Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 27, 1894, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - POKKOK XÁPAIJU ~4
arity i frřh
'I j '( ffťilt 0 k tKnt Mi
tii'tt H tnkj liti V-il
#1 # thif itlt(ft prj tu fé řf
jttiitni }ith-i-}tki íf li ti!ý
VfA M Alf f #! í l
trilftHtj
XV V I'i4ii I řiav
litltih l liUl t t' ' i # #
4Ao# To k m aksraki pMU
I ftl'ňUrTi snitk Pft!'l
U'- avfilt nová ml pí rVt'h - N
p#nlt I ltř ! l £t s'
VÍst otiskl W#r kar lovon rns
!o ttl odrofsno (I } Jř nto
leat víc Db rnlni ve VI lni
vlam fitftfi dola kiftliftf
iaitoh nillm jiným Ml Joloi
odro5ovaí (lrr k'i!jr o
Utni V ftfftljtfi h totiMch přlilo
hod Vlak kljly td fín v
ttnfH pMloh ni as-lt tl-avílo
aíklibftf Alakdal!
Ka Uch atit vy Uliti krvav!
'flt přOl frafnoi
Zaifm ] v VMrl Jivo A- lt
t i f h & aulianrl rala rafj
uUjřřmt Ulají Jako tl-aky tovl
aifski tprivy líhno jskohotthy
f0 (Ifiti
V hlavním mltl lil naší vyp
Ji to Jko na bojílti na tilm] rol
hoduj osud aUapoA p&li Kúro
py Otaska "v!n Wtcktrle
Babo avllltí tvou předlohou?"
přetřásá na všech alranich s t
jejího rotluštlní tvoří a kombina
ce ttt hrfiml orní ironické
My mám o věci aoud jeden :
'Civilní aftaiek nestojí za to" ř
koe Weckerle "abytk proA aittfo
vil" a oJroií Opponicfl pak
pomyilí ti : "Cuilnl Aatek nr
loji c to abychom jToft vjeli do
viloivé o]poice" uvolí k od roce
ní I'o pMpadč otavře kom pro
mil kaldi atrma poaleví vřo po
Taf feovska bude rotlailina
Nio nového na to jsme o! i vjkll !
Potom e kira i bahna vy-
tibrfo a rakoQNki politika pojede
dil
Maďankd politika ok&tala se
ve inimím procesu rumunskými
vftdci
Víecben svit kam pronikla civí
Haace a kde uchován je aojofi tro
chu amjal pro piivo žasne Trnou
politikové iSchvilnŽ připomíná
ne historii celého eipasu rumun
skébo vtnik obžaloby a prĎbřb
procesu koloiského který pevné po
tři Dedfle dovedl upoutati k ttobé
interes veikerého politického svě
ta Tak jako my čefii zde v této
uměle vytvořené polovici říSe sta
víme se pod prapor opposice t dů
vodu státoprávních vyžadujíce pro
semfi české pluou autonomii Ru
muni aedmihradití protestovali a
protestují proti nynéjfií formě dua
listické domáhajíce se ne bes práv
ního podkladu autonomie pro Sed
mihradsko jel v roku 1867 octlo
e v unit Uherskem zcela bez
souhlasu nejpoéetnějfifbo činitele
vého rumunského lidu Parla-
mentirním způsobem rehabilitace
svých práv se domahati Rumunům
bylo znemožněno skutečnou rari
tou volebního censu který hrstce
Maďarft i jedinému samotnému
malinkému městu dává poslanecký
mandát Rumunům i jiným neraa
ďarským národnostem vSak teprve
pro veliké tisíce V maďarských
volebních obvodech volí malí po
platníci v nemaďarských připou
Stějí ae k volbám jen velicí boháči
Rumunskému lidu jiná cesta ne
zbývala než trpká cesta opposice
passivní vždy důsledné a doma
činné Při tom na venk nikdy
Rumuni tvými politickými aspira
cemi ae netajili v pamětních spi
sech několikráte před veřejností
stanovisko avé deklarovali v kte
réžto řadě veřejných prohlůíení
vedle akce studentstva rumunské
ho známé memorandum bylo ve
řejným projevem posledním Celý
4"t tvými iHt Jrfcfky mam! t U
fjfh(tífHl ytmkttiě fntfittHfUm
m Vlk k lí lil
i! fit k lMfi íiíia naťyfi
bt Myl munutthUm hé hjU
'i" Mil d4ffrM dtli w
j# i-ff tHm řiiřli i k'lí
V Jit tfťt §k(k nit jři'
ll!ř(4l tiskopis
nrrřfclm VflKI tl k[ f
thí%hnf bylj ttinj řiííw jity
kfn }Ui ilifiitAl }tki i dli b
f tli M f4 mí filittUm f
Z ls "f řs if' řiř M t
ttm okif mý výF lk j im
ofiika "Hibri líaití f fim
k'lki i li bf ti #roi mytSl
řkřjfg ashf k(ré tditi J lh4 fcliy
'l'pfnoabf fcnt tffijíRýíb Aí
politikt mtitrtká Ja fiM
JbllHí sfo uktíti ťÚ Htm
nhm (V#t prkffy fllo4
l a ifFn latini l#b k'iftti
UthUh práv bU 4fký bbifit
tyhl'Vt(l aifxlnoatnt tik i po
lili-ké lsřofftlítl flmihř I
ku - -
Tof řn rfiki j řs# lnot n
nff I ní m ké litty mnily aipsiti:
'Trnut řfi(ilk 'ístn rtiflly
hsnfi pro tiherskon jdsliflj kolik
roMtiikí toiik vri i r —
Iťiwlilly M fihki fii'U St d-ň-
r4 mnolí PH Tankové pifnlm
nivrhti aby ( bnnborn vil nipřt
své ruHifní ! ř#H v snlmovnl
řst#nofřoan4 KflUha'1 prh
fJií kontrol J#Ii ai do vlasi
poslanfo Mořř (druhdy Movan
Mořf) polancm Lof rrm tak ]
Cblumnký ostal bwvlidný v té
vřavě Naplivalo ae řvalo mláti
lo do pultA Totél opakovalo ae
ta krilko při debatě o smlouvě
obchodní rumunsko rakouské při
nll vjeli ai do vla4 archimandrit
dr Zurkáu a ii ] Popper pro jakou
si učitelku Randil trval skoro
itvrt bodinv —
A podobných byf menSícb ra
dostí máme na naScm parlamentě
akoro tolik co achuzf Nejčastěji
pustí se do sebe antisemiti levicí
klerikálové liberály a také Mlado-
icíi občas dělají bouřku kdy! se
jim zkracuje svoboda slova Tak
jest rakouský parlament místo vel
mi Živé
llodnd práce koaliční právě ne
ní Neboť mimo rozpočtovou de
batu plnou vzrušujících scén a
hlučných výstupu neprojednala ko
alice důležitého nic Uzavřela
pouze a schválila smlouvy obchod
ní se Španělskem Ruskem (tuto ku
podivu jednohlasně poprvé to v
Rakousku Je to obrat ? ?) a s
Rumunskem Při poslední čekal
se odpor Haličanu Ale tito cou
vali před koalicí zapřeli své po
slání a schválili i obchodní smlou
vu rakousko-rumunskou Leč ob
chodní smlouvy ty nebyly prací
koalice jsou dílem mezinárodním
Proto nemůže je počítati koalice
na svftj vrub —
Jediným dílem koalice (a na to
m&že být hrdá!) je nový tiskový
(opravený starý) zikon
O tom v Sak píšeme níže Jinak
osvědčuje ae na koalici úplně pro
roctví ze bude živa dokud nio ne
bude dělati Důkazem toho jsou
doklady dvou důležitých předloh
valutní a volební Ba i delegace
asi budou odročeny až na podzim
Poslední odročení vzbudí as po
zornost íirší — To je plodnost ko
alice ! —
Tiskové zákony čili jak správně
v titulu jsme nadepsali "Slovanský
tisk" (novelka je namířena jen na
slovanský tisk Kde pak by byla
proti německému nebo maďarské
mu !) octl se v novém stadiu
Slavná koalice usoudila odhlasova
la a na krk irastným národům naší
říše pověsila tento zákon:
Návrh většiny výborové návrhu
je v souhlasu s vládou všeho všudy
tyto "úlevy" tisku: Nadále nepo
ttřebuj( časopisy skládali kaucí
Avšak byl-li časopis odsouzen k
nějaké pokutě nebo ku náhradě
útrat soudního řízeof musí vydá
vatel do 8 dna po nastalé právní
platnosti rosta lke oktit isprivl
(I jinak m itsopis af fi ispla
rM ItsMVf —
t u # podJ# lh'yU tl# mi
sí jflitlíkj # sví lmský povolit)
filitUf pffj "vlsch éř l emi
m)i tfmkfH tssopís f
fitfn krám kf Mm b provo
lováftf svobodné fivnott) apřivnl
ttimt rl4ssj — 'f 41 pomoet tnu
tnttH wolnoi noviny prodivtti
' jmtiihkj i#o# i úftl m l i4-
fyhrttli ti tit(tfhyt b jiM pro
daji UmUt iplsUn svolit) eín#
— Nabyla li filklsri konfiskace t fl
olvolsfm řřisní potvři#na Jst
s?it povlnsn v v livstsli dokiitaott
sko l-i nthrs liti ~
Milní tif!tp řilw poliwijfií
4ř jsort povinni Jl vydva(ll
lsfpisi llinsk pí ( řfp 14 jadno-
tlivá mfsta llinku pro nll list byl
ikotifltkovin Avlsk i pu iomto
Mlsní Mlls být) list vi ly J'"1
f fit }in4 ht- iu hutni ptiHmj $((
ftln
íilMlíflné Ustl t I přílohy
labavanéhi íísli poka l nsoUinn
jf nío tivaln4bo n-f ropvUjí hon
r I
Mnínt tUre lískového (dř
Paik (i Kim dr lloímnn dr
7-i'sk a Talísiawskl) naproti tom a
navrhuje vlak nl t nisle-
dujíťí pronikavljlí a poctivijll
álvr tisku:
'asopísy iK-sml ae na dite
konfiskovat) nl II pro tyto patry
fllčíny
1 Pro oriiku Vtličecatva
2 Pro zločin rušení nibolenství
1 Pro vyzrazení vilečných opa-
třtnf
4 Pro vybízení neb popuzování
ku spáchání zločinu neb přečinu
však i to jen tehdy kdyby bylo
nebezpečí v prodlení
& Pro urilku mravnosti neb
stydlivosti —
II Časopisy neplatí nadile žád
ného kolku novinářského
III Prodej časopisu jest svobo
den každý zachovalý a zdravý 16
letý občan má právo prodávat!
všechny tuzemské časopisy retoliko
v krámech ale í po ulicích po ho
stincích a po domech
Návrh minority evšem padl
Marně proft lámal ve výtečné řeči
tvé kopí Eim a poslanec Pacák
Marně i Němec Lienbacher horlil
proti výnosu hraběte Schtínborna
proti novinářskému kolku proti po
rušování imunity neněmeckých
řečí ba nadarmo dokazoval že je
nesmysl odsuzovati někoho a zaví
rati aniž mu pověděti "proč"
Liberálové Němci osvícení Po
láci a povznešená Šlechta ublasova
la návrhy opravné lia učinili ví
ce tito v koalici spřežení hodno
stáři hodlají sáhnouti i dál jakož
napověděli už svým právě odhlaso
vaným návrhem Hodlají totiž za
nepatrný ústupek tisku vyloučili s
oboru působnosti porot přečiny ti
skové a chtějí hnáti redaktory a
tiskaře před svůj soud jako v
Uhrách Rozumíme proo Vými
nečný stav nás o tom poučil Pro
to Kim dobře vycítil toto žíhadlo
a dal na ně náležitou odpověď
Ohlásil v tomto směru solidár
nost všech slušných stran ve sně
movně (ač levice je schopna všeho
i Poláky ti už ve ani zastydět ne
dovedou) a pravil doslova:
"Nedopustíme by se na poroty
s&nlo pokua vaoeo leste lnou v
platnosti a nejsou zničeny suspen
dováním a objektováním
Neboť instituce porot při všech
svých nedostatcích jest jedinou pří
sadou která politický vzduch i
Rakousku-Uhersku činí dychatel
ným
A kdyby stal te pokus avésti
koaliční majoritu v pohyb také v
této věci pak podstoupíme boj pro
toto palladium všade — - nejen v
této sněmovně zaneseme jej v lid
jsouce přesvědčení že také a ji
a a a % m i
nyca naroau monarcnie ozve ne
mocný ohlas V případě tom ne
lekali bychom ae nejostřejších
zbraní odporu a pak oslyšíte a uvi
díte věci jaké v Rakousku ještě
iiabjfy lléaf rul tl Hny" — -
Vfilsll ťitlof idhlft M't byl
ruffxiliíni tak as po A pili lisiv
a!ma ké a t4 nirh atroJsk4
No nsltJstí y irovna In Mhybí —
aU prav it to asi jt Itk4 aotva
bf la ťvMjspfi atralib na Prtlské
l ai#bé fa ly aby povolili v otifre
nirolnířfi IsbiUk Ostn
fro by mllfl být praík4 itstipť
talstti roipaldnof
PřoH ! t# pana 'f bta lak
bjí7
í laatkoilkt tystříilivll li il
laský niřo l t ťppoai#ř
'Utm —
fittfiJětlé tiUthhj btt podiv a
mnolf Ktl lý dan ob 4rithodn4
Isnníkr tbankrotllé ttrtnri "Hlas
Sírr I rsk4 Poliiika vy
řbřlí ftkolik tlonpcA noviftsk a
inlarassantnírh o lhalanf (f) ai
"NérInf My' abo na svobod
myatn4 poalan aé ana-t haní
élovlka ktarý by Uchto správ éstl
pokrájejí oba ©rUrry (?) v tvých
pravopisných eviěanfrh dála Ja-
!#n dan mi Marod tttitloí Ilinak i
Zodpovídají) a nir I" a "Po
litika" pylní a {vodníkem: "Mla
diěaaký humbaj{" — drahý dan
Marod a cnl nim m "Urlgrovský
Ivindl" a Tetická pil "O zklama
ném nářoI4"
AI nio plátno švindl a bombuj
lij a na atarrieaké zakleté princ
nikdo navípoman Ani rAzná ch)
halení (očinlni v redakcích dotyé
nýi h lístft) natáhnou ani aenaaénl
vynitaz o (Irésrové íajíc nevibí
Celi věří prolluklým Mladočecbfim
a tito rostou a mnolí ae jsko chut
né hříbky v pařeními Z-li se I
brzo i těch několik ČUniřA staro
českých iplechtu ae odřekne a tylo
zbadoa jen — pro redakci a — hi
storii JYaha st lani Mimo staroče
ské šplechty má naš matička če
ských mětt i jiné zábavy Nejno
věji baví ae Praha osudem nových
Ubulek Cské nárožní tabulky
konliskuje vojsko na tvých budo
vách německé ničí nezvedená mlá
dež ruské ttrbuje policie A co
den některá tabulka je umazána
jiná rozbita Aby te neurazil jem-
nocit pražské policie (proti ruské
mu jazyku hrozně choulostivé)
máme nl v Praze tabulky anglické
francouzské a brzo budou i turecké
Kdo za to že někteří majitelé do
ma nechtějí za živý svět nápisů
německých?
A jiný sport ještě se vyskytl
Kdyl Němci překládají české ná
zvy uliční do německého počato
také i a naší strany překládáním
Mladočech dr Černohorský dal na
svůj dům tabulku nápisem "Ver-
braňte Gase" (Spálená ulice) a pro
to podobných tabulek máme více
Nuže nebavíme se 1
Kdo má dlouhou chvíli ukrátí ji
dnes výborně přehlídkou tabulek
nárožních
Co týden dal toho tenkráte ne
mnoho jinak mimo již uvedené
zprávy
Politické schůze konaly se v u-
plynulém týdnu v Roztokách u Se
mil v Kostelci nad Orlicí a v
Štěpánově a Olomouce na Mo
ravě —
Ve středu SO kvtina po lldenní
cestě zavítal do Prahy a Ameriky
dr Antonín Dvořák a byl na ná
draží i v ulicích slavnostně uví
tán —
Výročí Příbramské a fféry osla
veno bylo tichými bohoslužbami
smutečními v Příbrami a Březo
vých Horách Na obou hřbitovech
jsou tu společné hroby neŠťastnvch
obětí katastrofy ze dne 31 května
1892 pravými zahradami O sirot
ky t vdovy Jest postaráno bohudík
dostatečné
Drobotiny : Po příkladě ne]
pomyslnějších říší i v Čechách
zavádí ae nyní místo plynového
osvětlení měst elektrickým svět
lem První toto světlo měla mě
sta Jindřioh&v Hradec Žižkov a
Písek Nyní konají te zkoušky v
Praze v Karlini v Plzni a jinde
Pokračujem
IhU ťtnttl fii Itlť L
'os( t fctltatm vypřít!? i J
tllja f éplno pohod Vlit '
slavnost loni a f a 1 frf M
fcoííal fpriatlrh íariální os 'f
drahá i 9 Isrvn jai "slavnosi
imllseki) Haif na f14 jat valkt
altvnost mttjlnf a hvitlnové bort'
v dMb s% II larva Vtv
I lajmlna postadaf přsjsw i-f
ar l i lr '
Matle potlahej f (
f t léttmš
I
Ti WSt ¥tH iH Ě'—
)( Km tn isn Ms asft y )
r r
l sa wt't a i—u si aiSf
ttmt sj a a- a f r' # a
lM- In I i (4 St U t4rmě
! I Ma w
Mít ! 4 VN fMt i a
s 4Hi a hi a íl tis aM I t"M
0Mi tmf I ttmi 1%
Ktldi rodina v řJnýcli Hf4
lh VÍ I HavarAv liaUim piol
plípní ns ily j#at tiajlsplíffl) f t „
atMktm proti kalii
Dl 0 KOSKWATEIC
Office: 222 v Bee budovi
A
f#Mr mi A
Mice 563 lil 2$ iL IL 11 Iirjsi
om Alf a nnn
sr Hluvieskr i
Dr J Ilabonictit
uháněn ve——
Wllher - - IVob
Konaultare a operac vyřizují ti
levné a správné
T?il
Oř E
ČESKY LÉKAŘ
fflce ia raha 1S a Ilwar4 aL Hktáw
:y'iBlock éía4veHZ10
OMAHA - - NEBE)
J
Cim telefonu 1438
plssrnt k bsIsmbI o4 10 do 13 tino asi
odpou od v— vsesr
Obydlí v ííale 1619 Center ulice
Telefon v obydlí 1874
Všichni doznávají
U katti dloko mílo by bU kmdttmt mdMu%
A mmoú wriál jak sačlU BsdsU ntitt tobr}
"MASON & HAMLIN" J
PIANO neb ORGAN!
Ptňt V HLÁVlfi éouJm Bft altAi vSilAt I
HtUUl tankt hmurtaltřt t Vstrhers41 p" '
nejvyňňí cenu
ProdáTáms cHrno ubmcttalTa iH mnáah at
Biuiou ruw il o clrkaUM DodmlBk '
vás la Baabill
Ceo A Sanborn
IiUtbI ladnaUL
TI Himl MoCAGUZ BUK} OkfiBA
umí FARMY k pozemky!
některó i výstavnostmi a krásným %
ovocnými zahradami jsou dosud kc'
koupi v úrodných a zdravých kraji-4
nich v severní IowS jižní Minneso-
te Missouri a Illinois Několik tisíc I
akrů krásné půdy nabízím ke koupi J
v středním Wisoonsinu v české osa?
dl ca levnou CAnti t7 fin aVr n+T
umujvu luiaiaavu littuam uuuse
1200 hotově na akr Máte-li úmysl
pro tebe neb pro přátele v Cechách
lacinou a pěknou farmu zakoupili ai
Jí — _í __f! it 1 I #
i x „i aji_ i
uuiuuT bi eajmiin aopiaie Deeoa-i
kladné pro ceny a bližší vysvětlení
na pozemkového jednatele pod
adresou : 6x4T
B F ZÁRUBA
35 Hating St Chicapo II '
HOtOTGK
sjtfk íltl T°s -Ultťo vtMtia draal mnjl
V 'VV' kaidama kdo al tubs Jadaa }
Ulatvl pro Bsts Btí obraay flkaá praoa kt í
©Urt bM itrttoB Blaata m UagUeky Bab 1
mtkj B)gda-U) OáL tllUrmaBB it T f
aQoa TDUéasU
1
I