Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 01, 1894, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
r4f f ft
f4 I nu jbi l!rinM rWla ! I rMjmnil m M f
#{ t ř iPH'ít wl V ! lil i fMÍ ff r'l 1 tli'
♦ 4 #ifiUH i ďt M f mj #j I k ftl i4tk k"'! Jíl J#t V
1
U
Ma i4i t H'l'!'t' 1 1 h M I )! jlHřfIi l4f [ ffK4Mt řiti
tfiti Uft fUř ff"' ' '''""'♦ I "
J- 6j ' t iM I ' !'
tfjf M l-'líiíl tff i Af
V i I I i i4#nl tlil 4 t f #♦
krlt M !!!)" il'fi ř t 4 ti ř
§ dl ' l f 't I ll e t
ft if'-- I U#4 # it% jj fií
fn i f t Jl AjířsS
lill V "' rff
M D j řt ttt ') 4r fjf
Jm4 fř'vM Af
ftf f i Jif h j (#
Jaty" li b pf m4
N4I ktil f it tfr-
ki!l %f i í 'fi tytk
kf l t ?JM lni' Wl Mf
-- i ii
Ulil J l"lll fř rt4i"in
Mi l! 1 ll flÍ! jmi h
4'iif 4-i ihM4 f lin
hftf-l' I t # t i'A f 4 l# k' ft
kfjl tjí'ř !! '!"'il "l
(4 H#i'i iffi flřiifři i
!! Ml itm AA'Hitrn A ff I i!f„fřu ř ♦ ) I ri I řii j i '
fMl ř#l M (fftI I'-'14
I ro ( I if "tl l! l' j řo Awk
4mjt m ní-ítf k'I I " t 4 1 ř 1 1
f C t jr J lV' fuk!4 14 l4ifM i
k!i-I4ř ljtí rmf fii !
Iříi t ♦ i (f 4 N 4
! Iltofrl )! I ' l nlfl 4 -tll
)t k f f lik ! řtjfuí t I '
) ! #(4íi j(ři4 l'Hmrí
ítí li i lll"ř i i A ' j
lí li l mi Ms
ii4 #ři ultoI
fbti4 řt t' i T Wy ftt tt
trn( I titiri Iz-ui j 14 Ii
I ifn tílí lixljr li lk f-i
ril'H Mi étktr
řf tf!i i 'iiii iu irft y
lk řirchU I řiijniiftfkřn u'k i
liřl liiiíi fi " m-i' in"
Mi ! utioři-1 Mk!ik
jích in' fiA j 4!ro'i
t#4 U
V ( lni t#n f)I t
f ři'4 řj fiM' 'lUi 44 "A "i#
( i f4f t" A
iri-ikřř ♦ f I - řf ( t k( ti í 1 f
' lit i I l íc l# f4 třrhř
i Jit! Itjh llluftí #'('''t'í
'ltl Jíl tf I(f4ř I Ijl li Mfri
"jr! i ♦lu fiřii -1 #j ni ci
(fi frřn 4k !yli "!
K !lt
kft k mrt# In )rJ I h j 'ř
1n Pír tikiÍ4 koti4
l"lil fi 'ttli- i 1fM(Í likf lid
tUk Ir4tiy firinl Trunk k Ijl
iliii řiliiMi t ! m 1 4 1 n xir
rri'i i"til l I mj íiJii
kolika rantmi Ilrrf mi Ijticirí k
tftiú ttilm S t ir tornu A
fil ii revolver vj tiliďHiii lo
dvu tíťlíti Mimu ranřnjih bj
j í l ji-ln g v(trJnlkft mtřrn
Kun butrÁř CmfT
Hillvilli- MarjUiil irA fh
koa notní hU l IIuml#ují4ř Un
kI)l j ilo líJf HvimII ra-ll jim
nyní hhy íli ilo aintitoini ale
brali l liu')uii nuceni a hvi inni a
m
rMf l'hmt7 r-Mlhlf t(il Vir i M4m( I pHifi
řrťí fi r-f)( a t rl' Jf wl ri m(U
iiiinn fiíi Mimu iln li)ltjit
rfkflik i tfijl ích r mZ-ii -rfiřno
I ii r4v i DuIuO Minu !'
třvlu NM'n I! l fj-ř4a I lijdírh lfrf o)áry okuli
mřt£k llirr l ork t'n i! tilflki-ro ilhuholrvatli f-
ioHrern hylt iniř-rna a ani jvlínkH # ůlanoii mírou m ilřl
dortu k tu-íftutal utř NťtfatM frprn Ifi 4 i tni ol(ro}fno
toto Aob-fio bylo I-rilmi iI4 I Ji]if vylatnj ikíC mftí j-rý ik-
ry kt-réJ okolí ťm nrumí rnjc D f ln„la nt tUfe ilolara tabrfcni
íkok jil xtfiiobily koIa ítiu c- h ]h1(Ihj5 ít-rávy iloctiáíl i s
ním ménurtfk tfthto #ftobíi4 1 Virjřinia kteřížto mfuto Jliní o- mIi( „ „i :„: s&rn ovři
obn4íeťt bule níkolik tt tinfclo braním n íttu -M újlnjm I )(jjt! w yem Jornu k lným hrn
íiiiceiuin xacnruuiiio jiw cftríi Eanpcliav "armfclu' nvtmu
ZatjkAní f Oklahomř ohikIu Tak ne l'jJ vii-m li)('in
Z Toifi Creik Okla kteřížto ktřřl onloiicliají více lila lnimbu
mřuteřko jak ínittno juvmlřm h'U než hlas rotumu kteří ví řl více
každodenních tčmřř výtržností o I humbog&řam a jioclikbnlkftni než
- i iiutiutn w ivfii ui w j prví i -
Kkfch utraceno Iož4r vypuknul °!m P™ ™ ' J-M JkMPc oiUeun
v Knoxové nSjčovne koní na 1J a ™ I'™ a Do WaHhinKton iloMa ve ctvrtk
nici ni niajťiu ífmciiM „ riv ie Jozo
i i __i -liri_ -x — o -i
aitj lenie není noiuro uaimui hu- „ t
J Tuteno jaiiontiký vylnueo ve ah-
né rozejtli aby dílo Knounty 7" "
lrlf rnV!1a!-li na mí- J"° V" J™" '"
uteeh dosud nťHlřeženyeh provft- j"-1
jtjj I HJÍOHOjenOSll Iiatl zjiiinuurm ja)in
Ziláítoí úkaz vyjednávaní rneii Jaon8kem a nou
V CoíTeyviile Kati udal e ve "tatím ohledné práv cizeřetncft v
Btředu o 1 hodinň ranní výbuch Japonsku Hdil Dle smlouvy té
přírodního plynu jímž vefikeré hejKidléhají nynS cizoacrnci v Japon-
obyvatelHtvo nemalou měrou pode- „u ikonám japonským nýbrž pou
Seno bylo rftda kolem minia ze říditi ne munl v HoublaHe hk
r- V - "I:: r:_ V Wež výbuch udal byla do tnaěLrniouvami „ „odlítají lediné oudu
y L :J_ U& dálky nzryta a mtty npobeny nalllft
Ohromné balvany byly výbuchem
do mařné dálky odbořeny na Ste
stí ale žádné neřtřitl neHpĎHobeno
Mjezil turneru
V Denver odbýván v úterý a ve
utředu Šestnáctý Bjerd iievero ameri
ckého turnbundu xa úóantenHtví
více jak 400 delegátu ze všech kon
žin Sountútí Na sjezdu tomto
usneseno by příští sjezd odbýván
brň
Omdii ý pužr
Ve středu navštíven byl aii
inton nejvitšfm snad požárem ja
kýž mčsto ono dosud bylo viiUlo a I
za více jak 35000" majetku padlo
ta
p5ji
2 ul o 2 hodině ranní a plameny
podporovány jsouce prudkým vé
třem rozšířily se záhy vzdor nad
lidskému namáhání celého odboru
požárního na sousední stáje společ
nosti Adama Expresu Company a
odtud pak jesté dále na osm dvou
patrových domu cihelných jakož
na celou řadu dřevených domku
obydelníoh V stájích Knotových
nalézalo se 205 koní a z těch jeli
kož požár objeven byl teprvé když
již celý dolejíek v plameni-ch se
A?t I i I 4 J 4! ii k- '"' 4 1 ' ' ' " {
f !iln i'ii( Ui1"!" i - ' H4y
i L'54 1 l fM-- í ♦! ►# w
" I d llali i I Li -i i
- i i 1 1 k i a í I t I I -
i -1 i 'I 1 I it
lili l fc '! t I "f f
ni l it #i' '
I ! 4--- - ji ti-'- l : Vl - r ►
jim ► ♦-i - 4 '' ' t (
18- mínit #lW ' #
!'- t 4 '-f- -!' I' ' tl' KI ! $ t Mřf
4
menech Ze stájí druhých podařilo
se všechny koně zachrániti Zří
tivší se zdí bylo osm basicn zasaže
no a tři t nich okamžité usmrceni
ostatních pak pít téžce poranéno a
popáleno Skoda přesahuje čtvrt
milionu dolaru
JHIutII Jako beránek
Charles Wilford Mowbray v6d
ce anarchistů anglických kterýž as
před dvěma týdny do Soustátí při
f 4
vfi?ÍK
1
'H roktt
Knut A Hlrl
i Ifiiintiton Mu
plul io Hiíifiťii ii
jt nmn dj-i io
uonm Htwij Hl4-
lil nl lovi-istulff-
Bů v AIhhcí tt r
ví : "llyl ímmii
nejvýš iicrvoKiilin
attilll Jwm v oko
lí unit -o iirutlkou
tMllft NťlHOllI
liliixni kkH mim
lill iit-t liMnku
Kiillfltň ]Hflll 11
V tri:míolr#ri! iU4mp th!l t troJ "j-OKKoK 7 kVKW" ll: 4 rmj
Ja m„uttn f o iiílfikUiliiíi fu?iiiBl Yeawulk Mik maV tlila a nť gwiUiI ojrr
sVIlřK t-l!4 ř4l ilíiu
Jlrl himnl rutijM li't lro
)' rnl'n J'-l trca I
i hifl i'r tlulkn tok i' pU
t h t-ik' in Wi-H Jxliin it
ínii
Volrfri iU jfl ukau
jeriilftiil rtfxniil ir" kť
li na (iruil xh!d inul k
di-riiň tt"'rtiltl olxlirulHMl
na jeho Ji tlti"lnrlior kl r4
ru{ujo tfttillTol
ČUTNEK Jt nJnovíjiio a im-JJ
tiotluAáíbo n řictif tuk irn niaimni
kv t (1vk m clo fiuiikn jM
o a potilim raUhnutlm kt o-a ij
jftflutii-k iiivkiuii
Bt"ol opntří-n Icwt nmonvarf hloa tnk l Imt lakékull FvlíStiit tKisornmni mto Wjr I
pravftlo mlz-U urc-ti Jint optř-n Vt samiinníin tilj4k nu r lénko to do tíhť
ll a tilP ráma t iimiilc)ii8 rirlji tiuubm pobybuv inlin tliitalltt VQbac v kuxdeia obkJ
jt rt llíftil n(rt cotn]tlkoiialeJiI
Tjri'j riiío u prodítíuio k"iniik!ltf k vfbtl
iaty n iiaiim (idlitraUilům (ijirin I Hoveni
l"rilo n'('d4i4nio cnn j!nna tťř tikovou T
kur i Jtt yt řliniii( předplatné ita I'krolc
Zí Ju mKiiIIiovmh Amerd kou % tialilzlma uroj
1'OKItoK 'ÁVAinr' ca IáWtlq!lrt ceny ▼
lili bl jak fef tio ji{ fcilpltiió na tilvnii!k l'(
kmk Zápailu KnlboTiioa Aim rli kuti Kohnioto
Stroj l'krok Západu í 3 Itipllky po kaídá straní a 1 dlonhfm nproiitf d ti-
Ti lili ftroj í 4 3 Supliky po UMá utrmiS a 1 dlouhm uprtuttrcd Jk TldúU na rfia fl
Utni "liniím tyoliruřťiil
Teiití!nJ í 8 It diilra tupllk m na kulili tini a Ji dnlin iipnmtřid
Vřerlinr tylo iro] Jimhi ttílu oiictiiiy a tóhol dukonaltiho íOivcm Iiozilll r &m ft
Hiur H )-illií ]i n po-t řuplíkti
Kutili tirni frjkfJt iCíiiulu" opatřm jut tttkym i anylukym mívwltm KicAditil ( nfai
Kidý IMiio Htrojft mi v4' bny polMiné prUiroJp Jiiko olmlxjiky poiliky alřri
utp ilee iiťidikoiialelílio druhu ocelové trvanlivé a aniiinotilto pracující
JINÉ STROJE
Junku něktufi uduiniHa ditujl k v41l lád pfettnont Ii iit]Sím atrojftm Jaká Jínil Cnaoplny poi
tuji siiei2'iii! imi I třra ryhoTStl a utliixlme Tfboro
jel aby tu zásady své krajanům M roku 1BI6 v Louisville Ky a IÁritX )r Mjl(1( Nbw u„Brl Cu°l"m "rahvě
i i i 'i r rkvailv rnkii 1 Hfl7 v Kiint Tmiirf V Nrfln a nyoUn iWiui iii-Jli-plmu ílravtM
svým hlásal mluvil poprvé v New av0lly rou lfu' v oaini o" TyionyJou na pmH o vc-h ikimika
Yorku v pondělí a to tak mírně 2c P"'MnejMim niesie zaseaau r
bv vněm nikdo zuřivého anarchistu takó Pro PříStI dvacoky výkonný Llil)V Hh'M
hledali nemohl Mowbray mezi j výbor V přijatých resoltfcích fyr
ným pravil: "Věřím ve ivoWa "OYUJe "e '""'""" Y wr
lovsa kdvbv ústava snolková řád Renému obrnezeni přistěhovale
ně plněna byla ta nebylo by třeba ctva Proti svádění náUženství do
anarí-hismu Úěelem anarchie ne Sko1 veřejných pro vyvlaHněoí
nívvvolat tv neihorší vášně řlově- (iri' tIej{rfft a telefonii a dolil
ka nýbrž povzbudit jej pouze k vlá1fa polkovou a vysloveny sym-
plnění svých povinností Kapitál pamie se stavem aeiuicnyra
jest výsledkem práce a jest neubyt- Odmítnul
ným Je" kapitalisté by měli býti Soudce Lyrnan Trumbull kterýž
odstranění" V další řeěi dokaso-jjak minule jsme oznámili presiden
val že organisace dělnické pomalu tem Clevelandem za jednoho Dttnu
Mtlacovány jsou v řady anarchistu smírčího oudu kterýž příčiny po
riili Hnv'lánr od lira
Elkhart Ind fl lálinv
l vyplaiM-nych Nrolma
Kráint dva litograf ováné obra
sy předitavujici teshé velikány
Husa a ZiShi hodící se pro spol
lové a veřejné místnosti jakož i
Pro rodiny máme nyni na skladi
Prodáváme je oba po $100 aneb
sa prémii k Pokroku Západu za
nebof dělnici vo pozbývá ji 2 víry v slední slávky železniční vyšetřova- Joplatek joctů
nynější sytUm vládní a seznávati ti měl jmenován byl odmítnuli Vyd Pokroku Západu
:zdokonalený stroj Singerův
rpnth-ny rornřl pumoiiraovarl Ji lilnti 1 iiKíínn fm nTljiki'Ui a tilokoimk-uýml přistrojí
tlnl "l'oknik ínulu" tu ninllolll lil 1 Ti-Itul lovili CCIirS I
Čís 3f h 3 supliky $10 Cis 4 s 5 fiupl $17 Čís 5 s 0 Supi $lí
V U' cnft Kuhrnuto In otSi m Ul Jit pHdplntni na 1'okrok Zipdu a Enlborna Ann-rlrki I
K límto lMjbm feké tíiTmly iirmámii
NEPRODÁVÁME ŠICÍ STROJE
k vMI i1rlki a ni Ti ii rni' r nti h oIk IiimI IiJ nim pouro a Jediná Jdu Ji-t to ftyrtiom porkyli
pfilriili it niiíím mliiÉraii lům hubili dokntiiillio llrllm vtMja ta ronil tovární Kdo TÍ ta oby&tji
dubr 'rtij ctiijl ItSai %'A mih: bll niiiliivřfiv #o byrbum tuy innbll nta upatMtl pri Uk dolj?
tmj r méně m l puluvlcl U erny V tom ví tk m jnu tidni UJnoKtl a di o to vř vymf nit ť
'pdnoduK BiroJ kle Jvdiikti-t prodiii ka Nr- si xa tmluvi neblVí-M na p!4tky nn-ťijl
vwliI v líivirn !: iifl Wdnlarft Vlak uob Cnoft vydr2nju ciílnlho iliml- ' ktcrjt4
vjílřlutl JO duliirft ni b It na knMém priHUnéio alrojl} rhrc-11 ala nf jki prodat tnuM ydríi
poduuiiil Ji dnnli lf ktiK Jon řidl kdyl odbydon Jeden rtroj r tdvn a mnul na íhétn vydř
Íl9 Tento dvojí TdíIfk my Uniím diiřrtelfiiii ní' tflnia a Jnn( prfwtřudnlky Biezl nltiil a u
Urnou a porkyluilre troj gn fnu tnvirnl ba jM'lku nifiXtui člultl tak cna nmiilt nrl poli
vlfhl Z liho wrai kutdj i nrjroa to lidné' řiry la n#Jna to nnd ntruja Iputnfjll a J'ltir"l
JEN Ui lnrjll nliri mCiJa pf tídf It l Judu fintmju tuk dokonalé a dobré Jak ls Ju iliitovl
ale levnřjíl lu l a puluvlřnl rnn pou Jen proto In první ruky a i-im tovirni
Kdo if římil o tom b"Vl b níjukia pK by liaimt Mio upoorEujotu ba Tfa Ovi t!f
tnruři ni 1
Kfidukturtiib ito llxta ponl!áim Jdrn M atrojd "Pokrok Zipla'1 vo tvé dmnicnimtl a J
dřivá niti atroja I)o8iUc a Slngrr tuuii s vlattniho poaniul a rkui-novtl ttroj "ťokrok li
do" MjdokonaJoit AirvinjU itda&dala — —
ToKroH Západu Omnha Neb i