Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 27, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    to
+- POKHOK ZÁPADU -4-
lllda a frb ilnnifh
lvi tikovým tljiilffi tiiiii
nh ly řltvl d k4n'i J JH
Iftttfli 1řa })! lifiki ff
ttUnl Jjl t4ti I MMtUilf ryftljil
Mhltn m#ry }! IMÍI4 nim
t4řtv tak M'mttf Uirry
k Itf ití ! rt#W řim J i#btl i
jotiimrntí J'ffff la f f !' áiky
ftyyi lř! } ď lnf
rtkvt4lf lliřřii fi'if j fs ♦!'
kf fcoklt Ihinl Mytk j # f
fř C'llft lm J"í a4tfl !
vifmý tyl it Jfyry íu rp vtUy
bd-r? f iK4m j k tíř' i
(41 vlády nííftil tik4 4fři( i
VoUftl Jl f velké tM t# ff4 i Hf
Mjíbh h Wh ! I fcřii I
rpbtiká4 lys'jl MhUhý #f
vM i afinit) fcbř Mii r #!-ri m'í
kdy J sama 4 t a#mylfi fr fti
l%m ďk4il 1 írh'i t4 jnri
rrfattik&né pak íl tJ f
UÍKjfit ikum I offcli ('kin
ttt4m svítí Jt ta wjft'lfií !ifi
panika čaf ai de dftmt Jty
&t-alkm londýnské banWftké firmy
Kdyl takto aam s4 vlastni t r
tenf roiv ra I sarna práll
mobil bychom j( tu rt!t hit
ta tom přestátí Alk chcem
uotorniti na tsi Její períi anb
Mleptnost která teďjvoluj jt iiIu
vili pravdu
Tak ku ř(kllu Rpoiornujem na
tvrzeni J tiot4tkv nyoelsl krí
padají ď? oaledolbo roku tlily
llarriiODovy A to oj-oflU tr
dit (tým ttf-itiřlm jt)ku I jt %
dobré j ařili! Col nv( kaMý i jo
JI {tenifft le trn poulednt rok vlá Jjr
IUrrÍKonoty byl Siobcni t(m nej
blaboJárcřjíím Jaký Jm kdy tuřlií
liji to rok volby prcnídenUké
kterém vidy oudl le n&itliMlkcm
Dejíítoty o výsledku fftolí rušivě
ca velkeren rr&mTil t obchod A
přeca kaidý ví le i-ok ttn byl dob
rým pro veikeren obchod prfimyl
pro dílníka i farmera te Dynřjí
tíueň tapoíal teprvó loňakým ja
rem Co di asi rnynlí Slavie o svých
čtenářích kdj! tak makavou lží je
častuje !
Slavie si musí myslit 2e její čte
nářstvo tah velmi krátkou paměť íe
si nepamatuje jeden c hlavních trum
f& demokratických z volby kdy Cle
veland byl poprvé tvolen Tehdy
kárána byla Dtrana republikánská že
drží velký přebytek v pokladně
Ten se ovfcm za Clevelanda eovrkl na
200 milionu a během správy Harri
sona po uplaceni 300 milionů dluhu
zúročitelnébo zmenSena hotovost na
130 milionft A za to te hotovost v
pokladně byla používána k uplacení
dluhu a zmenšováni úroku máretti
výěitkv? Slavie neostýchá se tak
neomaleně lháti a tvrditi že přeby
tek byl rozházen?
Stejně pravdsvým je tvrzení že
kongres za rep vlády učinil velká
povolení jež teprvé nyní se kryjí
Každý přece ví že nejen sněmovna
nyněJSího kongresu nýbrž také mi
nulého za poflední dva roky správy
Harrisonovy byla demokratickou
Co tvrdí Slavie nejen že není prav
da ale pravý opak: Vláda nynéjíí
loni i letos spoří a neprovádí co mi
nulý kongres (a dem sněmovnou)
povolil
V kongresu minulém bylo ve sně
movně poslancá 233 demokratu
pouze 68 republikána a 8 populisto
a Slavie neostýchá se tvrdit že byl
republikánským že rej-ublikané mě
li celou moc zákonodárnou v rukou !
Co se týěe tísnfi skoro po celém
větě mi Slavie pravdu Avšak
právé ta jest nám důkazem že de
mokratické zásady jsou nám na zá
hubu Úpadek Babring lieot udál
ae před 4 roky (ne před 2 jak Slavie
tvrdí) a měl v zápětí tíseň v Angli-
ikl lUíUrňJ Alkv Ar#ft(l
til H# ftJJftl "? j-lila
M 'lllífkfil llt !ih lřJř
rm J(M m lí % po jinf h #wí li
ř f f f al# !i']ttě řf 41 jr JI
ninlnf kn 1 byly f of { f4i
í ifi!il4i'4 fk tl mil f4iyi
nli iltin rlnt mihl iktíini
Víti I ttiť-i v fi#řii'ii ním sv 4
fiř i !Í!y tť'mt fa h
ttll prifáMii ! jlttiki a řk
Ijf4 it!nl byli loqtél tftftf
T J 'fi i4f b vlr{ in4řn4
kif Um í#n4H I f ifi iil nmf-
) k tř li'í ťfttlff
i ( ii # lid n4 rtřV4tá
"Niř -lftí IUty" Ir# 1 f#MS
b'4f4 !t4 řřkf)#lfiik4 t
1 foi#pi#jf m Lltthá 0ftl4ril
tf ff by amrít tfiL VlU tnú
Jinfm t)Élidufi4
"I )mt níitb kfJifiíl ii Krani
t tu tltiti {a 14 ďi ť (' ft4blé
b 4m Jl dSIflit! iby byl r
iu-K4 tiáirrn4 ibrairn Krjn4
Amnky a vlkf horlííMtf (!lf
mJ H m mylfttky t4 a řr-lluMl jíl
fMtdrubný v#lml lajímatf návrh vy
ř'0ný p Janrn pvákrm v
( tilun IKti tohoto f 1 4 1 r L ta baU
"iftká Amfik" rn výtav4 nárlo
pin4 jednou a n#jiajtmavpjíítb
partii c 1 4 výotify
My4lcbkMU ťUho návrhu jet z o
bratitl Iivot irského vystMiOvalct
od thodobných pocátko kdy i ua
dd na prérii al do ti doby kdy do
sáhnuv blahobytu zařídil si obydli
dle vioru amerického bohán Český
vystlhovaleu přijede na prérií bet
grofo b z jmění maje toliko svoje
pilné ruce a svoji přicinlivost
Postavil si primitivní drnák bou
du pokrytou drnem jel jej nuzně
chrání před nepohodou KJyl se
již poněkud zmohl a prérie so ocíná
talidňovat postaví si barák z tesá
ných klád a nabyv zatím zkušenosti
zřídl si při tomto srubu krámek
"logbouae" Nabyv blahobytu po
staví si farmu z řezaných prkének a
později zařídí si i hostinec Zatím
ngida vzrostla v město a náá osad
nik postaví si městský příbytek Ko
nefině nabyv bohatství bydli jako
kterýkoli jiný americký boháě
Dle tohoto obrazu skládala by se
"česká Amerika" z následujících ob
jektu: Primitivní drnák pouhá díra
vyhloubená v zemi s drnovou utře
chou vyčnívající nad povrch Zde
by byly vystaveny vzorky různých
amerických nástrojů: seker motyk
nebozezů pluh na prolomeni půdy
postroje dobytka vSe ve stavu co
možná primitivním zkrátka nazna
čení poměrů člověka vystěhovavší
ho se z vlasti beze všech prostředků
Dále by tu byly vzorky rozličných
travin a druhů stromů
Srub a "loghausem" americkým
kupeckým krámem kde bychom na
lezli člověka západního amerického
typu a velkým širákem na hlavě
dobře česky a anglicky mluvícího
( Navrhovali bychom k této funkcí
llajduška jenž byl by kuriositou v
tom ohledu nepřekonatelnou až na
tu češtinu P r )
Ten by prodával všeliké "indián
skó' (?) výrobky ze dřeva a jiné pře
podivné věci jaké lze nalézti právě
jen na americkém Západě zkrátka
obraz obchodu v pustinách Západu
Farma postavená t prken v níž by
byly vystaveny obilí rozličné stroje
Čechy vyráběné atd zkrátka vše
co znázorňuje život českého farmera
v krajině jež se počíná civilisovat
Dale americký hostinec a barem
lunchem americkými sklepníky a
sklepnicemi americkým restanran-
tem
Městský příbytek a americkým za
řízením jenž by obsahoval statisti
kti nbfai ímWU !k'lt! v Afts
řb# ýUfi i"ít)lUt fjfoUti
ihh anflrkýt It f
'fat sksflrti Itíffrf #fUlfi
lk bi ! nj'li ifme#ili alrikri
ff!oy
Onom #( 1411) ni Mitli kra
jmot-H v řlift#iby l ří'íM síJís
n4kti ln nsii kr#'ft t Awřl
f i" řnřfi4 a!t4Mfl4]4 a Ik4
phm fjílsíjiř iuI iiýffil
lni'fand (fftř lk f M 4n4 vy
ar tfti a4 tffky pft4fJ k4
fini iřj1 vUobftrtu kri#( ptaijl v
rd fi m fcifií 'j ifMpl4ty a
tihÚf jik' I I tfiUfht I ily
tiiUtifký mifri4l atl altk s4
kla t na fxt l ivy 'H liti nm'b't
llitiik slibuji t"Jn'nn4f Itlt
N f lílMti fýtaty
K fi ms řfif ířili '!n4 ni
i ry ítl I4tk f rťhi n Arsri
f jm i r4 přilil uvykli a -
riámi jíl hijiký n !
r imi J (Mitat ai hm)i m Dja ipr4ty
ďff )n4řtk4 afbrl I Mj-lr4nl v l#
ck4 '4imrt#m i r#U tlel pon
t stahovUka íkf atnrírklo i4-
ffi lftib'1
Niii bratří v stifí vttí v4(m
právem rnoblt (iftkávatl od r4 )
P'provali bii l#m vstavu nárn
dpisnott njn mnrálne tiýbrl t fi
ftann4 l'tlo dolili a dulfjf
teprvé sVIm4ri v tom 1 onom sine
řu Hanbou Jst viru It jít4 to
co Jim mílostif ( nabitím a co jt
máto vlu nl nic? mul oni finanin
krýt! samí Ten tubulený vys4tý
li I anáítti inusl x krejt árkL b aby
mohli Cechové američtí postavili
jaký taký obrat t svého Ji vol a
Jest pravda le neštěstí dn fho
listopadu roku 1892 národ americký
tak krutě postihnuvší má vliv i v
tomto směru jest pravda le finanční
tífteA uškodila obeslání národopisné
výstavy ale tárovsft jest pravda le
lá! tíseň neuškodila ještě žádné
'Jopanae "lindyau "picnicu a
jak se vůbec ty jednotlivé obory
naší národní činnosti Jmenuji Náš
lid ukázal se býti netečným k tomu
to podniku a nejméně účastenství
jako ždy Jeví se u naši "Šlechty"
Máme i my zde šlechtu na vlas tako
vou Jaká tíži národ náš ve staré vla
sti Jenže naše místo praedikátŮ a
titulů honosí se dollary Ona jest
také národní "až do těch kapes" a
dokázala to již nesčíslněkráte při
národopisné však nejlépe
Co jsme vůbeo vykonali? Finan
čně vůbec nic a práce ostatní o málo
větší má cenu Naposled dojde to
tak daleko že některý pražský arch i
tekt namaluje plán k tomu "loghau-
su" na pusté prérii a lid po krejcár
kách sebere kapitál k jeho postavení
K tomu dá se nějaká "Bulačka" jako
americká sklepnice za bar a výstava
bude úplnou
Hnusí se již skutečně to stálé mar
né volání aby konečně práce potřeb
ná byla započata Zaá se že lid náš
nechápe účel tak významné věci a
nadchnouti k němu se nedá Z do
savádních výsledků dá se souditi že
všechno vybízení zůstane marným
Také dobře! Z prázdného místa
poznají náa alespoň jednou bratři
naši zimořŠtl bez škrabošky poznají
to naše hurabukářsky hlásané vlaste
nectví v celé jeho nahotě Doposud
viděli jen ten úběl nimž obílen jest
náš národní hrob plny nečistoty a
hniloby Nic bude věru nejplíhod
nějším zobrazením toho našeho "vla
stenectví" Povšimnutí hodnot
Budetě hradit f
liudrtt potřeboiat kuty?
Mftt!Us dott cfMlrovi kfilv lakot 1 owirovf
llodol o folfxnítul náklidjr i tyto ctmjr:
KuIhIií frtnné It)tmn4 7 il owlr kfily Stío kus
llndui i bili lio olru %i:J% tlaio na-
Ioíjii na loUn vnra na plín Na JtKlfintful
víti ?flt od lisí do im kOlft Dovoiob
ni! íUo al 3'4o di Nvbraaky Ioullto si Dro
ubilalkj iId)iii nivodmu
Oitrander A Lord
ma]llnl4 ni')vřitch pil v snverulm Mlnliliranii
vyrobí sj iown s&ia atitin i Híiojm
ODBĚRATELÉ POZOR#
(ft— jjií
DODA řflCMII r K # i f J I tskřf ki rt atlk řnyW4J
í# fl- ar( i ! ♦! iU-itl' p"'i heplefit4(tla Jlikftl bff bw f !
tfctfU V i ti 'llliť t k !'tl !"'' fe)i řďt!tilijrt ditii 1'fe'f!
kt nim 4t il t' í lí lftfl pfijtji J}4 J#4mi a ťi
pnřini-1 fsmil i% ťi !
IIoIlnliy
Jlrfl V?' f#eiif VlU M4lUfi Tef tt ltt tejtl #f!i4
áirkf "Jkm lht H#eii4 a ttelílfnil tf Viřkoi4
iHxlifkf Jel Rif M pfswll tislí#ff Jl ť b'liiikf Jfi
bi kuvii iMkl a4 ! mjl ďtbtý
ia aa
tt l'ffl l'fí Jtl t tftlftftl
lislitn pfelUtMe!nm
ro jircinll Zrt
llintinky ljť Jmi nfiďmy U ilol le J ilrM er4vfý '
prí by iiemíly ? Cul iieju i doUr neb dva k ďwtífil stojní Iv }
kter4 dril l na rtilntitti? I'r fi ksisil? Kďt (brs iKnlinky j'
fit tfinu vtbovl tjíbí tk Jaku 21 neb fi iliUříiv4
V4m bxliftm hemftJet {Aiblt Vetlibo pit44ehl nel kdfl a1
ptatlta na 1'iAriA TpU vyvolit l% prémii holinky M (l'pltk ♦'i
Aby tl kdol jii j felplieiirt nují niobii tlo Vkn4 pieml iu I
nabílím JI t1 tém ktell o rortilenl INtu pAsotiltl bulmi Kďi f i
tíská Jdiiiih) iiovrli'1 reloronílxt delbttitel tm Pokrok {pádu o'r
lnxllnkj a Mírkem co rernll ta iloiiUtek !' Kdo nám tíská dva t'
ratele olxlrll bylinky s letlikem dj lii zdarma Adresuji:
POKROK ZÁPADU Omaha Nel
rpotomět na tuto prernll
platltrl oprivněii jest k prernll této
ALBULl SYET VYSTAVÍ
Kaidý kdo viděl světovou ko
lumbijskou výstavu dojista si přeje
míti nějakou a ní památku něja
kou na ní upomínku Každý kdo
ji neviděl dojista se rád pokochá
pohledem na vyobrazeni těch divů
vykouzlených rukou umělou Pro
to jsme opatřili pro naše předpla
titele pamětní spis American lle
publio který obsahuje hlavní
výstavní budovy a mimo to Atla
celých Spojených Států a mnohé
poučení kteréž v Žádné jiné knize
tak přehledně podáno není Mimo
to můžem nyní poskytnout! čte
nářům našim oo prémii Album
výstavní a sice překrásná vyobra
zení budov a výjevů i výstavy
a sice
Zdarma co prémii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké sešity rozměru 10}xl4
palcích obsahující 110 pře
krásných vyobrazení výjevů a pa
mětihodností výstavy chicagské
Za doplatek 20 ccntft
obdrží každý kdo prvé dva sešity
za prémii zvolil další 2 sešity ob
sahující též 110 vyobrazení i
tvořící a prvějšírai úplný celek
Všechny i sešity zdarma
obsahující 220 celkem vyobrazení
zašleme tomu kdo nám tíská jed
noho celoročního předplatitele
Doufáme přijdi touto prémií
vhod četným naším přátelům kteří
si chtí zaopatřiti krásnou a trvalou
upomínku na světovou výstavu
TfcDT Vid rok Zdp
Has a Žižka
Krásné dva Utograf ováné obra
xy představující leské vtlikdny
Husa a Žižku ho dici se pro spol
kové a veřejné místnosti jako i i
pro rodiny máme nyni na skladl
Prodáváme je oba po $too aneb
ta ýremii k Pokroku Západu ta
doplatek joctů
Vyd Pokroku Zápédu
m i'tt(slum
Jfc 14
a f
Tak
i t-f I
a s(-!-hJivý sliijk Jm bt' i
a t _ a I - f iit ___'
ltlitkv třť I Istlikern pk
ilojilalck $M)(i
své aoiiitedy I
kaidý celortciil
Uk uvedeno
Ji'
IVovit pioiiiio
Jelikož se naš zásoba prémií M
tl takže za nedlouho budou Aí
brány připojili jsme eště jedni!
vou premu a sice amuu aucnarri
v řeči anglické j !
Pccrlcss Cook Boo I
Tato kniha čítá 320 stran af r
buje 1200 navedeni pro kucbf ý
dům a sice jak můžeme ujistiti-
mi praktických a dokonalých I
velmi pěané úpravy opatřena nf :
četnými vyobrazeními a velmi '-
dlně roztříděna slovem jest lyfi
důkladná a dokonalá kucbf'-
kniha jaké se obyčejně prodJ
po 1100 My nabízíme tutoť'
chařskou knihu
úplné zdarma Vj
co prémii před)latitelům Je'
skoro v každé rodiné obzvlásTr V
Ísou již dorůstajíoí dívky sebi t
sou tyto řeč! anglické bude Iv
prémie dojista velevílanou i
3 í íiliini ČJ
Máme na skladě kuihy pro V
váni čtvrtletních zpráv proKCf
VelkořMy
Každý úřadnlk ví jak žádoucj
jest aby zachovány byly opisy
letních zpráv Nejen že poskť
i t f
uursz siavu a poaroitu runu n #
zhusta je jich potřeba k zjiň i
kuihy takové nemá také své &
letní zprávy uloženy proto že
na obyčejných blankeiách ae Hnw l
pohodl a ztratí V knize jsou v"
na vždy zachovány Prodává
knihu tuto obsahující místa pf- f
zpráv tedy na 10 roků za tl' I
Pro Velkořády jest kniha taková I
nezbytnou Každý tajemník V
řádu by měl míti zachovaný f
čtvrtletních zpráv váech řádů i
mohl je a následujícími porovnávj
Kde tak se nečiní chybuje se í
velkostí v tuhé vazbě o 400 a f
stran&eh rm ti íň a R nn VAm (
— — — — i f — - t# w v im v -'vw v w
přáli ai tajemníci Velkořádů kn
takové jednotlivě pro každý f
prodáme jim le za cenu valně sn&
nou Objednávky knih těcf- J
laskavě pod adresou:
Pokrok Západu i
Omaha JVA