Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f- PO K NOK XÁPAOU"
fcíii díl frti(M f-lli
v f řt tílAkfi r4tf i liíftf4
fl"ií tMjltf WtlflOf
ODBĚRATELE POZOR!
yJkil fii!f finW v
I
I
tjyjwNrřV d
lir
ki r
f a
#
'ji
i
j
V I
'li
iř
rd
o ?
3 1
ti
' !
Jar) í
ro
kI M MltM f ##'1
Hif4 lit M# n4řiW
t l' I
#fni( 11 I řU ří
ji- M Mí ř fi fftt JtWh
'ijMIif (HiJlvtftý
4no I byl iřiiřifiint
U iiř fÍ 1 minuty
f fil jřml tíYfoi IImJ k
n kiHofofiA m4tkt hp
liři(řořl#lb !]
itt i li tt 4 jft tninifrtl t
y nllýtl llMÍtf
n řikt'i'jř dy ittr#ot
rty J si tou l41rrr kýmí
imi lit ďbti 4y národ
V Jieh cele írff Hokob
i to í'ttrní ti'-M tjr
projv tká4o pfUbjíoý
ntvliii tak ztkaxáno
makmu by 'lil hudbou
tí zakázáno h r A l i na tru f
é ilá4no a pomníku
í k z4tupnm Mohyla
ji! I 4vrf vládnoucího
ráji hlá4: "Zlu pall
elíitý slavný vodce Tábo
n&je Míl" rnNto to jet
iě cílem pouti liduccskěho
předposlední den inijo
top VCiikflio :wutiiclio
(olriť objevuje '! Iirob ni
'iitra na kot řc li i rlirnf
tlomcných a nkoimýi-li
fll 1KIU CťflKOhOl I Tl'H
putují iieluAfcc žu
o kontech přulkflv imjflav-
iieiMtateónřjiícli ř&tupy
I ho rok oil roku vzrůstají
yle Prokopa Velikt-lio by
ef pam&tco třel) klťřl
ij) z&paHÍti ale i umírati in
y učili ho z pfíkliJu těchto
ivčtcftv by uř:ili ho t&t za
řdícnf rnuř proti muži
Motud dokud doba titvuli
klesnout I ÚéatenHtvi
ira to přísných
spřízni ví ho poSaf l'rv
vj iozimi bylí celnicí kleli z
xlh fy okolí podlipanwkcm
I' )vSora i uniformovanými
ft&tní mocí Uyla to zvláít
:el iHtaffáž u tčlo mohyly jtž
ú T)L demokracie cu8kó u
hnfí trvalo VHe ve zbožném
tichu 8 obnaženými hla-
!yž řokolHkó čety az&ntupy
oyly k mohylo zapily ve
clior&tu 8 hlavami obnaže-
Cl
!
4 i '
h I— klennoul
ílí LlabSf pHČ
'ja vazným a pohnutím
iým "Hej Slované!" a"Kde
j!" Na to vyžinul ne na
oueelník Sokola čcnkobrod-
'J menera Sokola čeHkobrod
du zde včiicg na parn&tku
AŠío a pravdu a právo" po
io pod pomník Jiný včnec
íový položila k pomníku
'mužftv práco" Vzdělávací
Pokrok" z Úcnkého Úrodu
uhrom&ždční tiňo rozeAlo a
A Hokolnků natitoupily pochod
íi U monyiy iTovopa ven-
četníci o leMknoucf ho
jakoby na vtr&Ži by
kt& jichž koMli prachnivejí
touto nevxtal i mrt-
hří'6
hwalJ Thttn vňdce nimec~
[koHtalkářu podal proHtřud-
[veho pr&vního cíUtupce na
'' (řtk ♦ lot! př ftiiít
kfirl 'fofttiU ff ifwt
in f! h 't 4f ř'##řífi f ri
f 'i j ríti t- n tf(!i!l i Vlif#-
f)f rVii'! iifil tir' mt
f H)kfifi f f řf j ''j i v řffl
ft# ft ( fí k'i Mlí i k i ( ři
lf!iřl'l fn lijí ti( W lji'"ttit
Il't 8 tcffi i 4 ffiilf řf 'br#Jftf
I ! ir d"'!4ti ti (! 4k ňí
k kiřf d44 iUiiU (f4f# Iř4#ti(
M I MÍ fi # )t iifwí f ot M(
fhm!hfí % j ffiim' t-i tik?4 li '
liti tl - r- r'l 1 1 t# (li ínm o
tř]f IHI a j' H!-k lí ik'-
tltnenttt%trt tt 'k fi ♦ J# fřmffl
í'fn ř!ltjtt!W tlíi"4( dU
rt fnifnl dřHy
n ít ón-f vj v Wlt Ikffl ft t
'iNtfi v Hlt:kiifb p I
f(# i44fn tj fitřti v n tUt
Htm tilít4n( ifTOU MtřMí Vt!'m
I!fl4koí johorboti KrUtíitA i #
tííifi ho-rkm 1 4' ! rn jtk
tfit a Wf íttik řtJtníl'i #'ho
KlUíitl! jmftf jik i tři tt
Hifť tťM Uftí v ?l4íkoi'íi h
1 tiíi po řnrti tmrilfl) 'tU'm%
Kristiny ií i4koýiJi tah# n
z(itým (Hiktitiiji upolku Mvitb
r i v IVmp ktrý m4 t% úí I ppo
rofi ftxtkoti liti-ratiru íi-kí
ftpUivtlelr J nifii tjjn lirmni t#nto
ppotťk vým d' lic'iii _ Uúli IřhfH"
mí milá A'kťí vbtí a fj'dtJ jí ublf
iití!"
(futttiit Jim Vilťhnxe%k) fmbtmc
a wjlrpif il nt řiíAník HJk ra ly
mI opít j-lun zo výcli m hvacují
cích ř cí ve prospěch uvobudy linku
Nelze núnt výtečný jeho rhttorický
výkon otítknouti polúvúmu viik
jťdinč zfikončeni tttož OIr4'cii ku
koalici pravil žo pře lem o tom jHt
přcMTědceti tu lila"y nvými zmaří
opet Hvobodu tiku Konče pak di
ložil: "Víik myřlcnka Nvobody není
mrtva ona jo nepomíjející My
jme v ni neutratili víru ale ona iunl
poHkytovali prontor a vzduch kaídi?
národní itidividualitč a kadó noci
alnf vrstvě Možno dnvrt j'Stč unad
krčili ratuony nad třmi již chtčjí
očistu a vyMtřlbení iibcraliioiiii lín
doucnost nenáleží ončin kdož igno
rují práva národů a celých tříd ný
brž Um po jichž boku zápolí pra-
vedluoxl V tomto ňiku Htojíme my
a nechať o náa jakkoli 8e Hmýilí
léjiny neodeprou nám uznání že
tam kde jiní odpadli OMočovaný
Čech neiitníí iiřiniH! na iiomou a
včrnř vytrval v boji za Hvobodnou
Školu za vňeobecnč volební právo a
za svobodu tinku!!''
Po zdárném vihImIcu provedeni
opery "V studni" pomýSlel Hprávní
výbor Hpolku lJtíp" v liotidnici na
provozování Smetanovy "Prodané
nevčaly" Jeden z prvních krokft byl
zÍHkati právo provozovací Překva
pení jeho bylo ovřern nemalé když
dovčdčl ne že o toto právo českého
díla uměleckého v Čechách nojpo
pulárnčjHÍho je mu ucházeli ho ii
nčmecké firmy líoole a Uock až —
líerlínčl I dopráno zdvořile a
bIuhiič zmíněné firmě ovSem jazy
kem českým Na to doňel jednoty
"flípu" lopi ale z Vidno v němž
na rubrum původního českého "Iíi
porn" do Berlína zaHlaného dopisu
byl připiš německy jenž v překladu
zní: "Chcete-li od německé firmy z
Herlína něco věděli tak piAto něme
cky a ne česky nebo myslíte žo co
lý ivět jest povinen k vlili vám uči
niti se česky?! Já jsem zástupcem
firmy "iioote a Bock" v Ilerlíné
Piňte mně co věděli chcete ale ně
mecky — neboť ji k v Bii vám česky
_!! __1 I U _i - í!
ucui ru neuuuu - oiuuiuy pn ioiu :
je fakt že s nejnárodnějíího umfi-j
k ll lfíť( tulrt if m fnfk )tn
jMk#m( f f IJ't1 ff' nií i ti J 'j t
t#k 0 f r4o lnintivt
?ÍMjffIIM
Vt A ii l' li 'n ni fiif
!fc'ik ll Im kf I-'m li--I
IM! ťjí i ttS (tutat
}f f'vt i ''' o k kj
tjUtf ll-tntl fííift i tmt t A ť
ři pflll tí 1 1 Jt ff'(r'i
thimj fffřvwfi Vti'h%rt%'é
1)A?t lit JI I Vftřt 4 kftl ítr
ynik í'1 iUrrri S f
S['m l' y I ' l M ? # Yiik
i- m lt 4 f m l+m k-
( tv4f kl iii%mi 4 'rJkr
tt tt4 M(! ') 'til iloliif tl-l
4-l Iak Wi jrrtl kfl
On éMfk ri)-l
'ii Mli lt l!i Ntill
lť JI lun kotoul ktMk i)ll im'n f
k fkft 14 tl y k ]ltl
4(
-wi-oi ifk mm ir f nr
MUlf !! fr%iil lif 8l Vivi
VuUlll É ir A k# 8 ll m
í Vob-lil lM rll {wftotail
tytl am fti4m 8J 8Ull ) kl4 t Jlia
m tínit i -Unii k- ! ?lull
Jk r'w(fáai kU 'k-il tl'k
U- ' Uanl átT s k kif t)wlaíi kjFln
Itikollk ta4h4 ( W M trjplto Jtk
4 li mr'l'i klktilin l IInvmxUkfrk
lrwi (Iwliil Umťi RiUiliklm naé vtlkoa
tl ktt To Ml oooh i nilurv nfu]lo l
rm il tilm 4o!nll( m kulk bib
pilin pro kUrý iwalnnll oporll
— Vmn Alat 1'utar powmkot J dualit
Cllťt riln 4 Omalir t- ílvrlnk HUlll
Báro I mli ' lirlM-4 Witoa )al řilJlm
n-4 lnul Maolio llll uaJ ajal na
(atakách ' iajlck pr I f I aloo fjiad Co
ml liiclnl tiomnkr Mlnhaaiitl kild lf U'J
II aa aianjl ak Arkanaaaa kda 'Jn
oJI an Klnvai!) a Niinrl kl mi iilco p'amk4
a toliolnl K)lovlf( Nxliraakjf
— Mlonlý řltrl- k řnkrailll tUa Baoťkivatinil
oitll'"n ii lt"nl ink rwliklor % ijrditfalol
Ain'TlklBiik Hlovnkloli Norln a BniMUik
dwly Kár VJIm ru Pui-bor-fli roiiTiidaký f
d iviUl FaUly Julius Wolf Hwnro-M rkoTl a
Kuatak iBlt-ii Kár V J boru iwini '' lnf Hlovat'1
N il4a]l aa na ctl k Tjbli d4ol ioi mk4 ]
by hodily aa k iaani JaJIcli krajnalm Ily lt
Kiiiiiuím al v liann-r V Kllla a Tf(fo Co
Kanaaau aa JI in Mdlut 1 alav oval ďtl Klilljr a
dráha U P má tam piud bojna iio ink4 na
IrodJ V eariAch A al 13 dolar! akr Odtud od
J ' 1 1 v lobotn a lica do Arknnanaa a Mlaaourl
vadili Uitli l ? obou tUt ch J'i iU(l hejn!
I ulttch iininkS iO i ! S dol akr a dda I
lodni'bt la ]aou dobrými VylikdaJI-ll nieo
klundollio mohlo by to vlatl k taMonl novi
valk jaako nhiv-nikl aadj nebi t } tt dojlata
mlíul mriiibo lldt v mňatacb a Ui mnml na iA
padl na farwáoh ktH by rádi dubrjrcb a lar
Bch pniaiukA aa dniátrull
-Pan V HuJlk i David Otty elivalnl znimý
a piikroilý rodák a výboruj) iil íolk ma'kal
v mlatl iiiiiom v mlunlýeb doeoh v zAli-iltostacb
obcbodnloli
— I'an Alf tVbutoviký a CbloaKa ktarý a
chotí avnu-iia výlntl na ipudl irndllval vrátil
v piindlll t Ctarkaon a obyitul aa toulu tdi ri
podtvaU aa UA )iJtl du Wllkar ala U rm dl
lujli l mu oiiamnonlul dítka přímil JnJ k návratu
k domovu
Do Gbicaga Ills a
Pan Vddav L Sima z čísla 741
Loomi ul přijal jednatelství Pokro
ku upadti Knihovny Americko a
celého závodu našeho a je oprávněn
kolektovati peníze přijímati před
platné a všecky obchoilní záležitosti
za nás vyřizovali Zároveň má na
skladě hoinou zásobu knih a prémií
jež každému s ochotou ukáže Pro
síme ct příznivce nase aby mu svou
řízen laskavé věnovali
Vyd dr Pokroku Západu
dik
méy mstím
eLfl
DOBA PRÉMIÍ r-MU ♦ j í tikfMf k tU mi nlthimm
I tta mi ý 'í ''Vi- i-wlff i ii'i-l ' iií ♦ it jiíiiiiJ lylim tl-U
lktflt ylU-lilM I ft-tí rm fí-j-i f ii: !ij#'n if-l jiřatnií
' h í(f #4nit„ l' f'l f HM'' 'í k-j't"rt j"'t j"d!i'l 4 tí Val'tJ
fi'ft pf#rnil J vi-i to
IflHlilllťV M íla-4'MI
jiríJ y t f í Wi n4l'fn T"ř lt l'il#í "iiSki- lvti "p kurf ' ho
ifllikf "j4l' rit fftlwtí4 4 tVtaftni iluvjf fpi-rrlot lín T4I"tfflll
ikís(iI jí tiif i roriii nilííoi Jmi t i ínii(kf Jti i if!rf
ki kfivn rikťW ( ')! iJifff !řjti Jkio tntuvrif
ftir f plf4 fil ! jr J- tírtiO 11 -tHikf tjťi í 4 Míflt ť'"itíi"
niini řřitjUtií#-lúrn
( pn iiill xix (toptalck I(H)
II lnky tt Jitni iřu'r)ř ittí# Jťit 4 itríl tjrivnř f44 A
1'M ty itftnlyy ii-jo n (lufiř irl ilij k doatird ťjí li'liiijr
ktffr dff ÍM ik řitluiitil' I'!'"': li kAj-ríií ? Kdo řhrir liixlniky prn pr
íí4m tionri vtttovt tto Uk jiko r Vl doljfov
'5im boehútn nriuft Vt# rpivltt vřtilho it'ípí iifí k! I mi pfed
pUtlt H4 ftknk ZU-xťi jr'tít r prMiiil hxtítiky 14 lpUtrk IIW
M17 tl kil jil J lel(liio niíijí lnolill tto l- knrf prrml# uulfU
iiikbfffijn ji Ul Um ktilí o řií!řr!ií linu i"ii!tt budou Kdo túm
tík4 jwlnolio nového rrtoroufho řflpUtltelfl 11 4 Pokrok 'i-tU obdrží
hoilliiky n fellkem ro prémii za doplatek l Kdo tinu iIíkA dva olU
ratele ollrf liixliuky n fetítkr-fii hplné zdarma AlrfHiiJte:
POKROK ZÁPADU Omaha Ntb
W ťpozurnřte na tuto prémii sví soimedy ! Kaídý celoroční ded
pUtltel oprávněn j-sl k prémii tělo lak uvedeno
IVoVfi I411IÍ!
ALBUM 8VÉT VÝSTAVY
Jelikož u nase zásoba prémii krá
tí takže za nedlouho budou roo
brány připojili jsme jeítě jednu no
voii prémii a sieo knihu kuchařskou
v řeíi anglické
Pccrlcss Cook Itook
Tato kniha čítá 320 stran a obsa
liujti 1200 navedení pro kuchyni a
dum a nice jak mužemu ujistili vel
mi praktických a dokonalých Jest
velmi pěKné úpravy opatřena nespo
četnými vyobrazeními a velmi poho
dlně roztříděna slovem jes to tak
dokladná a dokonalá kuchařská
kniha jaké se obyčejně prodávají
pot 100 My nabízíme tuto ku
chařskou knihu
úplné zdarma
co protnu preuplaliteium Jelikož
skoro v každé rodině obzvláště- kde
sou již dorůstající dívky schopny
sou tyto řeči anglické bude tato
prémie dojiuta velevítanou
jVmIiÍiii Č5 N X N
Máme na skladě knihy pro opiso
vání čtvrtletních zpráv pro řády i
Velkolády
Každý úřadnlk ví jak žá loucným
jest aby zachovány byly opisy čtvrt
letních zpráv Nejen že poskytují
obraz etavu a pokroku řádu nýbrž
zhusla je jich potřeba k zjištění
okolností učlft atd Nemáli řád
knihy takové nemá také své čtvrt-
letní znrávv uloženv urolo že oois
na obyčejných blankeiách se snadno
pohodí a ztratí V knize jsou vflak
na vždy zachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující místa pro 40
zpráv tedy na 10 roku za $100
Pro Vclkořády jest kniha taková též
nezbytnou haždý tajemník Velko
řádu by měl míli zachovaný opis
čtvrtletních zpráv vflech řádu ab
mohl jo a následujícími porovnávat!
Kdo tak se nečiní chybuje ne Má
me knihy takové pro Velkořády dvou
velkostí v tuhé vazbě o 400 a 000
stranách po $350 a $500 Kde by
přáli si tajemníci Velko řád ft knihy
takové jednotlivě pro každý řád
prodáme jun je za cenu valně sníže
nou Ubiednavtty knili těchto 1
všech prací tiskových nechť dějí ho
askavo pod adresou:
Pokrok Západu
Omaha Ntb
Každý kdo viděl avětovou ko
lumbijskou výstavu dojista si přeje
míli nějakou z ní památku něja
kou na ní upomínku Každý kdo
ji neviděl dojista no rád pokochá
pohledem na vyobrazení těch divu
vykouzlených rukou umělou Pro
to jsmo opatřili pro nase předpla
titele pamětní spin American Ko
publio který obsahuje hlavní
výstavní budovy a mimo to Atlas
celých Spojených Státu a mnohé
poučení kteréž v žádné jiné knize
tak přehledně podáno není Mimo
to mftžem nyní poskytnouti čte
nářům našim co prémii Album
výstavní a sice překrásná vyobra
zení budov a výjevu z výstavy
a híco :
Zdarma co premii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké seSity rozměru 10jxl4
palcích obsahující 110 pře
krásných vyobrazení výjevu a pa
mětihodností výstavy chicagské
Za doplatek 20 centíi
obdrží každý kdo prvé dva sešity
za prcnm zvolil další 2 Hešity ob
sahující též 110 vyobrazení a
tvořící s prvějSími úplný celek
Všechny 4 sešity zdarma
obsahující 220 celkem vyobrazení
zašleme tomu kdo nám získá jed
noho celoročního předplatitele
Doufáme přijití touto prémií
vhod četným naším přátelům kteří
si chtí zaopatřiti krásnou a trvalou
upomínku na světovou výstavu
TADT Vyd Pok Zdp
Krásné dva litografovani obra
zy představující leské velikány
Husa a Žižku hodící se pro spol
kové a veřejné místnosti jakoi i
pro rodiny máme nyní na skladč
Prodáváme je oba po $loo aneb
za prémii k Pokroku Západu za
doplatek joctň
Vyd Pokroku Západu