Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 01, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li
POKROK
o
OČNÍK XXIII- ČÍStO ID
OMAHA NEBRASKA Vt SfrUDO I SRPNA 1804
NnWm lliihilkíím !
po A t dtt tfh a wm( VtkVJtin h f?jtbof lrtv
f# tf rí ři% KI l#l#ii ff if 9 i-Uií-rmJ f
jff li#f nivMdi (4 )m ' l' Mm 4!dnl mmWiM itU f by st 4!fi4
t pM přfUd( M Mtó M4i kfřý f Jf4il jk milot MkI 'itfti bjli 14 n(
Míl fňhř dUfnfM laJ tf t M lrmři! l4t(J I Mt!Hiiy J jUf MI f
HouthO-
ívo Btook CommÍH ilon Co
bili
7Á1DA TI
J ~ — J
11 A x iv n X Ll 11
—
't M1 Uf 11 „uV I
f" r4f bifl rUf ilťih
ioI fi řiMl Ní4ím nm I
i ailik ! íh Mpft M
tlti řnlm
i'
HOV? ZPRÁVY OOMACi
i
! jfř Um')krafirk4 bř'tk4 iliolř
iftt4 tfUin cnlrnovnA
-t k M"U i Uk J-iln ř4- !
i 'lll nbl ň'mot i4 ink
ítřrlfiý řUn ku iv(r4n(t
♦'nťt iť'itlýt4no J4'lri4 Ifl4hf
V 4(rý říjU f -IIohf ly
i oírhni ktrrkové JUiíim df
]in( ilall kt"M ruUni
Jar ti atri4rtým Kfrinnn rvn(m
vitnorn I#jrli inot J ulalťjr
'wti Ui ikoi-k Tl fMJU
I feitloh ktroa otvriuj r4o
' I xiifmkQm třm olnlkQrn klM
! vlili n nrroimřh nýc h o
')Cnk4:lit o nit-hl fiotiiéji ijiítřnu
5' mřli n4Ilti k úlilftin Ielini5
'Ira Tél jřita pře-Hohi 1 n
vloxt OK-vlnfkft in4 vlál lirchit
~L 7l't tli „l(i
jfviumj J ""Ninivi
i AI
imo to jejSté nřkolik Jiných míní
fttel itýoh předloh přijato — Ve
Iředa jedn4no tijlo o tpr4vt kon
-Vrenčofbo výboru pro nipoi5t?t 4
(inod4rný výkonný % noudoí po
MU debttfi tpr4vs přijata
j V drahé polovici týdne nkoro
v enřroovné ponlancft nevyříie
an chybřl potřel ný k utavtr&ní
ííet pontancÁ a pouse nřkteró
patmé předlohy proti nimi ne
$ Jty n4mitky proily
- V nen&tu byli v pondílí a v úle-
dny bouřlivými Pokračováno
ti2 v debatě o správě konferenční
!-mie V DondčK učinil tororu-
pany útok na preHitmita senátor
jrman Odmítal ostře iiiHinuaco
' iesidenta ie by demokraté v no
1 -u byli nevírni íásadám demo
latokým a dokazoval ie tměny v
t i'ní předlose v senátu uěiněné
fily o s vědomím preaidenta sa
' ho že členové komíne celní itáli
" íítavičném spojení ho sekretářem
i !rlij'tem a presidentem samým a
' mIíIí se a nimi o ka!dé změně
lve než jí navrhli a kdyi konec-
1
1 celní předloha sestavena že vy
V' izel president k tomu aby jí sena-
i přijali Káral jej ostře pro je-1
í zrádné vflčí senátu jednání a na
vědčenl avých slov nechal mlu
1 V m i t - I _ I t
fjí senátory Vesta Jonese a Har-
fe víecbny tři členy komise cel-
kteří slova jeho potvrdili
úterý přispěchal Clevelandovi k
Jmoci a k ochraně odvěký nepří
11 jeho senátor 1 1 i 11 V řeči dvě
fidiny trvající bájil Clevelandttv
it jeho právo týž zaslali i náhle
'jjř jež obsahuje Vytýkal (íorma
r#i a ostatním senátorům nedft-
S ednost že prý viní presidenta ze
f ranictví a nadržování sněmovně
lalancft a její předloze kdežto
Vai doznávali že se ucházeli o
'Jporu presidenta pro předlohu
i jak v senátu jí upravili Při
znával nepřátele Clevelanda v
nátu ka spiklcncfim kteří Césara
ttvraždili a sice (Jormana přirov- sou — V přijaté platformě pouka-
Íával k hubenému a vyčouhlérau j toje se k tomu že strana republi
assiusovi Jonese k Krutovi Ve-jánská vždy závazkům a slibfim
f i ka Cascovi Voorheexe k
oiosovi a Ilarrise k Cind
Tre
Cinderovi
onečně navrhoval Hill aby aeuát(
(hViřl lilii Mtlf III I'ř'i
u „ k f ( fitmhof !
' ' i
rn mrur — m m trn i ya r
l ♦'řfřjr !
IVul lfMr navrhl v
mvnl f 4(r) fi'iM (irtift"
IJti řn4 rli r t rnkr rtn44ti
Jř-xnit řn4 ťfl hllrřin o x#lotÍri
ti )tt lolřy t t'%
lí m4 rkrt4r 4í h jr i4
nirif holi v-Jfnft ii4m'řnlkft J#n
filťni rartohotí nt t n v r f I
m4ri( 1 irm4') otb jiných tiitlti
čtvrtek v ii4tti Ii4jil in
Híll rti'!nu j ln lit v krk
koiiřtiié fii4t Mm r olk4iti
ttfeiltobn movu konfrreiící tfS
iiifliriikcf N4rh rii4l uiou
il cxi cl ns cukr Mimovaný rw-
lUpnblIkámi r IIIIboU
odbývali t4tnl ivou konvenci ve
atfodu vi Srírintrtlwld a mvrlli n4
lcloní řeknce pro úřaly utátnf :
A% titnlho Doklailnlka Uenrv
Wolf ca ikoldoxorce M Inglish a
ta řiditele státní university Alei
M'lA-an S A Ilullard a panIJ
M Howerovoo — Konvence vy
tnamenávala ae nadíeností dělená
tft i ní! na vítězství atrany při vol
báoh podzimních aouditi mol no
Předsedou konvence tvolcn J II
Mann t Ckicaga kterýž v zahajo
vací řeči poukazoval k tomu že ny
nějsí bídné poměry atranou demo
kratickou aposobnny byly a že pou
ze dostáním ae republikána k vládě
tměna k lepšímu očekávali možno
V přijaté platformě poukazuje se
na stanovisko atrany republikánské
k otázce celní a jelikož patrným
jeat že jedině zachováním ochran
ného cla blahobytu národního do
moci ae mažeme vyzývá se každý
kdož zlcpSení poměrft si přeje aby
při volbách podzimních pro stranu
republikánskou hlasu svého ode
vzdal Dále ždá se svobodné hla
sování a spravedlivé čítání ode
vzdaných hlasu vyslovuje se ve
prospěch liberálních pensí admini
"trace Clevelandova odsazuje se
Pr° nevlaaleneoké počínání v otáz-
ce nawaiské a guvernér Altgeld
I ďA
odauzuje ae pro anarchistické své
počínání — Za senátora spolkové
ho jehožto zvolení zákonodárstvo
kdyby republikáni větvinu dosta
li zavázáno by bylo nenavržen
nikdo
Rrpubllkáné lowStí
odbývali státní svou konvenci ve
středu v Dea Moines a navrhli ná
sledovní čekance: Za atátcího ta
jemníka Wm Sí Farland za audi-
tóra C G McCarthy ta pokladní-
ka John Ilerriot ta návladního
T M Itemly za členy nejvySSího
aoudu C T (Jranger a II K Dee
mer za klerka nejvyišího soudu
tvhria Jones z zápisníka nejvyssí
ho souda 15 I Sallinger a za že
lezničního komisaře (J L David-
svým dostála a že vždy ku zvýšení
blahobytu pracuje kdežto o straně
demokratické pravý opak ae říci
fplbffili ftáfňl tmi k "ftfi
lřli f Mil ik i 4 'lfn m
řl#l řkft1 pt1 lirtj lřf
ti'fií V } ij4 f lfrr4 ht
Ují m i4 l plnřdm 4řnl
jťi#s 4 lř y n#j(f tf-A
$%iittn% t !finn lm'ikri'i
k'n kUrII t nt ii(iki ifii?i
nti)lll ktl Nfici pitrnfrn
im kt iktfíi iUli d4rili by a
hj l ítnj l i li4ř n a díUii Jl
řny j" iny ti#(c# hritmit
fiirlťr (WlftirtM J'n trf Hm
Im jclifií ff hřn (dni
ktr41 jli i fljhUrjÍ(h tkn
% pUtíormy r publikik t-M
bUhibyt v imi nlřlHi wl
Mtrim r pubtik4nká jt pHt-tm
(Ulnittva I k'i'4ln rhr jcliť)
li Irahťhí iiťvli riKmftld
i:cp(iMik4t4 byli a joi proti k!
dému totroťování pr4r t Jj h
vlády vidy pracovánu ku pviiSc
ní jho v kal Um (hUdu a mi la
byla vyíSI nl kdykoliv přx tím
Mtrtna rptihiikánká utn4vápr4vo
dilnictva k ortniiaoi ktrál by k
tomu vedla aby ddníctvo třťhle
vfhod co kapitál polfvato a učiní
víe molné aby Uho prostředky zá
konitýmt dosalcno bylo Dále pro
blaíuje se strana pro úplnou nábo
ženskou svobodu pro úplné oddřU
ní církve od stUu proti zavádění
náboženství do skol veřejných a
vribeo pro tu nejúplněji! svobodu
myšlénky slova i čiuu — II
Upham i Wood Co byl navržen
ta guvernéra a Kmil baetisch i
Manitowoo ta náměstka
Demokrata v !Kurth Dakoli
odbývali státní svou konvenci v
pátek v (trand Forks V přijaté
platformě schvaluje se platforma
národní a administrace Clevclando
va požaduje se zavedení takové
měny kteráž by dolar zlatý i stří
brný na stejný stupeň stavila a zá
roveň požaduje se co nejrychleji!
přijetí celní předlohy Wilsonovy
Ku konci zasedání přijat 123 proti
04 hlasům návrh na navržení spo
lečných čekanefl se stranou populi
atickou ač táž každé spojení v kon
venci dříve již odbývané odmítla
Kroniku ulaloMti
SeclisJI 1'ullmana na holičkách
Z Chicaga oznámeno v pondělí
že ayndykát kapitalistfi kteří no
vou společnost na hotovení paláco
vých spacích vozu zaloziti chtf vy
jednává se stávkujícími dělníky t
dílen Pullmanových a sice že účel
vyjednávání onoho jest ten aby
viichai dělníci z dílen oněch hro
madně do práce této nové společno
sti vstoupili tak aby Pulímau na
holičkách nechán byl Za touto
společností stojí prý chvalně známí
kapitalistó chicagští a východní a
vyjednávání povede prý k žádoucí
mu výsledku
Dílo bttlákfi
Z Meeker Colo oznámeno v pá
tek že několik maskovaných bídá-
kó přepadlo a svázalo gen S All
aebrooka a Šerifa kterýž ku hlídání
stáda ovcí zjednán jím byl načež
250 kusu ovcí usmrceno jimi bylo
Na to odebrali ae bfdáci na ranči
Smithovu a Trimmerovu a na kaž
dé i nich postříleli pT 100 ovcích
ušlechtilého plemene Zároveň dá
no majitelflm na srozuměncu aby
do pěti dnu okolí tamní opustili
jinak že prý a nimi podobně jako
ovcemi naloženo bude
i tnK t li r-i i' "
I4lii tttwtf b r
$ -
ph4 m
V Míl M' tf i v bi' 1 1 1
( I c kii -m ('lk!i ý rm jMfenf
Mitll j řřf-i biti % tlttíj výk
hthi i#ri iH tu l!cfii'
hiínf H kK jik h4m' #ibl
l'#4í bjrli jřo r4Irťt ''!
tthnl přt'ipcnlm ( řilli 1 4k
m jim! i%i'Afii jff jkkdiv
přk41ky dpř l lci(( kt4i
d""tli Vríkcr j-lfi4
ní v připn i tomto ! J-4řií J-t
„I - ií !:
i"i (!' ('-in i i m i'u iri'
(lialWi lul (tlili lil líli iil l
kfrb práv vlétni orMiv dřlr! I ' ]'"'U1 ! H
iU míjf a jk diUko Muv'l' V r V r j'V'krn3'"1'
ilříniřtí v jdr 4n svm jiti ml i k h "ř"X iy
aby do styau s úř-tdy
phili Obhajoba vedena ji t a to
ho Unovik In oi! pdkový
Jádného práva ncml zákaz podob
ný vydávati a noupo]petwifit( Uhni
za neválnost siudii povalovat! a
dokáiati rnínf že vydání zákazu
toho bylo uchvácením moci klrál
ani zákonem ani úmtavou soudu dá
vá není Zároveň jest obhajoba
odhodlána v pádu rozsudku ne
příznivého případ ten až k nejvyiíl
soudní moci v zemi před visti a
bude 1Í i tam proti ní rozhodnuto
tu veškeré orijanisované délnictvo
učili patřičné kroky aby zákon
len přiměřeně změněn byl Ne
bude totiž do kongresu podporovali
nikoho kdož neslíbí že oobmeze
ní moci soudfi spolkových v tomto
směru pracovati nebude V pondě
lí podána obhajobou odpověď na
obžalobu a po doznání fakt že sku
tečně rozkazy aby zřízenci želez
niční práci zastavili i po vydání
zákazu dotyčného Debsem a vý
konným výborem dále vydávány
byly rozebírá o obšírně že tím
zákaz nijak přestoupen nebyl an se
strany jich žádné násilnosti nepá
chány aniž jaké překážky kladeny
nýbrž pouze že úřadníci ti práva
svého stanovami unie jim daného
používali a dělnictvu radili jak
počínali by si mělo aby započatý
boj s úspěchem vybojovalo — a tím
prý nikterak přec zákaz dotyčný
přestoupen nebyl — V úterý odpo
vídal na obhajobu tuto spolkový
návladní Milchrist a hlavním důvo
dem jeho bylo poukazování na
proli-trustovni zákon z roku 1800
dle něhož každý kdož by účastní
kem jakéhokoliv spiknutí proti ob
chodu mezistátnímu byl obvodním
soudem spolkovým stihán býti má-
V zasedání středečním spflsobil zá
stupce obhajoby W V Erwin ne
malou sensaci prohlášením že
mluvi li rávladní spolkový o spik
nutí obvinění ono vlastně spadá na
společnosti železniční kteréž ao
spikly aby Pull manovi v boji proti
stávkujícím dělníkAm pomohly
Není nejmensí pochybnosti pravil
že spiknutí takové stávalo a proti
tomu neučiněno se strany úřad (i
spolkových ani jediného kroku
Otázkou tu prý jest zda lid jeiít tu
ještě svrchovaným pánem či zda
veškerou moo vložil v ruce lidí
korruptních neb zástupefl jež mí
sto bdění spí Po řeči této pro
hlásil soudco (trosseup Že dalšího
spoluzasedání v případu tom ie
vzdává an otázka ta před něho
jeslí v jiném případě předvedeni
ři#j-i? Mití ji i t -1 ivt1 v lit
r 4 ibbt#k kii r nJÍlí
Sottth OiihIm Miř Mork t u
írtir II? Hrhftjfc líld ři ltmh trh
b l % jl)k-l i4rovn i i4vU lní
Mb i tm přhS4il h h1u Íht
( rptirn ) ffj - roiKodntil #m l
( by přl)ínl d V i4M (i ll l#n'
bylu Z4řiA n(lnt i4mk
4c h bl i!n to ýfb a 110000 ti
kl f4l lk t Un%
N i í iki nřlicti it
i niiif' b kfiícřřn )♦( jíl polnjf
lřti'iU oitk j t4 i hira'
U Hd ti o f4lrt t i i% íkj Jl
WIhii jky o (Nví )i majtkt
htly tu pojdou nároky ty do míli
no Jediná ilr4lu Píttsburg
CWh ínnali A Siini Imin polvluje
roáhraďt v obnosu ioími a to ta
7" kar jol úphiě zničeny a ta 42
jež poškozeny byly Dráha Pitť
sburg Port NVay ne ! i hieago po
dala si již ttké svňj účet a to na
HlM4 za li kár zničených a ta
4 poškozených Největíl účet
očekáván jext od dráh Baltimore t
Ohio a Pan handle
Vel kí požáry
Téměř cela obchodní část mě
slečka IJrooklyn Iowa byla v so
botu požárem zničena Celkem
padlo plamenám lfi obchodních bu
dov za oběť v což zahrnuta jest i
pošta banka a tiskárna místního
listu Skoda obnáší s 150000 a
jest sotva z polovice pojištěním
kryta — Téhož dne zničeno téměř
úplně požárem městejko Bonapar
te la a nebýti hasičské pomoci t
Keokuk snad by ani památka po
něm nezbyla Mezi shořevšími
budovami jest Opera House banka
a veškery obchody
Belle Plame la navštíveno v
sobotu odpoledne též zhoubným po
žárem jímž za víco jak čtvrt mi
lionu škody spĎsobeno a i čehož
sotva polovice pojištěním kryta
jest Mezi pohořelými nalézá se i
krajan P K Záleský se škodou
125000 a J J Losnat (Mosnai?) se
škodou 18000
Dílo bhláka
Z Parkersburgu W Va ozná
meno v sobotu bídáctví jež hned
tak rovného sobě nemá Jistý Va
lentine bydlící ve východní části
okr su Calhoun udržoval známost
ač sám ženatým a otcem rodiny
byl s vdovou Traderovou a jelikož
utéci s ní chtěl rozhodnul se čtyř
letého děcka téže se zbaviti a to
apftiobcm přímo ďábelským Uvá
zal totiž děcko ku stromu a nanosiv
kol kolem křoví toto zapálil načež
ujel Křikem děcka přivolaní sou
sedé nlpmeny udusili děcko bylo
již ale tak těžce popáleno žo ta
krátku ducha vypustilo Uprchlíci
jsou pronásledováni a běda jim
budou-li dopadeni
Sesazeni
Vyšetřování senátní komise v
New Yorku začíná přinášetl již
ovoce Tak propuštěni ve čtvrtek
ze služby kapitán Doherty a ward
ní tajní Melian a Iíock jímž doká
záno bylo žo úplatky od majitelů
nevěstncfl heren a hostincň přijí
mali a za ně "ochranu" policie jim
zabezpečovali
-
i
i' ~
t
'
4