Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ji
ZPRÁVY ZAHHANICNČ
tniflttf fhttk d ♦' rlitf I'
d4!o f 1 rtli Jlf I f'MMÍf
?( A JbnM bUMbo IfnU 1 1 i
bo a ( i i !Mlk4 j li
t ' 1 ty f il KUt a'-
ťttk ívtta 4 ff-"f H byly "
rt Am ?)'" hi pl itviiy kifilit
Kw I ťjlri tm 't n I
Ji I Mbl4ftl l( lrfí
si I i fflih' ř!'t n lii
Iflll !nh ktřfl jf-l Mtjotlfťt
bral lt lfi ! tifif r I
ř tri ffif 11)1 ( f4a o fb-o ltl
finnli VMifit Mbtfh ht
řúkd hjla liii řiiřrli ffn #1 SI n
hM fi ft bjl ř Irftuf f lf r
U LlfUrS InijtUl % Mdufb-
il i4 bnt n4 ti # atř 'M' í(i
koniny bily a iftíf t líÍ k lp
41611 řnJU ( itřřifU ohngMo
H ř'Mtifin thtriliii tnuti
?rlli a hrdinní r hran I k ďddm
lioJUjlťn t ai liřánítl 'i lř!(y
atita Mini 'iíti Jo m!iIi
$mtt i pUrnnfh Ddy liM d"po
ul IVft llflJIMlI jeli obfi4l !e
MrIfltaif h fprlv lili Ifilcfiýr Ko
hout klřf Jfdiný ai hoval in Jí
u i tathrannaho tru vyprátí
l ílrtk v noti ijiljíi-llifoift
vfbiuh Hpthal ilru 1 k fUrMČ i
btl vyrhánel hustý kout mraky
jrjilui Povolal ihned tá branný
Ixír ietoupil ním do Mihly Na
čtvrtém patře iaWzmy u výctio-Iu
mrtvoly 21 horníku a ní kolik krmí
An čekal rtt přispěni s shon pli
spěthalo 15 dílnlkft s pátého patra
Náhl ozval t nový straáný výbuch
kterým usmrceni všichni Koliout
tftital m iivu j olťji a Iirítfií ii
Iv vt likímu tomu noítřntf přijrulila
ne jet$ takí iovoitfi Koka Vila
ne rotvoilnila
C'í(a odejel t Uber do VíInř
dříve víak jmenoval tři lilurilnt
EQagn4ty doiivotnfmi členy tabule
magnátft Jou to lir Ferenc Eier
tiaiy baroni Michlritt a Zubor Tím
apečetena jiorúlua nlrany klcrik&Iní
a tp&tcúnickó Šlechty která v cínaři
mela a uA do(OHud uvébo rotekto
ra Neí proti libr&ln!mu linutí v
n&rod maďaritký Deakem zanetému
kapitulovali všichni
Nové tninisterstvo ubornku objevi
lo ne ve středu v nnřmovnC uherské
a Weckerle prohlinil le cínař ko_
nečnfi uznal dftvody jež tninmler
Btvo uvádělo na dQka potřeby při
jetí předlohy o civilním eňatku a
proto že než&dal minintr Žádných
dalAích ulibu neb záruk
Jlinistr president zalitavttké pólo
viny Rakouska Dr Weckerle objan
fioval v obou dolech zákonodárných
avftj program Členové kabinetu
převzali prý nvřřenó jim úřady anil
by jim zaručeno bylo rozmno
žení členu tabule magnátu pončvac
nabyli pevného přegvčdčenf že po-
Bledni důkaz d&včry císařovy činí
takovu záruku nepotřebnou Pro
hláíení jeho nesmí být i vykládáno v
tem Bruysdu jako by cbtél eo poku-
eiti tabuli magnátu donutiti a není
ničím jiným nežli výrazem nezmčni-
telnčho přání monarchova Na ú-
(ttavní práva tabule magnáta nemá
to nijakého vlivu a zňutanou tato ne
zkrácená
V Novém ÍAirchenfthht v 1 Jakou
BÍch v ach&zi BociaIitQ jeden z řeční
ku napadl vládu tou mírou že schftze
policií byla rozpuStčna PončvadŽ
větžina Bhromáždčných nechtčla o
dejlti po dobrém doSlo mezi nt a
policií ku srážce 4 dělníci byli
zatknuti Jinou ch5zi rozpuHtil
pol komiař pončvadž jeden i řeč
níku útočil na ministra npravedlno
Btl (Hrabě SchíJnborn jest znám co
zastance námlnoull a hrubého poru
šování zákonft úřady Pod jeho ko
mandem nalézají ne vnichni soudco
vé tak že o neBtranném Boudo v
Kakonfiku nemflle ani feči býli
Poz Ked)
f uni 'fit uli -tttt Jřrtřinin bj
# t r f kt4tJÍ!Í I dA"J
híkl k [ Ml ml ptf I l#l íkíIh]
h iin!j f kiMnt } ffpM# J lf
tibnjrt I f ř' li'l Ifi ti V f
my! I# k filij ijíl mMÍ m tti
"fclllf i4f"jriti ubj
" )! J " I třM#l f fhíihÍ f f '
'tily 'iiftf tMiíkM m i'tlHj1
4 Ml " fn cjff !ířlif l r
- i J ff t tU iňť t klvlif ikr
ďjr Vh i& rbjrn
řf pUni k i ! 't}(tt iiHihl I
ffirí k " l!fií Krktii t II i
fc Jhk'tl ) #lml riofiln
p olili tírn ítí f ! -Jki Jl
k-I f lií ( if hmfifti'1 vrtk'tv
kíh filJf lfrt jt fflil J Hp'i
k"j ijl f v!4li riiholU l Ihrn l
li'fiflfi Nfii-1'j liofikfrti 4mfi
' fii"l tHÍni!ř lUWitt
Vttl Mkh'i tl4 Irifhi Mř# !híl
ihiujini ďi finy Jfti Kořl
aby i řdl II fi]- 41
J 1 1 J i f pffUty polil #řirif
#Jlřpífl protře l Mi ktl lřlclfi
on lnnlřilt li itykft rukj h Zbijj{io
fn4kř'itn tol iiUilrtí f -iki aby
pitřil o tyh" k řoi#iJ e
molřio liMikfrh itjkl t HjoJ HtAlf
(Vt JImi bud# Iřtatl a roky
{ukn illd rpráv ví l'řikf h v do-
I' ro rfjblll přltí uíriA prý Ko
bur' kníHřtrm hulhark m Jak
tliámo ]{nko al ďmud proti uinátil
takovému im-Jvíc n vipíralo a my
lí ♦' le ter kdyl knlžu 1 Vrlionl
přetal býtl loutkou v rukou Hum
bulova ílovanxká ta veliřííe Frrdi
nanda t% bulharkého knllcte uzná
AfiX'i lifti ulita no na moři
Azovkérn Ityla to řerká bárka
"Kgypta" a runký parník "Maloruiu
nia" jel ho mrazily a obč utonuly
Ctyh z plavcA prvf jíl a 22 i ponled-
ní jAl nalezlo ve vlnách hrob
V ti m buton bývalý mininlr presi
dent bulharský vykonal u knížete
Ferdinanda návítívu na rozloučenou
Na ccBtč do zámku i zpátky prová
zen byl nykotem a kletbami lidu
Policie muaela jej brániti aby onob'
nč nebyl napaden a ubit
" tSooboda" orgán bulharnké oppo-
ice přináří programm této strany
v nímž přimlouvá e za f polek
Tureckem veřejné podporování troj
Bpolkové politiky a za přátelikó
vztahy h OHtalními balkántikýtiii
wtáty
friiHCOHZtká vlhla UMuenla ne pře
ložili generální konnulát francouzský
v Kanadč z (juebeku do Montrealu
Snémoonn francouzská přijala
předlohu jíž nc zřizuje periBijní fond
pro horníky a která už senátem
dříve byla Hchválena
Franronukii vlítla vyAle válečné
lodi ze Saigonu do Ilangkoku aby
dodala důrazu svému jiožaduvku by
Phrayot jenž zavraždil jistého fran
couzkčho obrana avíak soudem byl
propustčn byl spravedliví potrcMtán
V 1'ařlŽi koluje povésC že princ
Ludvík Filip vévoda Orleanský syn
hrabfte Pařížského zannoubil bo b
princeznou Ilenriettou nejstarsí dce
rou hrabčte Flanderského
V Jiwihrjm byl pod arénou poli
cejního úřadu položen pekelný síro)
naplnČný dynamitem ÍJyl při ncm
doutnák který hořel kdyl puma
byl spatřena a rychle byl uhaSen
Na podezření z pachatelství zatčen
byl jakýs krejčí
V hornatých krajinách východní
Francie napadlo hojnč snčhu Vinice
jsou zničeny
francouzský senát bez debaty
přijal vládní předlohu kterouž vláda
žádá o povoletl úvřru na 1300000
aby mohly být ohránčny hranice
francouzrtkých osad blíže Ubaughi v
Africe Opatřeni to jest následek
protestu Francie proti nové smlouvě
mezi Anglií a Kongxkýra státem
Mmhfio 1'Miti fitriMil
'Pl l 4 ft 'ftht i f
vMk
' iltU řiíilřw jik řiifnf jii f
lkooi 4Vt t M4hitrif )v'
k"4n(tt tjr 4r# tm ťt fl" f f
tmW fnlrtniil Apilki Jíl
I mi'lftý Itnuntnt ftiiftiflf fťtřii'i
I " 44 i tu kř ií r fiř dilřkf
" ! i IJřJft fí)nřii ottl
fcy ki4 1 ti -! J v b li-
ttH-f f t' M ' rř(r l Um'"i j
tťnHt hfti bjfl f iIíI i m
jřl!i rniif rif ililk-lfi
rrililo IMjff J l tři i t f f i
Wil an iřt líri iriáoi )( Jmiirm
Mit ku k'lmi a siřití po ftm
al iljbíl NrJ -'! f HUi tt
Vjilitl p Ifíilií l jíl ( 4
o Ithrxjrn Mrt tml I pijl
d lí nu li Um ťVbm aby 'řipilio
ittrat lil
I' it ihié n'innJ di bil"v4rii
bjilo o tnut UUktu ropo'(u K
pra l-mu sřt bio k lyl J l
fialo o ftáfi lik btlt vfstfdkff
itaUyito i iťiti( n( nt t liii'Jk
vfi4í PíUfiin A lolfj Kifí ro
IIAil ín výllky ty řovnijl #
pul a fcrilUotil vml ti(rm fř
i) iltUké ýi(4ii( koniiry
V Hniti potlařilo inovu tlotici
ininíilrrdvo Hí llosidli lt
fnii)itřfiu fintnel na iiiltí Hi ř
íiíno který stal iníiiitr in pkl
du Mg I)aiiiani natoupil míní
sWMvo hopodářtvl na míst ISo
se li ho
Ve HtnlUKu spuobila zpráva o
smrti sultána maroeki-ho znafný roz
ruch nejen v politických kruzích
nýbrž i na burse Křižák 'Čoude
V enado odplul už do Tangmi a
depravnt lor 'legupi odlila do
Tangeru pro první splátku odikod
ného jimž jest Marokko pančUku
povino za události ti Mt Hily (Ná
sledkem úmrtí sultána jest nejisto
budu-li náhrada bez protahu vypla
cena)
IV Čjianttakti v nikolika okresích
andalustikých bylo zemít řešení V
(Jrauadí a Almerii bylo mnoho do
mu pobořeno a množství lidi iřiílo
o život také v Nacimientu sřítilo se
ričkolik budov
Z Westport Quai' v Anglii do
chází zpráva dlo níž loď se 110 dčl
níky na práci do Skotska jedoucími
ztroskotala se a veškeři cestovatelé
octli se ve vodo Až dosud nalezeno
bylo 30 mrtvol 75 dělníku bylo z
vody zachránčno
Turoký gpiimob vymáhání pozem
kové dané zavdal na ostrově Krétě
podnět k vážným nepokojům Tu
recká vláda hodlá potlaóiti povstání
"železnou pěstí"
'lurecko zadalo u anglické vlády
protest proti anglicko-belgieké
emlouvě ohledně zákongského území
J)o rhleniykého místa Iladcrs
lebenu přibylo v těchto dnech 8
členu dánského královského dvorní
ho divadla v Kodani aby tam pro
vodil několik představení dánským
jazykem AvSak sotva přišli byli
zatčeni a vypovězeni ačkoli nedáv
no zrušen byl zákaz používání dánské
řeči ve Schleswigu
Nétncl v řlH tlunlí se na Poláky
a proč ? Arcibiskup Stablevski pod
nikl cestu po části své Ilvězdensko
Poznaňské diocese taková cesta
sama o sobě není nic nápadného ale
horší jest že cesta ta vedla k velko
lepým demonstracím Arcibiskup
jezdil b několika páry koni všude
mu stavěny slavobrány a to prý patří
pouze králi Listy píáí : "Co ura
zilo nás' nejvíce nějako evangelíky
nýbrž jako Němce bylo to že při
vítání arcibiskupa došlo všude k
okázalím nnlitWm ilxmnnaf ri-f m
Věudo bylo viděli jenom poUké
prapory ale žádné pruské nebo né
mecké Jezdci měli iiolské uniformv
vypfllčwné k lomu cíli t polského
IlUmttk lf M f tli 1'tfl
' li t VařÍH 4? f'l t""( M'id
řlf o dl if
V tu tlí' w $!' Nin
I f lr f% t h iftl 4 I I
'ifOfíl f li'ř-i'
Mlí Umin tn%tA) i!f4
' fnřt 7 ťřřťtl t 'i il řl tl
Mi (rkk 4 '♦ rl
(fUfil t jr 1 fipaílffíf ťy #
l-!i ři#p k'fj1fn (I ifnfil i'i!í4""ť
kf jí rfti'nf jifí jimi! oty4
frl' II '01 liflř iní ř ''''"''
nu 4 nf pl svoi #'ř(f ofíoi c
! in l řp-'k t Kf4
#iHřlí 'xlt lffř!o i! 4 leyt{ il 4
Pí iřtiky rirtior poiki]l
př k ťitktffíi !! Mifkk
Miiťntj # f ttA oií a 1141 f
k'll M!illy 4 íV ily pif- í bivy
pfr-l ři-p-k'JI pir'lk4 I4-Il
vyivafi #r k m-m al y t
M ifokku p!fi jo lnily lr lř-
Id ## iti j 4 aby pl# li
ob' infc4 ♦! M"fo'U rtévrhln
pfly
MiriÍý i!lin MhUj ii
liioj aly stiiřtl jlo tano4
byla n it ifj{itft Jf l tik v!4 Itooiii
doku I tntjjý atiltán Ab lul An ři"
bud plnolftf m-~ Tafiru doilá
d"p-# tnmJ" t ti iinřok4nítl
primové 4 vft Icoví ku M tvpfáuť
ky proti fio t Iád" tystojiijf maji
b{li avýih tnít v ariiii M zbavrní 4
Ht!ně Ma lniinMtřní eeitoa" na
o llrhtá m(t přeloženi ni-lni jlno
ilue do vzení utrlriii
Smhl hlavní iii to Korfl upadlo
do rukou potstalt A Král Korejiký
jet na úlfku a l izí Vojsko z válec
nýrh loilí vysláno nu pevninu
I' Panami udál so ve středu v I-
ký požár který zničil 'Á J'i doma
Ztráty pá'l st im { až IJ milionu
lol
I' Sii Salvadoru mají z hrmu no
vého presidenta uitcrreze jhož
vláda již uznána byla rep Honduras
4 (Iiietamala Skoda jen že se ta
kové hračky v jižní Americe příliS
brzy polámou
Černý mor který v dubnu vypukl
v ('antonu v Číně objevil se minulý
měsíc též v Hong-Koii£U Zemřelo
tam již 1500 lidí u denně mře jich kol
100 Na 100000 lidí již město opu
stilo V Cantonu též mře kol 100
osob denně již asi CO0O osob tam
zemřelo mor vznikl a řádí nejvíce v
nečisté mohamedánské čtvrti O
symptomech se sděluje že náhle
napadne člověka horkost která stou-
pne na 105 stupňů i více provázena
jsoucvelkým bolením hlavy Do 12 až
18 hodin obyčejně zmírá Kdo vy
drží 0 dnft má naději na uzdravení
tirbiký orgán vlády převratu uZá
konitosť' vypravuje: Zástupce jedné
velmocí pověřený u krále v IJěle
hradě řekl králi před svržením
vlády: žu dovolí-li se léto (radikál
ně) straně aby i na dále dělala co
chce že státní moc v blízké budouc
nosti dostane bo do rukou těch lidí
kteří mají za poslední cíl proměnu
na trftně srbském a uvedení do země
nové dynastie Když král žádal
onoho diplomata aby mu pověděl
kteří jsou to lidé dostal za odpověď:
"VaS nepřitel mající nejvíce vlivu
sedí v Petrohradě a nazývá se Pa
šič Manifestace stwhntstoa v JI tiku
rešti pro sedmihradské Uumuny
Universitní posluchačstvo v Buku
rešti odebralo s před vyslanectví
německé italské a francouzské aby
osvědčilo své sympatie a diky za
blahovolné pojednávání o koiošském
procesu v tisku francouzském ital
ském a německém Manifestanti u
bírali e ulicemi s hudbou a s pla
noucími pochodněmi Demonstrace
účastnilo se několik tisíc studentů a
občanu Za velikého vzrušení pro-
neseny byly také nadšené řeči
Na pařížských boulevardeuh jde tyto
dny čile na odbyt za cenu deseti
centima brožura je3 pod titulem
"Le proces ďuno nalion" pojednává
o kofošském procesu a postavení Ku
munft pod uherskou vládou
ltil li
Barvy
I OjftVřt itfib I Q
vJ-H k o(if 4 f J
11
Tloďví
V O ( fO('i lf Um
'K ll ib JI 1 1 ko
i'nj tn ď fny
j i t r vřilí'
Ní U'i mk I 1f
př'l4f t ř o lfébř iko ř
d"ň
Iíif k
Clo ni f tv4Lf 31 pl -(I
th j li lsřsv
China hd4bí ij )! li
TtftHt l-li4M til
nyní i
fřn4 IikIii l Itibf 3
Crum iří ( In l4l-í j
Jipnké brokátové b"f
livfitky J
Nsjb-p! druhy bar
Potffbiljrtft li nčeo v
přijďte se If f vai 1-íhIíi-
záaoby a třltu peněz
KZoloerd
Kobi rce ol d li
Ingrainové kolerce 1
Celovlnéřié koU-rce
Zvláště jemné koberci
100 tuctu těžkých bav)
cyklových punčoch pro !
nejméně za 25c
i
100 tuctft dámských č
vábných polorukavičck )
o- V
100 tuclft mužských n
hezkých vzorku pouze p
50c
100 tuctu dámských
stály' 75c
Střižní zí
4
Rozhodnuti isme ví(J
jindy učiniti odbor tentoR
benějším a proto nabízí
chtivým lepší zboží zíI
než kdekoliv jinde i
1000 yardli barevnél
vAech možných barev po n
od 85c do 1 150 J
Náš 40-palcový celovlj
za 33c jest tou nejvýhoi
v tomto městě 1 za '
dosti laciným
U nás koupili ní mftže
den celovlněný oblek jrf
kterýž ještě před 30 dny~
museli plných $1500 zapj
Černý 40-palcový závo
byl by laciný za 75c 1 1
Spodnic
Celovlněné spodničky J
Í200
Celovlněné Bpodniěky
vy 2 1225 a 1250 jl
S ATI NOVÉ SPODW
Dobré černé Batinovij
spodničky 85c )
Zvláště dobré černé Hatf)
ničky 1100 'j
Všo jest tu z polovice d
't
Nikdv nekoumli Iste !
zboží za tak nízké ceny 1 V
Všechno ostatní zboží
podobně lacino u
1
UAvnriM r
roh lGté a DoťX
A1ljrTTA H