Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f-POKROK zAl'A!U~4'
POKROK ZÁPADU
Tiraa i
tlil jilal IIU li
ffll?í ' MMÍ CflWft
tl! MaH JAV XOIICfff
!! ll - t a
p IPII a - t % t i 1 1
t ) ' l f I f pr
#'!! fil
t - m ♦ Ht
' I-'
lí I- i
f 4 t I # li f
r fi r f
♦ l I I ## t-ř
#rliř t 4 -4 - I (# I -4 t t i
nt latin lrť (mh! —
Tmi ! i Hfw
Mlf Ulf
K 4 I f w i" ''lín fl lni
] ~ n4 # H f f ! I f-M
k-)'tf-'- '' : i' t
Iii-if ( t '
%a t l ' I rt
flwk # ♦ (! f' l t-
m u # -
# K 4'vU '
Omalia dne 20řcrfimíM
K®fti KAftiKi a nriXri
tlidtil a #práa li lni cMk4o t
na koi)}{r Meii tím pk r uldí
klné kdkoliv ou olby vjltritají
Kdo UK m(1i i i viti U ItalCm
ctilkfro v Ami-rice líbí kdyl 12
0000 'hrotnft baijinovích' im
portováno bylo do řpojřnýrh řtátft
prfiU hem jediného roku
SoťDI FODLK tOsAVAtJIÍCU VfslíD
ku vyřetřování ůfdatnosti polici
newyorské a vlivu Tammany ra tu
to odejel bývalý tamtnacistický
boss" Croker pouze a jediné t "oll
du zdravotních" do Evropy tak
náhle
Tajemník Cabusle pečuje o to
aby jeho Kentuckým přátelům do
stalo se to možná nejvíce "jobft" v
úřadovně jeho tajemník Smith stará
se opít o své (Jeorgiány a Civil
service reform slaví Uk své — tri
umfy POPULISTÉ V KaNsARU LBNE8M SK
v státním sjezdu podporovali co
řlraua přijeti opravy úntavy kterým
ee dává všeobecné hlasovací právo
ženským ale milostivo dovolí tfm
kteří nesouhlasí v lé vřci 8 nimi že
mohou volit pro kandidáty jimi na
vržené Hodní populixté !
POPULISTÉ V KAN8A8U — OVbEM
že pan Sekavec také jsou pro
všeobecné hlasovací právo ženským
Příští podzim bude voličstvo toho
státu rozhodovat! o zménč ústavy
kterou by ženským bylo hlasovací
právo udíleno a populiglé ve státním
sjezdu prohlásili se 326 hlasy proli
280 pro ženské
Paoi R L Gardneb který
studoval již dlouhý čas v Africe
opičí řeč dlel minule v Chicagu
Jestli také tam studoval opice se ne
praví V pondělí na policejních sta
ničích váak mohl studia svá vťru
jen doplniti a přesvédčiti se že tak
mnohá opice tam se nalezajfcí mluví
— česky
CO KONGRES VYKONAL? IíTI0 V
nSm podáno 7453 předloh ale pouze
85 obecných a 18 soukromých proftlo
až posud I Za devét mésícu ! Ale
demokratičtí eunochové za plat neb
tučný úřad přece velebí kongres že j f jakou„ i(]eraif Ka2(á cfc yIe
dosti vykonal Nechtfs ale umývají prý níUterý nich oneraocní a CQ
jak cbtí mouřenína neumyjí JITl4fitaího I)ři tom žekaždýanich
ňoTIlť t&ifně PíSf : - Co kok ji napřed ví jak dlouho bude nemo
crea vykonal V ptá se jeden lit cen a na jak dlouho nebude se moci
českoamerický A to vy nevíte?
Zeptejte se lenora fft
Jandskýchbednář5omaŽHkýchSmel-
cářll a potom jestó nékolika farmářů
— i kteréhokoliv Blátu— a oni vám
povédí I"
Vrfri"tr w i tniti li !
U lktfkl (řMíl a ki
4lrt ln(k t T i- tř Im
"ílJif TM Jf řfm !í
V montm ( r ' W
řf-lftř jifcby rb4Mit m' i l i
Nií-íi lik !]f I ti ( (lhth
J Ji J f tr ( íM Klfuí j
Ifmi l'„Jlf tllfl ( I
i ti tMři ♦# i t í'ř4 a iřfi ihíí
pi 4 4 r I t i pit
Íim vit řn a iMuiof f n ri4ri
ftj I ř- li Ii l 'nl l iljr
rřii Uíi tt i 11 fccfřif i
j!t jllotjt l t) t ftt4l#
f f fiim IJmI i r: i6fi£ f řj íiti Jli
f'-í#ř hfm4 M ( %t
"IMTO rtl MV JIf-f
klrti !' lutr kím !itl ítfřnt: 'Vtjft
ír mi lni k jn flrí ViM j n
jr é ni rimj7i y k 1 r i
tl'rrt'j linutí říJ Jf -fjá
I i r i l)fni if]1t ml 'lítáni
j-fi'i 'jrtikulríni i ) liUn(iii
ttie]m' KJ)ty U tak ml-mtif
kolik ft-lt fi a k"Iitt ili lnii kfrliixo
ífl ty (lt&Io y
V riiiCAOiKt NXiioĎtj" řriMi :
"Jmi i liru koini' Iffit h Jfilno-
tlifó fiojiijr tk lire rofi!tij
trii lnl t ltn b VMi( iw Jich
to ani in ljki Po !( tni (hn bu lo
o jistili t Mjiiifl ttal
toho vjr(iiiiiiíviiiic Je
'Nif"'!" vSfini ci jf-n toho co oe
iMmo jiho lýce Co týfe e jro
pj í-i hu a blahobytu íi rnc a niro h
jo lom mu nic n nf
DfiM l BOftf KRTuT ITÍKAJl! "Vo
řítý boH Tammany Crockí-r ukMv
a 'na aiřtnou' tljil lo Kvrojy a to
ravť v dobř kJy kom i no hi-nilu
et&tntho Hiiřmu chyHtala h jej
volati a ySi'lřovati boHpdlařťnl
Tammany Iolobnfi M 23 Uty
rcbl Tweed a byli blihovci kleřl
domnívali Že po jťho "odchodu"
bude Tammany poctivou Lehko
věrní blouiikoví! iátari k a re
mcala nezanechá!
BiXzní papkž aneb 81 dílX sík
do blizn7 z čtenářstva? Ve utředu
phí není podmořský telegraf tjrávu
z Jtíma že prý papež chyHtá ency
kliku k anglikánHkému (evangelické
mu) kněžstvu aby uznalo jeho auto
ritu a moc Též prý podobnou ency
kliku připravuje pro krič-ze církve
východní Chce prý docíliti toho
aby byla jen jediná velká svorná
církev ovnera katolická Láry
fáry! Co veky rortrhaly to ani Lev
newlepí
U NÁS MLUVÍ 8B V DORl POhLBDNÍ
O Hpojení dvou uborft Sokolnkých v
jeden mohutný celek Kůl nezftítane
jen při tom mluvení Do prácel
AvSak každý do práce určité! V
gpoíecné práci v pravdě národní
mají hlavní bory Bokolké podíl
svftj cfm HilDcjKÍmi a jednotnými
jitou tím zdatnější lze od nich iin
noHt ocekávaťu Kéž Hnahy upřímné
doHpřjí cíle svého aby opét jednou
heHlo Sokolské ž ve spojení HÍla
spočívá doznalo platnosti
KoNnaEHSfrr ve Wi ani vtLTnu i
súcastnšti jednání kongresního Jednu
víhodu vSak l totiž při
takovémto "oneraocnénr páni o
vých tl3 dennfi nepřijdou Jak
aáelužná jest práoo pro dobro náro-
d co vykonali lze na prospfich jeho
klfl!kf tft kí4řn#lk Mk U
ídniík j i 4n( { }i] a4nl
l f tf á ! t Vlii?f'f
ť !! n J-i t i--#f J ! i
ilr fh l M"t k(K'i i r4t
kn fl!k4 (f K JI t J In4rl
f n t 1 lřk ki řlv
ln l l Ijťy !' nc l!í ly
i ki I títw k l il nim) ř
V I ' faiHt'Jl
jmfirm í k' N4ř- Inf )" híí 4
IV Ij irij r I Jffniít Vytfvijf
v řiiiv fifnf itrr i tiř
n -i ř-i!lřh li ří ll! i tUf a
ovífi t H"a Ify k xiní a
i oinhtjí jak l li iit i-l a tít
a ti' jit ii i ihi
fi líi n A mi l I I' ViHtn
ti!# lrVAb'4 Jr Inoltl lim l'f !
Jn na ř' i iťirifi skli U I"Iffi!
j!ky mhi?i mílí U4nf Un k 1 }
I n U iitttn f i lil v U!mIi !! iUM
A ft '4J ř h j ř Ijfllliflí pIlMflrtifi
kil llfl tifí-hýt li inAJi-# k
(kuVf 'ltill
V tKiBl "rslf avos -l-A A RKOV
iIt il'lřjka při umffidí ml"U
j i t i
vy o lín i nffil fiitfiiPtrnA louko
thu lobiu j ho aU lářolřft I přilil
nou aout Jí n trhu rám ťt i I při
bytkin ad a ii hlAVtillm nrďmui
rm priii© Telilo Hrdnut tk jivl
4 nyni fvlíUtí cřrtilti' kd drt
li II na stávku se odt bralo dvacet
jiných ac hláí jrn aby rodin svých
před bídou uchránili A pomť-ry
tylo m(tn aiy so din slibi pánft
dfinnkritíi lepiilyvft"ihli'de au lioríl
Du-iiý klid punitjo vftkol na vslnnl
humanismu nait-ho vř-ku — a demo
kraté nevedl honem komu rod povřd
nost přÍMoupiiout
fSivírii jstk z Orkoonu? Ovsem
hned po volbř Ale ono je to Mm
dále tím lepil! Aft dosud není úřed
ní čitánl prohlášeno jest již známo
žo rep navrženec pro guvernernivl
zvolen vřtíinou 20000 hládli žo Her
mann rep z 1 dist zvolen do kon
gresu většinou 1)087 IiUkq Kllis
rep i 2 dist zvolen vřtsinou 9320
hlasu Že v státním siičniu bude v
senátu 19 rep 8 dem a 3 populisté
a v siiémovnč poslanci 62 republiká
nu jeden jediný osiřelý demokrat a
populislft Republikánská vřlžina
při společném hlasování bude 52 A
to je stát kdež mčli až posud demo
kratického guvernéral
V STXlNÍM SNĚMU LOUI88IAN8KÉM
navržena je předloha která ustano
vuje že ti kdož odsouzeni jsou pro
jakýkolivék přestupek a uložena jim
pokuta mohou býti "prodáni neb
najmutí" veřejnou dražbou a sice po
5 dol mésíčné statní mužové a po
250 ženské dítky a starci Kupující
mé právo používati takových trestft
jakých bude potřeba k docílení pilné
práce neb zamezení prchnutí Soud
ce může uználi za dobré odsoudili
obžalovaná do včzení místo ku pro
deji Není potřeba žádného zvlášt
ního byslrozraku k poznání že jedná
se tu o znovuzavádění částečného
zotroíování černocha A takové
zákony mohou se navrhovali za 30
rokft po zrušení otroctví!
iíEDRICH VILEM 1VOSUT PRAVIL O
slavnosti v Kostnici roku 1883 vedle
jiných krásných pokrokových my
šlenek: "Sochy Jana Husi promžnény
v sochy Jana Nepomuckého jehož
si jezovité vymyslili a národu pod
strčili na místí svatého Jana Jlusi
Z kalendáře vymazali svátek Jana
llusi a vepsali tam svátek Jana Ne
pomuckého Dokud duch Ifus&r
f la- V 1 a
naroue našem žije uoiua skviu se
b-jde vřnec slávy na skráni národu
dotud kráčeti bude cestou osvity
— "~vt
vzdělanosti a umíní dotud nezhyne!
vnarodonasemnarodomiutvlaláskai
k !( lki'ti lik j-
i l}t i I řnul níni fřU lék
k v Nt t iftl ltafri fí4ií til U1
M (oKt juta f ftm4(ftf Un ňht
!' t r jf ## f t#iv
-htw Y '! f ?? iotA} JIMP
atfii étli I '♦Alx M#Mf í ř'
thf p#ls( f-f ftfil' # Ji4
ItorM rol pr4fA N'ř
hti nl-of mi fy ť ti ll lfc
f ta trny liyly j t m-fy jk
9 l( k"ik 't # plfl A )ifm t%
konaťnl rnil ItfVt }Ut It
f e trtlUtt iVfdrfmřlir#t ll l řt ll'
by ipk iťrlftitf aby ( $ #jií
lofářnlfc alf tl loviřwy f í
41 tamlMftétal by fka -K Irlki
H fkj l Mí li-b ff lk
111 f by d Vmt ik aňl"
b Nw Vork t'V ť„ J r#j livnJ
ll- fi ttn f N V íty VI l-f
lřn' hilli- lřrl A V6'í 1'irrtH ! !
fM'4! 44 atrin jt nb přflt(fA
bjtíatftM Vol-nfcb olh xll
!fm rrptiblik4n4& Jl tily
byla aiřno iifliriny prAmytlu ď
fitáí It' trv4vajl din"kř(í kýml
Jar iAiAfl jr afrt Cítím
ma foirilriit lii I du akiialo a tioj
l'p pM vyJ# ltiAv4nl 6 lc vHoole
ři-A atávky liorriírk a tiitjíuly dol)
V ťdmb( O VA Irova ariaJilí ti
o brt44 nrovt)4i)l stávky Aybíij(ť
k bovánl kli lit a vyitllhánl au
násilí alitadali lihy I htni doati
pf hlt V pokli Inř máli slávka an
pUobrin inlrtijfii vy UiílI T
tAm fdy atávkářl trhaly a náill
jimi páchané odcizilo Jhi aympAtí
tak i Jakoukoliv j"-lru iirU vt
řrjuosti Vfi leové úlaai-m loho po
zorovali t snažili zachránili co
bylo A hl'( i snahy za práci
konanou volá rozeideiif Jejich vlast
ní lid na id' jak sn mohli odvážit!
k nijakým iHlupkftm proč neprora
zili hUvoti zrif! Jak lehkovážní
obětují se kApitAlislickéinn prospí
chářství celá pokolení dlnlkftv tak
lehkovážno dovede rozezlený div
sám zničili 1 toho kdož nejlépe s
ním smýAlel a poslvi-hne raději svůd
ného hlasu násilníka
KlK) PRAVÍ ŽE JSOU DEMOKRATI
nevděční ? Nechť to ní kdo řekne
Havemeyerovi a bude se s ním bít !
Považme jen: Ilavemoyer neboli
cukerní trust což obé lest led no
přispól pěknou okrouhlou sumičkou
na zvolení Clevelanda dem časopis
World praví že pul milionu Když
se jednalo o clo na cukr v senátu
přispěchal do Washingtonu a přinesl
sebou trochu "cukru" na oslazení
života pána senátoru Mnoho-li to
bylo kdož to ví ale byl prý to také
hezký pakatýleka mimoto poskytnul
senátorům příležitost k vydčlání na
akciích nekohkanásob více Cleve
land&v sekretář Carlisle pomohl mu
drobet tlačit a tak senát usnesl se
uložit clo na cukr který jsme Burový
míli po minulé tři roky prostý cla
Véak co nejzajímavčjsího že clo na
cukr má vejiti v platnost až a novým
rokem Minulý rok jsme spotřebo
valí z ciziny 4000 miliony liber cukru
Když si cukerní trust zaopatří před
novým rokem zásobu na celý rok a
bude jej prodávat o obnos cla dráže
vytčží maličkost 50 milionu dolaru
Tak umí demokraté ničit a Dotírat
a
trusty I
Palma překrucotatelství ní-
leží dojista Slavii Minulý týden ne
stydéla se napsali následující: "O
jeden republikánský strafiák méné
Před poslední volbou presidentskou
strašili republuáni občanstvo že
demokrati v případu svého vítézství
zruší daň deseti procent ze všech
bankovek jež by státní banky vydá
valy a že zemé bude eaplavena penč-
zi jež v každou chvíli se mohou
státi bezcennými Do demokratické
platformy také opravdu se dostal
požadavek požadující odvolání této
dané kteráž vlasinč byla zápovčd-
noi ponevauz zauny siaini uank by
nemohl ze svvch bankovek nlatii tak
noi poněvadž žádný státní bank b
yyaokou daň Jak ia požadavek
imituj ht platformy ! ul Mik i
'M )í(i vlak J'( I Mlká 'llis
lWokř'ii kji H toli4 I ftfft naaoii
IiImiIí V tiiro-ťifm iMtptUtf
la llnpřf f řřff t4f rk ř ttnt
řtínv va Ht t ri'# v4ň limil f í
it II j proti lol Pfll irtilnt (Ia } I
sA Mvil i a rp!M4ft4( 7 J I
m4ni( a i i!it % H K lomí Á
I tkl PUU D l sUvl l# IH f ]
May if fiH" při iřil-nl dan a '
prt itpltteni if4 nými j
lf bvll d l lhfhi famokřtli'!
oj (řri'ik fit h Im-i! ř'i flh i
A j#n 1 ilrnokrtt fclof tlrt přotl
' Idbi I tUi l mW vi IM U k hbv 'i
byli rapabbklni i lrll !-! v 4 -ní
byl l-y if iloul fijtťv prijAt
dřOKkřVlli fc Jlll lil A pOHM Jfl
My ffptibbk4k l#n4 Jdn'
pl tiiffii Ifin-llu IfilA-
břloily A vft'1 ťoiii ad4ílom
fa bybí 't Js lndfi l poiAdavkt d
tnokrlbk4 plilfofoiy troufá
flv ixiiDArnaritti n f#p!ib!ikán„
akfm alřvUkrmr VlUl k ly avlt ?í
takovoii prfidu?
í
aaoh raIaho aiKHiriMi
w'r v ifi ii-i i yaum v'irijiif# 'ruii
i5ttoti ifn HtAftfor ! idál'í a
liárrt líha I I po4lki MsUíMírn Ž i
Manřořl Uk Jko Jaho oatathl kunt '
pání pouta Jan i Mímáril (Vtitral
I'a int k iirAhy své miliony nabrov
mvlili to na úkor vlt-ho lidu Npo
jnfrh Htátft ktfřý nejn tiemiloard
t)h ždímali jemul tlak iíll k tomu
Ani oplatili fiei hll to en jím tapftj
čil a co jedinA vyatavřril idrojnj
jii h nesmírného IxdiAlatvI nmoJnilo
o lom vlem není sporu lo ndá
poplít ani ukří lovAt Vlak proo
ť-n plít"! monopolft pan ()lny tAk
náhle rhcá hájili zájmy lidu A profi j
nezakročuje tél proti lluntingtonovi i i
Mackeymu a tem ostatním zijfcint 4
velkolupičftm? Za tím uco vřzí a
mohlo by to býti toto: Mtanford
odporučit své velké jmfní které od
hadnulo bylo v nízké cené na 17)
milionft vzíK-lavacím a dobročinným
účelAm dav je ve správu své man-
želky Doj it li u věci té k soudu bu- i
de na slrané obžalované dvou vel
kých pák: Jednou z nich bude to f
i pozůstalost věnována je obecnosti
$ "
a budu so doiista trelel brali na y
ústavy jež z pozůstalosti prospéchké
rnajt a bodeli nčjaké pochybnoiti?!"
jak by rozhodnuto býti mčlo dojista ' í'
pochybnost ta padali bude na váhu' I
prospěchu pozůstalosti k v&li tčmVQ
ústavům Dálo jest pozůstalost vc
správfl vdovy — lady — a vftči tčnv '
je vždy Amoričan at zasedá na poro-f %j
té neb na idolici soudce aneb koně' C) '
čnč třeba i co žalobce zdvořilým aííjf
úslužným a nikdo přece nebude7f
chtět zp&sobit ubohé vdovo zármu-i~' -
tekl Proto povážu jota to zakročení ij '
Olneyho za beznadějné a proto prá-Jp
vo asi zaKrocii zrovna o pozusiaiosvx f
Stanforda Když pak prohraje bu-i í
de dobrá záminka aby ho proti A
ostatním na živu posud fsoucím velvj
— ~ - - — w —i'
chrání ty ostatní Jen z toho stanoví-
ska uá se vysvéihti jednání pan
Olneyho!
Dollarů 15 Dollaru
Do Denver a nazpčt
14 Colorado Bprings a nazpčt
Pueblo a nazpřt
no Union Pacific
#
Lístky jsou na prodej dno 11 12
a 24 června Přijďte do čísla IO
23
1302 Farnam ul přeptali se na dals"n
podrobnosti (čer y
ni— fy
Do St Louis Mo
Schozo českého republikánského'
klubu (SSiJohHepClub) odbývaií !
80 v každý první Čtvrtek v mosícl "
V Iteiner taj „
Ani iviobftsa preus i-u i
řlridy t tfiroky fj
Máme hojnou zásobu ipádu a Utc'í)
kft kteréž prodáváme hru za llatx I
poštou za $135 k
I
r
a
ttniĎZupectvl ťokroka Zipadn ]
Ml
i J