Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t-1'OKHoK západu--
1 -#
J "4
t
1 '
- ' V" ♦
i"-
5 t
"V 4
' í I
í f
- V i
htmtr Ji rtMI (k vi líltnf
jik' !r j-lf?im mlt !'
# l ripf4tH kal Mm p
H řiimnl lfbt míiM t"lk
JI!#liťit) Jtki m }í i4m# t
h O lem pfim tí í ik
potím ni mUU Jiiif
Nyní V 4- J-íi J f fti4
díky tiUttjf li tK Vali
Alf I AWťtkf
Tri bťtk J
HEBjUSU
— v n f trn it ii
byl Idrsksnt rit poli jilf řimj''i
hj I f I mi r'lU Ctít II ! II I
ta lf 1 1 o (MjHj ApM frlMlff i
_ ( i)H ' ! li lí HM tf'it
tf n Mnaiall k'lm til t- ři
MMÍHt Thijtrt v ř?t bytí jím
ktll J ! ! -lir a 6 řiiy
— 'f l i lo iňf : 6tt ř ilrj
Nbrkt City ilsfí # 1 r 4 1 t
ÓtftV Optllll li f ií ti'l typOIthí
# od tutat k ikhí Jm a !
milati r&M byla 1 oltř -t4tf
T ÚtUttl
— plil ntrí pMla o livoi
toliku crtloti křiň jt j
nul j Ifiouo u! A tlivoa ti kU
— Vřcltnf I foibxloijl 'ři i
dmou roli y4ťrní mk4ik n
t&tnlh jok! Iník i yvul ikolnl
ho (oxhYl v lij rii Jij(cftli Stul
lirou V roiulku uiiJl tx 1
ikololbu ion Iu ila jakýchkoliv fori
ia jiných rulo rý tkVm hjatý
v rx-e a dovolujfcf kujKári
poukáu-k ni okb'l(ilk nvi ikol
Diho fondu jet iifúUJvnim jelikol
no jím ona lipovřď ústavy cjhchiíí
liudeme teiy miti i nadité Met la
dera řt tixíco ikolnfui f Jtidu
(datit úroky na poukázky Spckulan
tfira kteťl je ftkupujK
— 1'ánové Jan Zvoníček a Jo
Akamil převzali mlýn ]o p Ilarvcy
ve uilber eb a jsou botoví aao
bovat obchodníky nejlepfi moukou
Mletí pro rolníky e vžnoje tvl&Stol
pOíornoHt Tlím 2
— První tlupa Coxyánft eouze
ných ve Fort Sydney počtem 17
byla propaSlČna jelikož svčdcctvt
proti nim že ukradli vlak U P drá
by a překáželi dopravě pořiy bylo
nedostatečným k usvřdcení Qitat
nl urnili se vinnými obtěžování drá
hy a očekávají že jim Boudce uloží
mírný trent To ae stane teprve až
Dundy bude moci prohlédnout! vě
dectví proti nim Má e na to že
"kmány'' propustí a trestem lehkým
ale vůdcové nepochybné obdrží
platnó zaopatření na několik mčíc&
Obžalované ponud hlídá 50 příruč
marřála dostávající každý $5 denně
platu
— V Red Cloud vyhořely přibyt
ky Roberta Cochrana a pí Taítové
Prv nčjňí mži pojištění $600 poIed-
néjií žádné Oheň vzňal m v příbyt
ku prvnč'j5ího od gasolinových ka-
mínek do jichž plamenu odfouknul
vítr záclonu
— Ve achftsi Školní ve Wilber
zvolen byl pan J F Spirk pokladní-
kem Ěkolního dintriktu který mČMto
tvoří
— Cbapraan řkočil a vlaku jakýsi
Ital jedoucí t Iíutte Slon nazpčt do
Itálie a opatrenýp řeplavním líntkem
ukokem tím přiňel o život - Má ae
za to že ne minul rozumem
— Z Hutnboldt Neb e nárn píse
OhláSka Vstraba" e hodí ta člo
vžka který se potlouká v Ilumboldt
již ani tři nedčle Tyž atravoval ee
u p A Watzka pod jménem Joe
Lepík vydivaje ne za atrojníka a
puikaře a též několik ručnic zpra
voval nejupííe ale jen na oko Mi
nulé pondí-lí váak odejel do Falltt
City a odtamtud pojede do Omaby
poněvadž cde nemohl nalézt žádného
"8uckra'
V ( lfkn fUn iftím
kiShf f -k!# íi k#i m i %t
M-irt ld '
V# W##! o i! fif f ý l uk
Vojti J l'íul
- V -f- f n bh Id I fk
d říil}l f I M i W I t ík h%
f-4Sif t-4 tik Ur
$'%' t 1 1
— I' ťř -ik t v t k !! I I'" I
fjí Ih fpfmí -I -i Mf tl k If
lrl'i ií I J Ir- iit lij!
r i Iňíjí
tJNtfli t í''diifib M i 'kf t l I k
lkf jik i ft ff iiký k ll oMrl!
tu ! f I y
i ! r 4 t t (i I - i
''-y kříjf itiíffi kur
i')'ýh Íkfl # bil' i
'f#rlíf rklffi t jinjh ňií
— ? hujVfkf telili lir ťWkj
Ivtoctirný 'lrk ťdiotl l-! tř
notl kný t!Í4k -Díjín í-ktí"
ny Mjrt (i kný a titiný dir
— V ťrf t# u íkíI "k imi-
tral ly Ytv II !T mr d-iitn ki'
bratr bytalidKi a ljiliu duutn(kf
a ihotník 11 íT fintu ktrý (ní
ivmřrl Mřt-lil m do } úiik'i Diuíi
♦ I# bn l# při Iiot ia hotán
— - Vrchní #ti i řoího 11 l kdyl
dta potoiy jdn ť(oi ta -bou a
14-lujii ihď a iuft ry( hlcji jt {
má právo prvíjlí předťji-ii Kdyl
by tnu tento v tom ph káltd a tala
nilio-lí tdy jeat za íkodu zodpo-
vidným
— Školní pozemky v líoyd Co o
které byl po néjaký ča ipor zdali
jxou ákolníijii aneb obeenými kle
rýt cpor ale konečnA ve prouprch
itátu byl rozhodnut bo nyní odha
dují a budou e pronajímat a prodá
vat nčkdy v urpnu
— V Columbu jedná e o zřízení
kanálu který by poskytoval nílu
vodní Kanál byl by 10 mil dlouhý
a do lího tvedena byla by z řeky
Loup odpad mída by pak do L-jut
creeku kterým by tekla do Platte
řeky Pro podnik ten bylo upráno
jil 150000
Minulý týden přijal Npolek ve
teránft v Lincoln UfneSerif ktrýrn
navrhuje aby majetek BpolečnoKti
Carneg:ebo ktrá dodávala řpatné
plotny na brnční válečných lodí byl
konfiskován a každý kdo v podvo
dech tich mři účat aby aouzen byl
pro velezrádu v budoucnosti pak
až bídou plotny zkoušeny aby Car
negie a Frick byli postaveni za terč
Mčstečko Lebanon postihl v
nedř-li odpoledne požár který ztrávil
vžtíí část budov obchodních i a ob
sáhem Ztráta obnáší přes $10000
a pojistční pouze $000
— Kněz Corbett jenž má idak ti
pem IJonacumem tolik řporfl umínil
si že vřechny své spory předloží ra-
peži samému v Rímé a od nčho že
si vyrnfiže vítězství nad biskupem
lionacumem Poněvadž ale nemá
na cestu bude odbývati přednášky
za peníze k le si ho budou přáli
— Lincolnští "finančníci" chystali
pry" se opčt ku provedení obratné
manipulace na účet státní pokladny
Ve Školním fondu drženo je za!
$12000 sestiprocentotých úpift
okresu Dakota které prochází Ko -
mtsaři okresu toho vydali nové úpisy čvna Též velká budova obchodní
4 procentové a prostřednictvím !í't ti nr:i !„ir:#
-u j „ j 1 " ii- 1
kft úpisy nové přijme za staré ai
připlatí na ně $5100 toliž pftlpro
centový úrok který prý podrží páni i
manipulanu 1 o jest prostý švindl
-— Pan Jan Pavlík bývalý člen
firmy Svoboda & Pavlík v Omaze
h stěhoval sílento týden do Prague
kde otevřel nový řeznický a uzenář
ský obchod Omaha v netn ztrácí
upřímného Čecha který požíval vse
obecné obliby Doufáme že jej
krajané v Prague vřele uvítají a
přízen svou mu věnují již si úplné
zaslouží
V l Ni hl I lihu
Hk ťMil f Hř-líll iijlfw# fi
k - j 4 f J i Ií#'ňttn#
N(rik
-# i n i rřli í)k'li li hh
t l t lit-Mt J# Ir !
Li
V ř4i f ií t C-il
('i :ift i'rf kř"'! iHi
Kř - t I Křj "í ? při fi#
tjh !' I f li li l l mrtvdl
) ř i f !##♦ f)#- 4i4 tfifl!kt
Zimf fd4i a k'střikí' Isd
c- t t Iiii'fll l-tl i Ip I 4
Ulf Miir Pf d dr4i
ili#h tt (♦! of-řM htftí ř
t 4" fit jtn Vi-b tl Ml II
k ## díifiirni hti-i'p Tik
U'- i rf I d4i-a li (!!: a
tjjlil akr Í( 4Mfit di ln 1 1 f#
I f hf ir - WittU J a d
tím k lil dfMijr lakřoíill
v r'ř'"řr "Uk dn 31
rritit b)í p Křlňl Mlřfl iri4i
( ll Kkjrh #! f 'řp'l't
I tkilr f M h(h't It ti'ii I'n
i Ktťtnt i i't l Mfi f!-ttli
tř Nw Yfk Uaíh IV t Jilul
k4 Vl-řkf f r(t bjlt
ni ítk tikřvlffiy Mtfl-ni Juhll
do k l k] fit tlak rif hal si p-
ffíti jdlfiňl tik tiorky na
t-btlli 'nnt krtjtnit iitrt lá
ni il ! i Notlitdn j-ti ntíníl lijlo
t n#-ř o hfMliiiř Virti my
txitiltl liokatý kr ijr a bni( Id t
eft ďi Ixit a ač V lil tlí thtltl btt
po lil Hl shoť ř llříl'1 f
trpalrati I' Miri4 uvědomil pdeé
nl avji n ztrátě tito fyťtří%
If pan Mareš tlaliui sam tak k
opatřé-ní ciaifu-0 tl-ruěil propustila
p Mír i lávaiku a teprta p-
(ději Vtpoillěla si žádali Z1pl-IC-lll
plthnanú ělky Najala si tajného
k)ví řlc M úplnou prátoinoc-l zsdr
letí p Mart-Áe ih hf jej dopadne
kdekoliv 4 soudně donutit! ku za
plat t ní P Mareš zaplatil a tudíž
nebylo třtba žaloby případ vyřízen
Krajan oiun zmocnil ao vťtií časti
dopisov p Marešových Dojel do
St IiOuis a prokázav ka dostatečný
tni prftkay olinul firmu se Šicími
stroji a jich potřebami o věci v ceně
18500 Firma marně dotazovala se
po p Marešovi by přišla k svému
a neibala p Mareše pro podvod stí
hati zatykačem Složiv záruku slí
bil H dotaviti do Si Louis W L
— Rozhodnutí vrchního soudu
ohledně vyplácení poukázek na růz
né státní fondy z peněz fondu škol
ního jest poněkud zamotané Soud
sice rozhodn i! že pokladník nemá
Iirávo odinítnouli registrování pou
ázky na fond v kterém by peněz
nebylo načež poukázka taková nese
sedm procent úroku Vsak komise
)becných pozemku má právo pou
kázek takové kupovati když by za
dobré uznala Jinými slovy komise
má právo za Školní peníze poukázky
kupovali ale ne je t fondu toho vy
pláceti Tím poskytuje se ovsem
SpekulantQm a poukázkami příleži
tost aby je kupovali a k voli úrokům
na ně jdoucím drželi Oni mohou
je komisi prodali ale jest li je chtl
držeti k valí uroknm na ně jdoucím
nemohou býti donuceni peníze ze
školního fondu za ně přijtnouti ný
brŽ musí v tom pádu poukázky vy-
piacenv byli z peněz fondu uotýcnó
ho Tím ovšem špekulanlé a pou
kázkami docílili čeho chtěli a jest
poehybno že bude mnoho těch dr-
žilelft poukázek kteří by je nabízeli
komisi statni lelikož spekulante
platí na ně prémii pfil až jedno pro
cento
Velkou spoustou zp&sobenou
vodou a krupobitím postižena byla
EIIworth county Kansaa dne 18
iwmu tb umní oyia vu:urici
vách apflsobeny Skoda na osení je
nesmírná
TV Qintiv mr T-rrro
Víern přizriivcfim našim a kraja-
nftm vftbeo dovolujeme si oznámiti
že P- Vm' VotUtk 107 Sioux ul„
i 1 i 1 T ♦! i
l08ti obchodní za ná vvřizovati
Žádáme proto ct rodáky abv mu
přízeň svou věnovali
VmlavatdHtoo Puk Zifnadu
Joev a Knih Amtr I
CESI y AMERICE
% k ta nifM'ť $ l!Uk
hi ř-U'f it# v pofi-MU I
lf f fn ()- i 'Uftkáh't Hokhta
hUu f jt-ř Jl -ř'ij# ♦#
!ií 4rf --íaA týttlty Vífc h
li bl f n I ( ff filkhi tý
rvnfl týlrftři j-iďptť! '
l ii f A tlři# w v nlwl iin
řjlfák j § f'mffti# aby říín
ik'hu tiM fuij lýkt
jM jfw4ft#m }-flk'lt iýUř
imí Jk i tia it(4 t lil
Llkl tftMtíi l4rl p
# -i 1 1
fky" jik ! f fikrUtrh t l
sUrh a I f r'k It t#dřn
!: r4třh ípt4kti j lmb m
ltrl "dfftikV 1íiífitiť
(f'i! I kl4 1) d'střihi ďmk 1
1 U ito fi lřt I lmft kot Jkl I
n f v ti "t Pral4 ]♦ CMhotní
být i4i'fil k ktětíftl t'diť
l4od Va nhíilbyl itol# vJIni
a p Jana řpět4ka lir Jirky ar
rlitkt KrMa a maifř Ko4ř# a li
o!JI vIUi lftii a 4řoth vy
itou vínky Vtlkořá-ly V#lklolta
jiné érYM tMi by do hftast 1
ttstali t i4tap Jak -tf tis
ití IruJ Im ďm katot (Nhritnt
tdiealat týtattt spoleíní stobo-
domsloýtuÍ stfmi krsjtny
V uter j řřjHa byla dc#ruika
krajina Fř llfppa splalítiím
potahem při í smi jí ( l-ě nohy ) rui e
rtiané hmolděny
i Dna 4 řertencw odbývali se
bude V kotřle IV Prokopa v Chica
gu slavnost svěceni prvého opaía
kláštera sv prokopského Nepomuka
Jat gera Obřad proveden bude ar
cibiskupem chicagským za přítomno
sti arcibiskupa Millvauckého a bisku
pu Clevelandského Wisconsinského
Wn hitakého mesiánského apoštol
ikého vikařa Severní Caroliny všech
opata a arciopata řádu sv Benedikta
a mnoha jiných hodnostáři cír
kevních Též i mnoho českých
knéží bude přítomno Slavnostním
řečníkem bude generální vikář V
Coka
t Ve čtvrtek minulého týdne
spáchal v Chicagu samovraždu po
žitím kyseliny karbolové krajan Jar
Hamáček a sice učinil tak v návalu
zoufalství nad bídou v domácnosti
následkem nedostatku peněz se mu
zahnídivší {Hamáček byl členem
řádu Osvěta Č S P S a zanechal
tu manželku a 3 dítky
9t V Chicsgu utonul minulé neděle
při koupáni v jezeře krajan Jan
Žižka Zasažen byl nejspíše křečmi
a utonul dříve než přátele jeho ku
pomoci přispěti mohli Mrtvola je
ho nebyla dosud vylovena
wi Krajan Vojt Hovorkovi usa
zenému na farmě as míli od Ely la
usmrceno bylo předmin lýdne v noci
a pátku na sobotu bleskem jedenáct
kutá hovězího pobytka
V Cleveland zemřel přemin
neděle krajan Fr Texler na nešto
vice mi Unie českých krejčík čís 1 v
Chicagu pořádati bude výstavu vý
robku krejčovského umění 23 do
30 září v síní Plzeňského Sokola
na Ashland ave 18 ulici a účaslniti
se jí mají jak z provolání pořádají
ciho ívýboru vysvítá všichni češli
krejčí a střihači Krejčí ěešti ne-
jen zde v Americe ale ve všech čes-
kých městech evropských mají dobré
jméno a jsou yšude hledáni
Červencová zpráva úoetníka c
úřadovny Jednoty č 8 P S vyka
zuje 14 úmrtí a dvft výplaty za Živa
Úmrtí je 5 souchotěmi a 2 jsou tta
movraždy Manželek touž dobou
zemřelo 9 čtyry na souchotě Dle
stála připadá na New York 5 rozpoč
tu na členy a 4 na manželky v New
Yorku 7 rozpočtů na členy a 1 na
manželku v Illinois do lednom na
tlena a 1 na manželku v Ohio a Wia-
M" H I řt
( Vuhí
Vím) (Mtft j' lV
v lui tr-tt im it" tl
mUlfka II řlalklM Opatřil
mM dfli ikwl l T"ť ét
f
1 t li
lk Jti
U Nt4M N4'lí k !!
Ottki
tř K P PofMiH 1 D d
ll Aft hk a Vi IMt f i
1 11 iifki
rpl#eflNl I-řtf f jstttpm -r"'iriií w i
Dom f řfji 4'l
T rkt Nifoin aty
jlanLf i
N4rodatli Porn J t Ut" 1
lít byl-
f Mt si s b hbJj
odbyli tylíl ík-dy t I h ? 4 T-(
h4Udíjffí 14-1 ífítí: Jf Malí
t(n llofph OiskIU PoláH tij
Jof Ilslks Kramla Ali 15114'
Anna Allbítt Jakslovi A't Mat"
Ntkolrmota Otto Jan A tl' Alt
Pult Jř Fak A rVk K
T lila lotře Dra IVJlota KU!
Itisk llsta Ripatota Atlt To
áíova íířořifUna Ctarhotirkova {I
I tli lifbiVf Jmirl iliill N
Yřk Msty pan V W VJUjy
bI oblil itin ittlutkou lleřir ť lh
atiartdiUtkkěho plátku lllts IM
pro urálku na ctí atíak Miudc
pře IbřlnCtit výslechu odepřel laloH
proti oblatotanétnu vin'tl a propi
slil jj '}
m tt 11 lti!l 1- t a
wé v eoar iaptos ia uinararr j
v nedéli utonuti Metě ho Franka I V
nocnýho a loleté Roiy řráftov
Děti trhaly v jezírku Cedar vod J
lilie kdyl tu neš(tnou náhodil
sklouzly a utonuly dřite než ku
mocí přispěno hýli jim mohlo
Duch Času z minulého týd
podává slušnou podobiznu a život!
pi spisovatele českých dějin v a
gličině pana R II Vickerse (
9t H potěšením zvídáme že p M(
Kirchman chvalně známý rodák cl
cagský hodlá valně rozšířili postY
nost svou a založil v Chicagu obc
obstaravatelský Chicago jest +
odporu obchodním střediskem teí
a lze tam obdrželi vše z prvních r
kou za ceny tovární Pan Kirchmi!
vstoupil ve spojení se všemi oboí
výrAby a jest pohotově obstarý
každému jakoukolivěk koupi v 4 j
kémkolivěk oboru ovšem při znacA (
úspoře Dlouholetá povéť p Kirel
mana co muže veskrze spravedlivém
a spolehlivého jest zárukou že ka' C
dému svědomitě poslouží a proto ú £
co nejvřeleji odporoučíme všem n
sim cienaram
% Velmi vkusným litograficl-í
provedeným a co sešit v jemné kfi
vázaným pozváním poctěni byli jsrj
gradnantý právnické koleje univu
síty Ann Arborské pp J J V ladil
Alenominee Aiicn j u looia
Wilson Kans V A Oeringer
Chicaga a C II Kubát ze Ced
Kapids Iowa IJIahoprejem ml
dým těmto doktorĎm práv a pMerr
jun aby ideály jejich došly spině
í V Chicatru podřezal si Žíly ti
obou rukou Jan Linhart v úmysN
s&movražedném Uěinil tak 1
Hvl tenrvé za několik hodin no činí
zpáchaném nalezen a do nemocni
odvezen ale lékaři doufají Jej přeci
t ři Životu zachovati Je členem H
du Ccsko-dělmckého čís 73 C řl
P S-
f Ze Cedar Rapids la sdělují
nám dopisovatel nás následovní
Jsem uucea Vám oznámiti že vedn
která naše město 1 stát navštěvují si
vvžáda la též oběť mezi Cecuv zde
síml V sobotu 30éervna byl stížt
vedrem slunečním občan Josef Sko
ří k asi 8 mil od města při skládá
vázacího strole Ráno v 0 hodin 4
odebral na místo kde stroj sklád-A et
m6I a ve tři hodiny byl mrtvolo rf
Zesnulý byl zakládajícím členerufHj
řádu Mladoěech čís 82 U M I &4§i
též dosti znám v Omaze Zanechává i f
zde manželku a dvě dílky itaíjji?
matku tři bratry a tři sestry rohc
za příčinou panujícího tepla mu
byli odbýván v pondělí 2 červenci
ve 2 hod odpoledne éfml ani vzdt
lenějftím příbuzným nebbylo možr
na pohřeb se dostavili
(
ti
ÍSW i -V
i