Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 11, 1894, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I i
1
: -
POKROK
jk dMaaaWaiBBWMfaaaaw MMVVHW VhmMV
MBU
r-
I 411
taatr at Ti of orrrrt 4f Ottawa MsnasKa §rnttt ri tu
ÍNÍK XXIII- ČÍSLO 13
OMAHA NEORASKA VE SíffEDU II ČtRVCNCC f
řrt rtr m
JOSLO l( BOJI
I
MVÉ SFfÁŽKr STÁVKÁM S
VOJSKEM V CHICAGU NA
DENNÍM fOMOKU
eiet osob usmrceno a osma
ítiHcet DorinéAO
LcÁgo V STAVU OBLEŽENÍ
Situace na různých místech
[ M4k il ftfhcft tf$htthht !
jil j H id s ř"Hi#ft h pdřo!
l(fi mimiU J#ffii pfinedi'
4 a r"t dále luk J kut"řri
J'" I emlou smírnou vy-1
V flifil jil fti l)Jti tlMIlftl Jf
ninoníhllliiíftv ktrrél v
('filk'i ou vbfttnl ilřti tnu(
Jak Jm Jil oiniiiiili doilo v
ťftilMl v lilue llmlf lllitioin k
úli no nk4tlo lo tnar4l Ppolko
j 200 jř (ruiími i íi-riř (m
-í I t v ♦ in vfici ďivkiřftm l)ia ' (lralícli fkl4Unfm a nkl414n(m
kým úplnř l) trin nýrni Jou'ilx)ll tam{-trunl Jrlikol ohavy
íroto vyl4no k Jelfi4iil }oř4'lka i
Aitl MiťriJaii vojko upolkové '
Yce laujato v lluo Inlari'1 mUto 150
í íSfoh a jvijno v (irand
í LvMinu iito i£ifcli v Stock yardu
H'0 přileb 60 jeadeft a jcilno dílo'
1 té di I
jv v noatn ivincago 15' paních a
ílnodžlo Zároveň poslal guver- chladnontí velících dĎstojnlkft jedl
Irem d Iiluu Iatand druhý pluk Jco dřkovati leku krvcprolitl tedo
4rodní uardr — - V Oalifornii ílo Tak v Sioux City uvít4na
)f4vk4ři torganÍMov4ni byli poíát-jhyla
Ym týdne tak dftkladnř 2e ant
i Mnkó kolo na celrm nymému '
chÝiern íac'ltí 1'Douti ho ticmo-JutAvkáři velícímu poručíkovi hlava
jřw' V Lo Angeleii a Sacramento(kunem ielota roibita Z4rovň c
X t4jem Rt&vkařa oouHtřeďoval a rána zapálen íelerničnl mont přen
VÍko2 moo inariála nolkového řeku Floyd čímž doprava po dráte
dontatečnou býti He ukázala po- Sioux City & Omaha úplné tanta
í liáno "polkovým Houdem k udr- vena Jelikož milice ukázala ne
'' pořádku vojsko a zároveň
J volána do zbraoé i milice státní
'Ihož dno přibylo vojnko -polkové
Trinidad Colo kamí k ochra-:toho
tT majetku železničního přítomni i odepřely téhož dne dva pluky mi
£d správou soudu upolkového lice ponluSnotit a to riánledkem
Vijícího vysláno bylo Z Itatan [rozkazu že do lidu ntMleti neumí
M doSla odboru válečnému též Milice Dovolána bvla totiž k vvkli-
~J- ~ JI_ 1 '
I Mi - 'i-i : t í
Ir f a uratiy vuui riuvunium inuu
lahláidl předseda unie železnič'
Hie uezmocnymi — v uvery
leh zřízenců I)eb kterýž celou
vvku řídí že do soboty mohla by
flvka ukončena býti a sice na
Into základě: Mezi společnontí
Í Allmanovou a zamČHtnanci jejími
f cíleno býti musí dohodnutí dél
lei jdou volui podrobiti se soudu
íírčímu musí ale vSichni zpčt do
táce přijati býti 2) Mezi npo-
cnostmi železničními a slivkáří
asi přijití k vyrovnání vSiohni
usl za starých podmínek do práce
Aijmuti býti a nikomu s nich ne-
'{ A T -1
uoasiennivi vu mitvcu iu
rkl4d4no býti Mayor chicagský
základč tomto hledíl dosíci ně-
Lého dorozumční se společnost-
podařilo se to ale na tak dale-
Va-iI
Ater" kteráž v úterý k večeru
ohlásila že se samčstnanci tvými
' iilindnntf docílila a žo ve středu s
ívnravnv&ním nravidelnvch vlaku
i' Vil V tipmunln ilnlln v
!íť'rlt válné vítrinoMti Učinčn
L j& M " ' S
I C- totiž pokus na vypravení vlaku
? San Franc sca eó dav as 3000
(' k4řft torna iftbránil při čemž
1 fárali spolkový a vlaku stržena
iuni u vujbuo iieuuit v vetuu ikui iitturati nuy juu uuuraiiuu
v jjí nevypraven na iiyiitému' její vlak do San Francisca vypra
íůta Fé po celý týden ani jedinký i ven býti mohl když vžak rozkaz k
['2 učen Téhož dne zadrž4n byl v
'lifr vlk I„ A yl# J
JmI ttii vlk sirotko ho v
1'iftrf i bUftk f ojk'l d4l # l '
' íUb# Jt lilink-t Nlkolik
tyfft'it Uihir( l Jtko € l i
♦ ilt t : t_l
l iÍ (A f{ok lltftl fHfřřl
'a íft )illiljr t 4tf ý í ď k'n
r '4tky f4l tf v#llm i iříin
1 1 ni]( a pf Ít4 fa ř'k i-fi
Um př oj'íi t)i - jři#i
ihtvsno bylo V Hmkm C tt jr (
k'aot4ft'i I f l#fý lřj#trt
pr4- mIm I l ffjf
rfh lofIM dráhy 1'Iim "# Mil
aik A Kaini P'il ttk J fii
jedinký vlak vypraven býti fis
mohl StátkaM t(llill vieehftt
fit lrM n'ři('t'li fil aby vfli
(po lovní na Jiné kol-j f-ri rt
byl kdy! o t mariil spolkový za
(Mvrn'rt ( ftrtfh tf fruéf:h a Irrifa
pokuail byl sahn4n a aby pro
Mít lomu MhrAnřBo hjflo
linto hf kolik koleji k '!]
nir ♦Jlfliifiy N4ilnotni tímí
U# ('íinaccn l#l f{n!řníř k yol4
ni jrlnolo pluku tniliro ktril ri
)rlt l'liU i l!iíni niilno'
i " — '
él f iolřil n-hC taili pr4 í
víic hni iMirna v n4kbln(ch n4
přel vflrlnontmi povolaly ovol4n
prvý luk nt4tnl ohrany do lTaii6
— Střela iibledala itua i Dj-n nt
tmřnřnoa k Iťpiímu ba naopak na
uřkterfclí mítitřch anaínS třioutřo
nou neboť it4vk4ři mfuty pontavílt
m a aa
no l aulorilA vojvnuků a poutě
milice při okuu na vypučení
Ht4vk4ř& a nádraží pravým deílřm
kamení a kun uhlí a při Hr42ce ne
býti dlahou vyvolán dalíí pluk do
[zbrani a OHtatnI budou náxledova-
ti jakmile okolnoHti vyžadovati
budou — V Sacramento Cal
I-I1-XI 1— I
t
„ i i _ 't
uigtu uou uyi iiuuiiui no b uiuii
ani íeumy a v neKoiiKa ininuuicii
obrátili se čelem v zad a odebrali
ee zpět do zbrojnice dalíí službu
odepřevše Učinili prý tak proto
an jim maršálem spolkovým zaká
záno bylo zbraně použiti a holými
rukami na dav několik tisíc osob
čítající vrhnout! se nechtěli Ten
to ústup milice zvýšil ještě smělost
stávkářu a tato nabyla svého vrcho
le když Oaribaldiho garda veškeré
své zbraně a zásoby střeliva stávká
řflm odevzdala Téhož dne ozná
meno Že několik set ozbrojených
HtÁvkářft z Dunsmuir Hed lil u f f a
Iledding jde soudruhům do Sacra
mento ku pomoci a proto snadno
po příchodu vojska spolkového ku
krvavé srážce dojití m6že — V
Chicaga panoval po celou středu
klid a se strany stávkářu neučiněu
ani jediný krok jímž by výtržnosti
nějaké spftsobeny Se strany spo
lečností pilně pracováno po celý
den pod ochranou vojska spolkové
ho na odklizováni trosek na jed
notlivých místech na tratích nahro
maděných tak aby ve Čtvrtek pra
videlným vypravováním vlaku za'
počato býti mohlo Vzdor tomu
že stávkáři klidně se chovali'
uznáno za nutno posádka s sílili a
M to jM'iřiot dtSl tlflf Mřífiy
ptl hoif I yl a lřloth i th
t t hnijt piftiny IVc l-
lh t f"hl4il i iťM i riU
lofř: ř4 r4n vyp4lfl4 v)
kom i!kf o ni 4 1 fc 4 ř !♦ !#
řmftfiii k ♦id' #ltnk ví
Um ťřfi)i j rit t ik jiko vIMwi v
éplní ♦ltit dllřHt Křt#
prolili hn l řtAl"l ti a přfp
proti l)itki lo př rit ]4 n
r-Ml lyih v lji tornťf st4ti proti
li I I dlřOMl n'htl byi h atktl
mimo řd dlřiMt J bJ ínu
!# ! tl-ojof4n" I lrtk ií
!! ítm # f#rfiíi''fioi k lpiímti
jřll j(ii přiiMtřiti rtflfof li
mnoln mfth kd# lky doi l v
přaofny jf4 %Uvii V C n I
olkoí riťtil d-pU ailným k im
Iffil vín h týtrlfioatl a řirovřfi I
dráhám niti platnftn není au vzdor
' hřné jitu poskytovaní vlaky pr
typravov4ny býti tiřiiudily rplKr
nfbylo lu nikoho kď by j U lil
Hriac pfiolota byla súhiflloti
hým akoro 'i tilc slov čitaj í-l'ři Ir
Irgramm guvt-rriťra Altt-lda zaU
ným pritidťiitovi ClťVtdandovi
nini proti pHlomnoti vojka spol
kovího v Chicai s protetuJí i
okamlilé odvolaní jeho se žádé
(iuTrriir v tflrgramii uvádí že
autorita s'4ln( jest úplné s to veAke-
rým výlrŽiKiHtcnt zamxili a pořádek
udržetí a vláda {olkor4 požádána
byla irý o zakročeni osobami a koř
poraremi kteréž zúmyslné autoritu
státni ignorovaly a pravý stav vře
lim zakryti chtély Není prý pravdy
na tom že by vypravováni vlak A
násilná překážky činény byly a po
voláním vojska železnice pouze za
krýti clili to skéby k řízení vlaku
sehnati nemohou Přítomnost voj
ska spolkového jest pry urážkou
obyvatelstva celého státu au tím se
strany vlády spolkové jaksi na jevo
se dává že není schopno vlastní své
záležitosti spravevati aniž volným
jet zákony své vlastní provádí-ti
Na telegram tento odpovčděno pre
sidentem že k vysláni vojska o-
právnřn jest ústavoa že učinil tak
na žádost odboru poštovního a žo
tím nikterak autoritu státní ignoro
vali nechtěl — Podobný protest
zaslán byl téhož dne presidentovi
guvernérem coloradským — Prvá
příležitost k zakročení naskytla se
vojsku ve čtvrtek odpoledne v
Stock yards kde pokus na vypra
vení prvého vlaku učinčn byl
Dav slávkářa za každou cenu chtél
tomu zabránili leú jakmile vojsku
povel k útoku dán přisel dav k roz
umu a ustoupil Vzdor rftzným
překážkám jež v cestu kladeny
dospčl vlak až ku křižovatce Fort
YV&yne kdež dalíí cesta ale davem
as 10000 osob čítajícím zastavena
a vlak i kolejí vyiinut Odtud
odtáhnul dav k 40 a Stewart ave
kdež signální věž zapálena Dal
Sích několik vozu železničních
bylo v okolí onom s kciejf vyšinu
to a zpřevráceno k večeru pak ně
kolik vozu a hlídačských domkft
na 4!) ulici zapáleno A podobili
násilnosti páchány i na místech ji
ných jež vojskem chráněny neby
ly — Mayor Ilopkins požádal
jménem města Chicaga Pullmana
aby k předložení sporu soudu smír
čímu svolil an jest to nyní již je
dinkou cestou kterouž daláíni ná
silnostem a krveprolití přítrž uči
něna býti mftže
Hlávka zřízeneft železničních vy
vinula se tak jak minule obavu
jsme vyslovili doAlo totiž k násil
nostem jež povoláni vojska snolko-
vého za následek měly Stávkáři
svedeni jsouce svými vůdci posta
-
vili Í r lkov" n o li
ři4t" fk ("ho bilf rli krvt
f)ky o]kl fin!i IiImu
I ftfi h p-fkit l lním'1 di f 'f Wlk#
o ttnh trrir"f' S H Jo J ("ra
no' J tkof I př'd!inl !! 'i obl
JM M l rlíii IMi ttfrřii iiřaíif
vUlf #imIkov 'ktith ntiht-nn
i ptfrif aby t i Iftt nftt-f-nt
tk4 líi vojská k t r 4 1 by
111 vj(rl)0li rimolným( Mtiit
l klt l f !ilti d k i I by tiihki
lim n#f on(i iifionffi urovnána
řbtl
1'řfibb bfok (4ky v loiiri
J( h dřin h n j Irtotlit Ji li ni lu b
byl r4lr-dovnlrn t
V piďk sítuirn f(ífio'4 mhou
ihoriiU n)mf vzdor #h b ran
vojinká iřtnobl býti ani jlínký
vlak vypraven a pří ]dt)om po
kun doíbí ku sr4)ťt v kt#rál
ii-t oaob okainlitA umrino
tu%lif jich porarířno Nsčtní
voiH foUzničnlch bylo ipřuvracu
no tak Ž doprava úplnA t arneiena
tifkolik set votft lrUcmčiiích spáls
no a ta mnoho set tí(d dolaru in a
jftku zniČf no Vftbee do4hly vý
tržnosti dne onoho takého tupně!
plnou měrou válnont situace po
znána lak že úřady mětké státní
i spolkové seznaly že potue spo
léčným zakročením a napnutirn
víi-ch sil udrženi mohu na uzdě
možným bude Policie městk4
rozmnožena na 3300 muž A guver
nérern povolány do zbraně další ivě
brigády illiiioiké národ ní gardy a
odbor v4lcčný učinil kroky aby
čase co uejkratílni co nejvétši síla
vojska do Chicaga sláhnuta byla
mimo čeho! v pádu nejvyšíí po
třeby odhodlán Jest president Cle
veland použili svého práva a vyvo
lali do zbraně mtlicii new-yorskou
a pennsylvanskou Stávkáři činili
co mohli by vypravování vlaku
zamezili a neváhali ani dost málo
i těch nejkrajnějšich prostředku k
tomu použiti Železniční káry
byly z kolejí vyšinovány výhybky
vytrhávány a věže pro výhybkářo
spalovány ba dokonce učiněn i po
kus na vypálení obrovských jatek
Armourových Znamení poplašná
byla tak četnými že hasiči nevědě
li ani kam dříve se vrhnouti a k
dovršeni zmatku - áby seznáno že
stávkáři dráty požárního i policej
ního systému přeřezávati počali
— K prvému krveprolití došlo v
Kensngton kdež kolenu 10 hodiny
stávkáři shromažďovat! se počli a
různé násilnosti páchati započali
Maršál se 150 příručimi činil vše
možné aby náilnostem zamezil
byl ale bezmocným neboť záhy
dav na více jak 1000 hlav vzrostl
Io 10 hodině přijel tam mléčný
vlak dráhy Illinois Pacific a týž
byl zastaven parostroj odepnut a
vozy zpřevráceny načež parostro
jem as míle odjeto a po puStčni
ptry tento směrem k troskám pu
štěn čímž spousta dovršena Stáv
káři nad tímto "vítězstvím" počí
nali si jako šílení a když maršál
pokus na zahnáni jich z nádreží
učinil přivítáni byli příručí jeho
deštěm kamení a spojek železnič
ních následkem čehož dal maršál
povel ku střelbě Několik stávká
řu kleslo leč ostatní nebyli tím
odstrašeni a učinili útok na úřadní
ky a z nádraží je zahnali načež v
díle spousty pokračovali Mrtví a
ranění bylí od stávkářu odnešeni
dříve než policie na místo se dosta
vila — O 2:30 hodině odpolední
učiněn stávkáři útok na 48 a Ash
ulicích na vlak llaltimore it Ohio
kterýž několika příručimi maršála Hlavft M povážlivou dal znamení k
střežen byl a přivítáni byli deštěm J útoku bodákem při čemž stávkář
kulek na kterýž se strany stávkářu jménem Iturke probodnut a mrtev k
podobně odpověděno a tito Konec-' ©nn se skácel Dav couvnul v oka
ně k ústupu přinuceni Pokud "'ik" ' v"1"1 ' 'P t5i 1 n
známo byli čtyři stávkáři zastřele- j lhkendtai nu itr Ji
rl a fiífc'dfk Jih (orifildri — V
litrnsbl b)l' " niklvlnbb voní
(VMrtl dráhy Mhof #f ft#
1 4!i V '- k írl f 4 lil
m btímř po -ý dn a ''bavil'
vy íirto4řím piUním volí str
hofáhím %ff vjljbkiřl a p' I -br4
4 sťipol J-dihA Iřkř4t kdy!
vojíko ukroilo kry pokusy
na vy r-nl vlakí i4kl t lnf b ťi
ntvwy rn-b-if snnáno ] mm
iJ#nk 4 jt přilil slabou n!
aby tlikm tm n4if)itot n bianw
pky tfiouti mohla Jak jíl v-
lho p1oiiy řnob#ru nsjvltM
ko ly p4l-ri(m llinUttiíi h voili a
ft-jřtí iko # v o!iři lorn pnsolxi
n srtal dránw Prthanlts ktr41
pftsobm tím tmíř a0fo n 4k 14-
nři h voii) n tratích rnsai '# a n t
uli I al-jfnb h ztratila Ná lrall
nákladní dráhy firand Trunk v
KUton p'bn 4Ufio a 'o' voift
řiákUInfch tu ziiécno V llyds
Paik podobně inaný počet kár
spkleii (Vlkem odhaduj s l
J
tonnn ta pan u pnoon oi stav
at j a a
káfA' za víc jak l'#0ooo škody
Předsrda unie leltítiičních zří
řffica vydal toho dne proklamaci
ku st4vk4řom v nll varuje je aby
žádných iiáilnotf se nedopouštěli
a naopak aby úřadům v udržováni
pořádku nápomocnými byli (lu
vernér Attgeld zaslal znovu protest
presidentovi proti přítomností voj
ska spolkového v Chicagu dostalo
se mu ale odpovědi Že president
(st si svého práva jist a že bude
lépe když rokov4ní o lom zda prá
vo k tomu měl do té doby se po
nechá až výtržnostem konec uMněn
bude
Téhož dne odbývána byla porada
předsedu všech místních organisací
dělnických o tom zda záhodno by
bylo veškeré organizované dělni
ctvo na stávku vyvolati a tím
stávkářfim k vítězství dopomoci a
zvolen tříčlenný výbor jemuž v
záležitosti té plná moo dána
V sol otu v násilnostech pokračo
váno a během dne následkem rozka
zu generála Mileně dle nčhož-vpádu
odporu se strany stávkářu střelných
zbraní použito býti má došlo mezi
stávkáři a národní gardou ku krvavé
srážce béhem kteréž jedna osoba
usmrcena a značně jiných poraněno
Počet raněných a po případě i mrt
vých snad nikdy zjištěn nebude
nebot? mnoho těl bylo od stávkářu
odvlečeno dřivé než policií tomu
zabráněno býti mohlo Dle zprávy
policejní byl jeden stávkář usmrcen
a 12 jich raněno též i jeden poručík
gardy těžce poraněn Mezi raně
nými nalézají se čtyři Poláci Po
ranění jsou vesměs nebezpečná
Srážka udála se na křižovatce 40 a
Grand Trunk dráhy kd6Ž hned z
rána velký dav stávkářu se shro
máždil a dtlny dráhy Grand Trunk
zapálit! hrozil Jelikož policie bez
mocnou tu byla povolána na místo
milicie a také "mob" až na 50 nlici
zatlačila Zde započali stávkáři pře
vrhovali náklad ni vozy a vytrhávat!
tratě a když milice za nimi povolána
vrhnul se nový dav přes 8000 osob
čítající znovu na 49 ulici a jeden
parostroj kolejí tu vyšinut a jiné
překážky na koleje nahromadil
Milico darmo se namáhala aby po
řádek zjednala leč vše bylo marným
ba naopak dav stával se stále divo
čejším a konečně Bám útok započal
Poručík zasažen byl do hlavy dvěma
kameny tak že v bezvědomí k zemi
Ulinnnl a kanílňn vida Jh NÍtuacn
r "
t
f
i
ř
r
f
i
- -A