Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 7
fl
Oláili rfrínírU
( „ - —
Í41 ft- M t Jrt í ďílali
J alf lfJif ti Jř f jř {mí (
Ct fnH kl If f f'f fk fM
- _ I 1 L - 1
ll tl# fndi Jim ti l
f n pMUJioti 4i !! ďiri
t f N f -i'tH Kll lt'ti
Dílu tli l pnU lřř
M 4řťi { rnř' h r'řp
řif íjtťmi lby
fít ntjMko?4
hfit f-imhf a jlrlirttl
if {kř]ilí řt]fti r
fjiťmi f "if fK f rl(
Uvili ř-řw i !4M kt#r4mo
V li li #i toho 9jiimt "ilUI
1# 1 rjMld ř f ř f stma
tni vítk n lUUni Jm# rti Ufil
ttlh lir abtrli'm # t # i ti
iriim i JfiJ ! i 1 7 7
m n )%!) $ixtm WlnUkí Uk
I by li trvalo ti m4lo
vinutho i '! 6imf Uk I
uIý ílovlk v Amrir# byl ty pk
i i i t ii
rn Míněni i'ir?n jrmi
)
fopaký iřiř v kM'in
kw l lilá taatlfilll ni
fi (t1 kUrý vdoml I nctř l-
llhi číovfka ii#f4mo!n4tio ne-
Nikojtmfm 'íiko!!if tu a 4ro-
ť člověka ikmoltiítio ] fri '-
}e tmmltf jsou tím tlil Um
pil pQaohí i jeden bratr nemaže
jotumělí druhému K4l?lfk
rxi lťl 'lU(o: II lMxIliiinn II
utivati lifltiA iiu:o povolala
livot jil oli tjr eitrímy korier-
►'noI pMlíol iirarovnlho nTutímo
''linjiíví chí jiolrIeti vSfchojr na
pro ivé njiouiky On ovícm
viill nio nepravého v nynějším
va třel vvcunna vi upociva
'lutlnoUivci ft on přelpinuj ma o-
I 1 1 I
íovuko uavKy onomu reionny pu
íl4 ma jak ui& pracovat a ietfit a
munl lit Kdyby hrmlu při
nt'b a bydlel meti n&mi Jua
fMiárnm tito reformátoři by jej
'JiTvěd&Ui ío míní ímřnit své
VSiioby a n&niolovat hmicu pruia-
i-i a uruuu síranu vynirvuui
r tveUý agit&tor Pro ntho kaž
[I vláda a vícehno v každé vladó
líi úplní Spatnů On chce připra-
i-ii i i_í
F ~ l
t lidem pohodil pouhým sako
VLínn loyf inlin lín i iorall n (
: a kdyby ne nevědomky dootal
j"J' nebo přikročil by tam ihned k
'ifedení tainnřjSl vlády na utupefi
n6 dokonalonti KonHcrvaUvec
zýva je) radikálním nestAlým
Átvým atd a nevi li v ním nio do
Ifilio lladikál opět nemflžo vidět
f S dobrého vo svém konticrvativ
tiáp protivníku a považuje jej ta
E ladnokrevného tyrana atd A
i fa poví neco pravdy Oba maji
[JuteonS pravdu a 2átecn6 jnou na
)Btí KoDHervalivťc aplnfi pře
'f]2( tbrfadu (tpravedlnoHti která
#ižadjjo Htejnju příležitOHt pro
Ědó narozené dtako že nyn clo
a chudého má míli v prakti-
% 'L't 1 V 1 1 K_A1ř J
▼ VAm unidíiiiiinnim 7ivitm n ii u i u ri
iVIU íi Vlil 11 lwv m
fneorn Biejnou prueziioNb
'# Htal tím do iem baží tak jako
)jti člověka bohatého Kadí kal
ehlížl stejní upravedlivou túnadu
obní táHluhy a žu každý člověk
f á právo plnou měrou požívali to
vytěžil že dělník měl by odmě
Vín býti dle práce jeho
f Oba nedovedou oceniti velkou
Wroeenou pravdu ze nuo nelnou
Vjíiými ani onobou ani náklonoHt-
A! lillimi M unlinnnnulMI i I II f
i luiuauu m BbuvMijvnbiiiii wii
ií # ts laln u vritfMl ii ulkltf 9m
H#tt I l ll -
budově žo jitou pouhými věcmi
ficró by měly ínstati v pontavenf
f jakém no náhodou octli lo lont
U velká chyba evropského dělní-
40 nyHtému — jdnou veHpod
yycky veHpod rři takovém ny
ma poctivá íáHada že každý
Ir mí rwlfunti nwiicn Hvé
UíitDÍ práce jeat učiněna okol-
ifwl J#l ti#jí ft#ítífW
Ji Htm f liti l- MlKl
Mm lik l tlil nvfi in jfltfii
pftwlff l řf'M ř?lti t fkft'i'l
fi a r 4 v rt'it tnf ml lil
lnt (tk f4 i(t)i t rtkti' k4 tlU
niti l"lii(ff jt fftťiřřín
j- ln llltf inli'i t f I í 1 ##
k Mťytl UK ff s lřlnf a f 'lfiř
Jt iftfřpřw íi!i'ftU Mi"f4
(rifíllr 14liími VI- f J'i
kuli 14li níiušU Míl p
kf r !' fi]fi4 MIltl' U
itfm tini-nim !!!!(- řif-
J lom t) ttl f ! 1 jikých d
eílí !♦ tímf ?iinn lftt#Ill-
guhrw i ttiwrffi ttťk rni( J l
fiotlivta t)knti aini V'Kiil
pti4 f r ("in i4klÍ4 ni hljtl
Minii k4 ot4ik ťtll Jik to
ďirílll tik tA ťnthf n'iř(t
{tou fttiikr kirl přiroutfti t nv
kttJf IC i'flp'tM4n{ IlfMo
o(4ik bjli ty nptř bí kíiřo pro
roka Silnili o Ifdootlít e rnim
Aoovlu kťřjkolív fiiřul snil
řoiholl jk'i fliikn to vyl In
j fojn4hf ffídlřMl ir h N4-
kuří narltijf jtíil iiťijí jiní
kriiíiují jinf ililáchxll al víuo
klaroul j lni iiabyda nrěitého
tvaru
K roiřeácfil takovéto oltli 14
táiky n iil žádného ptintovati4ho
#pftibu On tylalujt 'aby kaž
dý íloik vykoná! nvňj díl a vyko
nal jpj mužně a trpělivě lilovini
tý a přt-n4hlný mu( býtí donnoen
k trpělvoiÍ a chladni a nob2tl
munl untoupiti právu a upravedlno
li Maže Ut vtíti léta nežli ol4i-
ka tato o vyrovná al já věřím
fe roiřeicna bude pokojně Ani
na okamžik nemynllm že jct něja
ké ntb'ip'cí že majetek bude
dělen aneb kdo k dělení donucen
aneb že Kpor tento ukončí krvavým
tápaném aneb že jakékoliv třídní
plány nyní navrhované jimiž by
jeden obor práce nabyl úlevy na
úkor jiného budou konečné přija
ty Otázka o kteiéž ne jedná Jenl
přilil objemnou než aby He tak
řcSila a patrná nespravedlivost ta
kových opatření odnuzuje je v
očích každého poctivého rozumné
ho člověka aCm jest chudý aneb
bohatý uhlazený aneb hrubý jak
příroda jej stvořila Po sto let
viděla tato země povstávat! velké
vůdce t řad sprostých a chudých
a věřím že lid americký tak cení a
miluje spravedlnost a skutečnou
rovnost že nedovolí trvání jakého
koliv systému ani přijmutí takové
ho který by rozdělil pracující lid
ve třídy a neponechal příležitost
jednotlivci k povznesení se a jedné
třídy do druhé Jsem přesvědčen
že po skončení zápasu každý děl
ník v písárně v továrně a poli ob
drží spravedlivější díl dle só prá
ce a bude lépe držeti a požívati to
co si vyzískal než dělník kdy obdr
žel a požíval v kterékoliv zemi a
jakékoliv době
Potlstown Pa — Pan CIibi
Law Jr píSe: Po decet roku jsem
trpěl neuralgickými bolestmi a zkou
áel jsem nejrĎznějsí prostředky
abych se bolesti zbavil vsak bez vý
sledku Jedna lahvička Oleje sv
Jakuba mne vyléčila
Zprávy osobní
— Pn Ři-tltM-k íiři-dai-d TTduTftli-Uki iuo
UCmwU Danulho IlluaUla Cllog itkTill
ui oávlUfoa n-dill t K)BdIl vydal m a
dslii Mta do Colomdu kd lkollk týdní k
Tlil titvri odiliika lráltl hodlá
— I'B U Jlťlnik rodtktor WIIbrlioh
Iltl přijel k ním v pál k idrial m la do to
boly Liba] il Wllbi-r oot ]m oet-kivkll
— Pun Jhb Pvllk dotnvidnt iiol'ÍDlk
cbTalni xnisl Kmlckl nDáfikl firmy 8o-
bod a Pavlík opnalli Omaha f pořídili Od]'l
do Pratinn kd Mlolll l ImbI obchod Pn
Pavlík IMII id vidy obllbi vi-lki BjD pro
avoa bodroa povaba ala 11 pro výbornoa ma
hal ivlho linuli a min aa lo lo I f ř lltra a
pHjxmoin Prafa tif a podobnou obliba al l
ká ff ]) ma V natím domoví Ur
Kam pnlHj milion f
fcii mf j řiM i N'Mkf( kff J m
pi ii ak If Mttl t oř Mk ff
Ml 1 i rtifc 1 m tlh if l l
hbj(Jň ji lř' kil M' lolt'1 dopitřf
IMÍ 4jk4 klřftití rfcř k l 4
pi l t rřjfn k %tttfHf ijmn
t}m ř4tHr fi ti 1 př#jm lko4
Hfin4 řiJif l k lf hk
h4 !& li f#if jkt ř í ft I řUU
NI V Ant I drt I" řřf rt plk
fimfmo píiláinkíil Já-I it o lmíf
ňrtif Citijlí Aíi Jtnl rintiřk'1
l-ttl ''Jik š řkřf4M'rl(#!#
tyl v f kf ft ln h'
byl Vm milif# př ktř ki'ř
t řp il Iik4y k lI ('Uln
p#jf4 'MM řc 4fat přt Unti"
-ht k lt ť4t#d'ilff t loiflwklS
"llrttW-b-i ri ( j řf J'i mílťiny
rkfb rb%( Ml I Vik iildfitý
tu I M i 1 1' npomnl IU i
ktn # pd4ly a ěl vihMM imÍK-l)
n I ty bylo p Cirlitoti Ul
d tl iitť kljbj ibi 4n fi 'Ui
Ma-I lj f"třdřif k tm rfii tich
w riiilionft ro ťlf!ifi I pti fn
í)ťipnl fnflil S-Ilfía hii ht
nit Hpiltíwfhř''' My tím le
milf 44 V není lk nivnlm aby
iifMťl li (!arlUU d lř ví kun
jiU pvnlin p'ilt a nftl f o lom
ihnřd přMvMéít rozumíme t"ly
d(bře ro riá přítel "ii" míní le
lotil ibro jako sám o té věcí tyti
poučen a tlil ná !e molfm mu
tlouliti
Když rxitupoval prei lnt Arlhur
ve (právě polino kongresu dno 1
prosint-e 1 84 1 uveden slav poklidný
a něhož vysvítalo že v poklidně na
lézalo se 1 473701 1 y 1 použitelné-
ho přťbylku
Když odstupoval president Cteve
laudvo cprávó podané kongresu duo
3 prosince 188 uvedt-n pokladu!
kem přebytek ♦l2a8ul242C9
Když odstupovat president Harri
on ve zprávě podané kongresu dne
0 pros '02 uveden přebytek v po
kladně $12060237703 zahrnujíc v
to i zálohu zlata k resurnpei drženou
nebo-li použitelný přebytek f 26692
37703
Kam se podělo těch sto milionů
sezná nás přítel velmi snadno když
si přehlédne tytéž úřední zprávy a
shledá že dnem 1 listopadu 1884
tedy před nastoupením Clevelanda
poprvé obnášel dluh úroky nesoucí
$1200475000
Dnem 1 listopadu 1888 před na
eloupeníru Harrisona udal pokladník
Clcvelandftv obnos dluhu $958123
282 tak že ta ty čtyry roky před
cházející uplaceno bylo dluhu $248-
352318
Dnem l listopadu 1802 před dru
hým nastoupením Clevelanda obuá
Sel dluh úroky nesoucí již jen $585
032020 a uplaceno tudíž za správy
Harrisona $373091202 čili o $125
738041 více než za předcházející
roky Clevelanda
To snad našemu příteli vysvětlí
pro6 Harrison zanechal Clevelandovi
o 100 railiona ménó v pokladně
VSak byla tu jeStfi jedna příčina
Zákonem McKinleyho zmenSen byl
příjem te cla ač tvýSen přívoz
Úřední zprávy vykazují násle
dovní číslice ta leta úřední končící
dnem 30 Června :
Bok PMvot Clo
1880 $025308814 $18941044817
1887 683418981 21422230265
1888 712248020
1880 741431398
1890 773074812
1891 851519577
1892 813001345
21004225039
22057098900
22054003000
21088570123
17412427000
Víak podívejme se též trochu na
správu Clevelandovu Za minulých
12 mMcu nejen že neuplaceno ani
centu dluhu nýbrž týž rozmnožen o
50 milionfl v úpisech ta kteréž strže
no ekoro 69 milionu a mimo lo zmen
Sena hotovost o 12 neb 13 milionu
tak že plirostlo dluhu o více než 00
milionu
H I4 i pll#lí ři-mti l ♦ Mi
lifrt-i l#ti' rUk l t-lif #i" Ii'4
a l# W tl í" řn4' liřivt liiiU
lim ptMI' íi'li S nlli''l M
ňi í# iřofářt4 iní riii i"r
ktr4 inkli tr bl ílrtnMl
l tkf í:fUí-l'f f t
Nf f ftrndjr I ISftifafř
fl tm 4f'lj NfbřM' tf tni
korM fnt 94 řrtthun p' n tjh
#pf if ri4b ťuřif í
H e hi ih'r'# yl k-"i f Iv )
ujmi ď-lfí k ! v fíf h ř4tf b
4(4 V jili'f fetiMif ♦ II
ťH vfi # ij'tF#tf l-yl lik
l# t HUtfh Hit Vř1t korný
Jakol I hh llřliifti t!i fi
kdy !( I r-bjty tyllí Iky ht tkli
t ft k"řy tk n'lnflnf ml jiko
1 hjpntí iifplf řjil finti lj riiy
jpt imn4 lUj fií pioui- I o
tiícttf dniný 4!i l# nplri jíl n lmifl
iiii-rty j-witi Na imuJii mínťí-h
ířft jíl iVf't ůro li jl tuht
litin vřtií řil pfl díni tjf tny
-Viiito
V Jfdnfilllf ft ti iikřiftli #ťj ti
o fil a 6ro U niI l'vi:
Iloy I rotinty : Po iIf fUnij
lo pMl ť-plým a u lijm korná
ryetiU rot
(a1íii eouiitys 'timl-t kaMon
ně doMivil - ď átík a jlíkol liro
veň tfplo bylo korní tn'nA ovy
rotl úrod ov ltvh ilabou
Cuiiiing Coj Itrubné obili insč
tíh se ttepsilo a ůro la biido slunnou
Dodge rourty: Po celý týden by
lo hoj ci ů dfírň drobné obití tná'ně
se zlepšilo a pastviny Jou nyni
hojné koma a zemčata xjkraóují
rychle
Hollcounty: Deště značně stav
osení zlfpíily a faruirři mají ia
ději na úrodu Korná stojí dobře
drobné obili jest ale úplně ztraceno
Pierce county: Korně dobře se
daří a pastviny jsou Lojné jak pro
kornu tak i pro drobné obilí zapotře
bí bylo ještě více de5tft
Dultler county: Vse posledními
desti velmi se zvedlo
Clay county: Korná nuHtála si tu
nikdy lépe a později setý oves dá
dobrou úrodu Pastviny se též
zlepšily
Fillmoro county: Po celý týden
byly tu neustálé dežtě a bouřky a
spád dešti byl až přílišným Vře
nesmírně vyrostlo
Gage county: Pršelo tu téměř
každý den a počasí bylo vzí fintu ose
ní velice příznivým Pro ovorává
ní korný jest příliš vlhko Pšenice
mohla by se již sekali jen kdyby
pudu tak vlhkou nebyla
Lancasttr county: Pšenice i oves
značně ae zlepšily a koma nemůže
ani si sláti lépe
Iivneo county: Zeň pšenice již
započala Všemu osení daří se
dobře
Hichardson county: Po cdý lý
den měli tu dobré deště Koma i
pšenice stojí si výborně ovea pak
ďá úrodu prostřední
Salině county: Obdělávání korný
zdrženo tu přílišnými dešti vzdor
tomu daří se ji ale dobře Oves
značně se zlepšil a podobně i pa-
stviny se lepší
Buffilo county: Hojnými dešti
značnč zlepšil se stav prosa jehož
tu neobvčeině mnoho seto Koma
é i
stojí si lépe než obyčejně
Webster county: Hojnými dešti
so stav korný zlepšil Žeň pšenice
jestiii v proudu
Box Hulte county: Vzdor dosud
trvajfmu suchu stojí sl korná i zem
čata dosud dobře
í'hirrv íiountv: Vláhv padlo tu
hojnost a vše osení stojí si násled-
kem tolio dobře
Dawea county: Měli jsmo několik
lipek6rli deStlkft lež OMenl značně
ve vzrostu pomohly Vře stojí si
dobře
SluMidan countv: Stav vfeho ose
ni ilnxtavivíf se vláhou značně se
zlepšil bylo by ale ještě více desCft
zapotřebí
ItrotmA řprAif
V OrUiftt a ittiťivá
h' ťjN vtkon přičtou iit i
řnv'1 ř'i 4j liřat
A ím mil o ! r i lín Yťj
iiMuřifft byl f 4tk řftlfll
r lion drftU'1 řlřm# H If Hmitli
(Ktnokř('k4 4fií k"řff
v Wífoníwi řdt#t ! ť f I V
tHh4#ril 4tf-tníti'i f ftctřii ď %
Uf
'thlí řiíř'tř(f k ififřt-♦♦ t
ři'ifi( t(t4 't k I I 1 i4M d
lnfř Col f t nr liní ř f ř
1 ni jt ni 7 dni
V $řřřtof„#řjr( Vl„ lifffl li
3 íftřtlil hll tkrrf t!i í fi ř'i
tU ptiíí M Ilikř'iv4 a vn4t!i
íl!ritvl otili v4 1 jf jr dítky I
1 do 4 t'A ilr4
-rt ý t 11 ii)M [ inlM
bylo 493 mil flini'nf li ířttí Nj
viie liOfjíb trití 'A t1tn'i ťjtj f
JiM KtroDn' a í Sl rod
V )tpi dři V a II láli V so
bot ti rxpif n# arálka lk'l ooiní
t' v!skm nikta lfiírn při řml
Jfdm osoba nsmrpfna a 1 rrtujíl
tSl iřinřil
V Kal Abbliun Jk Haint
Joíih M' oiitárrifno řdnini
' i i
bylo ř#kti MiMouri aierai lo svaj
lam ml ní lf stop tratě lUnnibat fc
Ht Jort h dráhy tik le doprava
itavena I jtl mula
I 1'ondřlkeni ustaven i byla prá
ce ve vlrcli sklárnách t HouMilf v
bSchl labulové sklo tyrábéno j-st
Ke kroku tomu přinutf ny byly sklář
ny velkými táobml a malou po
ptávkou V sobotu udeřil blesk v Kelay
Md do továrny na vyvozování elek
trického světla kdež 125 osob za
městnáváno bylo a povstalým požá
rem cely závod zničen Řkody na
$50000
♦ V (Jarfield la učinil ve člvrtek
Jesso Porle pokus oloupili tamní
banku nebyl ale dosti rychlým tak
že na pomoc přivolanými lidmi chy
cen byl Porle tvrdí že prý chtěl
si vzíti z banky pouze to o co ošizen
bvt
Dvč popravy jedna v Indo-
endence a druhá v Kansas City
odbyty byly v pátek Zločinci ti
dopustili se společně vraždy na
jedné ženo a nyní odpynan ziocin
evfij na popravišti
Slováci v Connellsville Pa
zakládají akciovou společnost kte
rá hodlá koupit 1000 akra pozem
ku na němž nalézá se uhlí ta
$45000 a založiti si společenský
uhlodol
Za prvých Šest měsíců roku
etošnlho událo ho úpadkĎ ve Sp
StUech dle zprávy jednatelny
Uradstrectovy celkem 0528 což jest
téměř o 5% více než v těchžo mě
sících roku loňského
V Cincinnati zemřela v pondě
lí týden "vdova" po Pat Itooney v
zoolonické zahralě Pat Ilooney a
jeho družka byli nejlepšl známé
exempláře čimpanzfi Naučili se
sedati a jisti u stolu z talířft h
nožem vidličkou a lžící jako
lidé Pat zemřel před třemi mě
síci a "vdova" jej následovala
Oba zahynuli souchotinami
-XS- Obdržel +SK-
první odmřnu — na svěť vstavS
CREAM
IřiWl
ITeJ&olEsnaleJI : ptlpiaTrea
CUtf pralk vinního kamene Proal Am
monla kaotoneo a JlnJ otiiiaíltot
PO 40 BOtfl ▼ POPftíOJ