Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V~ 0+ m
i
! řrt#(li Jm íí4
jfminf po##mk ponUili Mi
l'ťifrif f ftjíií k lil # ♦ I
f ti i#fM f i řS#A b In
wfo-lhff h I I k rotit fc !
ř4 rv k f f itřtdnlwt
( řht k"l'i ft !'tiJiltft'i# ř
I fminffti pfofři k bili
At-t tným pm)íi MM
IUI fijr Mty ffřli t"
)f k folniVril l h r
pfolof ft#-lřb lk fH f
inpotatl fc lilfinf d U
I AÍ#I lntpodiMtl k tUťltí fb
't M mI offmýh v 14
u tIik# i r ! Jiíki
i f akr MÍMhJth idí!f při
ti pf4 i i M]wfij(
í'ťifiíf'i Jtm ll imihk I ju
lUnotti k(r4 Mtfft tjMfMn
J iUjfn tukovýth řrffili ovo
k('li l#fijl Nthl"tf !
! ! minuli o !!
w -
ibl4 rfUri'ttlÍ d'lnjtfi' o
t JojlJ Udl-M ltfljn tfiífidlý tf
i v (limu mi-íkat Z IUní
I nim MMnil a 4 tAt Jn fk tt iUč
ll vydnho 'tn4v4tti 1 lito
UťltOtt Jtt I!olřř! pO fpftoht
omornítb (pAJuovnlcli atavrb
fixilkft CUnovA platí mítířiu
j 6 rokft l na akr a po 5 Mm h
írll vypřttovari pílilet4 aljr
'tkové ovoce Jíl hojné tiftoucl
5'oaeinkjr Jrl lato upoUínott
Mikovými stromy "aoj uráte
Íl a v nejúrodnřjil části Orptfonu
§ rodnosti slynoucím údolí Wílla
ilo řeky blilo místečka Dii n-lf
iníl t i 1 n ií ml ťnrtliriilit Iilavnfho
?Kta Orionu tltajlclli ani 0000
1'eli okolí toto jrxt rý krajinou
íci)iřikou a my nifilťiiii) s vlaxU
io a'an4nl douvčíKíiti tu okolí
f:llanJu kle riil t ! I ] roku žil
ie uroílnoHtí na ovoce vftclio dru-
SitolctnoHt tato kupu jo jiozt-m
a t'onoiy ucaHinuy moiuno tu
'n6 tlatl t% nfi vyHaruje
roy a jecujo o n8 joHkytujIc
přllťžiloHt lidem ku ncnahloniu
ytl vlaHtuího ovocního Hadu na
iri r r m
íHlcni HpiaiKy v odliiiiku hvimu
lvi upomenout Žo pOHkytujo nanic
i
1
í jlel vchody:
'O Oi T líni
Áji Lzo kou piti po 5 akrech nebo
Lin6
' i Kdo by snad nernolil Hplátky
!-V Xríeti tody BpolcčnoHt buď vrátí
£j '''jjířo uložené anob da nApia
Jtt jaká by nplittkami třmi byl
i- '-0 vyplacena
-lh 1'očuje bedlivfi o nad pokud
t J Utntku nebyl odevzdán
JOvocn&řHtvl v Oregonti provádí ho
I v ?nl liž HyHternaticky a ve velkím a
Wní třeba hledati teprve trhů nýbrž
S í i a „i_
f iéna prodavajt ne buď na tro
' 'sch aneb ayrovó Bklizenó aneb
' íenó a velké ovocnahkó obchodní
í my v Portlandu t jinde prontřed
rí t[ obchod Dlo epr&v a pojednaní
i úřední zprávfi státní komino za-
radnické z r 1893 daří ho neiléne
-
Uř a lil# rftft (Ifi dli"
tlřfi WH! Arnt tt I4t ]l Vlfík
t fft4 í i n it r # ' i kf
Kl-i f f ilthdř-liUlh#i 4(
fiblřll ! if'řoíÍ: Oř' H
'nki fil#jí hi-ihuf t dfiliiml
f (!! tf ni) n"třft I'l4n4 t4l
í4i fnřih ďk'l íM'4h n#pf#
"ikř)4# iilIMinjf fřhjř m)t
iftř"t Inlunt IMi' I i # r t i
#?fflf llllřiMá( efdnl í'
VniiU ftí a v l ÍMfil
(nt hjf tli(ft'ii #y a
iimff il tiiíiřftl r ! K lt I
lik Mttřn il l!ifil f&ptdhl lo i
Nlr%ki Kurtu a hk iir l)k
bt i !' ii Inlkf I U f
h'dnii r'!(t firiur I irr-nf tl
bitřfl'i ť d 'il bdn nI li l
k ťrnu -ft)4f)( piil l'k utUn
dlo i-'řil rjrbl a Ukrnf v
lmlrtm dcíilrtl KHrfi i nk pl
nínv 4plřl Nyní Jak Jrii# Jí
ihiHini tnili iď'l4tll ki IiB
pfřřijril poxemky v jtl 14 v 4tif iiiiip
(A a tiilm l na !#la k ly
bulo vtíi MI U' obfjritl
k thikbm litýrri J1 pří h4vabi
na tápvl na poutníky bfíli' th
ttly on id rif pov imunity lako
vjíli nalcza n pomni triano lulmi
v Valilnttotiu ual t 1 I v Or
yoiiu t dťVfrnříM Minti'ot6 a Wi
cormiuu a iniino ta to In lil i v
MÍMourl Tnto ponlednřjAl nlllt
ialuliuj zJrnna p uornoati 1 o
hlťd na miipu pouél rim Io JiJnl
MÍMNDurí jrtt poHud cKjfo opařeno
aA k2l v tťrnž plUmu jako nlřťdnl a
jilnt Kannai ' ÍÚmIÍ v ynvftluje ne
to ovíem tím Jo v Jihovýchodní ia-
Rli při řecu AltMHiNHippi je krajina
mocitlovitl a nezdravá v jihozápad
ní óáMli pak t rnitá Vnakto neplatí
o celé jižní polovici MiHKoun au
ovíem nikdo tam nelnou roviny la
ko na západe Vřak slýchali jnine
óiiHlcji že lzo tam donti dobró Ichciii
poroHtló pozemky po 2 až 5 akr a
čánlecnS vzdólauó farmy od m do
115 za akr koupili Máme za to že
Htředul a jižní Minouri eanlouží též
povnimnutí a vynetření e ittrany
třeli kdož by po laciných pozem
cích pátrali Kdo z nahich ctenařfl
by vřdřl nřco o třehto pozemcích a
vftbeo o dobrých a laciných pozem
cích kdekoli ví k zavdřel ho naíim
čtenářům vchco Nižním popinem
tychz a poměru i oKoinonu
II fiřiawii fUf nittiftpné
na
a
' a Svenlka italnká a předmihuje
ti iiiechny jiné jak urodnontí tak i ve-
VJkoHtí a přináíí nejlepňl cenu v trhu
lyJZántupee onó upolecnonti ndřlil
Jífáffl že když bylo by nřkolik iicant
rjlkft kteří by hodlali sady tu nobc
th V cJgt0Vn výlohy vyalance kteróho
1 ! i „1: n„ „ „„m
liĎkladno ho přeiivedcil
ÍO cen5 pozemko adčlii nám že
jf-if i
rOUUVSJl ho uv nnuuiuviin uyw
U í ým vyaázeny po 50 až 1 100 akr
I IjňJrocno sauy peiueie maji prycenu
Jgjhri nojmenífm 300 za akr a přirůstá
j rra na ceno roOnfi při nejmenHÍm
7 i ) po akru Staré aady prý mají
T %nu aJ 11000 akr Jakého atářl
(zaslAno)
Jos rřiliornkému ve Scliujler Neb
V náhradu za ohnivzdornou po
kladnu o kteréž jnlo vřdřli tak
dobře jako já v jakém Htavu ho na
lézá jnein vám zunlal na požádáni
15000 notu váni kterou jnto mt při
prodeji vyHtavili Notu jnem zanlal
p Joh Zorzanovi notáři do Schuy-
ler by zuležitont onu a vámi vy
rovnal vy jnto ji vnak nepřijali A
prolož nděluji vám jcnlč jednou že
nota ona ho doHud nalézá v rukou p
Zei-Knna kdo ít můžete obdrželi
každé chvíle v záruku že jnto Hlroje
objednal
Spoléhám Žo na vano vlantnl slova
zpet nepiijilete nýbrž co poceHtný
li ! __) I w
m ti z (iio nicn ho zacnovaio a voc ko
nofine do pof-ádku uvedete
Binkule
Do Kansas City Mo
3
Naním nánúm odběratelům a ro
dákom nanim v (Umo dovolujeme ni
oznámili že chvalné známý krajan
Jan Martinek 2112 Ilolly Ht
iifiivcal u'liotv imlnnlAlHt vl nameh
íintÁ Jest tudíž ojirávnřn veňkery
záležitonti obchodní za ná vyřizo
vat'! a odporoučíme jej do přízné ct
krajanu
Vyd rokroku Západu
ř MtHMch nvtl Jk #'14 í
vib i bit vlM 4j-m 4l ř i-hř
pr %tt Uplf ( f n ři j f
V lolďillřix)! a hi-l htwij 4
h i il t H lř'il#rH 1
4Mot ilMthl ni!''-ky lk řn4
i tř'bi UnA fltttft f rM' !
fA n i i f t( hiřh4 fíthft'! fo
titi't4hf hť'4 Unl a fiit4r( n
hiďihff h rt liji hb fi' Mjl
liti M I
ft h(ffo#t I f h' kt-f h vtil-lt
"kfdi řrtiliih íiibtim1 HtAtí
tm d"h 'l"!inl tjtivy hitn
I l ihé ( t y i#řít k řni hfly I
IAllk Vvl"i ' lřiU
iinm p' fnliii i' iil mim
1'r-A Uth it4 t!'M
a př inifii JI 'iii'i ro lt
b"p ?
Již tm Jm'no kfi!'h p mkt
ht(n'tt řnni l f!v j'1 r"k'l
Il ií-in bii ! V nlť li k I
"JibiUJfil" tak #tk- attviU tři
ntntfi Ink pj'li 4'a hařxl lil
řřVf Jif-I J-l o a vývin al k ny
hiífmn Mupni Mi'mi Jmi tal J"J
p lk v -ni jíitým rřoďiiu % t I ' 1 a-
hí ii A Jikovi-hkt bjl triuiiif ni-
foli ř?ki'h tili 4 koti vím ttkWlou
r i ! Níiih dovpď výtaoti
jtibilfjiii a okolnoaii In iiář''l na
byl prvním Jftil 'řivolnř ve Ppftio
bu nyni'jilm výtvy v livot uvedl
tak velký intiVi být mravní J IjI-k s
výntavy nárotlopiniM j'1! co do zají
mávnuti itouřenl a i-řediHvy naro
da ciziné nejlepiírn bude obraíem
cíin nártnl řiký byl v mínulonii Je
v dobú přítomné a k jakým opráv
Aule nadějím v budoucnu A k to
muto obrazu I my přínpfti máme
nňiantnřním ne Národopmná vý
Hlava bude jako na dťtkaa éeho ma
lý národ a jeho jednotlivé VÍtve po
nvřtřt rozlrouSené dovedou co doká
zati lze při vzpomínce na nkvélou
luinuloit jediné zdravou a cinneu
přitomnontí Jediné tato zaručuje
národftm budoticnont v boji o bytí a
trvání Národ řenký v neimtálém
Hvém záanu n Nřmcem dokáže pru
vé na této výntavé avé vlantnl jtulro
vlaHluí díla nvá a výnledky fcinft
Bvých aby před celým Hvčtem de
monntroval zřetelné a anne žo není
mu třeba přijfmati ničeho t milonti
nepřítele chvántavého jenž nerai
toho vidí že vyvinul ho lid český
vlantrím přióinřním na ntupen jemu
rovný Troto význam výntavy náro-
dopinnó jent nemalý význam ten pro
Cechy americké i dftležitý
1'ovážíme-li že jedná ho o národa
naňeho čent jehož vřrnými vždy y-
ny býti máme ni juden národ co
jich na svřté bylo četný aneb ne
četný nezhynul ve hvó jaroHti hod
noté a vynpélonti každý klesl Henlý
netučný pokroku nedbalý a povrhlý
Zde jako vňude jinde vykonává pří
roda dlouho nhovívavá na konec
Houd přÍHiiý avňak též Hpravodlivý a
pro celek blahodéjný odHlraňujío a
lidHtva členy zdravému rozvoji a po
kroku nadále nepřÍHttipnó a tudíž
zbytečné a Škodlivé Toť je záro
veň to jediné pravé nezvratné a ve
liké naučení jakž veliký nán 1 yrn
nám praví jejž veíkeró dějiny nám
poHkytují
Proto národové čím mcnňí jnou
tím vřtňl činnont vyvinout! mtmf
aby i při BkrovnČjňim počtu vém
platnými a závaznými cleny lidntva
byli a zántali a že ve vněm o zdravý
vývoj a pontu n Bvflj Um víco dbali
muní To ovňem lidu čenkému ve
vlanti ukládá fcilont a bdélont zvýše
nou práci kteráž Hmčle čcliti maže
práci nepřítele a ciziny vftbea Aby
pak řady a nlly tím Bpíne so poznaly
aby předevSím ten národ pokročilý
poznal nám sebe kdo Jaká mezera
aby ji za v čau vyplniti mohl kde
iakv čin ku cti vykonal pořádá ne
právo výstava národopuna dílo to
fifo4rA diťi #4lilř dílo
tlďh" kA th l řtf dflo li l i
pnlil NpiI i 4ltlli rmn
ofif vldlř U podnik Adn 11
híf h fot m lni In f poktfl 'I
ii-t h4f- li hthhtťt Mikvfli
h-14'b h4řo H Jihfrli a W i4ro
ít ir f i dtUk-níMiMii f ýífumi
politi klo v fijhř)í(m l J 1 a přif
třfioJipot bii irnf kořiřif
ftmf Jíl i ohf f d4iHfk fjftfl
4 lt povitřiotl fi4 (' li h fínli
f vlwí atiti fnímu tl f í I
ffth k I frlikotfpoati Iř4hli'l po
Mke řlpi'U kll ljttl fiiolnjřft lu
fefo To I4 m dofllitl Jn íínftl
4ino i tMhňíi 1'fotfi jt
# jimm#ío %)iy kM JflfotH
v i kilM k ťbvlk h)tt k U
kolifc kl M ("A) #ptik kl 14
nřfti i#' i tf l íxu a í i-o ti}
k)thi 1- Mii i tmi iřn!if 'T
Vflfltftlhý pilník l i lli fřolit
ho !' tl a d"ptioit m-dtl Jn
V Vt% f iptil lijkfW
ifm k ly bi l ' tj plfíjií a ý
tiitm jl t íi- h vii4 h bdti na
ho inu liopptl k4 1 (Vl llftlU
hřtlfit p'iffri4hl finiflofl bil
ďtrlf-ini dxtld aloi v litolí
lárodi a vl fti ivlkřitilí Tlm
kfAWjíl b'ld ll4fodopÍn4 řim
bud iibft4na 1 r4mi ('" hy ame-
řt kými jíkl v řfpmnýrh kroch h
] Niřodnl výbor iiin'il tím vý
íiiamtij! bu l to proíuv lidu Jinl
o práva vi a uznáni pletl rlým
Vzllatijm iVÍlrm n hlftal Kdo
iin'ié In I Jako by ne htí l tii I
1'roto k činul Jett ňfdnatojiio neb
pu b-chovat avíak ntlzpecno a no
mulno nobA lichotil a aebe klamat
a iiaiiiozrálno málem no upokojili
kde jenom dktitek uvrchovaný fpanl
a činy k vrcholíim nejvyíSím ho ne
soucl a jedným i tčch jent národo-
pitná ! Mi lidový to býti obraz li
dový a pro lid !
rúd Stamliulovíi
Stambulov jo hruSka dávno již
zralá k upadnout! 1'roto zprávy
že Stambulov odstoupil uemohou
vzbudili takovou jiozornont jako by
bylo bývalo před třemi lety kdy
byl Stanibtilov na vrcholu hvó moci
ftká He že nejvřtSím iimčním mužu
veřejnoHti jent ziuizeti jevinté v
pravý čau pokud jim obecenstvo
tlehká Takoví mužové zfhitavují
po Hobfi chvalnou povčnt a lidntvo no
rádo bavl vypočítáváním co uy nyn
jeStě znamenitého vykonali kdyby
byli Hetrvali na veřejném pftnobiňti
a jaké jtou z toho Škody že odeňli
A zatím možná že již nejbližnl doba
byla by jim přinenla fiasko a po
liunku hanebný pád
Hanebného pádu dožil ho Stára
bulov dvakrát hanebného proto žo
nepadá t příčin politických nýbrž
nánlcdkem ohyzdného skandálu jenž
už as před mčsícem pronikl na vo-
řeinoHt kdy ho pronenlo že havov
tehdejší ministr vojenntví Slambu-
lova vyrval na Houboj a proo tak
učinil My jnmo tehdy čtenářntvo
nemravnou onou hiatoril uSetřili
zdáloť ne že nebude míli jiných ná
sledku kromé BvrŽenl Savova a to
Hamo bylo by příliň malou politickou
udttlontl- Když ale za padajícím
Savoyem letl i ten kdo jej dolft ntr-
čil nutno přeno vňecku nechuť k onó
hintorii sáhnouti zvluštů když i ta
kové orgány jako "Polit Corr" ji
udávají za vlantnl příčinu nynčjňích
osobních zmčn v Sofii
Uývalý ministr Savov má mladou
hezkou ženu a velmi sličnou HCHtru
Jednou mezi úřadními hodinami
(Stambulov přísné na to bledí aby
ministři drželi úřadnl hodiny jako
diurnisté) přinol domft a tu nalezl
Hvého přítele a představeného Stam
bulova ve své ložnici za okolnoHií
které ho přimčly že svého přítele a
představeného pořádné zmrskal na
to mu bambitku podával k okamži-
Uuvl touhoji i fy f J ho pMll
fp Nttfrhý pO litmbífr #4ttfHi!t
i fřihtl kipl d-f ftílo# I tffl t
l'h i'p fcpf f vUiT na
ní í I V'ř4l 1 1 atho pííbftk
Hrnut poř'iíilf ln lby m ipr
ti lil Mfii rp'tff f tli n iitli
ti roi tvíkrot i i ♦tm Httota
Jl (tktil ttl obtl řlKphlo
řn ti I Hifof fyival Hltfnbtlovi
po Ir il' al přímí př !anj
Itl jJ ijihú ti liřahbl ZkořB
Iťlotř řit i ffUmNIov v 'ťi i4l
litontl Vftfřlbij #tím I pod b4
ď-břo lrsilll po-fohftýml kohíl
přihodila # mi Jíl íiij Inofi Httm
b th J iburtfnt Iioí!#TI ? foikřiífw
ii h ifřii li fljkjrh JI navil
vj i I íMlio dno f plná ttftííor
rn - -
1'řlh'fll ltť Jíkl poibopmfio
n% blt!i v íř-ml fořioho pohořl-fil
po#t přil Híttib'ibiv řiiřomfH
llt o lj ftřt 'ftt pik byli povibtií
film k řlM pfiořií 71 KlattibtibiM
v-m v h po4 Inírh příp lcb
třfi t4l řit4li rp dlttoj
jiiiiíivo AU I ono ví fiiJaUřl o
KUbibiihiva nnřtíilo fi allř
Htfuvffrt ifliítii potom k Ijl Havov
bjl t aratkti armVIy proputn s
k Ijfí mu ani i4konm upravnui p ti
to iiiÍBittrnki pofirt hina nebyla —
Urin? AUst} liiraiVoŤliit ué
rjAuj v ♦Titfiru" manifett k nrl
tkétiiu národu ve řoriné dopitu chef
rrUkíoru Pravlviiřm: "Udalottl
v Hrbnku vibuzujl vo vSech líttech
úvahy ve kterých ae vřtiiné vy
kjtuje rolopltný omyl Uvaluje
na o možnoHii zmřny dynattie v SrU
nku a namnozo pokládán jont jako
legitimní pretendent knlle Petr Ka
ratTordevic Mám védoml §vé po
vinnosti abych pro případ žo by
arbnký národ povolal svou první dy
nastii zpčt reklamovat avé nepopl
ratelné vlastnictví Jako pohrobek
rodiny Karaďordéviču Jsem nej
starním členem staríl linie Nadešla
chvíle kdy ho mi zdá býti nezbyt
ným sdělili veřejnonti že svá legi
timní a nepopiratelná práva nejsem
ochoten dáti v Sanc nýbrž jsora od
hodlán zjednali jím platnost'"
Zadeaklo ae mu jo vlasti V Por
to Kerrajo v Itálii japonský major Mo
ri Massamori člen japonského vysla
nectví v ílimř jenž na popud vlády
své studovati mčl zařízeni pevností
italských s pevnostní zdi do příko
pu skočil a tam mrtev ležeti zůstal
Mori pokládán byl za důstojníka se
znamenitými védomostmi i byl yy-
hlédnut za příštího ministra volen
stvl v Japonsku V poslední době
byl velice zamlklý a zádumčivý i
mysli hc žo Hpáchal sebevraždu svou
následkem noukojitolného stesku po
vlasti své
A n ylicM loďstvo v ll alii A nglic
ká válečná eskadra středomořská
navštívila Benátky Listy italské
přičítají návstévé té význam poli
tický i vidi v ní nové osvčdčení stej
nosti zájmft anglických a italských
na Středním moři s ostnem ovSem
proti Francii namířeným Jest to
ostatnó nejvčtáí cizí loďstvo válečné
jež kdy Italové viděli Cítá 10 lodí
301 dřin 4238 mužft a 350 důstojní
kft pod velením admirála Seymoura
-X- Obtlržol -vSK-
první odmřnu — na svfct ?y-stav6
v CREAM
ITeJd-olsonaleJl : ptipraven
řii nuk inutio kuntne Proti lm
vnf r — —
nonlt ktmtnet JlnolJItot
— vo tofiuuKO v řořftKUJ 3
iir"