Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 01, 1894, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ODBĚRATELE POZOR!
DOBA PRÉMII 'Mil j J
"kýf II t fllaíiť t I h-tťjttl
ř ! Mt ll l ftli'"f ?( bol
I řiiMMi pffnil Jano) %n
IfndJiihy
i J ff4rif iiTÍ-lím 'lf tiMl i!ik4 evní a Mikfi " b
i 'Autf "J iko rltla trmi m viehkfotl alovv ♦ ljarkovit' Tkovj fl
'"" hitiky Jel my pfemil MlíMfti jm to li'Mitkv jati 1 ft
kovu Iitk!fi4 ! m j I iJofff apoteMlv? stfojek j"H hotován
li i " pařilu !a jfi típli Illmkf tyť I Mlkam mktiti
i' pmnll zn doplatek #100
I í H'Hitikjr tito Jvmi uroVny J(i dohfn Jdou a dril spiAtnl A
vt hf firmřijf y (Vil tiiu dUr tirt dta k dotárd stojací Jtliiijr
dril tm tu Hiinutu? 1'roé ni li ? Kď rlrn hodinky pm fr
j '-'i tomu vyhoví Ijti t ik Jtko £" h+h M dohro
I 'Vnadit In hóru riemfiM ipóaoMt vJtíílio it5nf ni-í k 1 y 1 w pléd
%Ulít# iit rkrk yjffuťí n vyvolit" 14 prémii hodinky 4 doplatek IIou
i Aby tl kdo J t JE předplacemi majf mohli 4lo k přetni nahýtl
j ti lem kt o roAířrul listu prtaoldtl budou Kdo nim
rki jednoho nového ci-loroínlho jiffil-IiitlllH iiíi 1'nkrok Zipln olnIrl
'flink jr fřtfkrfri co prerrill f i ito(iiti'k IIíiO K1 nim ifk4 ilva ikH
I ktrlf cilxlrf íi'lii)kr l t[řk-m i'iihí t!irmn Adrfiiijt:
POKROK ZÁPADU Omaha Ntb
4 W 1'iHzfiriiřtu ha tuto j-rptitil vé wiin'jř J Kílý wlnroiií před
tltel fiprdtnřfi J-t k prrmii Uto lak uvedeno
CHAMPION
AH'í li ny:jií kI roj'
'r4L vív
f
4 : r
HJprkUn]kI ty n]l4I tro] vyrábén
Hátn )lliHtl r(l VriMnil !
t ÍilJUÍik cenníkr
if ardor Buslinell & Glcssncr Co
i L A DETI5F hlavní Jedn
1 (0UMIL lILUťťM M
líllO Killíí PrCSS Dťill-ftúdkový secí stroj
T jí
r~v I
f J'8 'J T
i jF&né ffř
I €1 i f
I OVy Vf y
loT a my Jooio pouknJama na iNn(
! lnut"-II aitl trívní aarnaiio du ml oilmtil plonlca milota Jan odlroobovat krojldla botky a
inoot páko do uda aby M trJ doUI do roTnovKliy mí ta piko aaoi atmj na plno
O dalal iodiobDotl katalog a oujr dopliu al na
%tóm xiie jí Ing ťress Drill
oil&U ťwto lllta pH obj-dnivoa budoa
tkrti in fc Mi tďdJvitn
f"ii najati t relfneijti il lni rrrilf
fif I přlpojojarit ){ jedou l velmi
H lVl'lll
IR
o káni nblll n b trávr tbS 4in
dobří nitt "ClikiuDlon" n konultn utřel lili
Oliieiijo 111
Torárna r SprlnttflelJ 0
Na prvol K)Iild M7uAtn F-doI vlMtnt
tiboto itro) Bda Twky iUtnl KoliiU krojldlo
pf-ad botkou ktnrí k!d midciio uIto pbni"iil
viill in a tolt brázdu pro botku tuk i itro) Jdi
mtobrin Inbřjl tiat kt-rkoltv Jih XUdi kro
Jídlo botk Jut mvUoo k plooliimu ptru
vláli tak i přlplobl nemviií pjdí Botka
a radního konoo kdn pdá wmt-BO ]t U
lrrai i! Jxt Miniano roioatFauo na 3 a'b t%
I ll&l L hai iliin 4 k £1
řatu Tuto id In 4 mi ziínou cnn urb itoho
tamého ronoUtvl aemi n !m m D uliti l 4(rh yf-
U'dka imkot uuoioicii iiiik jet atrii ni't a
Jlncb atroja lak J' t i-tat lap nuiakána V-
hody a-U najkaolta řádkotaclm atrojeio bly jll
tak ndoyodnáof a dokáulDr t tda natřaba o tom
Tlntnotl ca-ho alrol X torna mituroa dodat
Company niueSprtngHa Xfb
Prasata nehynou na Ycpří choleru
pak-li jim dáváte
Pmssian HogGholera Remedy
'PBUHEÝ FR08TftFbEK PROTI CBOLKRK PRASAT)
Nupomáhá tráveni— UJržuje iatudťk v pořádku
Čitf krev
Jet to nejnovřjíí a nejlípe připravovaný lík
proti vepří choleře
My aaroťujama tanto protř k la vjliM vi pfl clolara auab
vrátlma pnl pakli a ponifti dla pfdplo Vjrílil a
D Hopkins Sc Co umaiiu i
Odvolajto aa aa Hbraka IUvIdk aad Eibaoga banku
via poaUny é' ka obilníky a BáTody (l2TBm
pti řtí#w t!#fc i l(tifk'ii
"! " r)ml lttit Imtnít
th'% #}K(Stif S V }i
Iprif U fM)t) aa íirfn' lil
Spí tapřfl 4ni )"!
i iaři přfíid fifť Iťf
étinWř# V tl(i d
J#fftfřl ## tkl ll$ ]} f A
Ktlihmi l tr Kf tri' lkt av
4}4m t )!'' njfirt iv ! J
řit iť-pía v fftfřf tftttti -# n A i
"V fř1V Zli" I
kn I f ]tt ihilrkl o mJ
tři(řfi r#ki tif rip riki
U ) tW li linn fa jj rtrif
pih-ít t pftlkm
vanu" llitfďkom littnf m# ř
io i dni 7 aiini ř lni fitťh
I ílopian I ?'# Vrkn k I J
imtrikt Tr ko lífVii'iWriMpMlk'i
v fóru řr l ím (l V') t tn
f)l ÍPhhn ii ktřrft iiri J 4 t n f h
íjřiv ři"(Hli4i-li a Jk 1 14
ILlnj tik Jíl i át'jaiři!ki n% } ívn
hi-nl (it4f4rrt t Kltnrku
toho pfvfifl u Ct#k' MI(j'nko
ř!ku f Atnerie KpM4val ro
Jfat mu Ifi4in jamu Udr řtyří
t( i nlku fi litu aii tV J
f"-řeri v MiUiiikt ( Vi Fř
Kofhi-I Juař Dolil v Hanu :
a inojn tniliť kt Jtn a i-Iího
plki tří a j-lťii v Milauk-
lh Kew Yorku přit4l Ja-m I
Iiťvlu r IHtx JikJi KtiMn
S Frahj lyl mjn apolmeatujf f(r
al v New Yorku no k fWhflm
nehláail s Prahy h)l V New
Yorku přede mnou jak ý mí ťVlifmký
a toho jiern teprvé po liřkolka
týdnech vypátral Iv vánmftm
toho roku přihyl Vojta Náprattk
a V J Červený tak jmne už hjlí
Styři í'eSi v New Yorku to jen
tři 1'rahy a jeden a Královťho
Hradce íekých Žida tam mohlo
tyt tenkrát 30 nebo 40 ty ale
jume a Čechy nepočítali Ani v
polovici roku 1N50 bylo ni ani
třicet tu jttme jeden druhého
v nedcli nivňlf vovali a při té
přflelitoHti jem ho zmínil že
kdyby jume mčh nikde mínto že
bychom ho mohli jednou týdně
nejít a Hpolecně e pobavit Čt
iinHKy vetiei onea o miMie: na
City llall IMace byl jeden bonti
nec majitelem byl llakuSan i
jeho manželka Leítka byli to
vzdělaní lidé Oii byl u vojska
obrBtem a jak jsem se dornakal
měl tam nějaké partiky nadělat
a muHcl vřít do zaječích Tam
jame ho každou Hobotu začínali
Hcházet V prvním poschodí byla
nín a piano pan Náprutek nám za
hrál a také ná učil zpívat Při
druhé uchází byl dán návrb aby
jurne tvořili nějaký Hpolek a týž
jednohlasně podporován a přikroči
lo e k volbě: předs Vád Pohl
místopředseda Čelinský pokladník
červený dozorce A Hubáček
Tajemníka si nepamatuji Na kus
papíru se přítomní zapsali bylo
náa 17 každý dal 25c celkem
♦ 425 a poplatky jsme ujednali
25 centu měsíčně Většina úd (i
bydlela v hořejší části města a
měli daleko do schůze takže bylo
zapotřebí nějaká místo v středu
města a to bylo obtížné neboť
mnoho platit jsme nemohli S
velkou bídou jsme dostali na rohu
Grand a Mulbery ulici malou síň
za ♦S měsíčně pro každou sobotu
tam jsme první naše knihy při
nesli a údy do nich zapsali Nyní
se jednalo jak se má ten spolek
pojmenovati tak jsem pravil že
doposavád jak jo mi známo není
žádný český spolek v Americe
neboť jsem Híkolik dopisu v
Praze a Wisconsinu četl a není
v žádném ani zmínky o nějakém
spolku pročež navrhuji bychom
byli První Íesko-Slovansltý Hpo
lek v Americe Nyní bylo jedná
no jaký účel mi mtti ten spolek
mimo zábav v Tak jsme si za účel
určili dobrou radu udílet naíin-
cftm přicháti-jfeím d Ameriky a
chránit je před vyděači a také
Mjtk' Mr4ikf Mltl I f I f
k'l alMUl tílio} by d i
fall ir4fff lk li ir M
iMUt fřk#f latfcfm tant
{ mi (tli Jk'íiakň 111
il'Jť íftimanť I p'
jahf M7 l4mař4 pit #kj to
ňipi: "Fřiní ťrk řl irňkt)
Npfi-k f AfíirírV af Jam
I I ! p HmIÍ''"I í m ít-4l#
byl i#n (nik tk(i Jf% ml
it i ai j 1(1 f jfn i jri j lni
tlť'!k'l iai-t# h% pri4ki
mrt4 l# V J r#rtff v Mil
aik# m4 r#řf m íij
♦ hatftl ff n lídifl ni bjřl
i4fii tl !! lil j
-fř f4lný htmt%f (řitt
lký ř)'ttiA#ff kďřjřn Jm
jdriti kifll jílfn f r" %
t dítky ď i l'ic jf ho
I4liifitt ktarý rlil n f4
vařlwivaí di!i Jm k4 o(i
rVnf 01 nta vtiatal r aby
mohl rttk4itt a v hoatirii tik
t aaký fnm f f aa a plttl
podpia#rit Jlrfri aby nemlil
bft J4lnf přrtáSfttit a dál nt
koliíl aa fiifiJa klllý bř4til {'řo
nljtkou fti Tak rftm hUolik
mlaíi G uplyn ilo a nakolik ú lí
přibylo Na4# pokladna ykio
vala na kil lbo údt ♦ t bt
Voatí tk jamu nannali la
ktl ly nový úd inual l t% pMJ
mutl do apolku ulolit luinín
návrh by byla podpora v pádu
niiriod II j In takž to byl
První rako-ÍSIovanaký Podporu
jící snolfk Podpora Jditáhla hned
vlc údu ť'tyřt i naieho spolku
byli jsme také u německého pod
porného spolku Totil červený
Kulčer Stirn a moje maličkost
přinesli 'jame stanovy a dle těch
vypracovali stanovy ro nás je
nom co se týkalo toho podporování
vynechali i také měl každý (T'echo
slovan volný vstup Spolek po
kračoval v nejleuíl svornosti až do
začátku roku 1854 a jak to oby
čejně bývá tak to bylo i zde:
vyskytne se vždy někdo kdo zase
je símě ducha nesvorného a pak je
oviem konec Nemaje žádného
zaměstnání odešel jsem je hledat
do UuíTalo vSak za nedlouho při
jeli za mnou další bratří od spolku
kteří mi sdělili že spolek se roz
padl a na každého připadlo #17
kteréž také poctivě obdržel Na
to odcestovali do Californie J
Sedlák J Urban Pr Korbel Sou
da a Cížek do St Louisů Václav
Pohl Jv Dont a J Liuk do Mil
waukee (červený Krajané do St
Louisů odcestovavší byli později
zakladateli spolku Č S P S č l
Poslední úd new-yorského spolku
kterýž tam zastal (Křikava) není
již také mezi živými"
Zkuste to nyní
Nvotiiln si Ui me atátl a J(tS i dM£ vím to
dobři' mAtc-ll kM natnanl aneb jakoukoliv
nnmnc krfnl praní m b plicul I)r Klng' Nrw
1) cverT prciil oncliotlnAm kakli a nBHtoftil
nim JeKt xarn'nn pooytnoiitl olovo anrl) ae po
nix vrati Trplr-i tihpkoi abl-divajl ho by tl
tím pravým lékem a John uCivAnim donhujl ry
chleno a aplnelio (tordraveiil knote Ubi v na
rkooiku na nli vywihn a pNavAdti- an aaml
Juk dobrou vřel Irm Lln v na akntilku adarma
uOiodmn A Co lékárníku vOinassa Vtlké
lahve aa aoc al 00 (3)
Kile je člověk
trpící Interní a ledvinovou nemocí aouebotl
nmnl jukf nikoliv rfixloin neb I rnkem rknío
ním iiliiilkoin atd M eben IhcIihi vvhnlcn
bytí? Moji "vfdoii" Je vyhojli vtilino co v li
neo K vytiiijetii Jcnt iiiavtiiin iriiiiiiíii'iii umo
leíenl jsou auliy aby o 7n boviily zdravé Zn
kuirié kuH oku guplitlim f 10 které luiij nlfllel
iicnilfi Ctuia pouze HKi
AKWI WllUMAIM
Two Rlv ra Wia
Pozor 3íčlničané
Zajisté že Jest každému Cechu nejmi-
leJSÍ pnmiUkoii spis pojednávající o Jtdio
rodném míslň v Cechách Pro krajany
z okresu mělnického niiime na skladó
krásnou památku a sice spist
"Královské vřnné město"
Mélník a okres mělnický
vkusně tiHlěiiit kniha o (KM stranárh 55
oliruzy a mapou okresu od Lud Boelraia
iiiiiiu in niHiinnu niwtiijr lín iuiiiiito
Knilia lato olmiilmln dlklniln iimili rn
lého okresu nuMnického dějepisem ttW
hoi a králkvmi tilinami Cech oil nel
nt nr i [cli zniitnýťh dob až do dnešní dohv
řády městskými a obecními všech olxia
mim v okresu mělnickém životopisy
Vhceli vynikajfclch osob att
Cena poituu t} 00 Adresiijto:
rOKUOK ZÁPADU Omaha Neb
Kiilolírlii' knih)
M ( na U 1 ftk#ri£ 4 !!( M
no I ii ' il knihy Ifřfl a'ií'l'fa t
tff f anl' !rtá #t (('!!
t f H f I Í1 " k rt ji ÍI
!♦(! Ut Silí t l 'f
l Mf IMflnl
IfUo fl:-!i'f4 aM
tUii m tuHnm t
' K t'ii a Mjk t " f itní k -tíc"
! # l it t f-'t ni f
II ) in nt a !řrfi'f ! ft '1
''Mf!4 Sri!--ifn Hfkl" V k
! M'1' a (i-r ' m tkli-H
nim # itt ft
Iťti " kr Ui- rri''i
riia !-' k'Ml'ritri kř'řm
k řfioftt !tk'Ot #1 oí kit II Vi
'?} jř if ífk'' ''' ríl
(ifíif t a k' ' f in f i ' "t
t ifrtti m lof iniin rl ' I í '
'!! k ! #!♦
Iřm liílínl t# ll řt#kfi tť
I Iwiio k l-lr nOl " (lf
ífjnt :§kfi !''
' t l i ' k ttUlH iali" I f - #
f l ii:'( "V
t li ř' iíl a ďi' r'iii i"
('knt tolit #Uloi i'ííkoi JV
' M iff kpiía n !n k4" il # "V
' !: br rU irií f'lrr Jí!)
((" aa h rri"t tktoil 1100
' V ři b e k H' l'l'" a l tlí "r
"!' ilnt řajk4 lahfnU
' 'ilii!n i ttiřítil kbíika" IV
' TahliU til tlrkaf v kalikem
14 ti" II m
"Sliťnupi- fofii(#n ll oř II 21
Mkolnl
řMrtirií' i Hroďjia Víc
hrnti ntauka 4V
Hni (lanka sv
Hirnní ď' kpia i -Irkevní V
KalHkv kalei hlairnia IWkr
Tleli U'Í rt ifulnl knlik pro Fran-
tiikíínj 1100
f tma tm A"A
ALBUM SVÉT VÝSTAVY
Každý kdo viděl světovou ko
lumbijskou výstavu dojista si přeje
mí ti nějakou i n( památku něja
kou na ní upomínku Každý kdo
ji neviděl dojista se rád pokochá
pohledem ua vyobrazení těch divu
I vykouzlených rukou umělou Pro
ito jsme opatřili pro naše předpla
j titcle pamětní spis American Jíe
'public který obsahuje hlavní
I výstavní budovy a rnimo to Atla
j celých Spojených Státu a mnohé
poučení kteréž v žádné jiné knize
j tak přehledně podáno není Mimu
to mužem nyní poskytnouti čte
jnářftm našim co prémii Album
výstavní a sice překrásná vyobra
Izení budov a výjevtt z výstavy
a sice :
Zdarma co prémii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké sešity rozměru 10jxl4
palcích obsahující 110 pře
krásných vyobrazení výjevu a pa
mětihodností výstavy chicagské
Za doplatek 20 centu
obdrží každý kdo prvé dva sešity
za prémii zvolil další 2 sešity ob
sahující též 110 vyobrazení a
tvořící s prvějšími úplný celek
Všechny 4 sešity zdarma
obsahující 220 celkem vyobrazení
zašleme tomu kdo nám získá jed-
' noho celoročního předplatitele
i
Doufáme přijít! touto prémií
vhod četným raším přátelSm kteří
si chtí zaopatřili krásnou a trvalou
upomínku na světovou výstavu
TADT Vyd PoL Zfp
Chcete koupit harmonium ?
Máme harmonium (varhany) Ster
ling které rriftíem prodali ca cenu
poloviční Jest to druh Pearl č 18
se dvěma řadami plsťal každá o 2}
oktávě Obyčejná cena je $7500
My mužem jedno obstarali některé
j mu z našich příznivci! za cenu polo
Iviční totiž ♦3750 Není to unad
nějaké harmonium a druhA ruky ný
i brž zcela nové přímo t továrny a
ovšem že zaručené Katalog ? němí
vyobrazeno a popsáno zašlem k pře
hlédnutí na požádání
(tdtb-tf) Vyd Pokrcku Zip