Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zprávy uwwmm
MHhU P„kt z v f í
"l tU-'htm 'r4 tyí- m jt
f (H !' t íij-l ( ! i imu
Imi í "irtj#4 fV hU' 9 jf t # fi%iti
("?# f f tiimMit I lyl rhlflf 'I
ft'l áť i M ("# r(řtfcé ř' Irny"
Nnl Mť# Hit f #4 qi f'fifrU
(Vé Jd ř'řnf iřtfiř I lyby
y aJ In! f i j li l# t VI lí ř
I I n ltm f Jt fi ifai
k fini
tťtui it )ří ot fiil id jV
Ml 'tli4 Mmtiídt í # ti"
bylí dl if'ivif m i Irhjr fU
JJ'wii jtl o'il JnJn Uh
KUI!'i jiin li ijn-i I v rfiiftdlm
Mmci potloukali kolofn tftřM
ti liř ! hj ' ďbfotítho p
fiovnUa MtrI li?J tíi -mtiU
b-f4í sp4hv4 rit l)m(ln
H f i-i rlti i 1 1 #lo#!ři( m
13 f"k ťlkdo
I 7ř í A f {WUh ttnM
Un i hlavní h ifk4f"fV# tifý
kní# Clary v víku t
K íihtni sboM noví tnf n)
Htn TH dInM přilil o livot a 19
Jích utřelo illkk f oritilnf
T Itrtťt muMit bud g-ro nrilka
Vtlu-ntva ll!tý hoch
It 7pLka)i t 1 1 f i tnr )
cíny a řlf nové "dobrovolné o-frnti4
řpoUčnoti"při pfdt)á na ktintr
nehorázný kraval který utlt za ni
ledi-k řru-eni přednášek li lov
akfcb proíeorft
Chtíř rakomký zaslal lil vdoví
po zavražděném (residentu LVnoto
VÍ a předsedovi ministerstva Dup
uyovi soutratné telegramy
Jlakoutký ministr války Krieg
hammer zlámal ni ruku
Ve VUnl odbýval se schftze
socialista za účastenství 25000 lidí
ve prospěch všeobecného riva lila
ovacfbo I'o chňíi chtíly tAatupy
tftbnouli mí-Mlem ale policie jim v
tom zabránila pfi tcml donlo ku
krvavé rr&lce
Tllwta 1'uti byl v nedíli velký
polár kterým 10 docofi zničeno a 15
pořkoterio Sřltivíí ee dl byli dva
policiHtó zabiti a níkolik banifcB
ranfuo Skoda obrjáSí přes pftl mi
lionu zl
V HmKu Jmou polříení výsled
kem volby novíbo francouzskébo
presidenta
Židovští šmokové v JJerlíně ro
truSují do avfta zae neriHačn! zpr&
vu o odbaleoí nibiliatického kouuku
? Kunku která však není novou a
kdo čte Mizerné sibiřské "Krváky"
uveřejňované íeko-americkyrai li
sty ten jií dávoo takové zná Car
nalezl prý ve nvýcli papírech na
ptiacím stole avfij vlastní ortel Hinrti
uoouzený "HpolecnoHlí pro osvoboze
nf Itunka" a ve ivó loí nici na bod
vábné zácloné svého lože umrlčí
blavu na jejíž čele napsáno bylo:
"Alexandr' Brrr!
V Hrbnku za nepřítomnoBti králí
ka AUxandra jenž odejel do Caři
bradu vládnouti budou minUtH a
ne Milán jak ne očekávalo
Kazimír Perier jenž 1iJ po dva
krátě byl předsedou ministerstva a
nyní předsedou sněmovny zvolen
hned pří prvén hlasování obou do
mft presidentem republiky francouz
aké pro abý vajlol Jhfltu (do listopadu)
451 hlasy t 854 tudíž čtlinou 24
hlasu
Iloziihnl po celé Francii nad ďá
belským činem anarchistického zu
ří vce jemuž ca o Ur padl Šlechetný
president Carnot jest ohromné
VJiuda má policie i vojsko plné ruce
práce aby udržela pořádek Vrah
vypovídal před soudcem klidné bez
vát ho rozčilení Nechlubí se hrdin
tvím jak podobní ničemové mají
vo tvyku aviak pohnutky k vraždé
iSJi t h i I vytrtMt I-
fcftftí V M'fť ! r vy
4tríí l U"h t # l ii ilIfKř h
líř'Pf kirtf t třil Id
fctf! jJ i M: mkHítti J) -Vřl
I fbff t" I!f4 f jik t
1 1 t li A'lt f'lfllvf
n I vít p- hybu ft
Vr# íioff fi #nt ířft-fi#
kf f vUi j I'kHii f mí tr'iimi
trtnt fnl On j-f n 4%l
rjM fm#kti tiýh alk kf#ik4
J nř4i 'ký a i iijit
rtí 1 1 f # m t nUtým
ťHtiJtnl 'H Itl JUfu Aíiř
lliřl'ii ifílm Hfr4h pfu!f(
!y ffit rivý liti(it
I V udála a rm-ti4 fflo
d rUf íJmlí#míft ty vtl'al
kiMl I4k4t Jk byt pri Um
Ctřiftt b'-Irít Vtkl an djk'ti
m4n'il kl#t jdfii Ii'hN rofi'ním
ku řř 1 1 a fM d f4r U! í#
JJ ttjki ii4M iřovni di ř bo a
I on rit Kil(A korní t 1 1 I
(btíl I" folfltt( IMřll lit
ll-iU"4 ve Kranf-íl udlí bouřné
íijonitJi n ni a táhnou ď)tv4fUti
n b K iiiotka To4rnii'i propouití
lta!ké díliíkr a looo (Mito pMj-Io
Jíl do llrrlína )VM Mt tálndí
I0'0 uprtblfth Itatft za mlst#m ve
lUriprh a třou bídu Mkrt Turín
tála valí proud prchajících Itslft
col melo za následek proti frant-oui
ské dfnonlrace Not idy v rhhl
nejvíce ubytovávají se Francouzi
byly napadeny davy lidí a j a nej
vílilm namsháuiiu podařilo se voj
ktt cjednati oprt klid
Policie francouzská teprve nyní
eznává že zavinila srnrt presidenta
ípatnou pozorností kttrou osobé Je
ho věnovala Paní Carnotová má v
rukou celé hnidy dopisft nimiž se
presidentu smrtí vyhrožuje ale po
licie si jich nevšímala Z Itálie
došly presidenta výstražné dopisy
Také z Bruselu byl president varo
ván že strojí se úklady jeho života
Jistý Víolly vyjádřil se v Lyoné ně
kolikráte že bude Carnot až k vý
stave přijede zuvraŽdčo ano prefekt
z Neraultu telegrifova! ministerstvu
vnitra opozerňuje jej na vraha
Santo jako nebezpečného AvAak
ani potom nebyla Carnotovi dána
žádná stráž Za prvých 5 let presi
dentství Carnotova staralo se o osob
ní jeho bezpečnost mtižeto ustanove
né policejní prefeklurou úkol ten
aví-řen nejlepsím detektivftm Po
té byla k vůli úspjrám péče o osob
ní bezpečnost presidentovu svířona
ministerstvu vnitra Úředníci to
boto ministerstva oddáni byli Con
stansovi mezi nímž a Carnotem už
od dřívějška panovalo nepřátelství
a nestarali se o bezpečnost presi
denta On sám rozkázal aby kaž
dému dovolen byl k nčmu přístup
a tak i Sanlo za záminkou podání
kytice k nčmu se dostal
Stav obleženi uvalen má býti na
Lyon neboť lid není k utišení a voj
sko musilo odejítf do kasáren aby
jefitě více nejitřilo mysle obyvatel
itva 8 italského vyslanectví byla
na íádost mostských (ířadft sňata
italská vlajka neb lid v tisících úto
čil na palác žádaje jeho rozboření
a roztrhání vlajky "Pomstčme Car
nota" volaly zástupy Při převážení
mrtvoly t nádraží do paláce Klyaej
ského v Paříži panovalo hrobové
ticho ač tisíce osob plnilo ulici
Véichni stáli hlavami obnaženími
a skloněnými zatím co povoi a rak
ví zvolna skrz projíždřl Toliko tlu
mené stkáni žen ano i mužft ozývalo
se i ohromných mass lidu Teprvé
kdyl zavřela ae za povozem vrata
paláce zahřmčlo c tisíci hrdel:
"Pomatéte Carnota" a krveprolitt
tto lf #ttM Ptlh í#
'ř M4(ň']lf I' r fiH'4hlí M
a'y hni Mfd 0'nl M'l l "ti a
j fi#l 4 i l í'm íilí ři I ínMf 'o i
jlťfii(!li l'ft l'l 14 T'di
i( lk f fwi tt! rt f ftt
' K ll mHfof# vftM iU ( řijfwif i
r p"i'j p'A p j#
v kijll řyl př!'ífiwi vlřfif '!
jf j4 !(' sli Mi!"?
třif pM Htflv-ťf kUt k lomi
řfFl lny m l mrttb f Mřii-U
f řii ItM-itt iií fit b t řt fi in
biif!kw J'ltř-i siibřm
tytk4ft l fl ffn-u UV (lli
bU i lftn sil níwi (' t(f
tj
A7í 1'irivt IJvitý pint
ř} 'bly řřp itkí i!i?tfi k ť
f'mi ti l'itkt f ř l'!i o S
I' h vh t Paiihni l'HJ
Jt mt 1 1 v n ý H jKibMíl i!i p-
i I ni M! -hřlt lk"h'i tf„
byl CiřftfHv H m'i ř1! dva
mií 'řt Jf lili fřmihjlo kiidy
prílřfl pohřebftf bř! Ih&t pt
I4 e kd mrtvot l- n !' y
♦íni la křharnl Vij hnjprtvri{iÍ
vroltl t # tt r a kvtlny k
pohM' a na Inýt h i#rh Jí h by l i
pfív4llo Aft pohřřb řfřmn lp'
řítl al teprv o 10 hol ranní byly
jlřii ulic jí mil ! tihírtí míl o
fnyji! přs I 1 hod ranní a o c hod
panovsla Jíl ttiinire nm(rná
Ihn byl jMiiýaU velmi hotký Prft
vol nejdlíve ubíral i pli Kly-
eJkho ku (hrámtj Nolre I)m V
I
čele ikf od l!rn( stráže k hudba
i
a dva kočáry knelími tiaňl ná 'rnr'f lemováním t ri-fl pro
ledoval pohřební vftz tažený MMtJ "louvaj# o zívraldení Carnot
koňmi tintýí který použít byl pil ' ko"řií "M1 J"n"
pohřbu Thierse a McMhona V6i
následovali dva sHníci za nimi í i '"JJ
i t -i i i -i i i i iroJ-vy k Irancii v M-sine
domácí uřadnu-i presidenta tři jeho1: -1 n i n i-
ynové a ostatní členové rodiny
'
vyjma vdovy Za nimi pak ná-dedo- „
val nový presid-nt Perier který proti 1 W1™ v Italu zavraždl nč
zvyku a obyčeji pohřbu se súčatni!1 Jak nr" Redaktora časopsu
kráčeje v prftvodu n hlavou nepoj(ímU V'° t14
krytou Presidenta náMovali Mo ' 0ťk klrr V "" b' 'faM-
úředníci předsedové senátu a sné
movny zástupcové jiných zemi čle
nové kabinetu kardinálové skoro
vsickui senátoři a poslancové pak
osobní přátelé rodiny a čelní hodno
stáři vojenští i námořétí Ostatek
prftvodu sestával z deputací úřel
nických i občanských knřžstva i
jiných Na Uue de la Uivoli zpftso
ben poplach Kftíi jednoho důstoj
níka couvnul do zástupu vroubíclho
ulici a nastala ovsem tlačenice mezi
kterouž kdosi zvolal "puma" Na
Btalo zdčsení a lidé padali jeden přes
druhého vSak včo ao v zápětí vy
svčtlila a pořádek zjednán aniž by
kdo byl těžkého únu odnesl Na
místu znční zvonů b Hrnula dčla z
pevností V chrámu Notre Dám
ském položena rakev na katafalk
osvécovaný osmi obrovskými po
chodnčmi a Šestnácti kandelábry
Chór kostelní kon-ervaloř hudební
pídi pohřební p'si é Arcibiskup
pařížský řídil obřady úmrtní O 2
hod odp skončeny obřady kostelní
a prftvod seřadiv se znovu ubíral se
do Pantheonu davy vroublefmi ulice
v nichž všechny hlavy odkryty
a
mnozí poklekali an prftvod kolem
se bral O 250 hod dostihl prftvod
Pantheonu za znéní 101 výstřelu
baterie umístčné v zahradé Luxem
burské V Pantheonu řečnil před
seda ministeistva Dupuy který pra
vil mezi jiným : "President Carnot
dal život svftj za vlast Zemřel za
Francii a republiku Byl zavraždčn
zbabčlým zpfisobein a v surové msti
vosti Carnot zemřel jako vojín na
poli čestném President Carnot míl
nejvzneSenČjsí pojem o úřadu presi
denta republiky On včdčl jak
získali soukromé i veřejn5sympathii
a úcty Francie a cizí zemé daly pro
jevu aympatbiím a úcté pro maže
toho občana a úředníka a zrlastfi co
mule míru jehož zachování zasvítil
vSechny snahy ave"— Líčil pak jeho
život a velebil jebo činy Po ním
frtl-tr iíri -tt I p'ffn]s t ►
Ifrii v tl iiía I li #ifřl lí"
ř Piti 414I4 I I pm4
wif# př# l# ll fř4M po
riífn -řd l ufl prtři# M(
4lrlt f oi# tl l-fl I i-lliS
if iři ttíf i uč it ilfV f# r-i
llikt It t ltM''i "I í!1 J'b
j #'oni li U n # #hl "kj
t rifri J Al I' by ř# fW-i
pl nřf Ilji byli (] fi 4 4
'ř4f 'lřt r f p-db ri4
p ! I l í t I #rf 1 li t
kli li(- blit řik# l- ♦ d
j r - - - r
hrobky —Mitil-tii i nf l-ínlii
j I ř t(l i p1- Ii ř i' 'ni!i
I 1 %
í tv
i fj ( ' i t I '' tlll I
Mil ' () V tljll p''
d ' %n UUA otf ly V rlfi i
# o Hjf!y
f (-'m#íÍ '! y y Vfbríl
í ří Ml' k'b'# dt Hlt"t o -iU
fsrtfm řř lni #i-rTíř a
(S7m-!fi ťi povaluji i pr'j'# při
ífi"tif44 ři
lili niku v dubm vy líný Wrjrn
bybí Htvfrno I i p f i linm tr ibí'i
f o f ribriiu rol byb# plijiťi v
flfm fflkým po4oJ'řifm
I' tutUi pift'ij fřlik pdimiti
ri I tím I rh Carn-tlv j-t lul
Mnutřk J#l vícoliri ný a snm-ivny
král a vínky vynikijfrl bnoit
rtsUly tileřamy outrtné národi
ířřu'niMkiin
Ittltkl snřmovna byt% mntč ne
vyzdobena Moly a lavice ovf nč
nr Jsou smutečním ilorem se stři-
' '"""V ' """' i"-""
% t l l h
frnl frifiKniiiakiin k riitaiil & lim_
Zlosyn po vraJilč spáchané vskoéil
do kočáru a ujel a m-lijl posud po
lapen Italská tnímomia přijala 180 proti
74 blasftm celý finanční program
vlády
Ve Valťucit zhsobil anarchista
Hell výbuch dynamitové patrony v
papírné poludí lnici jebo vyvázli
bez úrazu a vraždychtivec byl zat
čen
V Landifii zahájen byl kongres
na němž jednali se má o krocích
jimiž by dosaženo bylo rovného po
Htivení universit anglických a ame
rických (University Kxtension Curi
gress) V Anglii nakázán královnou t
denní dvorní smutek za zavraždě
ného Carnota
V Iomlýné blíže Toweru uhro
máždili dva anarchisté velký dav lidi
kolem sebe a ukazovali plakát % ně
hož četli útoky na královskou rodinu
a v něm so poukazovalo k tomu že
veškeří členové královské rodiny
přítomni budou otevření towerskího
mostu Sotva si dav plakát přočetl
učinil útok na oba anarchisty kteří
dili se rychle na utčk Podařilo se
Jednomu ukrýti se v jistém kostele
kdťžtft lrtlli-ňr vrlll linlicirt v n-trn
— wu
nu před zuřícfm davem
Francouzšti Špehové Dagory a
Malevas kteří byli v Némecku chy
ceni a odsouzeni do káxnice byli v
den pohřbu presidenta Carnota císa
řem otiiilostčni
Cimř nZmecký měr dlouhou roz
mluvu s francouzským velevyslan
cem Nerbettem na yachlé Ilohen
zeller v Kielu
V Urazili i trvá posud výminočnj
stav Jelikož prý chystalo se k nové
revoluci Mnozí revolucionáři byli
zatknuli a budou postaveni před
soud
Do St Louis Mo
"První český republikánský klub"
odbývá svou měsíční scbftzi příslí
neduli dne 8 července Velmi dft
iežité jednání na pořádku Dostavte
se víickni Norbert J Vorel taj
Frank Wacbtel před
V finrli-fjiiff úhř
l lyl M h' njpí
I irt! U1tt
sitsrvii
II ÍII I V" 1
IFl"MMři AI"WI( H'Sll
(oholit
dM
u
I klyl
IIAYDEII BROS
vylr
!t"r:':' Omaha
Maj(Mj'iM
''y
Zádnřmozi:
mil Jíl JinaM
Ji řnibj
říkb'i #dx bobi an w ná tni
J r-aVctí fjnovř(íí
nejlepil pr4 i pfi řjníJf rnJ
hKKIIil HA I H l V A jt 6í(v
nou v kallťin obl-li LA
MřNÍ t'II KÍOIUHÍKI' mám1
hojnou ii4„ii Ni:ííiižř
iiifť: kojili: a ozuoiiN
YAUrfA koupíte u iA hňntf)
tifl jinde j
XKSPaiiiatujlc žc í!úvj'J{'
mc kupou kažilóniLi
kdo u nás koupí J
ladná dáma
nemine ni
obchod a
najde tu výborný výběr letníc
látek ŠATY NXPKSKNIw
ŽIVŮTKY atd nekoupí niki
laciněji než u nás V MOíj
NÍM dboru máme ten nejlepí
výběr západ né od Chicaga
Objctluúvky postou
správné sc
vyřizují
ZDARMA ! Kupon
každému kdo u
nás koupí
Miímo na skladé tói
mř vsc co potřebuj
ru v uuinariiONii n Ktiyg
navštívíte Omaliu
vštívto vždy
o
uu
1 1JX ~
mm
OMAHA - NEE'
J
yyi
1 1
0
i Ě a
'1 i%
Ví
1