Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (1
jit Z ČESKÝCH VLASTI-
j) ' tnuli A V ?fnitfil ř#
V v(' -lřfři byl t -
íof?l Jit
fťm j ' f Vk f li f Jt
Ajot i# ft p'l (S j lf# J r r V 0 4
j4 n -t Itttftil (#' ftt I
ti li 4 r£4 ljUhi
ď kf tm řs(rtii'if!ft4 (Í4
r„n i V M :nk't lM Mk
ť' i kft?M l# I' íojřr f dtf
i ! ' M £íod 4fí 194
uvtfj t4lj rAf t II j—jfí
í ř"I Vil třífťíff skóru
#' 4 t í l ťfitil pJiř ii
é#r4 Jt t tvenf
Skulit ] r Mttrttr }j )n#
frt M byli f 1 ř f i fi M icí-
vMky riřOlhllO llt lí A ku
hodrí tivA k Ijl tr4lifk Uřj
'jf f-f -lift přemetl f
lln4'i jikýi ftililík bíMiit !
ji fi ín i skilnl a n tlní pro
VH V ávftfié hlubin zfttl t
eti pk břitvám ttitiol t Na íU
'J gťerii Ik I 'iuft nit i l-' sličné
íř jl teprve J o dlouhé chvíli
I tidilnS nl jVÍSté tohoto hrozného
ijnu ixlf'lfii býti musilo inh!(t
(Uiíl vysvětlení N dn Macochy
U koncilu loti! !rmi iiiilo(i I
Uiccle ítmiluval m tuíil ihvat
(( )icli!Hý kot!4ř IC a l l-i t lihu
ca iiiHk ilítcinn vík orncru
Crouto íhranovali poukaiíiijfu k t
( fvu Je Koďlťlka li nvcin lulú U má
( l Velmi lfii rný túvatck l'čc
iíi jiným TiekáJky tyto jak
lrny rnntciny tak i m ftrany hý
?al5 luiU-hky jho dráMiíy v míře
k']cjvyíii irifctlivou ovahu Koudel
i mm ta té
ou v uvinieny iťn vypravil ne
(ui]clka fto kvou milou ku propastí
Mct§i-f kterou nťkolikr&t obešli a!
Vic v tom okarníikii kdy htrúínlk
V želcíno gallcrie k ohřdu ol4fl
''ihle vypjal tti hodinky položil jo
t aem a hoře slova vrhl ne do hlu
jny V tu chvíli byly na galh-rii
uve ocoijy ly taciiyiny uivku
flyž tato co zoufalým výkřikem
Al-h mb vrhnouti en fivým milcn
I tii Na dně Macochy na zdaním
Yf lallka a cetnf turintí kteH prfibě-
4"m odpoledne Macochu navštívili
hrůzou pohlíželi do závrató hlahí-
4 V I J I !!„ ! I !„
x ve meru urumn mmy nuuuuiny
l ho Bkoncuo 1 ilo Mchevraha aamo
záhraďí nebylo lze jawné rozeznat
ÍíIo vidřt na oravím boku ležícího
!invkii h nravicí rod hlavou vnitř
C iMti a krev po obou utranáeh třla
1 "dtrt na riilrrin rn7lfljiii av'lli' vlit
do cela upaale klobouk ležel am
kroky od mrtvoly
í Mi'1 rliciimaílsm a lezci tři dichícc
f ITBiikUjn 8 I)Mk JH řjn to
? VřdomoHt Vám tliivám že lék vá5
!Í()rOK( txmiáhá Hkoro ve vfiech ne-
'Kích MflJ přítel Fr lVtlík měl
I eiiriiíiUtiii v iiejlmrsím stavu takže
J nemohl ani na nohy poatuvit Le-
Jíl tli niřaíce užíval různé patento-
tná líky ale žádny mu nepookyu
Mrivy Kiiyz JHem oiMirzei vane icKy
iradil jíMjm mu aliy uzívul tak zv
-ra 1'ttra IIOUUKO které vyrábíte
V-Me 112 — 1H lloyne ave Chicago
n Upoalechl tné rady a o využití
11
f lMU itiino lihu iiwii uiiiii
' M fhodit l'rodal jnem mu
V jlÉ dvě lahve a nyní ae téňí t ňplneS
Mf zdraví Též Jiné případy mohl
r Vvch zle uvéati ponechám je vSak na
j flidruhé Vá3 oddaný
jU U r I 'éteru a
f Mřlle na iainctl že HOHOKÍ) není
t"i který možno obdržet v lekár-
1 I in ale Jenom u rAilně ustanovených
Xnulelň kteří le nrodávají v malém
''ní-Il Žádný jednatel ve vuSem oko-
V t piSte přímo na tlr 1'etra ř airney e
HMdcago III
thp $ tm fnrkn
i řříiř'i!r ui 1 1 r #
fj4í h # řn f je fjifií fs k )
tn' iif l'f(-M I lf pí
inMf t í# ri'ii' f řAil řow-'
Mm j? řf é b t ' t H hjf'i
"ptntAU" lni''í f w !i)n j
'hi éř Iftí f # k#f J bf ple" -'ifť
ř"n íU ♦ H i'řjl !
ř liofhí nmKcřf j ři' j ří l
' '( jf k ll r i ř ntk i4
kn i it AI Mjlifí H? i ňf tý
b ř i'ff } ři4 j ?'k"
p'4t i"l#l O Mt'í I #p'f
d l kfh h ?Hk{ ' i VI d !
"íMlřtíky j-h tjmc kil t--f
ti řo b-#jí hly hjl ni řf
I řlífN I f i tOfřl i'A M J#f'
J- p'Mr (tlil ti tV i lfV
řiA jolic Jřf!iii I tpifAiKit) ijík
f hhnU nld'l " ř? t ' 11
ínlřri!f '% t jífitiA fiíiki
litl # #ivAIii J p!řk '
kjfli le tihk divil k tom'1 řt4
dikm I '♦ kfh Un1 Z lfjii
K(4it#! ři 1 í r t At bj t H
flitift by o (erhj řiřitřl o ly
fi hř'i# f{ Ilí lifn ikeři" ni pro
to tfinutfn mr lil Ncím lbit
tito Itll4t i ! Ji Jih fy a
lřiktyii 4 "rffW nemíjí j'ditiý
ltfll (0Í4 p-ni'vi ll to co v
iKfiiciiiA V)( hááí ju nd
AI kMf N'viyorřiii itial ddře
porurriot policie řec m k?dý
throiil té mravní hniloby kfrrA vy
itlřitviním přiíli ni jev V'yocl
tufnttl úřidiii i (f'iicvé a hdem
voleni zákonodárci ukaznli no spo
lečníky (partnery) joilfjdnlkftfi-If-ifiých
hrtř ň zlodjA a dilili lil ne
řctilných ďimft Kdyi v nejikém
doupěti oikubmiú ohef dila na po
licejnt utanicí žaloval tu policie na
mbto aby doup£ vybrala dala pod
vodníkům výNirahu aby na néjaký
co zmizeli iu jim hrozí nebezpečí
l'ied cateni udclal Kcnnan velí-
kou neiiMMci hvou knihou o Sibiři
Amerikáni trnuli nad barbarstvím
Huhq Zatím by ale dobře udtlali
kdyby ú zametali před vlaituím
prahem V Klmira nalézá ne polep
novací uidav kam Ke pnnýla nezve
deua mládež Jejím ři Jití lem jet
Hrockwny muž tak brutální žo by
mohl dáti padenát napřed každému
ruskému profousovi Pro nepatrné
poruření kázně zlrýznil každého
tak že mnohý je na dobro zmrzačen
Obctí jeho Hurovofti cltá Ke na tiní
ce VySetřující komise o vSem se
oíitS přeavfdcila ale náS guvernér
zdráhá e toho tyrana neaaditi pou6
vadž za ním tojí renátor Hill
Odsouzení Wimnna na několik
rokft do žaláře pro padělání budí
na všech t ranách nonutraBt Každý
ví že rozkvet Stálen Itdandu byl by
bez Wimana nemožným a také nelze
zapornenouti co Wiman učinil pro
Spojeni Kanady ne SoiiHtátím
Jeden nedělní čaopÍH zdejíí do
kafuje v delším pojalnánf že atno-
rická bohatá mládež liří m znační
od oné z dřívéjňíeh dob Uvádí řadu
nynkft z bohatých rodin jejichž jedi
nou snahou bude zdťdoné miliony
ztrojnásobit Dle rodinné tradice
tak to dflají zdejíí rodiny Astorň
Vanderbilto Hhinelanderu íículdíi
a jiti Přijdu li to však tímto amé-
rem naHlamm utřSené majetkové
poměry v této zemi Jlohá&i ulanou
ae hohalšlmí a {''iMfííMové chudšími
V epinkoj álnfm chrámu av Jana
v Yonkerit ulavilo ne dvřutřletů žalo
žení koulela Nejpřednéjšl hodno
atáří cfikve byli přítomni (dávným
obřad&m UdáloHt tuto je pro ná
pozoruhodná tím že kontel byl zalo
žen čekýin přiHtčhovalcem Iiedři
chem Filipem a jeho potomky byl
řtfdře podporován Filipftv panxký
dam zvaný Manor IIhII nIouŽÍ do
poMtid co radnice rnřMtu Yonker
"Památky cekých emigrantu" vy
- 1'OKNOK ZÁPADU"
kl'll 1 1 # tt
lí fmíftk f tooito ir)im#itm t4
(ttn I Vobfii#ň( imi t
V ikM
Ikuliít f'k řh hf fc'l řnV
! p'fv i jtk iii4 lk}
dc't i I jjř"ii- kf h 1 i f
di ií (4Vj piflloni ItUdvt
r 4if mil'"l ťrlti l ív'li( d
MlH N'flt ť" píXpfida
J'if 9 M'ifřnil ColUo ff
hofftfni &ytrltn f -kftfiil ftň
KAki! t d ii!It Jí
fďtn tť-ih fní( tf ('ififWfi
if#lkM ji'h lk'!4' h M -V
Vifilkovi hl f lt" UkA d
flll n1flkf lllf-b-W ! fí i#jf
id I ho!ik wb I ř ♦ f 1 f t Mk i'
hřrh i# í N ( ily r!!f a
k) t I ijf ! fwr flřotfm)
ř-ftíkl'k"řftflofřl if řP#
d'ii n pfnďřftt ů-Hf t f tml
r fd - itrd ijbl fí l!4ř lllt— I
in Itíií njl#píi n('fMtik Jik
ti lt j n M-i ilfr 4 4t k4 ik'drd
řil" t J l rt dt ?# tl ktK
j l ťi I ijl #th Pi tom mdn
řď'knontl I koly ktiř
dítky fiv'lvti( y nj!p
mt N % t 'fimrnKii 44 íkdi
tt% rdiri r ni a fíf!gto av
kam 1 i i f řcký-h dtcit hol
tt' ik'dy M }'rk jípiítny
bylo k ( říj nf Im koiiík4'i do
ť'ollrR g i niih 41 obt4!o kďJto
I jiný' h škol 't Jdíii (# tří Je
na hliviiíi lt příčin dokonloti této
školy j" U j-jl Iictvo kt4l4
většinou i dílek ar itokrití( k f
Park M lton a Iiington av a
příčních ulic je] náležejí mezi nej
kránéjš( v New Vorku
Čell jem v Pokroku o konkurenci
mezi pdky v Nebrae Taková
oiiti' I panuje i zde ačkoli ppolkář
tví tady je uí atarou inutitucí a tu
díŽ nech)bl lidem na zkuSenoMi co
iníile být a co ne NejuovřjSt ukáz
kou je čenký Délnícký Sokol AS
itarou zkušenoNlí je dokázáno že
prodlením doby málokterý upohk
mfiže platit pet dollaru podpory v
nemoci n řato nucen je obmezit ji
až na tři dolary zrtíncný upolek ca
vedl ftí týdné jen aby překonal Ma
rého Sokola Ale náidedky ne brzo
dontaviIy Přihlásilo e tolik nemoc
ných (čemuž nelze e divit an málo
který doutníkár vydélá více než
Ment dolarft) že by byla pokladna
záhy vyčerpána I'roto nezbývalo
Sokolu nic jiného než podporu v
nemoci zrušit
Onehdy zabloudil jnern do zahrad
ní mÍHtiJOHti zvané Kelaen Keller v
57 ulici Vystupoval tam "tunčleo"
v komických kupletecb Mezi jiným
vyatoupil také jako velebný otec to
varyŠHtva Ježíšova pak zane jako
lulhcráiiHký paulor a muaírn říci že
ho mu ty karikatury podařily a obe
cenatvo ne jak náleží bavilo Ale
při lom ne mi náhle mihla hlavou
otázka proč urnčlec dle pohledu
žid náhožeiiHtvf valné ni nevážící
neukázal ae také v úloze rabína? Či
jen katolické a proteHtantMké nábo
žennlvl jo nmcHné? Podotýkám že
ony karikatury jezovily a pantera
vidřl jsem už tucetkráte ale rabína
nikdy
Onehdy nešel jHem ho h jedním z
nejprvnřjších čenkých přintíhovaleu
do New Yorku Ctihodný ten ntařuc
vyprávčl mi kterak dokud mu Hiáří
nepřekáželo byl aa po dvacet rokfi
zarncHtnán u jednoho z onoho étver-
lílku českých milionářů Ilyli to
pánové VlaHák Konvalinka Pro
cházka a Krutini Všichni přijeli
řerr an před 60 lely a záhy ne chy
tili obchodu Vlaxák co Kpolečnik
AHtor&v vniknul v iajnoli kožeš
nického obchodu a pozdéji zanvčtil
v né Konvalinku a Procházku Vši
clini tří utali ne milioniiři ač Vlamik
více nežije Krutina zaloíil ni ná
bytkový obchod a vynikl tak že po
loHtivcní nové pošty npolková vlá
da dala nu kontrakt zaopatřit i vše
cky úřadovny nábytkem v ceně
Rchlmt a trvalými Jsou vyléčeni
ST JACOBS OEL
ymiftu!lnj#
II
ft %t ilH4 % % t # -!
lr0 - r l't'
roranénlny
n
ffv f t"t— 9 f ni [
t t( ♦ in ) m t '
#llfc til # -'i
rfn li t t d 't% Tiť 'ytl
p4n4 laff liiI l ivftvil
tm rn 1 1 'bo t k f ilfA K"f
v'inki l'rlik byli v
lit!t
Atik niftl-tky jj' b byly Atn +
ři'ifky 1 1 jii I řediny nemohly
i4!tt kjini KrutÍM ll'l
k řimí-tk y'tiv-Ú fttn( tři
k tmeřirkí bf ipM dyby d! národ
h'ti luinleUk
Přát 4 l i lvJ řiífnftkf Siřd
K-f Pt !ikoM ik4lott Ti j
iď't i liáfelnl litnit J Al
ty nii pikniiy pikniky potm
li '' ta leto ty n4roiil nUvnoii
ani t dalek rtpolobijí VyW íovA
nlcekýth řp5 při Ukovjrhto
malicherných přllittpch j uvá
dctilm v n váIiiot a zlehčování ná
rodiiotti ní Kdo má ot k vi l'nl
a uši k nlyšení mue na to přijít ul
dávno 2n ne nám lidi nméjou
Pozorovatel
l'umtrj obyvaleNtva ve Francii
Faktum nanvedéujití o ubývání
oby vateUtva ve Francii le v pouled
nich třech letech počet úmrli převy
šoval počet narozeni o 20000 bylo
namnoze vyuvčllovário jako nále
dek války v letech 1870 a 1871 V
kterýchžto letech narodilo ne ani o
150 000 dčlí ménř což ne by of jeví
když generice z oněch donáhla ví ku
kdy ne žení a vdává zmenšeným po
čtem nfiatkft a následkem toho i na
rození Avšak pončvadž zároveň
8'atintickó výkazy generálního řidi
telnlva nepřímých daní zjinfily že
v ponledních třech letech ne npotře-
ha lihovin takřka zdvojnáHobila po
ukazuje ne n druhé strany na to že
úbytek narození a nepříznivý jich
pomčr v6či úmrtím jent patrné zavi
dčd nemírným vzrnntem požívání
lihovin Které z obou tvrzení jent
nprávné ukáže teprve budoucnont
Stambulov nebyl z tfch kteří če
kají až národ nám je po zásluze od
ménl a bral ní odměnu nám po celou
dobu co trvala jeho neobmezená
vláda Stambulov je nyní Krocnem
Vládne tak ohromnými prontředky
že již ony mu zabezpečují mocný
vliv v zemí kde peníze jou všecko
Orgány prince Ferdinanda ještů před
pádem Stambulova konstatovaly že
ve státnf pokladní ne nedostává 70
millionft o nichž prý Stambulov ví
kam ne podčly Před velikonocemi
ponlal ni do Cařihradu do ottoman
nké banky maličkont 3 millionfi Z
mininterntva vnitra bylo před pádem
Stambulova vzato 340000 fr a t mi
nisterstva zahraničního 240000 fr
jež uloženy na jméno Stambulova
vo státním banku nofijskéui Prav
la peníze v aofijském banku snadno
mohou býlí konfiskovány právč tak
jako velmi četné statky kleré ni v
zemi zakoupil ale Stambulov byl
tak opatrný že velikou vetšinu na
hrabaného jméní umístil za hranice
mi kdo jeho milliony jsou bezpečny
Nodi) jtretendtnt srbského tronu
vytky ť ne v Fugenu Lazaru Čermic
kfm Grebalrovifii jenž tvrdí o nobf
žo jest potorckem cara Lazara pad
lého v bitvfi na Kosovu poli r 1389
VarSamkú guhernátor Andrejev
podal vládo žádost aby nmčla hýli
zmčnéna jména léch míst vo varšav
ské gubernii která jsou pouze ně
mecku
5
1'ohrtioMíwlll
ř hm 4 M i—m M mé f¥" n
p nrt $ i '! i"i -
m ! f— ť t )' š i' í ih
tj t ttmim #u 14 m4 4i
t l t1 -) MI-rtHtt t ft-i4
! p - 4'#''tWl fc-l 0
► # ! lři4 (
V l
VičlOli joto
U
if
Cum lilu
lmi ti p'
it lll MH # Mf kl v l'
M U I " K Mri ÍOMPAHr
Mllfcf n4lM
do niAiíri: mii!
NOVÍ
i
JAN PAVLÍK v Přaj:uc Neb
Vik 4ka lrli mu Hf cklili
ll I tlli itnhn Nt4 iboil Vlrlmr I
)xUik i bk 11 m rjM rit4 t}hial
Imř) It kiax cl krijtaiarva iflml povit
tr4m v éni lllwl
Jitři PaOík
-zvaná-
BERO XJ 2ST
f scrcrorřclioilDí Minnesotě
při dráe St Paul & Duluth Na
dobu neurčitou ne tam proiávají
pozemky po í5 akr Ti kteří pó
re niky ty vidfli a prozkoumali tvrdí
že mají daleko včtší cenu a my
smélo mnžeme tvrditi že nikde ne
lze tak pěkné pozemky za tak nízkou
cenu koupiti Pozemky jsou u naraé
železnice a všude je hojnost dobré
vody O mapu a další podrobnosti
pište na
James TCluse&k
Masonic Hal) St Paul Minii
TVmS
Užívejte
prážpk
pro vepřový dobytek
Zabrání vzniknutí prasečí cholery
Ničí veškery červy a pročistí systém
Když prasata kucají mají červy
Dejte jim mflj prášek a nebudou mít
červy ani choleru Vše co jest po
třeba jsou dvč až pčt dávek pro
každé prase V každé libře jet sto
dvacet šest dávek Dvč libry posta
čí pro 40 kuna Cena 1300 za libru
aneb 2 libry za 500 pošlou se na
adretm vaSi na C O D Ueknéte
vašemu lékárníku aby ho objednal
Upiny návod v kaídém balíčku
Máme poštovní schránku 124 Office
215 Exchange Bldg So Omaha
DTTmS Ciihi Sinilh & Co
veřejný noíAf
VE WILBER - - NEB
Vlachny práce nntihki Jerao iTihitii badon
právo lytlwns PeolM n powimak pijfuj
m velmi Uk4 úroky n vlodn4 ipUtky
topn] níkollk ipnIebltTýoh pojlttnjielob ph'
nUvníob ipoli£uMti Dlonboletá ku4nol
tomto obnni mbnptif ijv fádn4 vyřlmnl obebod
)emo (vtínnibo KapnJoWll neb prodÍ
bl#U ni' 1-
Do St Louis Mo
Pan Vdc 7 r teka % č 1303 (íeyer
lve jest též oirávneným jednate
lem pro Pokrok Západu a Kninovnu
Americkou a jent oprávnčn přijímali
iiřednlatné a obchodili záležitosti za
nás vyřizovali
Vyd tlr rokroku zapaau
Omaha Neb
feznicvr a měří odcdoii
Česká Osada