Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    --SF-fe&-SWi 4aW- -'# Jros
i"
!
M
POKROK ZÁPADU
TUairatt Ifll Jllal 1114 !)
Tl (' I imisi
VjfihAi UM tthl
tntín
Utáhl fitiut já ofcf
r#f
f 'erj
) 4i )'
pt! -( i I ta
! M h: ' i (- i umí
mnt i r-f 4 tm
' ( n HHiidx fl talul linu
I f I 4 ll o ( (
kaitr f i m i' i
ř-ii dít
ťoicsiofc rAiAiif
OiiMliiidiic I řcrfVc "JI
Jli#í jom(]ft
VSicitsti uv řfATir nA A I řlUMř
Jfn li 'ffi I#ol trdifilio
IKXlJlI Cha lici!
lřl'ijf l tlío klIí tu 27 I T
jwu tUlí ia7 jro ijn-lmUnty
Cnit aoka Srosxo8T vtiaiíjila
"lamřni prkna kteri prý vjr4tí
irko v ý tritut Jřli i nich ktulky
n nirky N to by ni ruoLU f rf ti
patent
V AMiRuXfr-no StovE!iifcn
Novinách dolítáme v ž vithn'i
Sio4fitf kteří přej 3 týJny byli Ul
iJe n iip I(s na prohlMce poiero
k& vyvolili Arkon kln chtl t%u
žiti velkou Nlov&ckou ok]u
SL0TAN8Kf DEf WA VÍHTAVk KA-
lifornské vydařil ne cele dte ocek&
vint pořadateli a zastínil úplně den
rakouský Mezi místopředsedy byl
též pan Vtaslav Šnajdr redaktor
Dennice Novovřku
Bud je da5 z přijmu dobra a
pak by rnřla být trvalou aneb není
dobrou a nemilá by býti proto asi
uložeLa Kdy! ale demokraté uklá
dají ji jeu na pít roků dávají í
sami vjBvždcení že ji za dobrou ne
uznávají V Nfw Yorku nXkledkem vvřE
třov&ní českých boHtín8kých kteří
policii podpláceli aby tuli od ní v
neděli pokoj nazývajíce "výbřrcí"
úplatkft "pantátou" vefilo kIovo to
ve všeobecué užívání a i kluci ca
ulici pokřikují: "Who your pan
tátM Doba zXzbakO eíté kepominula
jestli j pravda co se adřluje z
JanesvilleWin Tam prý Re v Welch
vyhnal ďábla z jedné ataró pany
Mary A 0'Britové která po 17 ro
kft nemohla poHtele a po H roků
byla nemá a ejhle ona počala chodit
a mluvit Jen aby se nesplnilo bi
blirké přísloví a nevlezlo do ní
ďáblů nedra! Kdo věří npaen budel
Monopolu Heleovu si nezvbdl je
ho plán Jak jrae již udělili hledal
monopol ten rozmnožili akcie avé
x 20 na 50 milionu tak aby měl
dout! prostředku utále pohotově k
potlačení každé soutěže Státní něra
ochotné povolil žádonti monopolu je
hož dflvody jsou vi ly tak přeuvěd
čujíeí ale guvernér dl na zákon
veto Kdyby to byl demokratický
guvernér natropily by demokratické
éaopiy a tím bumbugu až hr&za
žo je to republikánnký guvernér ne
učiní o tom ani zmínka
f v irfMf' rff H" ff f f%
ttttn fiéw X„ftm kt#r $U lil
tl #1 u(k ť j itf li'" t ř4
t Jlk ) m tlil M I'
nf I í # r#tt! 4i t lín
a i „ i -
j ta ii ' if fltuUtfif nf
I) 1 1 ] H f l ňtihťt m-h"t
I f í f' t I rtpifi 't # (4
k { l # if í t %U
př'#fcý (Jnřjf k?i„i( fcrý
I'oailt tmi mm latTl t
linií t tht jm Mmo Irrqjftí
hl 'pi!iti i-iťkf(y ď lfiřn
ly fn'i j if"i
M Na rrt')J!iklti4 ! i !k'
ní a fn'ilfi'1 ti dmokrtf4 tiii
i '"h i rpihhkáf4 mílí ljt i i
imfrn Jím fjJ"l kit
foto ioTa -Tl AaiiÍ!Cii
jik HtVlt Vtn l I řltl(OV4l ft
nn a h'r Ií-hm kříiftm lo k
Jfy Im íw jdiijlo roktt "Stjptí
l tavili kř' ríplně přithora
Urtvo I# il fálili J# ftnijít Teď
U íc li li it Krpy nI een
O by tu líké dilali když netnají
priu a ♦Jdíhk? Troipřch U-ho
al n-NAmo ladný Ti jnž odud
j-dnt o háJI nbou každý iifco pe
nřr ra kurt! v K v ropě žiti hodlají
Tímto liuxt vt'ti v platnout
nový rákon o putovních poukái
kát-h a tyto veily ve víeob-cné užívá
ní Hibi z poukázky je následu
jící Zi 1250 ueb méně 3 centy
Od 250 do I 500 5 c!fl
u 500 h 10 00 8
" 1000 do 20 00 10
" 2000 d 3000 12
" 3000 do 4000 15
4000 do 5000 18
- 5000 do C000 80
" 0000 do 75 00 25
" 7500 ď 10000 30
'oStovni noty (IWal notě) nebu
dou ae více vydávat
Sf-AVIE KTERÁ VÍDT IlOBULA PRO
dobrou měnu a velikou škodolibostí
zaznamenává že republikáué v Ohio
a Californii prohlásili ae v konvenci
pro stříbrnou mčnu a vyvozuje z
z toho Že republikáné provozují oSe-
metnou hra Ale mržka to nepoví
dá jak ae chovají vůči té otázce de
mokraté To nepovídá Že když ae
odňalo o zruíení zákona Sbermano-
va a navrhováno neobmezené ražení
stříbra hlasovalo pro 101 demokrat
pouze 12 republikána a 11 populiata
celkem 124 proti pak všichni ostatní
republikáné Iou jest to případ v
němž pokrytec vidí mrvu v oku
strany protivné ale břevna v oku
strany vlastni neznamená!
PODOBÍ SE ŽE VtXtíA naJe pctí
se i do promyslových podniká V
komisi kongresní přijata byla prý
předloha za účelem převzetí prflpla
vu nicaraguanského a za tím účelem
bude prý vydáno za #83 nailiona
akcií z nichž vláda podrží 70 raili
onfi vlády Casta Hica a Nicaragua
obdržeti mají 7} mil a ostatek má
dostati společnoítt nynější za postup
prací vykonaných na průplavu Jak-
kolivék je ku přání aby průplav ten
kterým sblíženo má býti naše pobře-
Ží atlantické a pacifickým byt prost
veškerého vlivu ciziny a zůstal pro
vždy pod dohlídkou vlády naší jest
přece na pováženou zda-li by vláda
nase míla poustéti se do podniku
toho který v podstatě bude Jen ko
mercialuírajak dokázáno prQplavem
suezským
VI ttl li Wt"ilt! f tritii'
!!(# f' d by k ty lltba
btt tlf Uhtttt fi# Mjm#ft4f
t%tt t f kifflffirklmi Vlk
P'm ♦' thj rp(r i — m$f
ý' flfl "t!#f %V inl
Hítk Vi"ninA 14 1 1- l t4?Í
amtaA t!nÍH& M(is) Vikř#
r
pfrij# fttmtfi
tní f
A k
Mi4f Jsj k tl f ?! i # Ijrt # tf
mt ř'-tftfrt# bljf i ftUl kj
diifma ! řl# "rtiř ídat" l t
ř sjfř k t I řfii! tkJ h
'ik a wi- wr h Jk í
f f alíi rif aiANfrrt ťt
fwokřitíkfi h imAijf imfiřl
lf řt éltil V fiiii k4
řnfyi řrt iřrn k)tm lf liím
lřawi#iln( t)ř]ký -1 tř i
ehlitý '( Jkkdiv kiltý k U
J třH hii ntd r4 mif vilřj n ut
mltl trpfťínit přrf# kŽtf ř'i'im
aý lot Ik maí mntli ) kdjíl otr
r" lmy iťput( n4h!ni Uk #
h a im tbttt rlin i 'i lititrU
a i hfifnfi frfiiílfiJS ihi
Wlt V'ík J# přrrw případy ta
ko?4 vyskytuji nfciniďřní ďtiti
k tyl n !!(! -u i'píy ktr'Ž i
nboláka lakových dlUJf přlktaln'
hrdiny a j f-f jak íinl I) It tt j-l
li takoté přllejiksti: — Ktyl liu
takový dobře promyslíme d neo
kile f nám takový uboJik vrliká
nem ba větAíni velikánem ne] tak
mnohý jtnf po století J proto oIi
vován ž za své převědťenl Jivt
obětoval'' — Tak se zneuMvá tisku
v této zemi!
C'0 BTCnOV ŘÍKALI KIíTBTCIIoM Ml
vzali nového íafáře nebo správce
aby řídit naAe hospodářství a on by
těmi simými prostředky a nimiž
jeho předchň Ico dobře vycházel ba
každým rokem nám přebytek odvá
děl hospodařil tak id by nám "na
sekal" dluhů hned v irvním roce
svého hospodaření? Nedali bychom
mu výpověď a nevzali starého šafá
ře který nám dobře hospodařil na
zpět? Nejednal by tak každý ro
zumný řlovík? Nuž my měli po
32 roky správu republikánskou Vál
kou občanskou padla země v obrov
ský dluh 3000 milionů však po válce
hospodařila strana republikánská
tak Že každoročně bez výminky byl
přebytek a dluh uplácen tak že klesl
minulým rokem pod 1000 milionů a
obnos každoročních úroků ze liO
milionů na 20 Však národ povolat
k hospodaření stranu demokratickou
a ta hned za první rok sví ho hospo
daření přidělala dluhu skoro 100 mi
ionŮ
Minule poskttruli jsme místa
'zaslánu" ze St Louis U Činili jsme
tak pouze proto Že bylo to jménem
Slavnostního výboru Jinak ale celá
ta věo o kterou se zdá jednali jest
tak malicherná že je věru Slavnost
ního výboru nehoduou Nad Čím
ae tento "urazil" zdá se býti to že
si jakýsi dopisovatel stěžoval že ue-
mohl promluvili a p šnajdrem
Apoň to jest to hlavn! co se c jeho
dopisu vzpomíná Za to ovšem
Slavnostní výbor nemohl a také mu
onen dopisovatel žádnou vinu nekla
dl ale Slavnostní Výbor přece se
věci tak malicherné uchopit a musil
uveřejnili obražení! Ujišťujeme
Slavnostní výbor že devět desetin
těch kteří jeho obražení četli pova
žovali je za velikou malichernost a
my jsme jistí že byl by výbor lépe
učinil pominouti mlčením věc která
se bo přímo netýkala Taková ne
uuisnvoMi a maucnernosi zposooiia
v St Iuisa zvláštní toměry kteréž
trefně naznačil chicagský Šotek min
týden a nad kterými truchlili musí
každý svobodomyslný Čech Což
pax maay nezmouanme r
'í iivaři" rftta f ií 4
Hmn h tsf m I ikfi f oit h
"okřtV "Iťik-nnV' Vit ty
Alitl M lll"S MiHťilMfín II
řtol iinl rjfft! řbyl Ap'u
hf ttf lsfi Velkt Pt
t#í kl'i m J! Tak #%
nmKťi t)t $ I k"tVh'f l" l%
Aft ťff e tritNioil přtftfK t ♦k t
řfb tfsj lříi lířffi př"l h ttrhj'
K" t jhI iii fiii! e ý l e I
m it p1'tfií ř j i k'int-4n
Irýtt al ftftjí?Kí ettpnl ♦♦?'?
ti J-stihl "Sk fnU" I't4-ř J
rPihliliii i oiř'44 a ir"f p
ř#b i wiřny fřlnf e4f4 I Jon
1 1 třiny M f ř ♦{{!♦ !
jíh'l ty n Mji % i Ml ktndt-m
pr#t líltltl it%H { h rirf (('
K(ň!#ytm t y kritínftt i4k'n
Ki!yhí Z loho li lk4 t% I -t
d' krtí l mll ! !n řpn
Iďkin lfřý !ii(kfti H
likí-n M KiftUjIio u f lil ij Zi
l!4ítfii l-řó obrit ti ifý 4 i I
piit VftKjtot prý I4ttl íf Kíříy
h' aby ! fi ípiijit dplni irníi!
At rť ty l t I r ! tu i ul'i)pfí
Tř!it y'4 l 4vl Iptit ktrrýl
ho ti'jl piii I pruty po lř
přodi4 h írr'orůfii it ll h a l
vMh t ty o 4'Hí prM'ft itfále Un
ro obt4l výrobní cera" Tak Hrm
!) iivt-ď-iii v jplioin a)
hanba prav I'iml'im'm lutě Kdyby
t tomu titu Jdntlo o privdi te ty
byl by doiuil I Cinjf si nep
chybně notnň n(ráMl fit Wn do
Jita vl i ře I Mi Kinleyho fá!n-
koněm bylo cti na vátvi provázek
3 rentu na libru In rákonem Mc-
Kiolejhu stilli no n 7t0 centů z
lilry a žo těch s-dm desetin cntu
nenudilo by z Iralit prováíek ? I
centů na 15 Všik k lyby se onomu
časopisu bytu jednalo o pravdu tno
Id se snadno přesvědčit Že nt-nl
pravd i co Conger praví o ceně vý
robní i ceně pnxlejní ípsgátu Kaž
lý nás ětenář ni venkově dojista ví
c vlaotuí xkušfnos'i žo neplatí 1 1
až 16 centů za vázací provázek a 1
to Conger mluví a onen ěaopU pííe
pro efekt Demokratické časopisy by
učinily lépe kdyby uvažovaly o tom
jak to přijde že demokraté prohlá
šili se proti ochraně celní rozho luě
uznávajíce ji za neástavní ale přece
ponechávají tutéž ueúttavnott na
velké vkšině předmětů provádíce
tak ošemetnou hru Buď je celní
ochrana neúnavní jak demokraté
prohlásili a pak bychom měli míli
svobodný obchod aneb si demokra
tická strana dělala z ccléio národa
blázna a měla by se k tomu přiznat
Do St Louis Mo
Schůze českého republikánského
klubu (SSl'ohHepClub) odbývají
so v každý první čtvitek v měsíci
F Iteiner taj
Ant Klobása předs T-tf
Do Utica S Dak I okolí
Všem našim odběratelům a příz
nivcům oznamujeme že pan Vdchio
tSiman převzal z ochoty jednatelství
Pokroku Západu Hospodáře a Kni
hovny Americké a jest oprávnSu
přijímali předplatné jakož i všecky
obchodní záležitosti za nás vyřizo
vati Odporoučíme jej přízni ct
krajanů
Vyd dr Pokroku Západu
Všem kraianům a odběratelům
l i i
milí že pJakub 1'rochAzka pHjraul
milí že o Jakub Procházka iřiímu!
jeunaieiHivi časopisu rmsicn a jei
tudíž oprávněn veškery záležitosti
j obchodní za nás vyřizovali Doufá -
me že krajané naši veškerou důvěru
mu věnují Adm Vok %!pidn
Jmn Americké a uospowtre
ZaifiMfiil ťamoU
fa!ftfM fMiru fr i'-- j
Htnl t ilrmifrk lf"f w i
Ik ftfliff Jk J"t '"7
líHMiMhH I I!ef4 jíl I
Im} ] j ř i ! # }M i -ti-li ř
y ( ir li f4i'ft'ř''' ' I'-'
tlál-ím V f'if h d-j ký-t J
f r nr J# fm! tj řivMI d th t i j
ř4# tfUlf Vita rt i I J
n-třl 4í h f t l a lřpt"ltl
K !♦ M pro4 lí m if #+''-t
li hm ivo! I f t r f #i4vl f
p4 il Vřili ? M ft 1'nlm't1
4n io i 'Iiti kř
V1hft byl M--ř jw l #'r'W
tlořliypl '#ř řfrt fliflijlřl řK
) M rfi a ib itpf ři td "'í lf
řeplíiky kfři Hk pvr#
Jik fi p it liki ''kli'j" fi4 Joiít
hřtHptíni tfi'jlf Vfiiifníío Z
I rí Itnt jh'i ři-iI lf ty J r f t J Ion
uhni pfntjiii aVíiiMii ijt)
krutii-i r t "i ř l-fi'fi pf-4Í řpiťli
imi lvl'iJ poiři -iro i!i in ii na
-V ILA lkth I I- tJ'i fÁiitf V
iiiřcjni lf í # tt i ikoiiíiy yjí'l )
frptibUka ltěh K tiltíjl flJ
or? iinj výlid-k Viiiby novl Afjí
prri lt iiti vo e ff H4ťiM ein I
ri"t t hfi d f i pmifiu his 4ni 41'
t- H' t hlaft ('4imir lrieř unii
tik acttcpný Jako l i úhonný kt f J
I I í I 1 i ft
l iiěhol o'kávati můlrme Ju budí 4
říliti záležitosti rei-ubiiky tdáriiě
Jestli tedy doufali ftrpfitt-lé rit'UÍdÍ-1
ky že utrhnou jí vermatky t nul 11
by kořistili mohli zmjlth velice
Jedno j'ště na Ji -to ovekávame p
t Jt-st Iv zik roceno budu nyní
přísněji proti řádéut finiliků anai'
chitických jimž zejména v poled-Í
nfch dobách byla Francie rrjdištěmi
Zda se skoro jisto 2e zavrIdi'iil
Cirnola bylo dflem jejich h má býtiJ
odvetou za popravení krvežíznivých
hvé kteréž houfně a bez milordcn
KtvI vraždily lidi nevinné TenW
jejich nevyhladitelný zločin mu
Dřivésti Francii k unznání Je m" i
se uchopili radikálnějších prostředí
ků byf to bylo i zi cenu čánlečndinj
obmez(ní svobody ty krveŽizniv'
ti fanatikové vjhltzerii byli
ídný národ necítí dojista takový
nympathie pro nárol francouzky
jako národ americký neboť í my z !
již dvakráte v minulých třicíti httcL) C
truchlili nad rakvemi presidentul
podobně zahynulých V roce 180:1
zavražděn Slccbi tný Lincoln a v roci-í '
1881 truchlili jsiiíij nad smrií rovně-M v
Šlechetného (iwl5dda A jaki
truchlí nad osudem Carnola tak í-í '
těšen jest výslclkera volby tiovétnV
presidenta š
Marie Franeoit Sadí Cmíot na'
rodil so r 1837 v Limogea a nabyli
vzdělání na polytechnice věnoval
irženýrstvf lífku 1870 ustanove'?
byl prrfektem depart Seině in- {
V
férieure a zároveň co mimořádn í]
komisař voienskó nrrmiiiitnvnl nA '
rodní obranu v Normandii V roce
1R71 VVnllMl hvl hnuluiwmn mn Knt
Cote ďOrr a od té doby účastnil mA
stále veřejného života náležeje {
předákům republikánské levice K
1878 povolán zi podtaj miniiterstvř'
veřejných prací r 1880-81 správo-
val obor ten v ministerstvě Ferryově
r 1883 byl předsedou rozpočtové
Komise a misiopreiiseuou sněmovny
v letech 1885-80 pak byl ministrem '
finatcí Nezištností a bezúhoiirioUil
avou získal si úctu šech stran ve !
sněmovně a ja mimo to irost ctP 1
žádosti a panovačnosti byl po odtt
í stoupení Grévylio r 1h87 zvolej
presiilentem obdržev hned tiři irv"
! ním hlanování Clil z Hil tlnn l-
IV
i mátce jeho vykázáno nudo vžd1
autu u v : '
i Ái
10 mnoii i roka jsem trní'
f nrudkvmi boloHtmi v žalntlřn ři
1 tím dra Augusta Koeniga ll'unbuf
akýt h kapek byly tyto bolesti bno'f
zmírnřny--jHcob Arnstedt Downs S
Illinois
V
i
{
i
'1