Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M AMERICKÉ HODINKY
! r Hf mí líMory i'pfí
jMíJ Au im a J"1v o !pof f il
n II l#f4 tn fjfíisy Vyl H f
í yl dlf Áfit mT i4í
fi't ) A tlk ' #-ti'l
fo#pitiHo itbf i4tit a'# f -ř
iM (siU riJ fllífc -iiik i lf'M
}rtt ninh4 irovna i 1 1 K-m' al
lltftkrih ft'4li O lk f II i
pik Un ř I ImMIi na t iř-
III II If r4'44rt ♦
#t i §
I )
Vfl-fit '4ilbr
HflntMI vl Ul ! o I ťftt V
„ In t ' II
R n-t I t l ha I t l—l H
#14 í I -ina ft„é
#
Myfrt l'ifft -# li ly
tř vifi řři jS'ři'i '!4' Iik i
by tm Rnii ( Tik4f ! finti i
1 14" tik' 1-i'Mki i ř
tím ti-ůtttWtitm
t
v í- p-ř fM i ďilH f !'tpl
ilrmiU n lř(l m f 6f kífl
BUGGY
tirirVrk"::
I ' (MlHt( V ♦-
(í tm i ti 'II
!V
MVho - fia řo'íil hUll
'' fc ( H ř r
ph ro l4fí#w uhlíky
j-f ríloi 4 th fy Hk Jk' hf l A
í t klt # r f 1 irr'i hf na
J4 MJkf řl fn sl'of stiijl
doifi4!f jí tiplMÍm řn ! A
109
r i -1 'i i
rA
tom f ř#i'(f f4()f r#íy Jji
t titanit
4 f
#:íi
- A
I I l-4 U- i
!' uřvi
4 řsi a--i# tť i ir i-
V Mt}l ť"ť I ! # ! lM' '
f f H ' ' M 'I 1
ryt f Mfl f " K t i f
OffABáMTEB WATCX CO
llip'tl
i
Di C ROSKWATEll
ifflci: 222 v Oee budově
fuu a Um)
ira tm
fr-r- M lt OC fit M SI lhrt
MAHa rnii
' mám Min vl Aaiala
Dr J
Habonictií
— -UÍH'II ř — -
[onultce & oferc yřiuj( ne
Tml
r E
Holoychmer
UbaKT LtnAK
9c roba 15 llonsrd ul Uhrf
iíAllk NEHI
C tolrlonu 1 1:ih
ptrn k ntlenol xt 10 do U finti od í-
ífDbydll íísle 1619 Center ulic
)0 Telefon v obvdlí 1OT4
flnnndnnn fl
n
írmti mmm uo
i yÁ ii -
J" Ilji'' ™ h:rii
V knn léklrnlk
i tam na skladě vfiecnny byliny ko
iky vfielljaké thé kapky olejíčky
tíkvlčky práfiky inaaté náplast
itry) vodlíky pilulky tkrátka ?fie
itú dn lákárnv uatří lTipravuli té
k'V'llřné roazáuí pro lidské neduhy
pebnloy pro domácí evlřata a véť
Ijts dílem trefím %dy na to pravé
řf h mám též hojný výbřr Jakož I
I nry itetce olej na barveni i na Btro-
#Í tkrátka vše co v lékárně mívají
i t — i
ťláfitě veiaou zaHOUu mam vaecn ve
A x kterých e recepty připravují at
ph Dlouholetý cvik mně dal mno
rkuSenost a ta přišla a přijde
nohvm kralanŮm vboo — ZvláAtnl
)laroBtllvot věnuje receptura
& A IflU t'l
1 #Mtl ufchrftrnia
í s
il
ff _ _
íeiiopší lékárna
tst lékárna
mmmmmmmmm—mmm
W 2 r il lili li J a
IjÍ
' pravé éerstvé a řisté léky se pouze
IčodávaJÍ Hex epty připravovány Junu
důkladnou pečlivostí ukuSeným lé-
1 ¥ Ceny ra npmrBřAÍ
1 ItllMBf M BJI' pWI'0 V Mli lltU Co
JfaMý WJdwi ordliia] Mkirni Mlo
lil k' tK' „t iMM
)(! t't fiff
%f "Kti-ílígid !4ky" AA-
l ili Jríf JiU Jtl ff
Irif I4l't mi í# ft#jj'iiíhl
M)Ufiy iJrn iUm j vy
]4 -t fíiíí 'nfil M'f'
l itř lí fint l ií#( f(l(fřJ (
I'řh '4lli m 14 lk#n 'fl ♦ i
l!'f ti %(tfíAith Ať ftn
yt hfc'itil !► H h i li - j f
rfři I4liy )! fili[ji(i itrM
klyl J'fn mI KIfy wn ťyl
ftf Um řkimlii'1 ťyth
mi tffi'lf 14y byl tjr wf
ř44 tl i lki-tti' (-řffPII ř"ipíi
Jki řf4k'ni r# to l(ř T j
Mřil Jm l"lfil kftihi ip
liIM( ío tiif)4 Imvé
ncl TMhit4 tMlit ťjlt v
♦tlrif t-n kli I AlAo! - li
mi mi } týkUnkti u lrh ! Im
In l mfm tijrtfffti lyím tlamnf
ř-ot ř)kl'iři(in řfi v lom do
ltnw k uhi mému tik upřímné
mUoknutí Jko kljl m na 44ba
i!4'no i4rovfA nivou IiIuIk
kým ori l'chm a it-in v nějl
violeti ťl& i1uS# roiieen4 lov
"()h~lf tri"
V tom okimJiku trojfU tui bUvou
ivliStní ou Inř myilénka která ta
ten bo!l rok mnohou trpkou připra
pravila mi rhvf li 'Í'ockeJ"— po
rnjulltn obř— "co m-ilikáxal Montr
gala moíná I dA4IeS ty" I jal
j'in u Rluiiovati l&ftkti ovřem í
Iňklslnřji h ua leptiícli zaklade'))
nvl onen taliíťmký ííIohoí Nejprvé
ovim vyloudil jiem x olxjru avých
Htudii f(-lif ii£nnv le v tom obludu
byl b)c:h raM[iatiiým předmětem
utudijtiírn Poznal jsem i o Monte
gaza chybil velice vxav za zaklad
svých pozorování proomy duševrí a
proto obrátil jsem se k prouusnum
jakó odbývají so obyčejně na poli
cejní stanici a před r&znvmi instan
černi jiHtiřnlho aparátu Montegiza
pozoroval láxku v tiché nerudné
přírodě já opak studoval jm-m ji xa
vířivých zvuku Aindykově hu lby za
hukotu pic niuového vlaku v jehož
kárách světla shasU za bojovného
řvaní válčících sindykářu a pienicá-
řft vnitro tclulv kdy! byla láska v
'ráži" Jen někdy pro doplnění na
lilédl jsem po půlnoci do tmavých
uliček a yardu ano zanol jxem si jed
nou když byl nový měsíc kolem de
sáté hodiny do llanscom parku
Vsadím se že uveřejněním všech
výsledku mých studií a pozorování
a některými doplňky z vlanlnl zkuSe
Dosti (celkem ai 10 svazkn) rázem
aaslínil bych řiloscfy vřech věkft
stal bych se slavným věhlasným
jméno mé sahalo by od oceánu k
oceánu než netoužím po slá
vě Mně dostačí přečte li alespoň
jeden z ělenářň tyto některé méně
drastické ukázky z mých pozorování
až do konce
I
Za krásného letního dne v městě
zahrad Chicagu probrousil j-em za
úéelem studijním vSechny salony na
osmnácté od Hlue Island avenue až
po Ilalsted ulici a tím jsem byl se
svou prací u konce Maně prochá
zel jsem se ulicemi sem tam až ocitl
jsem se před řervenou budovou na
ulici Maxwell která nese název
"police station" VeSel jsem do
vnitř a zabočil do první soudní síně
Za přepážkou přeď stolem soudcov
ským stálo více osob s nichž moji
pozornost vzbudila mladá uplakaná
) Poz sazeie — Obraniěené nic
To já už vím dávno
It lily Joi Mitřny (Mp
(l!o iimhifií # ihf#j JitíMb
Htířf a ! íj lttij in i '
oáihrf (í iiifí# lri ttl t il'
mni l U l ť dít jk' ltt
oyk §m rhtfjfiif r(i!i!#ním fc irol
kíf yUjl tn ( h kJyl
mlí I 4 ' li' lif li!voii( npř fo
iiltý tttk li oti f ktf 4 ti
tl4l pl hřřfl lřikt
Mn m Mu I lá-kf Trd "
ti4l#lovat pronikavý vjkíik Jftil
jiki lřiký nl přejal tni itUm
J Un polirif o4 řt llk do
jho koby druhý provití kl4j(f
dívku trn Vyiol j-#m 11 nnbod
lni kUfou rtiil'hlo t řdirřourI
ítknl Na tnyl přiála in i slova
l4nlkova :
ik ttítě ttJ ' klM-
Mni r4t4 f ťín hrll
)4f 4 rni I tí'4 tiM
)! ks llt1l
II
Hudba vírl I Ví ťoiH v j" lnom
rji ťMi e a skičf uilvajle plným
doutkern Utí tance Hihy okolo
ni lavicích sedíc' brouil vé zlaté
zoubky na každém kdo kil m nich
mihu' Avšak nikdo nedbá na jed o-
vatoxt babských hub nybrŽ se zri
kem planoucím tiskne v objftí úže
a úže lepé tl!ko v náručí jho spočí
vající Paže k paži— srdce k srdci a
lehkým skokem dál — jen dál ! Jen
já tu stojím zabrán ve své pozoro
vání a tanto naproti jeden mladík
zdá se nerníti účast ve vsiioWcnéiu
tom veselí Dii ul ret tisknu mezi
zuby čelo svraštilé i pAstě zaťaté
Vidím že někoho po0Mije v kole
lilo! Tam ta mlaďoučká dívka
skoro ještě dítě kterak důvěrně
tulí se k svému lanečufku nyní
Šeptá mu něco do ucha právě když
blíží se k němému pozorovateli Ten
náhle jako blesk vrhne sc v kolo a
vytrhne dívku z náručí užaslého
tanečníka třepoucím ho hlazeni volá:
♦'Zakazuji ti h nl takto tančili" V
tomtéž okamžiku chytne vňak se za
oko zavrávorá křik hluk shon a již
jest vsc v jednom klubku Haby
křičí děvčata utíkají avňak v mu
nutě když hudba opít spustí hrnou
se zpět a vrhají no v kolo jako by
so nic nepřihodilo Jen zamrače
ného hocha nepozoruji zde a mla
dičká ta dívka Ještě vroucnili tulí se
k svému tanečníku Zipomíuijí že
tu nejnou sami Tvář tiskne se k
tváři náhle trochu jsko náhodou
se pořino a rty důtek nou so rlQ Z i
tím doma dává i nefiťustný milenec
studený ruftník na modré oko Ironie
lásky
III
Jest po Hind) ku I JiŽ dozněly
zvuky "Home sweei homo" a po
slední kočáry odjely dolík k městu
Chci p?áv6 skoněiti avó pozorování
z okna když zaslechnu jeítě na ulici
tiché kroky Naslouchám Aha!
České zvuky : "Počkej ještě chvilku
Franku pojď postavíme se tuhle
chvilku víš u nás naší dávají po
zor Počkej jeti chvilinku" Zmi
zeli v tmavém stínu a já slyším jen
přitlumené zvuky přerušované co
chvílí obligátním mlasknutím Míjí
hodina a teprvó mftj párek vystupuje
ze stínu lile jak zvolna kráčí k
sobě přitlačeni On skloní hlavu
dolu k ní ona sehne ji trochu na zad
a v paprsku elektrického světla
vidím jak dvó rtu dlí při Bobě v
mocném přimknutí drahnou chvíli
OJlrhli se aby si oddychli a pak to
pokračuje dále Nevím byladi to
abych M lil4 i lři til hi
fcf4d J"it " Khuk ' % m'i
V mjl!nk4 h #Mo'i4i bil ťyli
divili J rk-n 1' A poriiil jlnt
tjííioe#floi It l ktřl m mi "#i
e i tnť' h't'1 Iřijm h'kn oíve
lit y„ 1 n1wr Zi!mIo
tilo mi to tk tm mnl br4til jm
kroky v tu #tro'i f Hf ridlký
f f t~ vi4l I !! l k
p iltďifií itníi i a iml"! v 'i i lul
lni ZA-l4votí p(iin sřyrlilfřn
kř"k Jil j"i v svatyni SpravM1
ucítí kl# kři tti liohyn nil
lUřki Ukonirkým Mt dikhj
"Fm five J'illiřs au l cot" fa ly
o-llo lí távoj a kh U nt stal kUrkv
la-ltni obnos a jíl opO'itt lif lyio
krokem a a hlavou vitj 'nn iii so i lni
mílnot kti lijlo klidní v prstsi h
žlutou clultěkti Hloděl jsfiu ni
cell v v i v a vvl""íiin i(n a
lutini že i a boboii otevřenou kttrou
vJík Jsem tyrble tkUpl když dánu
uiifels na mne své veliké liiiědi' oko
a uiii4l se na mne tak tak podivně
že jsem se až otřál Postřehl jsem
v tom úměvu také — kouek lásky
Leietínský kovář
Před několika lety vydáni byla v
Praze úchvatná výpravná báseň Sva
topluka Čecha: "IiCŠetínský kovář"
Líčeno v ní ostrými tahy ponémčo-
vání rekých dědin cizozemskými
fabrikanty a vřelá láska lidu české
ho k řeči oteft svýeh Išeifnský
' kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
nahám poněmčovacím a zaplatí
szdor svůj životem neboť za pouěm
vovatejy stojí mocné rameno "záko
ěa a spravedlnosti" Hásen psaná
u slohu lehkém a přece úchvatně jí
mavéin způsobila veliký rozruch
Však ten trval na krátce! Vláda ji
zkonfUkomihií Jen něco málo vý
tisků před konfinkací rozprodaných
přišlo mezi lid
Jsouce přesvědčeni že přijdem
vstříc iřáni každého milovníka ušle
chtilé četby vydali jsme se svole
ním spisovatele báseň tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A v
očekávání tom jsme se nemýlili
Iiěhem prvého roku vybráno prvé
vydání skrovné ovšem a uspořádá
li jsme vydání druhé v mnohem
lepší a dokonalejší úpravě a větším
formátě než bylo prvé Báseň tvoři
knihu o 83 stranách a prodáváme ji
po 25c Do Čech so zaručením
za 60 centu z druhého vydání (ana
kniha valně těžší) za 05 centů
Adresujte:
Pokrok Západu Omiha Neb
I těf - f ( II
4tmí ¥ f ) )-( tťl --ifié
t ' t ♦ I 1 la
m (vit w ! f I lJ ! !
) mf p'
Lf 4ft f (n timi # ' ''
tni l"t l)ii 1 M O ~tm
riiviia i ku t i
— -= - - -
rN'fiiiiii nI
'- fMnř " í ♦' k!'i fln
(! ifcf tíf tn )hftktf
%'-f ( I
♦'CHICAGO TOOL CRINOER"
I 4 ►"r (' 4
i ro í
t li l-fl J A til I h lil
FARMEŘI VE VALLEY COUNTY
rozon :
Peníze t onlčení zemkový maje
tek při nojnižších úrocích Přijďte
a vyjednávejte a námi
iVíiátf úřadovna jett
t 3 d?eř záp od otHMa MiMra
CLEMENS BRATJtl
0T3m
"Váo JandEL
& l J 6
Divudnlnl dnkorao — nístropni mulbjř Midlijr
Mldi-Dct vři)nch niUliKsitt kostnll atd
MnoktUU prultet §tutmot rtttf i iblwi iriiW
STl!I)IO 302 8o 8rI St
CKDAR RAPIDH IA
a-Hr
Vsiclini doznávají
Mtill l i' O a44a t i Irf
fclit t4f1 t
MASON & IIAMLir
PIANO neb ORGAN
řrí f HIVÍř #- tfH4
H )lM
iiJ vyMMÍ 4iiii
piIMch rut ti irkUf slmlkr Xl
f i W l )l
Geo A Sanborn
Tt lliml McCAoCK BIIXl OMAHA
IJ)l!lll slrojc
jou tg nrjirpil
My ryráliimo vl
en ilruliQ a liyU
Jmiin r iilirhoilu
ilrin im klirákii
II v flrnm tomto
olnril Aťjrsln hi
chopili a luiiatí
co vjrliimi nt A
In li 4 kataloRf
Ji illiHtelé lili-dinl
Iini(leii Mat lilnery ' Co FAinmLD Ia
TIIUU3IH
KAKVloW
Zliil ý povlak
i i'ii'ti' m titii a K:iAit
i 1 iilii-n ti oiKlržlta
t v i luniinKy na Kkoii
h ii 'ni uici littftrokíl
1 l I r íf J"M'U IWlllé
Sf i Ji'ia íi 'iU'I n'iil7
) iiiifiiÍKMlu % vý
! ' reml Jsoll
lin-fiy knixiioll ryti
no ii il lllwllljl tiM co
tu i ii MuMl u pislobajl
t[ilm iimxlvuim rla
tfut liKiiikiim 1'láW
dniuiil řas na
TIIS
NitTIONAL MTC
ANII
IMťORTIlía co
:{n)iurboin SU
( IIK A(0 ILI-
itmm((rpf Huni
f ti i
mm mi
Wriv i"-
vyléčí JUtí ft ryclilo
neduhy žaludeční a Jaterní zastara
lou ziicpu nechuť k jíillu závraté
mdloby niulfiril bolestí hliivy
žloutenku ošklivost' od žaludku
torVjteěný pro Ženy£J
Oilitmnl ikvmy olillřejn nivFíuJo l
oml7uJo Ceua 79 ctft
Xa iklidft xo všoch lékárnái-h
Ženské neniwl
bíiy tok vSechny nepravlilelnoBtl
meslťní obtíifB pred porodem i po
porodu zvlnítu pak při zrněné
života vylúčí vždy vý tečný
♦ 41
Hostinec n JíBsta Praly
NojlepSÍ tenký
HOTEL a RíSTAUBACE 7 mi
Cluti pok]t cliutná tr pru pány hoaty
vi-nkov Čpii]ma vMný li4k x pivovaru
DIoK Uros Uulnoy IUn a
Jam Bánifuň ]dlnl vtlkmtbehmlni ftidnateU
pro ť-nto pivovar Dodávána toťi pivo pp ho
ttoskm v mnotitvi IlUovolním
V L VODIČKA & CO
tdbW íIin MOl j VI ul
NaproU P' kr ku Západu Omaká H''b
il
1