Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 27, 1894, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t i % ?
c 1
VEEOVY
iPflO ĎASI M LA DE Z
MTM4
itt#-4 aMijfc eail
MMi'k t % tt a ntw I IU
' JialA f tW emi'
juni tkni J'l'i art- M l"k
MItkilfiiiitMf mil M
n( tf t#á
r##f fltlf fH h'ťf '
ra'fi ♦
'ptlf J#e fcUvy fHMil )'#
U+i vM ) aVlsk !
I juty tJ'"-)
kd nemoci VatÍM!
inf frak l H fm ! I 'U1
O KnWk-l o f#fci ftmKffk
14 #nt rni
L É-Ufl a alt a
itfailf tthi—t' aolHbň
$ltri Uk trHrtmtUmt
HtM II 14 1 tWII lHoto tiku
S a - JlneVlavpWkrfclfsi
"uvity i! i tki
%Héďfit Čtr telit ti S''
yVA vffn lk proti sWevitfmti
lenfwťi kataru
1 1 liohkjř na nohou neltr vy
tuji rty avrau irumi
Vníu I kolnl a krevní rdlrant
I vrit t tt il na
tAla unaveni nilnijInl ochablí
11 ullvejto fchoto Kku
revmatlmnii sníh !í5mánf
CCa otr-kllny hotile otM
la boleatl na prsou v sádech kloj
koatu hodiiranl
firterit Oll p 3olíA'trdt
Jctt to nrlli tí duiuikt nuilul
Viořen( xánřt Jiní nemoci lctlflo
JUIA
erů HiliUi Mtin ajnUr §a $t!3
ho Iíku proti tm nemocím nelw
iy a UOlUKy rakS ary ipd
y odřeniny Třcdy bni bolíkjr boj
vrotn Mifť na ranv a boumti$ tSe
ato osfcdc ll io vzkycky ksíd JI
l letní choleu koliku íttlu
CDI defuí křeře bolcittl T tře
lánót ítřcr odíraní rychle a úplni
reriH Uk proti choltřt d prQjmtt
— - -
h toku
i eaataralou zitcpu a bolesti
irilt hlavy rlatou řílu řlouton
tů skvrny v obličeji nadýmaní tfc
mdloby I nemoci ien léčí vf teční
i -„ n mn třň
žena by mčla zkusili tobolo líka
- JI 1 IÍJ1„ UOIUBII U1UUKU
lUb K J1UIU nezáživnost
řl Trhnutí odstrafiulo
r ÍnliKf„t hnU-í ml ti V) lAf)ň„
inM allltel vstíiM a po nemoci
p a rftznd kožní vyrážky 1 liSeJo
i bojírycblo
a Jaí' proří wa4u a vyralenindm
CV aAÍ bolavd slzící řervend a
'41 OClj zanícend oči zhojí brzy
Ýlota flatd mnít na oči ta £:e
laďávání vlasů iS
f - - —
uiny zamezí tam kdo pomoo Jest
J fieieruv trnut tatui ta fivu
chce mftl vlasy hebká a Jemná
Mouporucine Knisno vonici
crova pvmuaa na vuitu ta roo
nit vnfiA rycn'8 a J'sl
'Sil ZllUU gtraní JHevtrovy kap-
fti boleni tubh ta 25c Kdo chce
Vihy cist5 a bílí a pevná dťíttnS I 11
InfziiHt aťsl koupí tíeverůe prdíek
u ta 25c
kříže bolesti ▼ Jednom
wuiiiu mlstč kreC a re v matli
žil nul svalu bolesti v prsou a v za
xUtraní tímerova Jlojivd náplatC Si
'ta 2oc
i t pysky a runo drs
I) HIS KU II U nou tvář opruzení
o holení bojí Beverova rulová
C
V e rychle aJIstS oostranf fit-
V íl OKU verůo nUitei kuřích ok ta
na
1 1 _f _ I AI Vltifm wMnM
Ihojlol ltntmnnt nabio cnáltinultS to
i pro koní Heverftv Wlvj prá-k xn 60
) k míverovu KauxiinTou matv pro auur
prrtdnj ve víeeh oboho
de Ukovfobobc
nou na i
n Jo prnno po exprfftii kho pio iftiw i ' — -~ — r ~ —
4 ivvbnuMis ( ' motá Jemaž za v adařenl valoů
Ii'xl4 nonl tnm
Kilo pMO lAIU
I iW ni fti
Ol Tf i tfaUan
) # 4t# f ! t
# f'# -at f
T ' ' ) (! it-
HS H -l kcN f
M Ixf mM ta #J)I
- t--- líl
14 44
4 kftltl M i(t a
Irul fit (HMl tl
I I
Vtihr f s'iní ( l!o Iibtilírio
fl Jsiofnířffti a (Mlřiřhtfl l'll
I'UI ( lirslf r"ftffn) kril
olikf 1'ffhit trtthem stfih
tlfftfrh jojirbl ibrtnlml tjt
echt&til Vn'I#'l atotufl rřVfnjtlv
tjr nn a II v njtl víiiftrn vy
leliftiiVfirt i]lthm íeiWIo
anífetlbn tlr: Jaromírovi a
OMfídiovl jnftm slivnília Hol
sUvt II t l" ni roku DfJ rodnou
toii iitml se roiIlmit ltobslav
ťhral-rý olaa)t orntjr olu
crskjcli Jtjieh IMi'nf
knlirrl atoteo ljl roka 1001
uclivitil díl s smírem ke Hradci
nad IaWm na ťjlřk xy dosáhl
brif temnfen hlnlok)ch hvoido
daleko iíroko podle řeky ťTj od
Jaromíře al ku otnel řeskímu se
roikl&dajících a dontate ínó líerjeó
nosti jemu i vojsku jeho Poskvlu
jlíích
VedlaC tehdy třmito hvozd jr od
nynější Jarouiíře ke ( hvalkovi
cůrn Studenci a jkxIIo scleře
přes pomezí české do slezského
Libová a odtud k Landshutu a dále
do 1'otska len úzká stezka zemská
po nfl soumaři i Cech do Polska a
Polska do Cech a dosti velikými
obtUemi zboll své dopravovali
Tuto stezku znali Poláci dobře a
proto prchali po ní od Prahy by
ofili rychle a bezpečni' pomsti
svých vtlřiftv a dosáhli brzy cer
ných hor Krkonošských a rodné
své vlasti
Iiylo to v raČHÍci záři r 1001
když Poláci z Prahy do Polska
prchali Brzy vSak přesvědčili se
prchající ze netřeba jim obávali
se vítězných knéžicft českých Hy
litr tito sami ncHvorni mezi sebou
a mládni uidhch rád byl by star
fiího Jaromíra ihned odstranil aby
sám oa knížecí stolec mohl doseď
nouti kdyby so nebál vzpoury íe-
skčho národa stálými rfiznictrai v
knížecí rodinu již dosti uňtva
ného
Boleslav Chrabrý neznamenaje
žádného pronásledováni zmírnil
brzy ta Prahou sv&j útek z Čech do
Polska a ponechal vojsku svému
úplnou volnost nejen v pochodech
nýbrž i ve plenění a drancováni de
din poblíž cesty jejich rozlože
ných
I zalíbilo se Polanfim v zámož
ných chatách českých a proto jen
zvolna a neradi je opouštěli
A když pak do hlubokých hvoz
d& upských vnikli vzdalovali se
zvolna a nepozorované někteří vfid
cové 0 některými svými vojáky od
hlavního hluku vojenského a skrý
vali se vjeskrnfch a roklích bodla
líce i dále v Čechách ostati a v
nich i dále so potloukali
První % takových vftdcft kteří
krále svého i hluk vojenský opustí
li byl Méslav muž obrovské posta
vy a válečník nad jiné znamenitý
Znechutilo se mu zanechat! rázem
válečného potulného života opu
stiti bohaté dédiny české a nastou
pili cestu do chudých končin pol
ských a oddali se opít klidnému
V vlantnnnck kaltmilU rowlri t
Vjlc tarm ťtmlm na otjminávky
í J aalánjr tmprml Na kaUMut obalu a
i ÍUbvIjust Jméno
1 P STTinSRA
U 1
'nAo OAnina
lopnJU Hererevj Uky
IA
ného svého krále Boleslava Chrab
rého byl úplné se oddal Sním
stejně smýšlel druh jeho Vratislav
hrabivý velmož polský jemuž vál
ky a bitvy a hojné kořistční byly
nejmilejiím zaméstnánlm K nim
přidrnžil se vérný druh jejich Hra-
ílotík tsvalltl it4i #iUk
lobro-frati ltnt K tímto
lm tAdrAnt ři lli ( sl l# liál
mnlh t vojska iokho
K lil h}U Jfti# král j-Juh
ostsiftlm AjkM J ji f fiřiřil
fřnl ri Mlill sUhovl liti )
líi hhky (fvfotl tnnttrb tft I
el MUv#m Vrtllivw a Kra
mn a i'ř#p lávali Mdkédl línt
líhali siamary hvoi l" éfdrhý
ml ( 0th di Poúks anob i pnUka
!íi f Vrh htlml riá'ill m
MrJM a ni sUhíi řt-l'iil f
lířiy romťlily t t#lik4 poklť
lf t sffijfeh § Jaakrnďh Jjkf
řihýf %n Jim řioý'h ďbrodriM
ktfl s k alm s lllikfh I i
hýshdMinři-44vti !ny virot
of t Jojif h ilmlř na stí a s dofr
Irakí stall tm — loubsInM
Nsjaoftfn nyal v slajírh a j
kní b dosti l-přnl umínili si
U vyitatf tři při4 #! (tvfiky)
nihi by Ioujfi4 poklady
rhotsll a sami bittroatnl mo
hli aul
Vydtll s tdy nt f-slu výhled
i si tři mfU tro ťl tvrdé pří
hodná i bfpa?n4 První takovéto
roMo bylo na skalnatém návrll na
pravém Lřehtt l'jy sí prý tam
kde dot kotl trutnovský mlb
ni s vypíná
Prohé míto vyh'édnato aii ho
dinu sevtinl cul prvého v tich ml
a a t a um
sleth kde Vesnice (iabesdOH se
rozkládá a třetí konečné na vyso
kém strmém vrchu na nim! dnes
sámtk lacléřský hrdé stoji
Jakmile loupežníci tato tři místa
tímřř nepřístupná pro svoji bez
pečnost si vyhlédli pustili se ihned
do práce Hválen kámen stavební
jehož viude po blízku dosti a dosti
poráženy a upravovány mohutné
stromy a netrvalo dlouho prvá vřž
vysoká a pevná — jako tvrzka -
vypínala so liž nad stromy tem
ných hvozdfiv úpských
A jak byla tato vél dohotovena
lupičové pustili se do stavby v£že
druhé a po ní do stavby véže třetí
— poslední — a nynéjsího Zacléře
kterou také za nékolik nedři vysta
vili Tak mčli nyní veikeré
hvozdy i se stezkou zemskou ve
své moci a byli Jisti že Jich nikdo
nenajde a nepřepadne Zároveň
rozdělil se nyní vc&keren hluk je
jich na tři sbory které staly se po
sádkou v nové vystavěných věžích
čili tvrzkách
První sbor jemuž bylo obsadili
nejvčtSí a nejd&ležitější věž trut
novBkou měl padesát mužů a vftd
cem Jeho stal se ďieslav uruny
sbor jenž stal se pánem věže a
Gabesdorfa skládal se ze třiceti
mužft a měl za vfidce Vratislava
a poslézé třetí sbor b vůdcem lira-
bou usadil ho na tvrzce Zacléřské
rosftdky vsecn tři vcži byly ve
stálém spojeni a Slo-lio přepadnu
tl většího počtu táhnoucích kupefi
po stezce zemské nebo o vypleně
ni vzdálenýob dědin jednali vždy
společně a svorně zanechavše jen
něco málo lidu k ochraně svých
tvrzi
O kořisti uloupené dělili se spo
léčně a nebylo li vyhlídky na néja
ký lup zaměstnávali se vždy lo
vem ryb jichž v krkonoSských vo
dách bylo tehdy množství neoby
čejné zvláště pstruh&v a Stik nebo
lovem rflzné zvěře již tehdy hvoz
dv úpické a veškeré Cechy nad
jiné země oplývaly
Brzy byly sklady lupičů ve vě
zích naplněny draným zbožím na
kupeloh uloupeným jako: damašky
aksamity sobolinami drahými
sukny hedvábím zlatem i stříbrem
ano i obilím v blízkých I dalekých
dědinách sebraným V krátké do
bě stali se lupičové postrachem
veškeré krajiny nikdo však nevě
děl odkud asi přicházejí a kde sí
dlo jejich Proto postrach savlád
po veškerém okolí a kdo nebyl nu
cen nevydával so raději na cesty
Soumaři jindy tak často po stezce
trutnovské do Polska a i Polska do
Čech táhnoucí vyhýbali se pověst
né nyní stezce této a zacházejíce
obi raději táhli se zbožím svým
i sltir kU lk'p"á podl fkt
Nisy hraUtvlm kls-Mfm irl
amikam fiáhodtkf rn PoUks di
ÍWb Snaho (tth d PoNkl M
vli élfhé ff l-aílil doalávijíra
ft vl" li i'řf' h J ř1o I amk)
Olivla valní tik klalk'pd
ká I4'liifíl vlik it -In afik
tratnovtká Jn Uťilové ok-U
M Imf Ittn dál tím vl- dno
l( smttni jl ftliiovsU — —
Phi prý nkra' rokt I o I "
Jobiomytlný knla Jitutnlt Jaftl
n výbojhlnt polkm králi lll
slávu í hrabrant vlá It v háh
řoksi 1001 ly řtMťejpit opMtíl M
ftíjiký řas knfll stol svij n
Vylhřdl aby si na hrvll Jre-
miftVtm jajl i byl na dávno pří
tab a ťp4 lilnlit irohn o-lrl-
aul Tllilyř ílff hatr4 sr lf# jako
nrnl4 sttroatl jiké m'i paobili
latftl vlmoo4 řaítí 'nfmaikl
král Jin lři h II ď lálalítoatí U
kýr h stál m(rhajl( a najtlra
inUlll bratr jho Oldřírh jnl
vli li Uh ly v bohatím Zit ku n
vlak samostatní nýbr] Jtko knlls
tarif ran bntru Jaromírovi knllati
Pralskému lodříiný To nelíbí
lo ovie m hrdm'i a vášnivému
knllicl Oldřichovi I tlal abaviti
se ntrniUho poddanatví bratrova a
státi se sám vrchním ncohm-is-
ným pánem v knliectvf praltkém
jemni podrobena byla tehdy i vše
chna ostatní knllectvl v zemi če
ské V úmyslu tom podporovali
jej četní velmožové a mezi třmi
nejvíce rsovci zapřísáhnutí ne
přátelé rodu Přemyslova a odvěcí
strůjcové stálých iiesvárft v laně
tébol rodu ťhtěe sc tudíž aspoA
na nějaký čas tbavtti starosti
trampot vladařských a oddechnouti
si v úplném zátiší odebral so s ně
kterými věrnými vladyky svými na
Jaroměř odevzdav otěže vlády na
Vyšehradě v pevné ruce statečného
a věrného vladyky Výhoně Duba
společného vítěze nad Poláky na
Vyšehradě a jiným věrným spole
hlivým přátelům A mezi těmi
kdož dobrého Jaromíra do zátiší
sprovázeli byl i vladyka Svojata
vedle Výhoně Duba nejupřlranějšl
a nejoddančjšl rádce a přítel Jaro
mlrftv Beze Svojaty a Výhoně
nepodnikl Jaromír nio důležitého
Rada jejich byla vždy moudrá a
dobrá a byla dobrému knížeti vždy
svatým úkolem Ký div že Jaro
mír ke svým upřímným rádeftm
přilnul též upřímně a že Výhoni
svěřil vládu na Vyšehradě a Svoja
tu že vzal s sebou na Jaroměř
ÍPokntfoYiínl)
Požehnáni svútul
perhy oavis nnm
) v4w 4fM vkary fof#U
f lilií lil fl ZCMlIlf llí
#414 f-lint Hamali bftl U
utll J % 1irnil Iihav ďkll
v4w jho 4'inak Mf aal vlahns
ro'lft4 l4t n1 Jl lyebofj v4rn
m hti příslí sA mám J'h f#!ol
řal i
Vtn kl ř!ťhf fta# Mt
krki kivrvá WU Ps-n Killar
a 4 nt -f 4 k rnamonlsl rns v 4-f
M a r'k Ir řřhbfřířfi prfatřa tkam
#m vam
iMlIfMtl II IKMlíáff
PAIN-KÍLLER
Ukam klarfl soust h ttU t so!4
valkary vlaafnotl lth řJ#JIj4l h
ř-xlinnfrh IťkS
ChriMo se nipodobenln
VairUi IA4rní l i rodivsjl Pain
KilUr o 35- Itus a II i0 lahf
NavHtívíio Oninhii?
J#t II ano naiomafia laatavitl M
(ftfad Pruhy u atarho tnimtUo
J Oncirá-čskiEi
ni u jia ut
klfr mi rro via vl iv nallctU OrniNkf
liiifr Importovaná kořalky I vína vleho
Iruhii jtkol I dobr doutníky
Síti Íinportiitani grintk l
}'tj+ti+ kho druhu tt mtli
Zastavte ss u mní a pfesvWls se ! ' '
i ir
FARMEŘI VE VALLEY COUNTY
rozoit t
máme na po
Peníze l nniCení
zerakovýmaje
tek při nejnižších úrocích Přijďte
a vyjednávejte s námi
Naše úřadovna jest
T 3 irtf záp od oíícboiE Milforáoya
CLEHENS BIUTRI
6T3m
"Váo Janda
1 v !
Dlvadnlut di-koraea — ntropnl malby Malby
rt-aldVooi vafxjnýish nititniMtt kostnll atd
MmKoltlá pralta t ikulmtxi rntt hMom príti
STUDIO 302 Ha 3rd St
CEDAR RAPIDH IA
S-ř
vefejný notůf
VE WILBER - - NEB
Vlach Dy priea aoUhki lama tvřni bnd
aprirai vyHumy Panlaa na pnumak pijia]
a valml ataki úroky a aa výhodná aplátky aa
atajmja nlkollk apolehUvyob pojllfojtotch a i h
plavnlok apolMinoau Dlouholata iknlnnoal
tomto obora tabxpa4nj řidn TyřUenI obchod
}ama srirnaiho Xapajata-U nab prodávat
hlaata ta a nit 1—
NejstarSí a nejzlcnSenejSl
ócsHÍcý prrí vnílc
V NEBRASCE
in dolezaij
VE FREMONT NEB
Foaloali ochotsl Ta tlach pffpadaeh aoadnieb
v kUrtkolIrlk ěiaU alála a vjakaakollvik aoodi
anab porad "Q t )akamkollv4k pMpadí Pat
aacUlaU prakaa londnl injlifaja dobři ryalMky
ádraaojUi tS—
rmcíc Oc DOLEŽAL
Fremont Tiolir
Oo Saunders a okolních okresů i
Rolnlcljenl prejt al oílnltl pftjíka na farma
aneb posemky na nejlevněji! molnl droky pojí
tltl majetek a spolehlivých tpoletooatt konplt
oabo prodat farma pfoplavni utky do Ooeh neb
aaspet vymana dfidlctvt ve v s aneb potfa-oujl-ll
prie notafak droba itookolt nechť s
laviroa obritl si as
ALOIS J ZUDRNU
v Prvwim NA RODNÍM Bakku
ITE WAUOO
NEBR
s
1 vozy
DO TEXAS
Wipi UM Spací Voty
VOLNÉ POHOVKOVÉ VOZY
na ticch tlakách
Nejlepfií dráha do všech míst
Kansas Indiánem územi Texasu
Mexiku a naTlchomofském pohřeb
Jde píimo do
Eonlson Sjaerman Oreonvillfi
íallaa Pt Worth HillfiljorOs
WazaliacUeWaco Temply
Boltcn Taylor aalnesvlllo
Lockliart Hoarlotta Saaííarcoo
LaOrango Dontoa Alvarado
HOUSTON GllVESTON HOSTIN
A SAN ANTONIO