
byl přestupníkem jelikož zmíněný
rozkaz pietoiipil a Čeilarpiiat byl v
právu Tiď nepochybně bude po
aUvcn před soud major Wortb llyl
to ile také rozum chtět v liedélí
střílet a vyruáovat pána boha s po
aloichání inoilliícb a chvalozpěvu t
— Tom IIoneybuHS vlastnící stáj
na 13 a Jackaon má po 14 již dna v
míritnoati avé pár dobrých koní a no
vý vftz jichž majitel o ně se nehlásí
takže neví co s tím poěíti má Po
minulé tři měsíce jezdili k němu a
povozem tím dva muži a přivezli
vždy s sebou zásobu diftbeŽe kte
rouž o domech rozprodávali Asi
před 14 dny přijeli opět majíce
s sebou as 100 slepic a po rozprodání
jich zanechán potah jako obyčejně
ve stáji h muži oznámili že večer
proň ai přijdou a domu odjedou A
to bylo poKledně co viděni byli
Policie kteréž případ tento ozná
men domnívá se že muži ti zanášeli
ae krádeží drůbeži) a že snad pro
následováni jsouce museli uprch
nouti aniž by jim čas zbyl pro po
tah a povoz si dojiti Ilonejbuss
prohlásil že zadrží si koně i vůz za
stravování a ošetřování
— "Vzbouření'' v našem Polska
nalezlo zakončení svého ve středa
odpoledne před policejním soudcem
a sice pokutován Anton Inda pro
nepořálué chování $100 a útratami
John Kowalewaki pak beztrestně
na svobodu propuštěn Při soudu
výpovědi svědku značně si odporo
valy neboť kdežto farář tvrdil že
obžalovaní do fary za tím účelem
se v vedrali aby na ft útok učinili
tvrdili tito že tam přišli jedině za
tím účelem aby účty kostelní spo
řádali a když tyto ku spokojenosti
farářo nedopadly tu prý na ně re
volver vytáhl a z fary je zahnal Je
dno jednání tím ovšem skončeno
bylo avšak konec dosažen tím ne
ní neboť odbojníci zatáhnouti chti
nyní panu páterovi šňůrku u pytlíč
ka a tu ovšem i on řídil by ae pří
slovím že bez peněz žádn' muzika
— Záatupci elektrické společnosti
Nevr Thomson Houston Klectrio
Light Co odepřela v úterý podepsali
kontrakt kterýž jim na osvětlováni
rnéta při poplatku $11150 za jednu
svítilnu přířčen byl a to následkem
toho že dle ordinance městskou ra
dou přijaté ostatní společnosti měly
by právo na těchže sloupích i dráty
svó zavěšovali