Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 04, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - H
i - -
£3
V- 1'OKHOK 7AvAnj-4
)
'Ji 'i!
liru 1'titftrMf'
HOVOHU
OtrpU ~ j Nkolif 7ik 'n liti ]m Utn (♦
f U Jm taKnillii4 itiitfioatl I rfiii i'fitfi{ m m( třl U
'q s - WWiiíA-r -#íí5t -a:i#' í=- ?r-£ - #
J f ar#rtvl-'Í4l
vVrl í 4 W tl y
řM # # ' f4
i) lil#řft )## li Mml)aif ital I fntrri 0Miř# řnJ lib r
)-# fwkK ti 14 ((' t 'í h ik
Mt f l ff #} ti
I fff"ťt) f t4 Wj
f#lfi Míinf f ftí lIft Mh
J% j#M (' riíiii ti nl tH
ntfr h'ft i 4t rlf t
Ml l4t 4 lt t ! l ! It
t f ! :k f n% rtj h n n' # ♦ H
n ii % k 4 tn ! A
t l t b f f f%rr m k
4f4 Mf iJftft'Mt litá r tis!
' }' -t ! ii (►-(
Jt't' h#if" ' IfVthí
tHfrní -'I ílř"f' ťwii Vlí
' Himim' ní# rl hf"'ktf
třlr tiik a 4kffia I !- I
1+ : k-m ( ( tMrt I ! ! t#
Ilji ti(H f # f
l!'t lf! "(! JřM t'( 111
flIC-nt I 11 lkl 'k4ri'k'i k
#1 pťi U V#fv 11 ' n tl
1 !"' )fl ) 1 i'Mi l 'I
í)r IVIfř
IaIíovy léky
ioa šritoinď
mé m vnviJCené
& ttknfl
uznány xa nc
lepit nad jiné
-8E2NAM:K-VUkmlkAv
KrrUtlUl tillUl 14
Yiajtpr U" #lkrr# TitMt krní
kdrla Jater — Co 1 n
BUiialkdv BfUtr pro Iaik4
rmo- Nřjtril (rll Trkkcrf m nrpr
Ttlinotm len !lvk — Ono lO0
XUalkAv Žlrotal BUaáa Zuttart
rrrfil kall tolrol llvot fll krtr tft
oir chat k JMIm mtttl itttt m triim
pH lh tborol-Ach inkf ch — Onu 6u c
Bl&kaik&v Balaim pro plicni nda
fcjr jMt ijletm Wkein proti kalil tApaln
trubic ]íchlntí milí movAnl a nuhanl
pnou otkUrfma ty haju Atil i&ikrtit
— Cco 60 c
BlaJuilkOT ŽaJudoínl Hořká Jft
prarfni ltelrra ialuitku proti nciAlirnimtl
rcJuhům apiUoltcntrn malarii mnnu-i —
t-'ii 9100
BlfcknlkŮTOlkJ ivBaraavrdA Zahání
vftrchna jkhAnl r tile bokatl kMic pakot
tikl uncbť lámáni a boleni y kotb —
Cena fio c
BUhaíkoT hojiri m&at ha riny
Violratl llojf atarť i norť ráov a bulmtl
odřeniny popáleniny omrtUnj a J Cena 33c
BlaJutíkova Matt proti mbu a yy-
raieninám Rychle Yyhotf veikere dmhy
vraha a vyraicnin t níkolika dnech —
Cena 26 c
BlaiinlkoTa Zlato-rtiori xnacf Ba
UM of nl jípal vodnaté oci katar
oínl Tcikere laboati — Cena 25 c
BlaliAlkoTft Maiitloki &ApUaf
(flaatr) Jlat a apolrlilivt leTnfjtf prostře
dek proti bolesum ▼ táďech atricul kftie
lápalu (ralů a t d — Cena 26 c
BlaJinlkŮT BUIM kuHch ok Jisti
oditranf knM oka ve třech rtncch-Crna aSc
BlainlkoTylápky proti bolaai lubd
Xaataví boleni tuba hned — Cena 10 e
BlaJuiikftT lék proti eholařo prú
Imt Jediný nejlepif itk proti prajmn a cho
kře proti křeclm bolcttcm utřcrnlm a T ue
mocceb letních a dltrk — Cena 23 c
BlaJuiíkoTy Oplatky proti boUnl
ntaryaneuralKil Jtou apotehllT při kaidera
boleni hlaTyléci rychle a bexpecné CeuaiiSc
BlaluilkúT Xonejllrý ymp pro dítl
Jeat nejlepétm Iřkem pro Dcmlurnátka pM
doatáTánt lubfi bolctum třerolm a pro
pani Cena 29 c
BlaimikŮT čarvokM Tet pravým
nííiteiem vteho drnbu tervft ikrkavek a ta-
aenantce — cena c
BUlutíkoTy JaUrni pilulky Proti
ácp ipatnmn lallvánf xávratl a otkli-
Tostl pocházející od talndkn — Cena 20 e
BUhaJkrAT Prilak proti ltflbécL
Jeat to nyni ten nejlepaf prákrk proti hřfliM
▼ Americe Zkuata jej l — Cena s malt 2S c
velký 00 c
Blahaíkdr Zo&iký fluid f mazání)
ÍlatC TTMtt tupof přehyb4 boleaU aralĎ a
U nakolenici trrdt vřed vlaakoa kont
mosoly veikeré boieeti nobon— -Cena CU c
Proafm ctřné krajany by v páOxt roitiC
ntch nemoci iknaily tnyVk Iťků neb Jaon to
Iřky mnoho roka (koulené a vidy dobrého
od poručeni at vydobyly Taita ac po mých
Mkách ve vlech ťe£f ch lékárnách a olx b
dech Pak li by Je Vál obchodník na akladé
nemel proafm dopiita mně a Já nilerád la
in leky kamkoli po Hpot ritáterb— ťánam
překrapnfkárn nabfirfra nrjvřUI proviai 2na
tesám aa vády atnlUorolny
V L BTiAHTTÍH
glouScnf lékárník
172 TT 18 ST CHICAGO ILL
Do Kansas City Mo
Naším pánům odblratelAm a ro
dikfim naiim ?Qbeo dovol njeme ai
oi nim i ti že cbvalni rnamý krajan
p Jan Martinek 2412 IloJiy St
Íířevtal x ochoty jednatelství naáich
iatft Jeat tu díl oprávněn veékerj
xAleíitOKti obchodní 1% nái vyřiro
Tati s odporoačíme jej do přízně ct
krajanfl
VyJ Pokroku Západu
'bálfl 14 Miftfi - IV :h
t H""fl li j# # i#fn llMt li) (I l'm mH
allf fnkj Uy Kft' I ř i 1
f fat al karttf i K"-iJ
(" Křuii řtřřl Nl(i fo4íl o
Kflia klf4 tff a ft!#tlf t TU
li Talit irai fiif)( k T(n4
fttv I (fl llí
411 Éa a a
I Flřl li' — rt mim lila
H ra ii4: I iií f I Koniil Uam
txfamitff mijlk Jb
J w Winv if(f -f
liktUMilii i
mn4r i knih I U!t Jmih r4v-
h ']tk i ranil ti minuli tofc
mil Jm l#If#r _ i ijá-li
jat V 4 tu it4rnr Hm a bull
ltj i dorni ! ifřa klařý aa 4I4
tififi 4fií e'i aa Ji nlj rnfila
'I4t tlj m v film b4'ii!i
F KonU
Uljwtř:— I ) VtíUnl oiwht
dlalm -I knili rl)ki a V4 kdjl
loiavlak nanř j-roti V4m nfbrl r
řU llulnlka troto Vm n#l
lidného TyiiíBiii jwtMa — 2 ) Do
Juta -3 ) Natím o 14 Iním 1 ro
tfalku jk umtiti tiuikoutl ítt
t8 v domácím tru ač nřktaíl
o Iporoiitlnatlbcetilm kořalkou
Nrranton Ta - 1'roaím tyitřt-
Icnl ohMni aDolačnoati Fidalit?
liuildiniř a Satiniza Union fadiana
polia Indiána neb jera ai rzal níko
lík dlko a mnob mne atratí la
budu pUtit ta darmo a už O me-lcft
tlatlro V4m taiité bude mámo
t jakém atavu alojl ta upolečnoal
Proto e na Via obřicím a Proboa
JanScbolta
OJpovlď: _ Není i&m o-obné
nic anámo o tó apoleSnotí Dopaali
jame ohledne ní na auditora alitní
bo v Indiáne a obdrželi odpoféď
nialdonfr "The Kidditv HniMine
A TT„ftn trhrtr
— — — — - -'-'k
vybovéla aikonftm státním jimiž e
apolecnoiti takové řídí a re tprávy
kterou nodal dne 30 června min
rok14 hti arílvninffl1onn
ulntS i'HJtí nriv í„ nninna
tor Coná-se lýce iny utnáváme
' ' '
místní úplné vespolné spolky po-
dobué za velmi proHpcSné vfiak ne
mámedftvéru ve epolečnoati které
I
- I
nejsou ryze veapoloé a avým agen
tflrn znaéná procenta platí za zinká
vání řlenli Tvto anolečnoati neUoa
založeny k veapolnému prospěchu
podflníko nýbrž k jich vykořiaCová
" -
ní Při ipolkách venpolných vefikeré
atdacené nníze rilvnnu ku nroaněrhul
podílníku a úředníci placeni joi U Sli jame pak ae židem rovné do
unv TiLir!huttnn k i
q a I V T U V j f7VliVBUV Uťaw UV V lUBA I
je v takových apoiečnoatecb ly
vydržují akvoHtné kanceláře a úřed
oíci béřou tučné platy kteréiotšem
jdou z kapes podílníků Obyčejně I
takové společnosti čítají na kaídý
Jílec na každý dolar měsíčné na
dílec splacený 85 centů přirážky na
běiné výlohy a při takové výlome se
podílníkům rozhodně nevyplácí Ne
víme o zmíněné společnou nic bliž-
lího než co jsme ztéděli od auditora
ale tolik víme že mnoho takových
společností zaSlo poněvač po čase
členy omrzely velké platy
~ I
Tobiáš Neb — Trosím sdělte v
Hovorně 1) Zdali jest cbasník
povinen v neděli pracovati v poli
vyjma domácí poklid— 2 Zdali musí
IIL tj li i lir
ťuaania uyv veiy ven vmn na uiiaio na
jak dlouho se zjednal-3Zdali musí
lalr r!lriír mnf mn Kát íKr miHi
t— — - -1 ' t
vyplacena aayi cnc pryo ouejeu
r
4T I
fcalík fm4 iaf ilÚin
Jlht 4mUit til (!(
1 ř'nH'loa T J-H íKl jilřt
M!ii fa 'Mm k ti řn4l Wf
lit l ifUif a# ifm k tri -
( fifma' fimatf4 f f fm
laria(f olfta} alfa f l0tHÍ
ř!4 4l mU riho kli
m4 lři j Kll tf iMafil
lffB" Utlaíilíj
JldaaJa Jk I IL 1 llll_ I
I lift k é 4
Mk
Ilrkitotjr kipllot
(a Ir lit Jllttlr)
Jam aa Jat mil
( biflaatomi k 11 tWlnala lil rol
tirk4 ♦ UiM křilína Vo Ao
4u iBraiom Ianitlfati4 li-i lrn
luoařufm kd Mlalo m mool
Lí tiaabnn4 Uiié lny Mal4
Urrt)nSk4 Lu lkr tra4 li UiirU
Tooj'í rabío jak M4mf jl na obrá
ku cU roibilé 1 amo tamo a klo
uícf nalaialr m na kal lich draeil
akrrcl ladná V ili mail řilkr
1
batloy berolilo # řernfib rol4rt
bfr!y batlno Tamlo Jeat
Tflk budota dl lilníbo tioru ata-
řn4: to kaldé atrao Mna atřtnlc
t konci tyaoký komín tak itaný
fireplace a uproatM mi dvřroa
avřtníceml otetřen prftchod oeboli
v ietio afft ade a4a2e gvao
"PUntár povídá lid "tam jeit bí
loch aa dera tamM A 4li j-me
Proti nám vyřítila ae amecka bube
hích roijeiench cblupiío a vítala
nM lO"Jn nAm chur
J' UlAnc-jice ae vleraoínĎ
cblopAči na na dorAžejlcfmi
H H "reteré" aa hlaitého
-
chechtotu roadrbaného oknem na
D rohlížejfcíbo abankrotovanAho
jiiního barona
Dvě míle dále naletala ae atanioe
Oxford pouae a budovy nádražní a
imíSeného obchodu aeatávaiící Do
I sta! jsem chuť na pomeranče a iaké
Pí10 moÍe V1"?™ k " ™ ct
tiíi - I
o°a™ei jsem pouze ava a za o ciu
4 "uchary Ubchodník ten mel vétáí
& -
Pl ueaebrané bavlny i
tJ a va a _ I
Dll'i2el nam ůobrY vydelelr 2 ct od
"bry v5ak nepřijali jame to a tu on
ve zloati apílal a nadával nám nazý
vaJe nfta třmi nejlichotivéjiími jil
laaa - -
nIral jmény kteréí ani v nejuplněj-
6Ira lovnfku naléztí nelze
Čím dále tím bóře nomvulil oem
VUSilvO bVU U WCCi á laHl l T aT vlv
této lOmlIové cesty netlti oplno ni
leeho an jaa otupen tak betohled-
ným jednáním zdejších nevzdělanců
ničeho jem sobí nevšímal
Bylo to koU hod odpol dne 29
proince kdy dorazili jsme do mé-
8ta Město Cbarleston v době té
čítalo asi fiOGOO obyvatelů as 20000
bílých a ostatní černoši Hlavní
aiice Kin a Mettin bvlv dosti
l„íné malfce krisné „ril n„
0bou atranácb Ostatní ulice vyni
kaly množstvím rozdrbaných baráků
Továren v méstě je velmi zřídka J
„
několik dílen železničních ku opravě f
atrojft a vozů několik rýži omýla-
jících mlýnů kdež pouze tl denní
platí dělníkům kdežto panřkad lep-
11 a a
si no vaaa uvura airava bioii o ty
dní V přístavišti aamětnáni jsou
kt iLuí u x
uiii Miuia uicBiia ia wi ucu YC-
řeDi yopomAtiA k tomu laciná do-
iprava po ioai z w lorKU i
_ _ _ 1 J? _ % T __
I tmrli #I4II Df f 'ifc'fif JiKli
ť lím r!44 #ItI fil
hnnH k-lf !UI UJ )ri I Mi
I W (' anftt-#
I U 'Ifé f f Ullm t
1 k Aťrilitm4 (ff Mil ] lm
I tkm A Jtli (i tiiorJ ( tf #
H'll t-tJM A I !# )
h-14 tiln iř A 141 l'
lalnat p(M #'14 l i #n4
Wojl l4'íil třrpfch mt I if
- M _ai A 4 A
I
kalftlniU tiliUr4 rifrMii ta
tmi 1 1 )"fífi4 rii itn4
N:4 ř Jl mfr4 lrf
UM mrin 4A umí Uťt lt t!m
nrpMjmb4 rj( tlli lo f JUn
lan Jt labť Jřil-j l44f 1
ftiř4i Iaif n hrtri4 ni irn
I sill 1 lia Aln 1 ai I U I éi ( lli
tfl4 st lilo (lrt-tali (ffibouli
tue ř"Mn" ířpřřa
Mlt Mnf09 o atrw otHtl jinak
ruc V nonl doU ttlml
ř'o AuUk
I l0 'u"- rJ" j nt4
0 M' lnk no1 ♦u'1 i# H
fo ''
Jro ř I " &" bl'lnjrb noc
1
i_kiafti'ii't a
'iť"' níJ0 i"řm '
nf moíno rnu nt""11 Hp" 0 '(-
au° roM 'v'řra Jnm'
ima triy najiou louro
nn Mé cwlJicfm aoocil rcajícf
J TÍk ťínl nák mi ra k
P™u o viuaienoau 1 jinoiiO mc-
u k druhérao Kald4 tftíl fartua
P° cwm Juu JMl ootnnana ploiem
1 na8lffníc! dřevi k tomuto je
oieno cizinci ae urau aaie tuait
Mioii uavazi-u ae viaK aaie tu
nBtno kaldému Kdnik0outi boj o
7 7
"T"' " t iT :
"
Pftn VM ve -voji ochranu -vyjde
l v M(aa aa
yen a" tr ruce poradny katabAó
Wnkft apletený a aiřve na huňa
loo ítlidku 1 vám a hlaau toho
ldo v léle krev Pk okamžité
Uoupoalechnou apĎHobí Utar akoc-
noa 1 po hřbetech chlupácft rostou
y jelita Totot jeat první
°Jietm t Pro vá dobře Opadlý děj
hnr2f vúlr lrKA Ptli
-
™ uareuua m po-
la - AI u — _ ' 1 _ i r a a I
J -eHiavajcino
araaAaaj-k I S f l a t _ _ I t a
uuiuern ikguta a
vžru 1" POituU cato velké ducha-
putoranoitl by tatar netancI akoč
nou s nerobil jelita na paleo silná
na vašich zádech Žaloba u amir
ólbo soudce nepomohla by nic Krá
! číte-li ráno kol četných černošských
fhýŠ'a?fb"fni neb PaDtaží u
řev 'Ihuáhuááá ván provází Itev
eb plant
provází
ten slyřeti 1e všude a odevšad
před vámi za vámi i se stran Rev
ten jest řevem nevzdělanosti a blbo
sti obyvatelů jižních Nemaiíce
i i j _ f i _ - _ j r i i _ # - f
T T ' °P 3
7 " T' Ť "tT "
l° J °0 rna]
T "Cu °?D
l" w Tf -T 1
ÍÍÍB T00 3ef1 °í
uwu? mi&ai P™"1 V P0' PM
TT V-l U k7 "
?A nÍVlřV f°"e
TT !-" "
viueme ueauve počasí na cesiu ao
ikolv a děti Isou tudíž doma V
mnohých místech pro velkou vzdá-
lenost ani ékol není V ohledu
hoapodřském zde téměř na celém
uusnuu prwvi Dťveru
pr„í ma i řití I '
UnVl zahálce wkffitolmtá
výcb dohazovačů Zapomínají říci
i nktix iiui K~it:
7 TV ' w " fT
-+r J Bavaw taiiMMvjni IWJ J a aW aVI
nicí která každé tělo aplie aealabí
nežli team
fřoktaíatanii
Hl4i4(Í'4aU i %ltm tf Mlaa 1( j
4f I otlM I4a #r4 aMa I
aiM-l fa4a-44 t m#tBa
i( ř f íi ti4ťMn r i
(t f f Jllfaa#r fiat ' l
4l a-l arklNi il4 h a a-4#f mt v"
ft44 aíal - f tf'ř f ! 4 j
f '- a - ř'tai M a4 I
r M a
i tit a aii aa
' in v raaif niaa
4f i atl4 itt 4 t#4 #a t
llwlaM' I ## A Ma)aa= f ! 11
mm 1 mi a a i tf iijk
tala V
f fW f f laiiaa#IÍ4
4f a-H a!44 -) a4l MlaU
ro4Ma Nf taf! i v# 0WM'
ul St I Ukalil taal r4 a
li-a &
(Ma f f ShA fraia Mlaa
4
a4kf 4 ara 4 rv-4 aarflH
! l4a4 rM 4tr mA kára alt
# ( i 4 iafaal f# Staj
Mia
fKtf f Il4ar4 Hlas l
4f 1 a Ma aalAl a aa( rMtt
Ma VfMlt ř ♦ taat: řraať 1
l-l HfaH Hiaa latall řf aiMa aj'
r
f (iaUt aal f tVatar f ala
4k Mtlit k!4a Irakaa a ltrna atlaulV
aildal t atlataaM # rv% IU1 MafUl 1
al f t-f tal Ila ta Mart-4 M I ' y-
3
iaa MrlMk laikavall IM laaa al
1!m:ii
rxtxtranujff nlit lilky z krta
lV(nrm'w l krevní koiní vyrikr
Máky na nlnu třfdy avrah
unavrnoaf oapaloaf a }'t t vlAAtA
yiXtfaj Vk pra Jml eaiad
trna 1 100
Xa prodj re tmtIi lékárnách
5rmor Irdrln a Jater
nez4Jírnof tnulnomrilnmf na
prsTldrlnotli v ranrrnl vttdniltil
noaf řrzatkn motor f kátneo
zinřt kdrln Jití tjlťf I
b
Míioyníkúm střelby a hudf)
Prárl vydal jaaa dy plkal lUoatreTaaiaaaaYH
ty totll Jiďn abraa! alfalayeh a drah eaaal „
bndabnleb alatrojá Dia tlebto aaaalkl mil
aoblkaldl vybrali aa notřabnla a éntm ml
Uhnotlm la obártl poUl lbotí aa pootlvl pc
a!i Zaldima kdo al př} a mol dopUwi pni'
etonlky ochotni (darmá
9-) M J PÍtlBYL V
498 S Halstead St Chicairo VjA
replavní mm
DO ANEBO Z ČECH
- Oi) -
J J HAVELKY!
Z Prahy do Chicago
UV
Zrizně „ „
Z risku „ „
Ze Strakonic „
Z Radnic do „
44fi
43fi-i
mm
45?t
Z Kutné Hory „
Z Tardubic „
456
4Í5-K
Í3f Edo ebea tldltt aadlll jftdado alktarl '
bo mlU Cbloaam al přlpolu )Iz4nl a lobj
in lata do Cldoaga j
POJIŠTĚNÍ PIIOTI OHNÍ?
_„:i :'! i
a iicjicviiujni {JupiitjK k j
í a ' V
t ~u oq w ao li a rtaa
Idraaa poltoVBÍi ~
i fH 5
J JT HAVELKÁ
OoomNoSi J44X Van Duřen U
Chloaico I1U
f b M k UILI Lt - i
B Depot loaajM
A a H f-
TlUrrviiKii au a
rvrov
Liat rt —vv"
niaiiiaji (
'ái' 1
ál th f MUaalrU
1 aarlM'1 biai á V
5
mr i
'"U I UUH IDU?:
ř
THRESHIKÍ ) r
lek aw
W "i i
I MbtMil ' I
v rM u li -T _T MT '
W itUM
af rm auta vu i ara v aaoa Wu
i-
i iT
li
J
)V1 f
f