Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
ROK ZÁPADU
POK
1
i
I
r
r
r
i
f 1
:'í
v '
i i
I
ROČNÍK XXIII' ČÍSLU 17
Natím dlužník fini !
Clm dil lín Ml# A M j
abf fM'ilo í#f tmť
fit pM lf (! f ♦"! M ! !
dNlMila lík# k r '
d4tll Jt řtth' l " " J iitrinl h tl4'b
fítffU fiMlm ftIélt9 f JA (ř Tt fi4třt i f ri é4 MU
vtnny r 1 2 n f li jr líy fnr-#ti'f„ři! "Tamminf Mnf m44m
"Ml M '# dl h
ih) iiiritUi
o!Í ttiik
míli mttlm
i ALBULI SYET VÝSTAVY
i
Í Kal lý kin ill itt0 ko
lt ambíjkoi t ýtt dojUl ni 'M
' tnlli nUkou ni irn4tkii rila-
' hon na ni upomínku Kal lý
t I nl líl dojuta m rád Hk'M Ii4
' dilrdm na vyobraťnl tich divů
vykouiUriýi b rukon umělou Pro-
I lo Jamu opatřili přo nt pře lpi
till )amítn( AniHfif an ]{
:p Juhlí' ktrj blmahuj liltrnl
I JfUtnt bo!ovjr a mimo lo Atta
t clýt:h HKjenJch řUitft a mnohA
i)UÍřo( kU-rél v lk'uť Jiné knit
t Uk řf Itli-iln píxlano n-n( Míru)
ttmftlnn nynf jiodkyinoutl íto-
Í nařflm niim co jircrnii Album
výaUvoí ft aic )ltťkr4n& vyobra
irnl budov m vtlevft i vfatavv
I ucěl
Zdarma co prémii
Kobdrll ka!Jý clorofinf (IpUtitel
Vj in í
UTi vewm ruiin-rii iujim
palcích obnahujtcí 110 pře
li krajných 7yobmienI výjťvft a a
l mžtihcnlnoiití výnUvy clicngukó
♦ Za doplatek 20 centú
jffjfobdrit kaldý kdo prv 1 a cí
Jrfobdrií kaldý kdo prv la nemty
i -a nrfmii tvolil dalil 2 h iitv ob-
i Hahující tél 110 vyobríiienl a
i$ tvořící prvřjíími új'iý celek
ř Všechny 4 sešity darmá
''obsahující 220 celkem vyoťrnení
i laílerao tomu kdo nám fk& jed-
ftl Dono ceiorocniuo preup u n-ie
? _ - I - _ 1 V t _ í I _
U Doufáme přijití toM
prémii
i vhod četným naSfm přát Ifl
kteří
%i chtí taopatřili kránu n i trvalou
upomínku na svítovou
TfcDT Vyd J'uk Ziip
IVovíi preiiii
W rv liánu mmin 1
I tl tak že ta nedlouho budou roe
J 'bránv DřÍDoiili isme ifňtfi lednu no-
T a1 í Ir % mim tiauu Áukttl rii rai I í 1 r &
vou bremii a Kice Kninu Kuc:iiirnou
v řeči anodicko
n i 1 i it i
:1§ Tato kniha čítá 320 stran a obsa
luhuje 1200 navedení pro kuchyni a
t% xlům a sice jak můžeme ujistili vel
5 mí praktických a dokonalých Jest
' velmi pěKnó úpravy opatřena nespo
í četnými vyobrazeními a velmi poho
J dlně roztříděna uloveio Jes to tak
důkladná a dokonalá kuchařská
i kniha jaké se obyčejně prodávají
? tyo 1100 My nabízíme tuto ku-
cnaranou Kninu
_ a _ 1 ? %
itiln &
zdarma
co prémii předplatitelům Jelikož
sou již dorůstající dívky schopny
íou tyto řeči anglické bude tato
prémie dojista velevílanou
Mima na aklalě velké mnoíství aplaů
Abavnícu a noufnfch zo všech moínťch
oborb Divadelní apiay mAme vínctiny
m
Jou k doatiní v rftznýcli sbírkách
iltaal o Miznam a olxlrííte Jej zdarma
Adreiujte JudnoluSo:
Tbkrok Západu Omaha Neb
lÉlmm Pckr Západe
OMAHA
HOVĚ ZPRWY OOMACi
NtwyiHký mioř 1 1 try proMá
tll-u # „tu #i„iwl kartlilá
í# afi-h tlMtftirh
11 Natrh
nm run} k(f I J
řof li stran Um'křtit k4 tl
l itÍ ťř(ir lid I fl'ífif ia
toUbtif bt m iiIIii řf lififl
lnjř'ki VybrtJI li rribti
kan4 v inít a atiťt N'w Vorkl
tlnllii pliími# la nř ani nJ
lriMil h)bf 1 i(tl N Vol
lA ii4fn( v rot' y Mimo
11 II- 1 I IUL1
II I
Boiler a iu vy rfi'ifiii "
til i rky íIki ář I v 4 n bjl
ikřjr "jMfjr m atrtnv i4k'n
Ikri Proto by mři UkA kallf
ilřiimkrat 4'tin)Iiiti olf imnš
4 fin-ll aby Uřitv ir(ubi
k4t6 lto aat-rinil
Vrlký polir Uilracu
Vnatfflu Htr yriikntil v ('hl
ca ti v tlfevaPukých oÍiral4li rot
kl4hj(c(ch o ineii Kinu Nlutul
avr Lincoln ul rYkou a Ahbnl
ae poíkr ku rjl vlor rjchlému
iakroť-n( IliničA a víiTiioinčinu
jejich U4il( tou mřrou no roiilřil
ie JiřfK 60 akrn lře v&Pk ýc li clirad
vfc Jak Junt atavebnlcn itvTtft a
"JJ11
lva miliony Uolarft obnftitejfcl mft-
ihony dolaru obnám-jfcl apn
oobeiia 1'olár vznikl v dřevařaké
ohradě firmy S K Mariin Ji Co a
vidor tomu ie v aamém cárodku
Mpocorován roiilřil ne tou mírou
Ie než haxiči namísto c dostavili
celá ohrada téměř již v jedinkém
plameni se nalítala Skladištč
toto mřříet 2500 při 300 stopách
bylo jedním z nejvřtsích v Souatátl
a řkoda zničením jeho spusobená
páčí e témí-ř na milion Odtud
rossířily se plameny vzdor anaze
celého sboru hasičského a několika
lodío požárních na ohrady lirem
llrown k Richard Wells Je
French 1'erley Lowe Ji Company
Shoemaker Jí llighbee JohnJSpry
Company Ed llincB Company
Lonway Je Company V C II
Pulmer Whitmoro Cedar Post Co
a Li e mens fc Ilalske jež vesmča
úplné' zničeny byly Na potlačeni
požáru pracovalo celkem padesát
stříkaček a 3 požární lodice a pře
ce trval celé odpoledne a skoro
celou noc Bohužel vyžádal si též
hwh uuh ui mvuiuuu uva uue
padli do vody a utonuli jedi-n hoch
uhořel a pluk John McGill t po
žárnl lodice popálil m lak že ze
mřel Mimo těch osm hasičA byloj
buď popáleno buď zraněno aneb
dýmem omráčeno mezi nimi též
český setník Harcat Ztráta obnáAI
11910000 a 2200 lidí pozbylo pro
fiai práci
Armáda neuinřstnanch
Armáda nezaměstnaných as 150
členA čítající zmocnila ho v pondě
lí vlaku z Mitchell do Sioux Falls
So I) jedoucího a veSkery pokusy
na zahnání jich byly marnými Ve
Far nic r byl vAz na němž au 40 mu
žů se nalézalo odepnut ostatními
vozy však podobně naloženo býlí
nemohlo an částečně obilím nalo
ženy byly Ve Spencer podařilo
se dalších 20 muŽA z vlaku sehnati
osutnl však postavili se na odpor a
tak nezbývalo než na vlaku je po
i : r u: i' :
— oui ru prpna-
veno lest jim policii pěkné přiví-
tini
i„i„wm
i vi HvmiHnM mi
New-yoraký arcibiskup Corrigan
chválil co nejrozhodněji zuámé
NCOflASKA VE SIríEDl 0 SRPNA 1894
itl ífcli o Inf i lilot in Mul M
lkl k 11 il I 1 4 I I
U tU "Wř# an I fj ifit IhtfUf" j
J Ml lottí I4nb v ímI }"
'-řfioMl l tttntt d !'
!!) h tlMk{ib k (fřřkf I k'li
taA }ukU % 1" hj t i ifl lft
ilrkv im i Jbimi ljli k lihy
! í # I a i i kori' i ta'4t ar ilKkuť
i I Milní t oliU f'ili nii(i!i
v di t l jrfnit N )i4i I
tu ilot4U Cirriiif thino
ruffllft lotUrm f rírnl 1 rihlÍii-
j I v kil Mm iihlpdn Miťdlint
itilli a lít i ikonJ aj n4Uďi
t! "('i iáldkft iU ťi diky
bhu tififiim doaiid ři yk'n44
lil potiitnmtf atrachti Pr'"ín fi
lapotnlrtcjtw ik t uinánl Ai ly
totolřioa'l tn'Mil lrírii
protádnlm tJn ti Ich přlpa-
df h a II b koliiit(" U lito-
Sv l touto i bytíe ťjhhul a odpo
♦ Mlti na to co Utní' ni niti }4
d4no bylo a vyavltá i toho le pro
v4 líní nař(tih( onoho na vnli jed-
liotlivýlll bUklipfifll puliPt li4liD
bylo
Kruphlttm
navítívi n byl v rondfM okres
Sleven v Minnesot a hlavní) v nl banky kť rýl vsak na StMI pou
okolí městeček Kramnas Swan o čátečnfi se zdařil Kolem 10
Iake Ilanarr a Hancock nesmírná hodiny přijelo pel chlapa do mé
škody spnsobeny Osení na vlče uta tři t nich vsiorpili do banky
Jak 10000 akrech bylo kroupami kd l o vydání veškerých penřz Žá-
úplní zničeno a na mnoha tisících
akrech značně poškozeno
V Mor -
ris byla všechna okna na severní
straně vytlučena — Jest to již tře
tí rok co v místech tčch úroda kru-
pobitím zničena Jest
Hezké poměry
V úterý zavítal do Dunlap Iowa
cirkus a než po představení bylo
byl značný počet občanu o částky
od $10 až do $160 buď oSizen neb
okraden od SvindlerA neb zlodějA
kteří i cirkem tímto jako hejno stě
hovavých kobylek táhnou — Ná
sledkem toho vyzdviženy na něko
lik ptáčků těch zatykače když vsak
úřadníci osoby ty zalknouii chtěli
tu byly jim papíry roztrhány a oso
tu utit nul 'HI'MT iuiuihiii a'nf-i
# £
by dotyčné Jeslě se jim vysmály 1
'i
lirilniii a lim numim utinlf niwtn 1
nebyli a přibravše si na pomoc ně
kolik občan ) obžalované přec za
lkli a tito prohlásili že protivili se
úřadníkům pouze z toho důvodu že
za jistý poplatek mayor maršál
městský návladní a soudce nuírčí
slíbili jim že za kousky své stiháni
nebudou a Žo zatykače na nČ vydány
pouze následkem toho Že další ú
plátek úřadníkům těmto dáli od
mítli Že na tvrzení tomto něco
pravdy bylo ukázalo se nejlépe
tím že mayorem propuštění všech
nařízeno unve nez k souuniniu
přelíčení došlo Občanstvo ramý
šlí nyní na všechny výše zmíněné
úřadníky žalobu podali
Ihě budovy se zboíilj
V Dallas Tex uřítily no v úte-
rv uvo velké cihelno liudovv na
ir ii n v
ny Well- largo Kzpress Company
a v druhé největsí crocerie v mě -
11 lit laylnA mil-if iiPflil%u ' l
stě ne
nalézJy Několik osob
bylo v troskách zasypáno a jeden
muž okamžitě usmrcen
Vyšetřováni zuliájeno
Vyšetřující výbor sestávající s
komisaře práce WrighU a pánů
Kernan a Northingtona kterýž pří
činy poslední stávky zřízenc6 že-
lezničních vyšetřili a zároveň na-
vrhnouti má kterak podobným'chlovkku a nákladním vlakem Ohio
sporům mezi kapitálem & prací v fc Mississippi dráhy při čemž 12
budoucnosti uvarovati by se dalo1 nákladních vozů roztříštěno bylo
zahájil práci avou v úterý ve Wash- Strojvedoucí vlaku osobního byl
ingtonu a sice vydal provolání v usmrcen a několik zřlzencA poraně
ném! účel vyšetřování Síře se ob- no Neštěstí zaviněno bylo špatně
jasftuje a zároveft sa oznamuje že umístněnou výhybkou a tvrdl se
prvó aasodání v němž svědectví Je spácháno to bylo e msty sláv-
Ů
- ti
r4 lřiti 'km v "' I- if l#lli fittn t jnifn
tíonth Onmlifi o Btook Coumúnnlon Co
I liřfi i in fi l! i ( ri'l
ki 1 Vi H litu- íttmttt na
rr i ia lim
% ! io rn '
S- fit It
II? r
n niti
hráftM bi n o lliýiatt b'l I" V
( hÍr4'l V bilo A pfltottil
I V l iií KoiriUo Jk oinfcrnil i
bráti bud tfiotM olilolh při'
fío Jřl ku otivif tdly atyítl
bii li nálilrdy idlinA rpr4thAn"ti
Uiotík obou stran a koneénž
plijftnali bud i4řhy řllrf k M j lUtuM % řfiitiých přlčifi zatčeni
liiMeiil podohiiýcb sporft V lul done- ! byli a sici! oblalotáhi budou I při
nesli álupei dfáb tft b oté dl- kálení obi ho l-i tnexjttátnf mu I tt
níítí přátelé dclfii tta a občan A spikintl za účelem khdenl překá
tftbec tyiývajl aby náhledy sA ř li ďrave ájb k poStotnlch
komisi úln neb písemně podali 1'myslem úřad II není prý slávkář
— Vyietřoiáfil zanjmn prý pří něj-1 roná-ldovati rtýbrl pontu potře
meniím dobu ítti týdtiA ' "'"ť J na-ilnoti Jichž se dopa
Junka bloupenat
V Cbandbr OkU učitiřn byl v
' úterý mnf lý pokus ti% oloupeni tam
dali na slestl byla ale hlavni po
1 kladna uzavřena atak lupičům pou
ze a 4'R0 za oběť padlo Dříve
než lupiči pokladnu otevřlti mohli
vyzváni byli soudruhy svými ven
ku čekajícími k útěku Při vsedá
ní na koně byl jeden občan kterýž
odjezd lupičům zabránit! se snažil
od těchto na místě usmrcen Lupi
či bylí pronásledováni podal ilo se
však pouze jednoho z nich poranili
a zatknouti ostatní čtyři uprchli
1'rothí se soudu
Ve Hclifizi stávkujících zřízenců
železničních kteráž ve středu v
Argentině Ivan odbývána byla a
jíž as -iOGosob se zúčastnilo usne
v i I
seno Jednohlasně neuposleuhnouli
'
vyzváni aotidu spolkového jímž
' '
značný počet stávkujících do Tope
ka na den 0 srpna před soud spol
kovýcb zván aby se tu z ncváŽnosli
soudu a z překročování rozkazů
soudních zodpovídal Z usnošenl
schůze zaslán byl dopis soudci v
němž prohlašuje se ž následkem
špatných Časů slávkáři peněz na
podobné výlety nemají a chce li
soud s nimi jednali že ví kde je
hledati a že jednoduše do Argenti
ně přijíti může Mimo toho vyslo
veno so nepříliš vážně o stanovisku
I ( 10]kovcho kteréž v případě
tomto zaujmuto bylo a proto dy
chtivě se očekává kterak nyní c
slávkáři naloženo bude
II uď a nebo
Majitelé uhlodolů (íartsidesských
u Murphvsboro III oznámili v
' horn kftm aby buď během týdne
ět j J0 vr&lili anťab
i
HC 8 'l0™™ ' vmsnctvu i poeo-
' iiauIi mrkli it urrt tr v v til f MAVb 1 1
nosti jsou do soboty vystěhovali
jinak že vyházeni budou — Hroz
bou touto přinuceni as budou stáv
káří k poddání se ani prostředků k
odstěhování se jinam nemají
KeStěxU na drae
V pondělí k večeru udála ne v
Cochran Ind sráika osobního ry-
a m
-! I M
ríolitlf a
Musili i ř !?'
M doh)lřk fc'i i ř- Ují i4Ull
Omítl i l lr Slork ( n
irliftMg' Illd Hi OiiihIm Nřb
k4l in ki-řj J ipt l- prára tit
fiby
Hromfln4 IVelta
Mpolkotý iiítUdnl v Hn Franci
kti řiraujn lifotnadnon ohlaliH
li proti ♦ni aiátkálAm ktH v
ri'l halifornil r í alátkjf
IVI w branou policejní
Velká porota v Chicagu podala v
pondělí soudu zprávu o pracích
svých a m'ii jiným tam praví:
"Shledáváme že karban provádí ae v
Chicagu v nejvřtsím možném roz
sahu při otevřených dveřích a ná
čelníci policejního odboru někte
rým z heren poskytují všemožnou
ochranu přrd zatýkáním a soudním
šilháním" Zároveň se zprávou
touto podán soudu úplný seznam
heren v nichž karban veřejně se
provádí obžaloba však nevznešena
žádná a to hlavně následkem pro
hlášení se příručího návladního
státního kterýž prohlásil že úplní
jest nemožným odsouzení v přípa
dech těchto dosáhnouti Bude se
tedy vesele kari ani t dále
Star veřejného dluhu
Dle zprávy pokladničním odbo
rem ve středu vydané obnášel ve
řejný dluh 31 červencem 11033
800210 což jest o G3905 méně
než před měsícem Dluh nesoucí
úroky obnášel 0350-12890 dluh
na nějž úroky platit se přestaly
obnášel #1840850 a dluh nezúro
čitelný obnášel #379950470 Ho
tovost v pokladnč obnášela #774
201700 proti čemuž k požadováni
bylo #055130414 tak že vlastně
přebytek v pokladně #119085352
obnášel
Stará biska nerezaví
lí F Clover bývalý poslanec s
třetího kongresního distriktu kan-
sashkého odřekl se ve čtvrtek strany
popuhstické a vrátil se opětně k
straně republikánské jejíž dlouho
letým členem byl Za důvod od
řeknuit se populistů uvádí že prý
strana la opustila veškery zásady
jež k organixHci její vedly mimo če
hož prý nalézá se veškerá její správa
v rukou politických švindlerů kteří
k osobním účelům svým ji zneužívají
a korruptnéji si počínají než v které
koliv straně jiné
I'o stávce
Ve čtrnácti uhlodolech v okresu
Laurel Kentucky započato počát
kem týdne opětně s prací a Um
stávka několik měsíců trvající
ukoučena Horníci před stávkou
měli 60 centů od tuny požadovali
70 centů a nyní musí se spokojiti a
58Jc
Zemětřesení v Kuliroriil
V Los Angeles Calf pocítěno
v pondělí v u:ll dosti citelné ze
mětřesení aniž by ale jaké škody
spůsobeny byly V Acton pocítě
ny záchvěvy tři a v tutéž dobu zá
roveft viděli byl meteor ohnivé
modravé kouli se podobající