Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 01, 1894, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n K'r lh!ftí ffMtiitxrt % h
ťt M% kl'4 l l'fik '"'
i V {lifíi lnitn f ť( t f tni M
ffh'n ř' '' lf ) llliv) 11 kMjři (fr f W#) I ti in M' tfM
tiJftl ! inkf ' H jt lt"lf řfi i lií-ifif-i nlf m 4íi mt
'" 1 ril : kílM t„ „Á '#Mlf
M m 4h f: 1' loM
í I
' f ki ř i m' I
_ l MIK Ma ! A
řn#ki' ř btlli k ř-řti il f ř I
li4##jřřf políift #řtl(4 lifl V
! ri}í ffH tilfr-i) lV'N4fi
tntuhi tt M ť ilil o t fk 1 !
K"řl J'ň lil f I f % r í KtJ
1 1 p ilk i ř-k t I l in
li i i 11 tá tt
"'!( ř"k t J l I ' tti(fi i !!
' í aby ! f i i M #ff h
n t diJi tM -M 1 t 'Ji! j' I
ti tJ ' f ) !(! f
kiniHV ktrfí hni
krt d!4M h tífin b
C dbM lf#tkt 'fif
tř-ldd l řl lI JM-tJf f ( lij
V Vltlt k I i m ♦ifi)? Ni
jtnf Mlh % 1 1 ť t Mino}
%im lt i"fi t!4lr j#t ibdfi
F kljly J( l J ř r Mi'í
"ti lili Vik iyírjf il7
ftrffi cm ii rr r k o fl+)l
Jžti pdiibM nlUtA k I j I IdIJf
Jdby hlři tikoťb" ' ' tt-ntf
l li k vikiMufi knf(#H íi h jkf
f bfiti fiiJIn r:r( t4Jf íIá
lid oto rlfoje vtUirép-liti
(j ifiotl v rukou politu k{h irU
n Jk ý div í t %Viv f U i pt
Uláli ví t i n-! nl r pn m t
[ % ! U I iiřjn4i ttominic do
(fhfKMi! JaVf Itv jft in4m jak
4 politím krui i a tiriM iiit
Ikf lir In politikáři i řintlj
: J4 ij( (otitiku v LiM MtratiA !
fií h iřotřc lka k kli loi fl nl
w
I ulf4 nn v ll4 li a íiill"i h k ly
liM-ii fint nimiii mu VH'Xl lín-
I ř Jit5 a kly iiominHci U ukorn
' Uiito povalovali a xv n( Tu
jAhk utnťtk! jMiIitikifft lczolilť
a nťjhoríl Jívly iihri nimi ů-
l H clo Mfiif x4i1h( o Vltrl
Cl vřJoiicc 2e to j't j-jiili
LjU'}'l 1'Mlt'litont Mrafia v inn-
bii juucl C)lj éijnít f-roitU f-t
ílanu takového a fjííc Ji Mltíi
fli liilem řiřlulným ilocllíli ni
Mftleme-li noujiti s volch ktťríí
v tniiiulých ilifvíti inísíclcli od
t iili 1 tt-mí ř jintotou míli ca
ilo IvtoH vítfxnými lnulou rcpu
' fiknč po celí řaře Sprala do
íikralická iicoplnila očekávání vo
fh v ní kladena a mimo to rriiali
X-mnorí voličoví 2 piditika do
ykralicka politika HVoliodnél)(
t-hodu neb cla k vftli přijmu rudí
ormy celní jakoliv to nazvali
}Tťinť junt politikou pochybenou
!e tato Eetnř ku pionpfv&ní vňech
ev jejího obyvateltva muHÍ
iři anili irumyHl vlantní uiuhí při
šli o tó politiky která po :)2
: ' A aledována byla Hlranou řepu
íliunnkou a přitu-ida remi a víciiiii
4nu obyvalelutvu viUíí blaho
'fi nul požíval kterýkoliv národ
fpovrohu řemř 1'řemnoíf voli
1 6 kteří bmf vířili klamným vý
16m demokratickým aneb apoň
í hIuIÍ ci že iiftnňío řkodili když
Žimí ho ta theorio demokratická v
fikci nevidouce ž íkouficna
Ja již v řenii tito nekolikrálo a
ty 8 výnledkem onudným přiíli
nahlcdňm jiným a vrátí ho cpH
svým Htarým lásidám ku hvó
n-é Btraně
íI'roto lo oíekavati letos vo
aS reiiublikanikó velký zaonn o
jminace a již poíorovati lze žo
lozí političtí plelich&ři dt'řou ho
tet do popředí aby kořisti e do-
Ldili proto očekávali lze ž miio-
nepovolaný kandidát který by
Jiných okolnoHtí neodvážil hu
a Bvčtlo denní bude ucházeli
Co hlay voličů Tu nantává
povinnoHt vřech třeh obfanfl
erýin blaho a proHpfcb zemú i
Jroda na srdci leží aby letos více
1 kdy jindy zúcatnih o prací
Ludbčžných zúčastnili ho porad a
Ukuhu a vouli do konvencí Jen
j-ovó v6 zánlupce o kterých pře-
ničeni jsou Ž poctivě a včdo
[tfi lantupovati budou nájmy Je-
hl litt mi tttff Un dli t nif o lt I i i ' i liti
tli ) 4 I lit # t f f -I li rlkř'l ! ) I" I
Mifí ifr lll f'(l Míl ' ' ' ' '
'rf jií J„„ t-iumtnkm]'' V'fc r' I4' "l "k"
t oíft(i) itr f M mil ř ' J1' I" "
ři iitfíj# by l4hl N nbyl fn f'jfo4t ob
np(HA imikHi 'ditik4ř4 Nhítfřhi "iMn bf4Unf lk
♦ iř Mtjfu Jftřit l ttri ř'j h Ik hí Jiko Jt Mtnot#nl p
4 k- řxl t % Istrii I K'i ri
VUd ř k lořnn % íf( ' bil In
jit i mílo iimi Itffikthm oifiiti
blíl tn Ki if řHlr4 l
oÓ f dljblll' J-o litoli
ťřnlirkí Í { tř nřoi
M! řl -ImA f křiíl řbřu lim
kťm í'il4ib dn# II MJn% l57
Vi lliif nby -n obyíjnílií
Mlll I lldll
Nit(i4kiA i ti'i ri
fitili nr tMtt l -(
kiřfi by itcbli fjkAníl lk tl
kj" p'UKi l ( b ii'il o
imiJi li ÍVi by Jvk ho ifi i ťrnt li
í
- jki i
J
V
2&
f Jl r b )k'fi4nf l
jtk i řoř4'if d!i)ly k'tli' I l I
filK f i i dfhA Ji I
(loblfn d íl"' I )fl' fi
iiiMio #'i'titfijii ytit i')'tf
rfiít ii l'f ti b r i I
lulfillf brilrt-n j ri Bl il tili
ř'iiiUif
I'o t y?fi'ipnt úNli itpp njfo
l íbt ti lf )#' f d"M H #H
ti j-bo f Iiiiktfi-m i řiiífM'i
ďilfi j r fo (il-Jif lov4řři'i r
P#"fkřif4 kfťftky AI ! tnUt
p#řil při bř! I I" -lri li dihť
i4td i ď tí d U j r' íl I
ihtl VJk klI vUJiiijnJW
olil 'iti Mo kft lllVk li -t'
ji b ni ii dfřky d o řkf
k 1)1 llft Jfftmyifotá okb! plnou
tíll rit iMiil pf (id Ji ifu í 4o
Jtdi'1
'll l%'př pt fliriJpfl líl'
ď ři' ovvii i! ptHvi ni } 1 íjf
n4 lnlfil pili a M''ilioii i pij
roun jmi f od vloli tmi ) mnlrro
njlpi n řMikvítu víku bulí
d"jlti i'ij(imii Jfit iniioh d-M'-
litA pontlVI-nl V životě ob'CIMWll
1Í
F J KAŠPAR
žh to teprvé cd nedávná žo pokud
mř-Hto tní-lo Hprávu demokratickou
nettiMi Jmh nkoro ničeho ač od
čami kdy jednalo ne -do o probibici
větAini naíeho lidu h tou Ktranou
hbiHOvala lVoio jent to tfrn potřéi
telnřjSím Máme tu policejního
Kuudco Berku policejního klerk
Michala Školního radu a příručího
pokladníka Itandhauera inspektora
Jiráka a jiní Od minulého týdne
víak honosili ho mftíeni Um ž krá
jím zaujímá jedno i nejdftleŽilf jSích
mini ve Hjirávé mřtké totiž iuímIo
clena k')iuÍH(! pro obecné práce k
nčmuŽ povolán byl mayorem a po
tvrzen inčtlnkou radou pan F J
Kanpar
DrtleŽitoHt úřadu Neznámo t toho
žo v rukou komÍHo npočívá celá nprá
va rttcl veřejných jako dláždění
rovnáni svážení a upravování ulic
zrizovimí chodníku kanalinaco atd a
ž obyčejní práce toho oboru vyža
dují více výloh než vftechny OHiatní
méMihké výlohy dohromady o nichž
rozhodujo mřKtká rada
Pan K J Kaňpar untanoven byl k
mlutu nej lĎležitčjHÍmu totiž koini
Hiiřem pro práce na ulicích totiž má
na HlHri Hti a pečuje o všechny práco
n% idic eh na povrchu ať to dbižba
rovnání choduíky aneb cokolivík
jiného 'Jlti iwA inČHlitkých kteří
pod uprávou koiniítařo Htfj( nepočí
tají! ovřein diMuíky pod knntraktnry
je od 40 do 100 ačanem i vlce Když
ho koná mnoho pnci jako kdyf ho
dláf-dí trnoho ulic Htojí pod jeho
dohlídkou bž i 20 innpektorft Z
toho jo patrna veliká d&ležitrM úřa
na mÍHlní nkole a v útlém mládí 14
neb 15 rokft odjel do Ameriky na
vyzvání tety hvč pnnl Slezákové od
Iowa City Po příjezdu Hem byl v
první čau u příbuzných pozdčji pak
u farmera Waluhe kde pracoval za
Htrávu a při lom navStčvoval ven
kovnkou Školu anglickou V roce
1 874 umínil i piiHtiti ho na západ a
cenloval lowou KannaHem a Colo
ralem do Denver Zdržev e tam
ohí rok vraiiel ho Nebrankau lo lowy
a mhí pAl leta zdržel ho v Kalině Co
Odebral ho pak nazpět do lowy
kdež v Monroo townhipu u Cudar
Ilipidrt přijal mÍHto na farmé p F
Nováka Tam byl rok neb déle až
konečné propuitčn byl z práce pro
dvé politické přeHvčdčenl jna horli
vým republikánem kdežto tamčjSí
krajané jnou fanatickými demokraty
Koncem roku 1877 usadil ho v Omaze
a přijd mlMto topiče a hlídače v
tiskárně "Ilee" které po kolik rokft
pilné zastával Na jaře 1841 byl unta
noven tehdejSlm mayorem lloydom
za člena policie a zůstával to místo
k takové Hpokojenosli že v roce ná
sledujícím bylo tnu nabídnuto náčel
nictví (kapitánství) On vfiak vy
Hloupil ze n!oŽby v říjnu 1882 a
pře v zul hostinec a si A od Jana Hrá
či ny V roce nánledujícím pojal za
choť si šimánkovu Později pod
iiikuul Htavbu sirkárny a měl již
závod tak rozšířený žo zaměstnával
na 60 osob Vsak v roce nán!edujf
cím raložeu byl trust sirkařsky a
když nechtěl do trustu ani vstoupiti
ani obchod vyprodali potlačil jej
trust soutěží V roce 1880 pontavil
Star opnl lirncp
'% týden končící dnem 5řl červen
ce podán byla následující úle lni
zpráva:
Týden byl velic miehý a ve osp
ni utrpílo velice Teplota byla prii
mírná v zapadni Čáiti státu a menši
než prfimčrná v jihovýchodní l)esťo
bylo velmi málo a ty j i místní a
nepatrné místy puk zcela žádné
Sklizeň ovsa je skončena a počíná
mlácení Zdá se Žo úroda bude lepší
než byla očekávána Kukuřice všude
trpí Hiichem misty je již valnč po
škozena jestli ne Aplně zničena
Ncjhflde je v jihozápadní části státu
Z jednotlivých okresu jsou násle
dující zprávy:
Hutler — Dešti velmi potřeba
paHtva so krátí
Clay — Žuč skončeny pšenice
sype od 3 do 21 buSlň oves cliatrný
Hena málo pastviny skoro vyschlé
nakažením obilních Stfnic byly tyto
nkoro zahubeny
Fill more — Stav osení ho stálo
horší Mnohé pólo kukuřičné jsou
již zničeny Oves sype od 15 do 15
bušlft
(Jago — Kukuřice trpí Huchem a
pistviny též
Iancaster — Kukuíico potřebuje
deště Pastviny velmi vyschlé
Pawnoo--Kukuřice přes den vad
ne a kvčt schne
Iíichardson -— Kukuřice vadne
Pastviny suché
Salino1 — Hanná kukuřice je posko
zena pozdější ještě nnesu několik
dnft Hueha Oven sype lépe než ro
očekávalo
Saunders — Ovsa a pSenieo úroda
poloviční kukuřice trpí suchem
pastviny vyschlé a Hena málo
Uoyd— Dobrý deštík dne 10 oži
vil kukuřici a pastviny Kukuřice
poud ho drží pastvy je málo
Cuming — Pšenico lepší než ho
očekávalo Pastviny špatné Ovoa
málo nype Kukuřico dobrá
Dodge — Zné s dvou třtlin skon
čeny oves nype od ll do 20 bušlu
Pastvy málo a někteří musí dobytek
krmit
Holt — Deštíky oživily kukuřici
kde nebyla příliš zaschlá
Knox— Deštíky zvlažily trochu
zemi Bramhorn au poloviční skli
ceň Obili některé sotva Ixa Žiti žl
círr Htrojem Kukuřice pOBtid hucIiu
vz loruje
IIutTilo — Některá kukuřice jest
již zničena Pšenice dává od 3 do
10 bušlft
lt-1 H'i:!# — Mil í MJ n
éro 1 1 jlifel fi- lei po# 1 1 lit 4
fc tk iři ř i4 hbill kli lí a
á r ! t j- r ul
S l f!lM '! % p!#ií'-
d ittkk d"bl# ftV'l!
ll# i"kf '-''4!llf' I)
t i l S íN'k hj
Iff li ťÍ I ní
drocidt
I ( 1 I Cit %fti W MÍ i ' Iptt
J tt -'f f-r i ! il ťtfý!
♦ mt' I # II
S"'r u ♦ i ' ttl -'l
HUmí l'n t $tnli'Tjt Hlna
!'! #! 1144 ťto4 s t
!-1 !-- 4 ft Ut Vi1-
fíf t f - fn-41 il ř I rl
— ? f Iiíi4-(t t mtt
i hn f r yn1tmrff Mls
4 '4 I -( lM- h t 44l
ři# i+ ( - r-j v litté
f - fl! # Kfl- f M
'f !
ihU III r l 14 sl Nit
!if4 1 1-11 ll) 4 IMI il !(
ti n m i m r'i w -4i
?! v
il IT t XlstlřlU
n i 4 t#t4 tM il K 4lil t mtft
tt4~U -# I ! U - í lf
MUI mt '0! 1 trtm
nU r f Vrir Minu
iJf4 é # 4 M llirtn !-
#vi tt iě-u rrfti mi uí( r i
li II r IÍ4twrl Minu
0é ti l t+l ii ř 4lt mUírt rt 4
44m V'lii F4?f lf i u)i(l řfinl X
l- IUr4 ! 4ítlt tt hmUn yt-
I ÍVskwslar d f llenifr CkIo
1li4 nllt kltr 4jruhaa a řlTří- B tit-4 v
4lirt v mUtn ll p i Htra lili Market
al r Utf UHI íli W9 Mrk-l m -
laa llrtwk kallioí nik I 4mm al
Dl (] ROSEWATEK
Office: 222 v Bee budově
roh ti a Farnam ulic}
Trlrfnu Mi
SclííIcecc 563 i 26 Dl liL St Maryš
TrMoa I2IJ
OMAHA NRH
4r Mluví ftnxky
PĚKNÉ AMERICKÉ HODINKY
~ Hlltnl UlIlIllO VÍHlM)!!! tllll!
BVíjJřnť-iio a (vIi-pau poAlnnie
varn ni it otraly tyto
oN-Kuntrtf hiHlinky k vol-
f vMViĚMfýK 'Vlny a v
f i liW í yř t- "J'"m trvnliveJAl
AMKIUCAN
ozdolift ďthatál vnr
loJnovřJAl HO vín-nil
oirvaitil a ruílme
za ni NVnttoíRtlnti
zilro wiAvjVarHkm
stroliin ti#IrJ! olu-
Kllllllll a DKTlfUí' jx
cely život přin ho-
Uinb lrllliM
sli HiKfrně Žátlnfi
jiřiiiel ZaplaťUi polilo 1815 nlo vleo a Jwm
vitAo Ruólme ir ní 20 Int ťiwiSttt hI m-flici-tť-H
VflJUI iNizilň Uilijifl cli-ole-ll diiiiiHkil
iKMilnky fl jro ihíiui otovři-ni' ( xvr-iié Kdo
kiAIi 60 cift v 'iniinliilťh niftío doHittil přloiy
vyryly rmlzck v ecnrt :i (M) Klo ruMts (815
ni hodinky oUlrJl Ivllok tn ziliirniíi
aUARANTEE WATCH CO
(IlICOIlKiniltKl)
100 WttHliIiiBtim St CHICAGO
5®í
®3
ziilnínf boule reimintlKiuuH dnu
píchaní u žeber holemi na prsou
a v riidech Huelu5 liiiniínf ÚHtřely
Ziínřiy a všechny bolentl revmo
ticki' a netiruljflcké Jest to nej
lepší innztud Cena'0 cl ti
Na prodej ve vhoch lékárnách
Kdo chen
éplnS vyléčili revinalliiuii
boli-tttl v Klidech Hlrnulosf n Htnh
lonť ildft nechť niitírá ho Severo jill
Olejem hv (uttlianla a užívá
Kmrt& Octi