Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ř'( )KHOÍ Yk 'A 1)1 1-4
Chctfa koupit liarponlun ?
S U lí f Mříf(
Í'D©'(I
H#řt "Hitu m K '-
II
Mima lirm''ftinrt (f Ifhtftt řfef
llfsr atf4 fíi?#m ř-f I M far-
t-íiv ih f Ja ilfnh Vfl 4
Mf mWm ! !i rti mum
A n f Irlil 7V N#f ta
Míli 4 riBf WHHM lřt(M ř tlf fli
hti #U Ht# fffw-i ttérr
ft ti arit f íiřiin' Kllsf ?
f p!ftfl' 'f 4r ! h I ř
(i tth 0 IV- '"J
Kftslen Nnrinal flíitaf
MVtfIVIII HVIilUI VtflVpV
I v # TÍ 9 0- t
Lincoln Nob
o
IB l 1 "1
1 IffM II Ul Mil U-f'
Wk M ( M"A
W A I i b
W J Khiiy
Trmilí-nl
'fři li'M
Ta a IV-kU-Inlk
V uta totulo u l a I č"kímu
jazyku Vyučováni upraveno
tak le kaldý ty f a-b mrné
laný U) úttavu tohoto vl"Upiti
ruftle
Značný počet rodičů čeakých po
udilo minulém roce ikolním dltkj
vá io tohoto útavu
Ti kteří úatav tento jíl fiavitčvo
tali chválí jej velice a mnozí při
pravujl e k dalífmu navitřvování
l'oIzlmnf Wh započne v úterý
dne 4 záři Můžete započít n iií
vitřvou řkoly kdykoliv a lí-b vái
K)č(t4 ře ol i!oly kly j't šupotal
Cirknlúfe a katalog taJie varn
na iioJi linl
Jeden rok návštěvy ikolní wtáti
v4 bule II 1000 í3 kti-rfho obnr4
můlete nabýtí V8ilúnf v joduorn i
neileiíích ú-tavfi v tcrni
rřeaiýSlťjle o tota a piřte ai o rir
kuláfa tak abynte a návítívou řkoly
4 ikH sapočiii mohli
PiSte o blilžl poilrobiiooti na
Western Normál CoIIege
Tlnooln Neb
CLflniCE'S
PURE
nvE
řlk n iviti J t to
řiU tlttiá kufalkk
di-tHoviiá n-J(itil opatrnosti
Clnrk"' Faro Ilju tmnl drthua ka
řIkon ZkaU ji Jidnoa )U)U
! tis hi a VHÍho Ukárntkk Fk
U t JI nimi obJcdn JU i! ji od
niktriho c BiaMovnkb velkoob-
nlki kUM Jt m)l tUU e ikld4:
EICHABDtUS PECa CO — Omha 5b
X X BKCCE k CO — Oniftbi Nb
H I CLAEKB bBCa 00 — Lincoln Neb
HOBJHCK UEH8 k MoBE - Blom City
Mořili k FOX — AtohloD Itu
CHCBCniLL DBCO CO — Barllnirton In
WOODWAKD Filo JI CO — Emmu City Mu
OLSKY McD AU) — Clinton U
WA HOVEBIiCO — IVnr Col
LYMAS EUEL DBUO 00 MlinpllMlnn
8PISS IEVE9 OBtO 00 „
X0TB8 BB08 4 CUTLEH Bt Pul UISIN
ETAN DBCO 00 St Faul Mina
TI1E
Colburn IlIrks&ConccT
VIIISKEY
Db od
PEORIA
TPBK39lr
l'roé trpétl
Zlatou žílou?
Tto naiwt jt Mra
řen TTLÉČITI kUry-
avnakK akjtai m mwltt
4tMi kíí( pH4
nich Iřkkřk Jact to
nov Uk olivín byU
bjr mil katdt m mntom
lnoa dickcm trpt
elm BvjnirTitln]rnil
Daitiui } tiku íu
JllTOD k i-oulífáol
B knitf krablíe
KkJU řkní
t V4mll líkárnUn
Jn"f~r 1 by Uk tou pro Ta ob
mJ'' Lf I J"4"i- iíub
" KOIlTON KEMEOT CO
I - Cblefo o a a
K 4ttá( itvh Wk4rlkÉ 3ht p%f
dkbU
iakuutyCr
KiMBuiaHta
Mi4 í IM byla m tliřf
řfříi tM-fíí 'Mfj n íi
t" ##!k!a tftfft m t4 f tttftt
'mj řřm jífMtfi4 ř#tít l llitl
I řft f ♦ im!i f1„ htit Vff
míla fiiíM t4('nf a htn -U bi I
y l) 'fi l#i f#ntíí !44 ( A ttif
Vt1tt t hhnl Maaa alky
inifif liwipnl af!l a Jih Jh(rn f
tiJ!f iíf b Jl lt !liihJ il ihtí t
fiti 'frítk f) l j byty NiM-
řily m t ftíni tH iif# rífk4 toiy
tři bibftt k -ly řtkiik a! lUn%
r4 a lnut Nt w A(nt(nrry a
U Ml4l V-Julii
f af oi iílt
R4W
MHi WbM
aifiť
FMitH4 r pot r
AiU(f kokr4 atk-4r
f-l4i t Maily fMwfat tkurNi
AII-?)o éf§io ttoTOotkAttr anllt
klt
Mr4 Bofeololcl
aittMk ki "Míf tvlck
řU4 juu rtp c a ř a
AlUftrle aUtla
Ilnb Iivtlnlr
Tfirrl oif(Li
Vríl polxulel
aifBku Amer Bp- Uk IUa io—
NlofBé akr U 'Ur
rorozv:
ZvUiU i íkti 7)lmU M prltoBB řd II
kořárí Timi BoiBrtckmt il inkl !)
kkail dobBeb t toco-h Uebto bbIAuII
M lul BlUť)řdMlo4 líc bj-ll li i If
Bi K í)rolf i CUcok i 8!vll Kum
Babu M MJr fcr í Prk i ErUI
F UiťJřk ctl IllBliiTikl Lsk innkot! JS
V Maln J Koclfl i Voatrovik F Adtano
lř M OllabetlS Sf Milko Dr Pllckl Tie
ši)dr II rilir D WoagoU T V TadK t
TnaliUř A (cb Iťt B-io?lť a V I'Udí"IÍ
SlavDOHt earna cabájena byla o 2
loditii oJpolednf ve Festival Halí
overturou "Probuteol lv&" hranou
mexickou kapelou joI řfuenfm akla-
iatele rytíře Kontt-ki ho Skladba
řijata byla nadíenč a dola také
obliby že opakov&ua býti musela
Předaertou alavuoxti byl j Ant
íorbel Po uvítaní hotft jmóneia
řiditeliUva výataty F lITruadellem
ujal ne alova A E Barbiř kterýž
promluvil o viniku myšlínky na po-
Ad&ní dne alovankého o nadácní a
akýml přijata byla a poukazoval
t&roveft na to že abratření Slovanft
ež při příležitOMli této akotkem ho
Hlalo i pro budoucnoat tachovauo
býti by mílo
Anglicky promluvil kahrom&ždřnl
pao Fr Zan e Han Francika kte-
Jí l"vy jadrnými líčil déjiny lidu
alovanHkého jeho tápaný utrpení a
(slávu poukasoval na učence kteří
jrníno slovankó po celím evčtí
alavným uí-inili a povčxti avřtové
ai tínkali ftec jeho trvala přea bo
dinu a často přerušována byla bouří
potluku
Po ukončení řeči jeho předoeal
ryt Kontfiki na pianě vlatnf nklad
bu ''heren&du' na coí následovalo
aolo na piano al A VWrovkou tn
San Jomú a píneň předicneni p E
J Zinetn s Portland Ore
Chorvataky promluvil ku uhro
tnáždčuí Dr V íí Veckí a čeňky p
J VoHtrovaký xe 8an Joaé
Slavnost zakončena aolern na pia
uo předneíenjm ryt Kontakim
U večer unpořádny bohaté ohňo
atroje a akvčlý plea u kteréžto pří
ležitostí proveden program náale
dovnl: j Ouvertura předneala alovenaká
kapela
liáaeň "IventuckA kráaka" přad
seala slo A Dragičevíčova
Il4#rt i h IňřBla §M ílf lÁov
-it#o fVlleali ří KřiU
V#řř H d#i -t tmlk
ft Zub?}" Pi-kř-k Ziralt
"Hlimm liřt aUvit lf#(b
n di UMon nkn )! i liďm
hyÍM Živili bratfí ťtjn4f
iít-rtt(
Kdo Mřdal pomk JakM
tMitktii fk bt I íf ít tř'tdfi yio
oo r kr ii f řfh t-řři( f'ot(
ldknt aiiih V ttiíftutfrh ito
l)l h ďt if ily i # dť li f r 4
divajl řialjl ta Hi(nmt hti
Ktkařico lk drubriAo obilf ba I
ilml kfff n#fř fiabibi l't
tláhyaby mohlo MJttl to tt
fltalo iřot n Mí V mínit
lf ťl t Ut h li ledy OBt tnb )
lavM v jdf a4 omi# jodwa d-
břou lířfďi ('fe 11'Httrn) Nřpř
kpij uk proť if4li In někteří
oo Infťl 4 lolhi Kanii SVbra
ky a lkol optitíli é domovy
sanei hav1 potemky ria tiíchl tolik
aaltll utr&dánl a tíhu Jí na vý
chod mnotí jiní by pak velmi rádi
podobni učinili kdyliy jen vřdíli
kam ()íern I neviní tak viithnl
a kdo jen ponf ku ( mdle drží ae na
pote ruku avérn véda e tkuenoili
jiných výchO'ínřj(tb oaad I kdo
aetrvá tvítčtí Co ae na týře ne
máme i ochybnoxli ie mnohé a třch
krajin jel nyní powiid trpí často
aucheiu budou v letech budoucích
mítl vlahy více a budou tak úrod
nými jako krajiny východnější kte
ré druhdy podobné trpěly VSak
nccřekonau lnoti akutečnoatl jeBt že
zápaď( ty krajiny nemohou teď
jfítč na doxtatek dfí-ťfl epoléhati a
kdo nemá doxti prostřed kň a doati
vytrvalosti aby překoná avitete v
ceatu ae atavící ujUní hledati jinde
pozemku lacinch k uiiatení ae
Píipomenuli jiiiue již minule že
budH mtiMÍl ae nepochybná potornoat
obrátiti k pozemk&m leaitým a ty v
oIe obraceti To jert ováem obtiž 1
nčjAi a zdlouhavČjái ceHta víak přece
iatčjál Vzpomenuli jame minule
ižnfho MiaMouri a bylo by ku přání
aby pozemky tamčjáí byly blíže pro
zkoumány Jak jíme ae v mioulýcb
dnech přeavčdčili nabízí ae tam
hojooat pozemku k prodeji v cenách
velmi mírnýjh Zemř-pianou polo-
tou neleží jižní MÍHaouri přiliS na
jih jeatif v témž pásmu co jižní
Kanaai a Cherokee a není li příčinou
nízké ceny pozemků tam neúrodnoat
pudy aneb příliSná obtiž a mýtčním
eufl mohlo by anad tam býti míato
pro ona Iq
Dozvídáme ae též že dráha lili
nois Central má v {ižním Illinoiau
značné pozemko též leitých které
prodává na splátky po O aí 10 dol
akr
V dneSním číale podáváme též za
jíraavý dopia p Pexy a Floridy kte
rý mnohé poučeni pakytuje
Nalezl-li návrh p Ileinze ohlaau
bylo by na čaae aby ozývati ae po
čnli ti kdol by chtélí na založeni
nové čeaké oaady ae podíleli
Dva Životy taehráncny
Fant Fbonba Tbomaaovi t íonoUoo City 111
bylo J Jltul lAkaři M la ni aoaahuta t
pro al Dnl ?1m na4AJ vlak dví Uhva dra
EiBgf Kw Plaeovary )l la vyliítly a osa
praví to JI rarbriliilly llvot f Tbo t$tn
119 Florida al Ban FraBeiaoo Cal I
Jedno jízdné ziobftfPHly
Draha M K & T prodávali bude
budo jízdní Katky dne 3 a 4 čer
věnce do viech míat na téže dráze za
Jedno jízdné za obě centy Lfatky
platit budou do 5 Července T Dx2
Kdo chce míti léky nejlepií at
koupi léky Severovy Chraň ta
lékí padélanchl
r
B4 t Ml'l m i a ♦ 4 #' at M- 4
iit l'ml ě ♦# ti ♦! tt"'' #'!H-
af $ Mli ť-l -tn l liiMtM m f kv0 -' ♦ $—f éřlf I
#♦11 lt M-a-aa' " aíiorf-fMi-tf # 41
Ffil pi! 1-aa r a A- ms4 t-f -it j ! ! ' 4 Jt M (♦
B '' f ( ♦# 1 ti Tt '" ' " o"o
„ b 1 iil all i 1 á 44
ia Aí f'f tri B' ti f ř ť ( H F " 1 f I ť ' ')
a-tn#ftfl #PI itt ti Jn mt ' f i l' I '' # Fta"i j
# í
dt J af ir tí# d- tl
A t4rt iUI )m H11 t"!-- ! a- f -řl f p-f BfT al -ét4
l a-M Ia #ifa A- w V iK el r tl f la4 ' a4rf 1
lt tt afeM-f - (k4 I (ř A ! ' I# JMWvii 1
f 4 -if-rt # Afl # ft {! pa# a-al Af # MWa C
4I t lf k 4 ' t mII t#l a'-#ř ''0
4 lnMn4k4 jd $h at- fa Vl tMiípM Bf 4
b 4 fl l m ! f t t" f~%ť ) a-a-er ha t'A
o p it"t t f A "I ' All akr'i'- %t t
il ta i4' ( fk-t t 4-'fM w ♦ at i fl # ! lt'l ta í Mf t ar
al a l t -k -l 1 1 I '! fv fk-aato y a4'4'a ! Bai4f
- it) 'ř krt ka ♦# f A-"tfíl
14 1 ft- A V I
lat ha kt'A I
i
V liotřillm obrat il (xhIAiAui- pblit la rtml "itiX lt"K ZAřAllL"' ť( t ltU U ta
j hotoveny co nrjlftkliuliiřjt rl!timlaiualiilky a nojtrpino mtrrlila a tU gwitnl tpravyy
I-VIiAkK lotil f A-l obořím-
Jlclkuvnl (rafujkl fárř atro
Jo rapollAa -t tvoa rjHwli1
plot boa do atolku Uk a plo-
cha m atulk-m tvuH Jlim ro
vina
Vyohritarnt Vnllfj'! ukaaa
vnitřní rrlleenl atrujci ktn
lil na první puhlad niurl kuť
dáma BiiáxornfU ubdlvobod
Ba Jeho Jcíliiirflwliof kUrá
arntuja trvaiillvoat
CLCXEK J-at najnovljllbo a tHJ
DodaMIbo rcMxaiif Uk Ivany aamrmavlé'
kact (1rka vlZI aa do (lonko pMdrlN
M ponbym Katibnat(a) ( kon- itiUj
JratClnuek iiav1£ciw
fctrol fitwtřen lent nmmiitumrl thtin Uk Ví iw(lr„tl Ulitt imumnH iim
l _ _ a - _ 1
""" Biirw oaazcnB jeat -j aí opaireo aminnym navijAic mu vrounko a do líbol r j
mít niv ráma r uraviusino naviji DO00TD1 DODVDovAnim llaDBUla V QLiac V kaliiam obJdii
jot wiiMiu riroja co n'jaiKOiiaieii
Tyto atroja mprodávimt komukoliv ík tbr
ponrajn tiallm odMraUlhm irým 1 iiovm
Proto iicudávAino ceno Jinou nel lukovon v
kteří jct jíl Eahniuto pfedplaUi4 na Pokrok
Zipadn a Kulbovon Amrrlikon % nablzima airoj
POKROK ZÁPADU" sa tiAr-dnllrl tny v
Bl bl Jak leícno Jll }iri-itpUtn4 na tdenntk Po-
kiok Zipada a Knihovnou Ameiii koa rahrnutoi
fitroi Pokrok Zinadn LSil Inoltkv im trlHA airnl i li™ it B ia
T-titl troJ ě 4 b Inpllky po kl!4 rtraní a 1 dlonlifra nproairaL Jak vldíU na vila h
uminienaia vyonrareiu
Tentyiatrol { 8 t jednim lupltkwn na Vuhtt atrtnl a Joduiin oproatM tsďnrij
irvruii ijvo airoju jroo lesu rouiiary a ino uoaonalf ljo n-rlareiil JIoiiIII v cnA £luM
pooa a JwUnfl jen poíi-t luplikfi A
KaUl itný Unl Zdvlu" opatřm Jut řukjm i amylitkim nAtoUem k tatkátmt l ntm 1
Kaldl lArbtO utrolů mi vtWibnr noth bnd nrlalriilx Uk
' ' — - tfl— "I' —
tp lc0 bej(lokotilcjlílio druhu ocoIotiS trrmltvé a inameiilUS pracující
i
JIHB STROJE
rf-Jlkol tiIktoH odblri l4 dávají k vili láV-t pfodnoat levníjltot ttrojftm jak4 JJatl Caaoplay pusky}
" —"- j--nuj
flZgZzdokonalený strqj Singerův'
cprtfvnf rovnM aamouaaxovacl Jrbluo I aainilniifm ttavliákxui a adoknnal
iko rtroj Mťíkroli Zájmdu' x tiAulvdujícl vttml levné cnyi
Cín 3 s 3 šuplíky $16 Číh 4 8 5 Supi $17 Číh 5 "n 6 8opl $18
V ilnMl Bkl II 1
-i- r '"-"m mé jií iri'u[imtna na rovroK apatiti a Kiilriovna Amxrtckoa ?
K tímto rtnjfiin fak4 návody utunáme
NEPRODÁVÁME ŠICÍ STROJE
kvIlIvýdAlkuatirvedrmavtilcbobcbod O ni
pHUIltt DAm jd((4rati lftm Ithbf tl flnkotmllíhr Ilrlhn Mírni 14 tlít Inffláptlf 1íIm rf -l-M„l A -
" ' —--rva 4AT TI aw IlUJItlJIlJ I
dobr atroj rtojl iBtl n&la btt oadfivKUv # bychom my mobil inn ipttHtl právl Uk dobni'
IhI mini tl m V i 1 I Mil M 1
- — — - i"---v i ujui tb iipjniu saana lajnoai] a OA ao to vta vyavltllt Brala a
jadnoduK Btroj klry JadnaUl prolAvá ta ra hotv4 nbl'-5S na ailAtbv ntit tA
vodná v továrna víra nel -M dolará Vlak mtU-t ll(t VVt4rÍn4Í atláfttiflM A t- Li a y
vydllatl Kldolara U"b v(rs ia kaiUtám pmdanám atrojl cbewll ala nfjká prodat muat vydrtova'
pow-oiui junirn wti jruH raui acija ounyiiou íeiwn Btrol la lídeB a imiI na brlilAm riUil
115 Tanto dvojí vfdřli k my najím udliiratalnm ul tMma a l„r ~uiiw i
vársoa a DoakytuiEca atroia Ba miB tovimlbra villSlku iifti jat § _
- - a vii a bioiiii p a po lo
vil ni Z toboacraá kidf la nr Iron to lAdná ťArv fa tuit a -i in !
- — — - - — ' -- 11 v j m í IV i J
iuíi nui iiium wm pnTruuH m jmju io auuja wtK aoftoiiBla A dobra jak laa Jo abotovll
uo rvTiitwjni nwm mm uuui tm irnu iMiiinfi wn umui in m nrvtii VtlIrV T
- ' — - r 1 — " h minul
Kdo t vnAd o tom fboval pr-ta neiaboa Ixrrbvbooat toho nnonniiiaim jl — U~
unb1 - ' ' '
JUdaktor tohoto Jlrto poulIváaAm Jedan ae atrull MPokrk Zi 4 „i—
w " ' -'-Hinii m'
onva mm airoja iwaiiut a BiBr Bititvt a ViaatiIbo poaninl a kutiMiat Btrol "Pokrok Zátl
sta aiuvaiairiiatijait iTTWi)V antQHlsVaaBfaBMSBji
Iokrolc Západu OMtatHat MatU