Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i I
VPDKNOK ZÁPADŮM
i
V
J fen t't1nt%i%
1 j" i řiu '
I l i f if i' '"i f l't 1 1
t l '' I i i M: i
fřtl ! 't tí{ í t ' J
14 r' li ' t-4 I 1 1
nt to řu f-! Jíl k (
phu fi ní ]♦ Jn
iitl"fu"ť -ií r-n V r 4
kirf Jřfo ftmi i :
tu! J O f h I n ttK frh
i# A O 0í ' fí T)ť
tři bj ly bj i i 1
na ÍpWíV 'í tun vy--ložiny
do říí f i ! y :i
i k-l rekf Mi4 la i
il jvk jm v minu
lokáni i t%i ikin ru !y-
( 1 1 k ff f i IUíhti n Um
rf I4 Ion Jun f 4r'Iftfft
'ák%h nikl tmi]f i
J I i %AU f !— K!tn( Mr
i 1' Nlm4
tifilMf Jo' ti t# ff
I f řř I f)il''r Inxatnfm i
tJm ) 'tit% Mi Víifc ttti
nfř fseftf (ijlřil #(ř4ř ft
k k iř řrft'ři'i ft-4 fk'-
♦ 4il fro 'i't jiní t tiném
' " J k ft4f' fftfm lk"!ik4
ÍVf rk rt # kth( f Mf](
TrK J fk ?' -'k ('?%!
" 11 K'ffi f'fřil'
' - ! kí Ml Jofii iMlf
fi4 !ifi # f)ími lt
i mimu il'v!i i(í ]{
jovati !ilrjí Jř lloliy o
ofoh o r't-Í4v&nf lv
ri notnjih v I A-1 nich iV
o R:liv&lctt roíjioétfi
-olom řad mohl inřm
í'řjtoň tiároito)io}iol&F'
dm kJy by — — klyLy
IiíJu VťDkovkýt li nriíj
jo okolnost že v 14-11
litOHii DtMMii uiavřlt i
kdykoliv j( t dohré
lase rakouské vlály Miř
ají velikou )fřlivoMtft
jí vó předlohy a rojo-
h řádek jett vilno že
ívfilvl čt-Hkélio je pro n&
I jeho potřeby korporae
S r v
u iMcrneno i i ri t
lovilo h v řiř-m dokáia
Vgii a dwtró poctivé vftli
Jice ne-Ii pOMÍtivnl toi
gativnf Poukazujeme
ní punktac energickým
li Mladočechft
u miro(lol)oc)0(Urhkcin
o už takó lecon nehoř
z naSicli dojiiuft dřlvřj
ik Mladočcíi obratnou
ovodli {lOHunouti rozpo
& calfm k iilHrioMti nři
yró í4kony pro dom&c
bOHpodařMtví dňležitó i
iKtavfim (loni uiitelftrn
proHpíňnd
ipřířin jediný nn8m kr4
likého ni& liro (Jechy dft
h Cechové jři vněm j'bo
musí Htí íííHaxovati o to
k počtem vých hlasft
inoBtí a enorií dovedli
'"íHti v ním přiviti hvou
uOHtÍ
v nestavení a HCHkupcní
hiiiho stalo ho poHleunfmi
mMkými v roco lf')
nkého království dle to
i ku mi dnen 2i 2 poHlan
L i je 0 víriliKtft to jMt
íjných alo úřadem vým
náležejících ti Jhou:
prainký binkupovó bu-
htomřřický králové-
! rektoři čeaké a nřmecké
' Mimo viriliHty nia
k lkostatk&řft (10 ta lidei
M za velkoNtatok nevé-
pOHlanco ta mÍMta 15
í komory a 70 la obco
242 putdancň je neodvi
f05 totií fi8 Mladoře
iirdixtu (kupína vedena
m Škardou po odtržení
lb 14 n # fřliři th% t krif
írít#řtl t j ř htil4 t i
ttn{ti f(4il y lriř Ukut !?ř
tiltnmfif t 1114 f4' j"f j"if
fimof ftKi MtfrA 4i''i fi
tfr"l íii!í"#i řlf t } K"flrj
řtk4 II it#tMM kl4 II
ÍřMBf r! jm# Jíl: d-k i I
ftbt I ko!íc# fiM fMfifí ii ř
)kmi jř fi # t a i%
kf ť lt't ?
Ni I4 ! fiojlof ífni ř' 'ř
wn h#jff4 nk ihi !4 Íjf í)bi
by rfiř"lii ffř fi4řrfriři
íi4trf t4#k't ptk I
t dřít i 7 rřiJ4Ujm { Tf
ř p Win li I f Kil {
ř"ib4fin'iu flřnj il-řti N'd4f
r řfW iři tl rbflkť f ikaiUi
tři tíhtfiíi K fřfdlb4 h flmaní
fii míftUíř 'UH% jiJ řplt i
kmilt (ntffH lMiř H pfrJIfi4
4ní 'loJ#k initKt% li řiffřřt
l'jkftk'i(t ř llfťnt xittfili
i Mla-lofli n vtf Jný t
r!4 nthot iitktí i lojrnriA p'
ífdftlhn pr-H 'OmUdíny"
ťkinlí u j#' n&nf fblňmí
ft příny roin k % rtt f vbiímí
lirl Miiťntř bnnborn hi il
♦4 U lnf iřlipni ! pol Hkol
rři-inovukjm VaHtfm povř i
mu ly rJji mlřrl nfbof ifbjl
flkfnt pfwf Jtko oni a ni4
Iptn4 Iníormif —
A hbtn dařilo Hrh''filKrnoi
14l Jbo reiofta řt!h'nlfrn
vydal totií vyno ktrjm byla
vrchní f4tnl f4tupitellva -ufe-na
Jo otinky řeci promluvených v
poulaneckó nnřmovní aviak v t
noralickřm protokole netazname
nané (protože jnoti nonřmet kí) ne
požívají ítnmtinity ale žo n nimi
maže bfti naloženo dlu trcntního
tákonníka lUtumřjte tedy utruč
ní : řcukó řeci promluvené na tli
nVé radfi mohou býti konfinkovany
a redaktoři pro ní eavír&ni — ne
mecké ne — Tento snamenity vý
no minintra opravedlnoHti (!) po
bouřil řeHké ponlanco a ti chlřli
za to poruJení rovnoprávnosti dati
Sch'nborna v obžalobu To u
po druhé ! Ale z ohledu taktických
upuHtili od toho a podali pilný na
vrh aby nnřmovna výnos Schiin
bornftv odsoudila Leo pilnost
padla Hlasovala pro ni cela slo
vanska antikoalico počteni 02 hla
ft Proti ní Nřmci Poláci
historická šlechta! — Slovinci
Rumuni někteří Poláci Cesi (?)
Dostali a Polack utekli ze snčmov
ny líyl to poprask — Panu
Schfínbornovi volno n srdco neby'
lo Vře ostatnfi vyřízena není
Jako návrh byť no piluý přijde
jesté jednou ve snčmovné k řeči
a mimo to dostáno so zalež itosť
ta až před nejvysíí soudní tribij
nál ve Vídni — O výsledku tom
vás zpravíme
Politický ruch o ťecukh opčt
oživuje Cítí se brzké volby sne
movní a propadlí kandidáti všech
stran zejména alo Staročeši lezou
ven Marná jejich naděje Pro
jedou mýto tím hoř než dříve
Hpífie na jejioh místa postoupí ra
dikálové — Schffze po venkově ne
utuchají naopak rostou množí se
a mohli bychom jich opčt zazna
menali řadu Leč my spokojíme
se jejich výsledkem : tolikkoli a
kdekoli schůze konány byly všu
de cní jejich výsledek oppesičnč
Staročeská nebyla posud v Če
chách žádná a toť strano té jasné
vysvědčení pro příStí dobu —
Sokohlcí jednoty označili jsme
už dříve co pionéry svobodomysl
né myšlénky Náhled ten potvrzu-
jo co den skutečnost a nejnověji
dokazují jej dva momenty: účasten
ství Sokola ve Francii a gymnasta
v Lyoné kdo sympathie francouz-sko-čoské
zejména starostou obco
Sokolské dr Podlipným a francouz
skými předáky veřejně před svě
tem zpečetěny inovu byly — pak
arranžment slavnostní pouti do
ipan v den 27 května 1804 —
kde Sokolové to středa Čech vy
ji filjíf sin t t"mii l lř)í
'!fi A ti hin% fr#k'l %f ft#
bi l- li fifpnttn dřlfř rol m !
am 14 Víik i tik mi ftvolt m
kř4í' (ky tftfiy jbo Jil íil
k inu fen víř4řn Z4pi
kteřý bli l ♦fbn ba l míli ijl
íi doiiifiíní in dpo#ti mtrnl
' ! f-á 'pp'i#iní politika mlt
ík4 fký lil ofaiI ibtíjf t no
u '''titi a i(k4n( ! ďivř řf
ri4fU Nám zdi m snaha t mr
n-tl( „„ N'f b-li zvdUno ralikib
nřjií p'řltvo tož MladoífSi n
tařion a naopak poiVI Murocťlta
jeité J!"lrě s sťvrkrifl LM ni
nda # vío na hytali na fri HJ
vidí skutky vli ly dftvíry k ní ne
má a proto btíd? opři volil opo
icnř namnoze opposičněradi
kálnř Nedlouhá doba již slova naío
potvrdí Pro správné pak voleb
ního ruchu ocenřrí jak minule
jfne pali přinášíme předem již
tyto řádky - -
yrmtký výbor (pro úplnost pou
ze stručně uvádíme) jest jaksi
výkonným výborem sněmu Zkou
má vládní i jiné předlohy podává
o nich a o návrzích i dotazích sně
mu zprávu zhotovuje zemský roz
počet rozvrhuje daně atd —
Zemský výbor skládá so z 0 členft
voK-ných po dvou z každé kurie a
předsedá jim nej vyšší maršálek cí
sařem jmenovaný V nynějším
zemském výboru zasedají: NejvyS
Sí maršálek Lobkovic Jiří za vel
kostatek Scbrnborn Vojt a dr Je
řábek (pověstný intendent Nár
divadla z boží milosti za velkosta
tek volený) za místu Kvlčala J
utiversitnl professor a dr Jakub
Škarda za venkovské obce dr Ed
(Jrír a dr J Kučera (Mladočeši)
za cilý sutím dr Schlesinger a
Lippert (Němci) — Disponuje to
dy v zemském výboru koaiico se
svým otrokem Jeřábkem hlasy 5
proti li po případě s Kvíčalou 4
hlasům českým Tím je poměr
zemského výboru vám na jisto
znám Pochopíte z toho proč ty
zprávy zemského výboru jsou Čo-
chňm vždy tak — příznivý ! — -
A nyní pojednavše o tom co pro
nejbližší dobu k porozumění na
stalé situaon je d&leŽité a co při
praveny nás více nepřekvapí o-
brafmo zraků svých opět jinam
levite středoevropské jo neutěše
ne isa jedno strano hnanení po
rařry Itálie i Německa vzbuzují
přece vážné obavy na druhé
napjetí mezi Francií a Němockem
částečně i Huškem hrozí katastro
fou a nejnověji rozháranost v líul
harsku ale zejména v Srbska věští
co den bouři
Zdá se žo v seskupení velmocí
středoevropských se těžiště posu
nuje Alespoň Ilakousko obrátilo
velmi Zanechavši bezpodstatné-
10 příkrého odporu k Hušku uhla-
zuje se ba což dosud přísně taje
no vzavši si příležitost a poinřrfl
vlastně ncpoměrft Srbských vy-
ednává s carem Alexandrem a hle
dí si Jeho uznání dobyt
Významný to obrat a my si pře-
eme aby měl v zápětí zdar a —
trvání —
Za to Jlakouski obi polovice
!'Mjí !fbf b l l IJít lř if4'
i i-fiřwhtf 'f i o('il hfA - Jn
f4lk!M
N s íř ?
érr% H ij(m4 At rt f
l"l l'ři?i V f'lf
t M lir)m tb!i4m tik tuji J
pll'M!tl Mt'tl'4' h břl ifíil
i m%)H thtf1h I' i h
i!l í j lMrr (mil (řťU
bílky iťií t ťbi ink4 řli pf
V Ml ilmký h 41 f k
l tié i řli f ntlt
Ui I'ff4 !♦' irni ykyťijl
ni lk libelky f hh ířfiftií
k' lrk4 —
N tfl# #h rrU ttf t-ilk"v4
j1 ffl llfi
lifibjín f ři4 dř''biti rili' b
vHřilfi MkMkfh d tt V"
tlyftrt4m 1) lni i(tvn byl anti
#míttký #kf lit "Vi 4Jmy"
pak ei#o!iff yrt'i riíkxlik ''Ai
v ď tilb "OmUdiny iniioi
dřít Jil "UlqfAf( prkiil na
bod4 trvali rttlupili rt a iak4
ta'k4f M4pifik ktřt k lri
ťhlíry hfh ríiřovo p"prí
fttoupi Aj o mlfňl třftt
Koffika n ni jou třrf fbvyk
tou Jfi nyní lrh' řn 1 dlv :
bf udiní ďvo4l4 ~
Tíkový prois "Nir Iitft" a
redaktora Artýlo a Pa -hmayrřa byl
nedokončen a odloln —
Prr dr Juliem iitlgntn
trvá A rovfiři
K processftm ťmto drull # pro
ces pro uvi-řpjhční řiskýh řečí
poslané Vaiatího a lířeznovskéhn
očerrž dříve psáno a pak tabulko
vé pře které potáhnou se na
rok
Počasí u nás nyní od svatoduš
nich svátků chladné proměnlivé t
počátku řádily i bouře i krupobití
Zejména poškozeno jest lione
šovsko
Ty )bjr-)iil)l tt!il7 in( t twc li
tuny hftí mohou tttj Davťi rula ElIUr
K4ová lilř la ilaKooa vodo ) ! dlvkoa
pro do41étiOi SO kjl (kwUI ro dicko
Sici stroj jest v nynější době ns
zbytnou potřeboj Aniž jest více
nedostižitelným luxusem jakým bý
val druhdy když prodával se za ceny
nedostižitelné Teď Ue dostali stroje
levné a dobré Oxford Manuf Co
jejíž ohláška je v nnsem liste nabízí
takové levné a dobré stroje a zašle
každému svnj katalog když oii po
žádá pod adresou : Oxford Manu-
facturing Co Chicago lil TUKl
Severovy prášky proti bolestem
hlavy pomohou vždy Mějte je po
ruce
HoloYClimer
Oř E
ČESKY LÉKAŘ
drtic oa rohu 15 a howard a! Nhe
:' IUH k lh iItcH 210
OMAHA NEBP-
Čím tolet onu 14AH
pUtrnA k nklntunl od Ifldo 13 rtno od —
nůpoi od 7— tořef
Obydlí v íísle 1619 Center ulice
Telefon v obydlí 174
Nojlopší lékárna
V CRKTE NER
Jest lékárna
F XKDÉLY
f ravé čerstvé a čisté léky se pouze
nrodávají Itecepcy připravovány jsou
s důkladnou pečlivostí zkušeným lékárníkem
Vicchna ítikil Uiiva jion na tkUuU
Tony co nejmírnějšl
VJhlMný ijí n}I'A(lio y eU Snlln Co
qinanr Pr WuldM ordlnujn T lékirni líto
kktdodanoi ul nd Ty]tm]u
Dl 11 ROSEWITEK
Office : 2?? i ífee budoii
Ivkn (M l ll í! II II íifji
f- fřlí
Mflla MHU
Dr i Hal)
c niclil
f l
'( ' fř vyřiinjí
! ri j f4í il
tUmt
Mm i Mfisla Prahy'
litTaiřlS7AlISÍ(l' mu
řftt ft ) !U4 Httt fťt hotif i
- tť f%nf M4 4tln
tUfU ÍXntm Oitlnoy III t
) ♦ km:Hff:iinl j"lHt J
V li VODIČKA k CO
tllVJ M J ul
9tpnu r i u zt4 iiwih ir-k
2Px-Citxž
)li nvtrn f m
Hn (r Itdiřtirlii kfm
t4-m rii'Mif rM
lii tP knli É tMi kuli
ki 11 KiktrK'k4
rfcatf lnitl nlnMliH
Ir If OftXR jřUtft4 An 0 Wltk At„
Tl)IKttm I IIK AOU IIU
II KAItATOVf
Zlatý povlnk
Vjr!řlliriít sl io k rnSloM
tiHin nviiji 1ri'n ilxirH
trio ři'iiiicy f menu
í W ii Ziinik naSrokft
fuňtf t iu li'lii4
jir'llpnl kjhIu n rý
loliy ri Mjin-Kii Jwm
(xifotH-ny krtixtioii ryti
nutí a iiMrtiiji ns co
mJiihiiMI ií jukIoImiJI
lipln iiiviviiliii rla
tým hixlliikáiil 1'lňt
clukiul Cn tm
TUB
NATIONAL MTC
ANI)
IMPOItTINO CO
a k a ta
( IIIťA(a) - - ILL
ifíV:í(]"líil:ii
odstranujo ncfistS látky z krve
6H ncmucl krevní koZní vyríížky
bohíky na nohou vředy svriib
unavenosť ospulosť h jeHt zvhíStó
výtečný lék pro Jarní ncnioel
fena I 00
Na prodej ve vSocli lékárnách
Nemorl ledvin a Juter
neziiživnosf tnulnoinysliioHt' no
pravidelnosti v močení vodnnteb
nosť řezavku mofový kámen
zUnfit ledvin jistí vyléií
fflitrjidkifjirgr
VOII W ANT A
IN THE WEST
thenrw aprr Imaiirtl ly llinj
CHICAGO mock ik(NO rsciric n m
tnlla AU thnnt it and wlllbe
Ji IHW IKHITIAK Hni TI'tH rM Afat
E- CfS MM WM M TMÍM MlirtM tkM lit
LACINÉ FARMY A POZEMKY
nřkteré s výstavnostmi a krásnými
ovocnými zahradami jsou dosud ke
koupi v úrodných a zdravých kraji
nách v severní Iowř jižní Minneso
to Missouri a Illinois Několik tisíc
akrU krásné pfldij nabízím ke koupí
v středním Wisoonsinu v české osa
dS% za levnou cenu $750 akr při
mírných splátkách Žádám pouze
$200 botové na akr Mito-li úmysl
iro sebe neb pro přátele v Čechách
lacinou a pěknou farmu zakoupili a
domov si zajistili dopižto bezod
kladné pro ceny a bližší vysvétlení
na pozemkového jednatele pod
adresou : CxlT
B P ZAUUBA
35 Masting St ' Chica po 111
BARVY
na všechnu přítel
vyrábím Ir ihJIiSI
druhy proilávámn Iik I-
dJI nl kdokoliv Mámo balíky rADyoh
valkitftt Ptejtn m na oeny
Jioa to J-dlnki brty vyríbini v Otun
National 011 k 1'ulnt Co
ÍOTU-Im 10 lluwrd ul OaiAlA ob