Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 27, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
PADU
ROK
ROČNÍK XXIII- ČÍSLO II
OMAH NEBRASKA VE STftEDU 27 ČERVNA 1831
POK
V
r
NaWm fllužtilkfatti !
T ! ' 't Uf# M-
třfli trifiohl dlfnfk4 Hik'-I k v
d4f 4fif Ji jhfl'if'M I
ptfM fnfm ftaťh! !ihU
flrf Knf dbilníky t df# woínoll
tpo(t k Ijl m tp] dlih
J upravili Ni-144#m# Mt'J
0tl# aík tni í#rb Bpoft íiffo
mlti minim
Ufoíi
HOVE ZPBW DOMUCI
Polit !
ttitil Mti&id oii4'nil ViKirlf r
f ohr firiífifilho tJlKřH fcťj
řJhno tylo J-líi4ni frlln1iA kon
fvrfocft o i(Mtif Níkohk tnnAtch
4lIilit( ljlo iřjrřítrnfí UVol I
chv4trnf rnlotivr VtbkUin Sirat
I Iníinjf vJilnl Dkulř ukul m
tjí Mloujf ni Ji li pdípmkň N
to Jtlnlo na o ccliil teoie ft
jlrlmřterli volných ]! roílřny
f l#ýti mJI clu 2ltr& r U rtehjla
I jřijt4 v jřrImřly volni' lil tak rtuf
ikrlnuta a ulnovrno Ho na ni 7 ct
ta libm V nílil nuAfoofiií proila
jře-lloha na ][Hrt civiliiovanjuli
Imlianft kmi-na Cliíf-v v Minn
aotí rink? Wlito Kwt a Kl
Lake rmrvac( a Jfnó maji l#ýt o
iloliolnuti Indiány rounřřnny ol
hadnuly a ku prodeji náhleny lak
jednalo o přcdlom "aoli option" i
mluvilo ne pro i proti Ve nlředu
r dal aenalor Manderion návrh aby
v4l5ný odbor předložil Htn4tu veA
V-keré řpr&vy a jednáni ne íitovi ho
kongrt'nn mí řičň tak aby dány býlí
mohly do linku Výbor na veřejné
pozemky podal příznivou r právu o
předloxe kongrexnfka Kema aby do
volilo Ne kaMému onadotku junž
ttratil "claimu" svého a munel jej k
]' vftli Spatné úrodfi opuititi aby no
) { vu mohl 6 dát tapHati V dolní
1 anřmovnž debatovalo e dále o před
' loie "anti option" Ve Čtvrtek po
třetí hodinř hlatiovalo Be o prvém
" éžÍodatku v nenato k dani s jiříjmu a
sice o dobř kdy tato přestali má
tSenator Uill mluvil proti zavedení
Idanl této jež byla prý by daní vá
Iwleřnou v době míru a přivodí demo-
kratftm jen řtráty na vňech atranách
Ve étvrlťk přijato v senátu že
l daň i přljmft trvali má jen do roku
$'1000 iaeel má pominouti NáS
1 nebraBký Allen pohádal ho v ten
den a Chandlerem Iento jej totiž
Škádlil látaje ho jej sdali je
iaohr o který vyjednával a demo
kratv utavřen Podnět k tomu
Zavdalo že demokraté přistoupili
rátem na návrh Allena aby staveb-
ní dříví bylo sproSténo cla t čeho!
mo soudilo žo Allen vyhrožoval
' demokratflm že bude hlasovati
proti předlote jestli mu neučiní po
vftli Allen se na Chandlera ko-
rhoiitil velice a dal mu na Hrotumé-
nou že bv e Hnde ním srovnal
i i x i i I 1 X
prav atřítlík vtbudilo veselo'
V pátek dostal se Allen opét do
spora s Walshem a Ilillem a poidř
li Uill a Harrisem V ten den při
jal aenát předlohu kterou Rytíři
Pythiovi jsou inkorporovfcni cona -
T T I t _
iT3ini knrnorAce ivomise navru a
1 U 11 J &IlllaiW vtwuvw w J
Jinak což vthledem k tomu že vseenny unioaoiy i poiemny unio
Allen je statný ohlap a Chandler datnÓ a sama na vlastní účet těžbu
mo a aice aby dan te platná od druhých kandidáta Konvence vy
příjmu $3000 ročnfi a aby byly pro-1 tnamenala so úplným tachováním
" _ - w
b sty daní apolky výporaocné dobro- pořádku a klidným prubčhem jed
i (''činné podporující a vespolné poji- n4ní vftbeo
Ifijffí
V !(' Hroltfťit ř4f fb 1
Uly idatila
ith i vitími o I
MřiW'MfM itJfrf Utni Mrf
Hmi4 IrřftU Míli tímhoMl
-
" ---- -- t r i
flM pftl I1'4 í'ft t I#M II li H
tl lit f-il knmttimhtm aťo boiih aomiMř
Uďnom ftfii iit w ffiřikm-i
('l#fftft't p'UIn(ifi !#mokra'i
tkým řfí'UfiUfi jH'il li-ly
Knír Yorku mlti bn im## jl n
trh koří holohtřUým Kt lo
pravil mt tlili U JH M1 p
křov4ni v k!4l4n( podobných
dnf ] to p"lifil demokratický
prtaidont ktrý byl ivln V t#n
dn ritvrhl n AIIÍon r opravu
k i4konri rlnfmti aby dft hoatin
kýth byli ivfttna i li) na i0
♦ fUoolw l'idiiift a lihovinami ie
i 100 ii a W)
V £tvrtk proil v nmovnS
polin ft předloha Křmova dovo-
Ujfrl iujmtl novino bomita-
do tm kt-ří inuí!i homleaI
dříve tavjmutý pro nturodu opu
niti — I)áU lln4rio o anti-
ottlon i4konA tolil o íákofiě
apotídajlcím hx-kuUci a plodina
mi prod4vánl týchl na dodávku
poidéjií V pátek bylo v jednáni
o téle předloxo pokrajováno o
konečné PříjaU 119 proti H7 hU
nftm Tak přikročeno k jednání
o rotpoútu pro naléhavé schodky
— V sobotu roahodnut spor vo
libní Wilnom proti lílackovi i
(leorjíie vo proMpřch poslední jít
ho a dále jednáno pak tasu o rot
poéto pro schodky
V pondělí taslal president kon
gresu avláStnf poselství ohlašuje
mu ravraidfn! presidenta Carnola
a v snfmovnň poslancA přijato
usneíení kterým vyslovuje se ná
rodu francoutskémn upřímné poli
tování a soustrast
Popallsté v flákotách
V konvenci populistn odbývané
v Jam!Ktownu N D navrženi jsou
následující kandidáti: (iuvernér
K D Wallacete Stoele místogu
vernérL K Ueland t Lamoure ho
kretář Htátur íi 15 Slétle t Walsh
vrchní návladní W lí Standinh t
Nelson auditor A W Porter z
Lamouie státní superintendent
Skol Laura Eisenhuthova r Koster
komisar pro táležitosli pojišťovací:
James Cudhie % Hottineau komi
sar rolnický dr Merchant t Dickie
komisaři železniční T C tonnelly
t Morton Peter Oameron z Pembi
no a Hen 15 Stcvcns t Hamsom
vrchní soudce: Oeorgo Nelson t
Harleigh — Popuhsté Jižní Dako-
ty odbývali v Mitchell So Dakota
konvenci a navrhli ku státní volbé
následující čekance: Guvernér:
Isaao IIowo te Spink místoguver
nér S II Iironson t Miner státní
sekretář J K Johnson i Davison
'auditor K IJ Heed t Pennington
pokladník Ji Ji vvynn s nanic
ton vrchní návladní M Nul! i
Hcadle superintendent skol M
1'aihng % Iland komisar veřejných
potemkp Ji i smun s iane
Konvence vyslovila se ve prospéch
hlasovacího práva žen a požaduje
mo jiné aby vláda převtala
IvSnph
provaaeia
Republikánská konvence
V Sacramento cal odbývala se
dne 21 t m republikánská kon-
věnce jež hned při prvém hlasová
'n( jmenovala pro úřad guvernéra
_ — m m A
Mnpr m m i-i Nartn Nim
I lil bl i uiihuuva u nu T IlllCIlUlillil
r —
1 íwrtnv o llýivl
- i i
t"&("' Mřrm imir miim
I I 1 1 I
toki mrk Al a
ifiií-mk H C
ílříňbuřf ítřil W f M'oř#
v
lolorm IkoJ A l'lřk Mii jiný
ml polvhtky kl! ti I ifulnl oi
kroniýth bfkíJ
Krotil Ur Mfrtlll
Vtv sxlkovým sou loi v
vinorth Kan bylo fH#oino
Irm M t m řlři4 armády
Htnlorsovv tro kral#ní I V
Hadí Thomas m#I dbmhoi řeo
k
porotě v nll vlml kl II váhfi n
škodo ipn4tb#noii rtiě drát" oii i
onJrnÍ
V liin4ř k N ! llí !"
13 I mdenové llorioy artaá ly
na prámy své a odpluli do 1'iirrr
Honth DakoU karnl doratiti vs
středa Veíkeré vlaky jou pilní
slřelenv Meen lení imocnil so
leleiaiénlho jarotroje a ujfl
nírn Jet v rukou éřa lQ a pod táru
kou ♦0o
Ve 1'hiladelphií sblr4 Mclvte no
vou armádu a che s ní do W awh
injítonu aby brala podílu na veliké
okátaloslt dne 4 července
t-antwellova armáda dostala
sc
dne li t m do La Oronse Wis
táli v druliv den runo Ulila na
Chicago
V Terry Oklahoma talCen bj
vftdce ('oxeyistft W J (iillett
kandidát populistft pro kongres
jsa obvinřn t křivopřlsahy
Smithova "armáda" táhnoucí to
Salt Lake do Denver trpí velicu
nedostatkem Čítá 150 mužfl
Část Hoganovy "armády" po
čtem 215 přitáhla do Pierre v N
Oakoté Dostalo se jim na dva
dny potravin ale dáno jim na sro
tnmřiiou 2e ho od nich očekává
aby táhli dále
Kelly a llaker byli tatčoni v
Louisville co tuláci ni o soudcem
propusténi
Tajemník A 1' A přepaden
Alvin Hecd vftdco a tajemník
sboru Oompton Hill council č 47 v
St Louisů byl dno 22 t m přepa
den na cesté své k domovu to
Hchflre a knihy tápisky jeho atd
byly mu ukradeny Téže noci byl
účetník U 15 McHride vlákán ne
cnámými muii na odlehlé místo a
také jemu dostali so mílo překva
pon( vo spftsobé řetu McIJrido
vsak ta v čas unikl Reed bránil
se pokud mohl však neznámí lupi
či již škraboškami tastřené měli
tváře udeřili jej nějakým tupým
nástrojem do hlavy i omráčili jej
Pěníte Bpolku hodinky a jiné cen
né věci jež měl tajemník u sebe
mu lupiči nechali sebravše pouze
knihy a táznamy spolkové Ueed
i McHrido tvrdí Že Členové spolku
v Kevinso jim často vyhrožovali
a o útoku tomto prý as trochu více
ví
Na prospěch jihu
Značný počet jižních obchodní
ku jmenovaných těmi kterými gu
vernéry bursami a obchodními ko
morami t jižních Btátfl icšel se v
New YorkUj aby poradili se
co činili třeba na prospěch a ku
povtnešení jihu Také mnoií ob
chodníci new-yorští byli přítomni
Dn
zejména alo ti již a jihem obchod tam stoupla a zaplavila celé oko
vedou Schflte avolána byla na 'U a část měHta Veškeré přítoky
podnět gen A 11 Dyera předsedy řeky Arkansas jsou rovněž rot
kongresu jižního průmyslu a v vodněny a mnohé škody na po
tájmo přiatěhovalcctví nedávno od- lích zahradách a tratích sposobony
bývaného v Augusta Ga Cap jsou Mnoho dobytka zahynulo
llugh It Qarden předsedal a Char- ve vlnách a lid s nížo ležících
M mm- A -T-ťn I
fy
{UkAitně Vi"V ř W! y
Houth Onmha Li útočíc Commlsnion Oo
i { f A r i
To řfm rn4 v ř rnitelo
4-h l'roio HIáki řfmřy( by t%
Soilli
♦ 1 Ofriff} 117
l J r%jft Aíi„"U "II
tj mníkffi li ctáil bylo ntoi
pmo (ylo tiiino aby v V
'iinoré tHliU in !á!4 $tik
a a'
i
výrobku a ibil( jiínlbo i ku
rýmlťt ftlvlftn od4n il kot jírni
přvllobt toho míní Dii" hodlá
la olit ťirt'K pifn&tku i'-Ii-nl
tiití IÍltimor v roku ť'o)
a 'n'-tniii #i vfUtky tavlnl ttt a
látft kdo ten ti s přttij jil po
řádána budí V t' fi Jo inl' a ko
nečné výstavky jil tfpoíádám
bude letos v IJiibmondu
l'rlitAl prý liojrotj
Pakli 'iřednfi spoletnoti Pull
marovy Pullmin Palve t ar Co
nevyrovnají su a nedohodnou dí
niky svými na stávce se tialetajďí-
mi do 'Jo t m bude proti kárám
spoteenosti té prohláSmi boyrott V0
Spojených Státei h Canadé a Me
xicu a sii:e American Kailway
unií Jednota tato odbývala
ChiV'U slexd a imih-hU sm na
tomto kroku vthledem na smutné
pontavení v jakém se stávkáři v
Pullman naletajt
Znnfiiř řlvulíl utracenu
V nedřh t rána vypravil so vý
letní parníček "James D Michal"
z přfrttavÍHtč východní ulico s 05
výletníky v New Vorku na rybo
lov kterýž nešťastného zakončení
se dočkal Jelikož totiž ryby ne
braly a moře bouřlivým stávali se
počínalo nastoupena kolem 1 ho
diny odpoledne cesta zpáteční kte
ráž značnému počtu výletníku
osudnou Htáti se mela Kdy totiž
parník as čtyry míle již od lodního
majáku Scolland so nalézal dosta
vila se dosti prudká bouře tak že
vlny časem až i na palubu přelévati
se počaly Tím spftsobem byl mezi
výletníky velký zmatek a tito po
čínali běhali sem a tam chtíce se
linul vlnami chránili a veškerá sna
ha kapitána na zjednání klidu a
udržení pořádku byla marnou Vi
da že je snaha jeho marnou zapo
čal kapitán dávali písťalou zname
ní o pomoc dříve vsak než tato
od poblíže plujících lodí poskytnu
ta býti mohla katastrofa se dosta
vila Když totiž opétnfi jedna vel
ká vlna na loď se valila shrnuli se
všichtii výletníci na jednu stranu
čímž loď převrhnuta a v několika
minutách vodou naplnéna jsouc
pod hladinou zmizela Většina
výletníka zachránila se tím ža plu
jících trosek se držela než rychle
na pomoc pEixpčehavšími lodicemi
vyloveni byli — Celkem nalézalo
se na parníčku 75 osob z nichž
celkem 54 'zachráněno jich bylo a
ostatní nalezli chladného hrobu ve
vlnách mořských ač také vylouče
na není možnost že někteří zachrá
něni a na stranu brooklynskou pře
voženi snad byli
Arkansas stoupa
Z Wichita Kan sděluje bo ze
dne 22 t m že řeka Arkansas
M oťvNIl fffm-i " I }ménm
#r4 tti p t l"r
fířjj!řltMI přl v jl
d-ibtuk i přfl#]i Mflil
(Hi4liá Mip Híofk ťn
V%thňt IJIdiJ !Ho llmahíi 3r?
krijin
nu't i n mii-l n řtjblíjlf
aby in hr4iil to co #
vři hy
hlo
VMký UjUtl
líni Mrtfiifnfrh iimMntncfl
j?l minulého lý lnu v Chloru sjeti
vftj ndbývati titieli si podU(m
fokov 4nl tihájU' Vf středu n pobd
náih boyHott proti PuIlmnovýrn
( íiti voiflm irnpířfií loto při
jato bylo jedině f té příčiny le
spod not Pullmanova nechtěla s
stávkujícími třítenrl svými vyjed
návali anil rotf Uovánf unie
železničních dělníku přijmouti
chtěla a proto nyní nalíten boykot
jímž společnost k povolnontl při
měna bjti má Prvým krokem
bojkotu má býti vyvolánía práce
délnlkň zaměstnaných v távodech
Pullmanových v St Iui a Lud
luw Ky načež pak odmítnou vy-
hybkáři na všech dráhách sestavo
vání vlakn k nimž by Pullmanovy
vozy spací připojeny býti měly
Kdrž by vzdor tomu podařilo se
někdo sestavili vlak s vozem Pull
manovým tu jednoduše konduktér
hrzdař strojvedoucí i topič
olmítnou s vlakem tímto jeti
a když by pak kterýkotiv ze zříten
cft pro neuposlechnutí rozkazu mu
laných propuštěn byl tu by během
šesti hodin všichni umoví dělníci
na drahách zaměstnaní z práce vy
voláni byli — Takovouto organi-
sacf zajisté že společnost přivedena
bude k rozumu a svolí k vyjednání
sporu cestru smírnou než aby na
nejhoršl dojiti nechala
Aby se neřeklo
Návladní Olncy zadal žaloby
proti podíiníknm Central pacilio
ské dráhy aby navrátili co ne
oprávněně z dráhy vyždímali za
nechajíco ji co vymačkaný citron a
aby zaplatili co vládě dluhují
Výsledek lze již napřed povědíli
Dělnické zprávy
I Vo středním Illinoisu jest po
stávce uhlokopn Dno 21 června
odbývalo asi 1000 zástupců jejich
poradu vo Springfieldu a bylo usne
seno aby každý havíř sel do práce
za mzdu jakou bude moci dostati
Patnáct majetníkft dolfl podepsali
s havíři smlouvy dávajíce jim
mzdu jakou si přáli 10 jich učinilo
dohodnuli a 7 jich bude platiti
loňskou mzdu V dolech Peoria a
Canton přijali havíři práci dle nové
sazby Ujednalo se že pracující
havíři budou platiti 12j ze sta své
mzdy zahálejícím členům unií
svých Také to vál na na vlnu a
200 dělníky továrna na dlaždico so
300 dělníky nábytková dílna se
250 dělníky pluhárna s 200 dělní
ky započaly pracovali
I V železných dolech v Iron
wood Mich které jsou tbankroti
lé a pod správou úřadu zastavena
byla práce poněvadž dělníci chtě
li strajkovat 2500 dělníka je bet
práce
{ Část dělníka v Ilomestoad
ských dílnách zastavila práci po
něvadž bylo uloženo vykonávati
0 lidem práci kterou dřívo konalo
10 lidí