Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4— POKROK ZÁI'A!)(!-4
JEVEEOVY
71 1
1 I ' J 4 ' I I
I ' ' ' ! I j f I ('1 (
!"if"M lij? i i
NOVÉ KNIHY
Navštívilo Oniiiliiii
ano tf orrKt# f l m l
"N í pfh tl (Urho ifiiméh
J Onclrdólcci
ifii ji it ni
ktf rn4 pri fit tt íf aJ!r M OmtM f
Ut ltifofn4 fky vli
li"ik Jikíl I tf4 ď ititníky
U i é-f ft- % ftiií
f unti # h mní i ie' ('' m '
II Ir
KM i jeWífcííjll
i! - j
f f?-
10 ll V í f t J (ft M Jj
M ' Jí l- t 1 f hHkf
' " - jfífcj i i
h l ! t I h ' - I jn í j '
1 lišili Š r!e5I
U piiii'j1„i#fl i l
Mft r !it ířfk ntfts(
tik l iWk # % H a Kn- I t!
I '
tttt fb tíí Jl
1 in i i 1 1 - t í - j
a v H 'I n if b i }(! m
! M ' I I
U f i
4 i M I 1 1'''! f'i"
f t-i - i i if nud
'
i '
f p I t f '' 4 '♦'#-♦ A'
I
Setrvej ? fř f'r
Ui fři t írti' aU Vik Jt
i%kó nemoci m''ÍÍv'
ff fiH M !' iMJI-
i jH'%!ť h ř'-t:tf h t'Mnt ivii
' c nl ý- ♦ I
' Kl'k'l f-nk í h ffk
kb V -U tU ti+
lliatlHllUlH
ttfa%loí d li tt tlil říU kliHJř
it mM lí 14 by '!! i I ku
ípllti
iUM ijuínf tk proti ()#titfit
bniiim kataru
4 1 Ujf na nohou tiřhr vy
Idj Miky řli krll l'tli'
iikkí kožní krevní odíraní
frrrrtt JCruSUtibl t i $100
ttábninavriil mabtnydol uí habti
U uílfjlo tohoto 1 ki
revmatiamii mířili iámínf
ro LU- isiii
IioIpiiI n ir'i v ívhHii kiivi
i k(tl( li(Mliraii(
Jmi to nrj!rj'í duinitf ( tiiazifnl
ílVKU IMlfinovy oltlhi kr
i(rtil i lnít a JIiio duiiick i letí vln
JiHló
růt MUul Udrin a jtlr it $t!S
o Vi rrotl tra nemocím neli
jy a UOlllKy rlí crmry pd
v oilřcnlny Třeily hil%toliSky liojl
-mi M'tC narnnff a boteti§i tS
V0 oitvfdťllu o vžkycky kaAdý jl
Í letní cliolcru1 koliku žalu
'JDI (krní křeřo bolesti T stře
íánct utře v odíraní rydlo a (Jplnl
erůe Uk proti cholefe d projmu
2-'c Oilntruriujo bolcott pil mu-
ioku
[li řaataralou Eítrpu s boleatl
til) LUvy zlatou žílu #Ioutcn
ih gkvrny v obllřejl nftdímdnf 7Á-
n 0
5 tůo Životní JlaMm ta 7ůe
'cua by mřlazkutiitl tohoto 1'ku
# li- Ifllu bolcHtlřaluilku
t vrhnutí mlstrHntjJo
t ialuflfnl hořká m $100 a 60c
1tý gllltel ▼ atiUl a po nemoci
a různó kožní vyrážky 1 115eJo
iv hojí rycLio
j Matt proti $vrabu a tyraUntndm
f bolavé 8lzfcf červeno1 a
OC1 zaníceno oči řhojí brzy
rota tlatd matSnu od ta £5e
tdáYánf vlasů E? ČT
ff'ny zamezí tam kdo pomoc Jet
LI SeverO tilitel tlu ta $100
I yruco mm vinny iiuuko a jeuuu
i h (l
"Ma pomátla na vinna ta t!ic
vnhA r"cllo t JlHtS (!
J j 11 Z 11 U 11 gt ran I Sevrrovy kap-
boutnl tuba ta 2oc Kdo chce
ť y čmto a tmo a pvno anunb I Ji
lifs tint ať st koupí Heverův práitk
a 25c
í i krío boleHtl V Jednom
IlinU mfgtč křeč a revmutia
Tpal sválo bolesti v prsou a v 7Á
Utraní tiwerom JL)itA náplast Či
esc
í" " _ - tif ulr f m Kilin
nou tvář opruzenf
bolení bojí Seterova rulová
r% rychle a jmio(KiHirani o
OKA ter&t ničitel kutích ok ta
S iiask
i
n
niky dobytka fSřJSSTH
I nojiul llnlinriit Riinniimufl tn
rofconí Hv-rflv Jílvý práuk ihU
i ovorovu KartHilovou nuiť pro dobr
Huy hoikkf iaIáXi
mn na proimi va vcn ooono
! í'- trto 1
f 1 kr Rilrt lakovíoli olwhwlo nnnl lam
í -tlopUmo M cxprťmi Kilu rmSIo ftiiO
'ylii-Htl líkft tafflW Kxpnuiiénlkilr
r in iitM!UOilMlK0lil (mm piimiia Tymmy
k LtA lultb Ubln
41Jhit xlanna I'ttuU na otijwinávkjr
Ir í JltUnír naprmt Na kaidóui obalu a
" h v I Junt J minu
A l r SEVERA
1 'ar rapids
I I Kupujte ScTerovy 'éky
PRO MSI MLÁDEŽ
ťolotfnlco
l fa ir tlftí
I rikíní ifil-Vi
íifort Jij f f ! j
řtf K ifi i'
r i tri - 1 t-i !
"M!í f M- I mu k 'řk
I j í — ti řfU k-i i'i !
ín k'li'i( %tíi í n 4 r r V
li-'-!' li I 4 ? o(í f } k i tíi
A II Í )ř'tifi khá i
"l b'rJ#JI I tři A #4-1 í
I II tl tlHfi(li
f-otp-Inif Í i tvolám !
♦'1'oj ř i j řuft ty !ř-n!i
j r m ťiii iťtfi(k j"
A M"# ťi k l o #thif
ilWř i lk olrnjV4
M!4 hnMá tv&h itivA
Jl J'ti liftkou mi'ii(
o ln-řlifď Imiřy kři
!! — vit í fiet "i! li
Mjiir MMiy lffifí i
lir 1 ninrř Jí řifuvarif :
#jhl tr j oiťioiťi
Ke ftolu ne plílf li
Jiolflnice Jako tí :
matka lirfinou tv I ý -
ilft1 thojíij rn ftj lín
A vÍijouo Jo zjít pohlíll —
be! t lřJt elf t£ li !
Polednice tlil lílí
tlíl a ul Jo v f&pítf
Jíl vztihiijo o něm ruku -
matk ťuknouo ramena :
"l'ro Kriatovu lraliou muki !"
kl(N& amyalu zbavena
Tu !yS : Jedna druhá třetí
poledne zvon udt-ří
klika cvakla dvéřo letí :
otec vchází do dveří
Vo mdlobách tu matka lelí
k fiadrflm díló Jimkmité :
matku vzkřínil jefttč aiřží
avíak dítu — zalknuté
Ktrrl JxromSr Vrbtn
Modlitba za vlasť
VAclav Uenefi Třebízííký katoli
cký knřz dle jména avíak Čech a
vlastenec dufií jenž "uilupdn" byl
fanatickou lájí v kutnách v čet
ných upisech svých tlumočí pře
avědčení vé pokud mu toho pouta
jimiž byl aepjat dovolovala Z dčl
jeho prozírá hluboký cit vlastene
cký a láaka k tomu národu k jehož
duSovnírau pronpčchu pracovat!
obral sobě za úkol Toť ovžem ne
Hrovnávalo no a povoláním jeho
jako katolického knřze a proto do
Hvé urnrti kaplanil na faře klecan
ké Než vňechny útisky a příkoří
neodvrátily jej od přeHVČdčení je
ho a on mlád zemřel zanechav v
sráuí národa po notu památku ne
hynoucí Podáváme dnen čtenář
ítvu našemu jeho krásnou modlit
bu za vlatď v které ukryto je8t
tolik lásky k vlasti a drahému ná
rodu :
"líože oteft mýcb králi nebou i
země k tobč vznáším uvou vroucí
modlitbu za blaho své vlasti a
svého národa Tvé vaté požehná
ní učinilo kiánnou a kvetoucí moji
vlast? po nejvfitžf pohromč kdy bí
dou lidnkou byla k pláči zmořena
ono aadchnulo silou a osvčtlilo
rozumem statečné a zmužilé její
bojovníky a přivedlo chudobku již
v zapomenutí klesající opét na
stupeň slávy mezi ostatními náro
dy O jak velice Tobč za to dčku
ji Bože mflj a prosím Tebe no vSI
vroucností aby Tvé požehnání dle
lo nad milovanou zemí dokud
kámen bude v ní státi na kameni
a spočívalo nad národem drahým
dokud nepřestane žiti jazyk jeho
mluvy !
híi i ' I li !
'„ f j jí I
k j J } ' '
Ti i' j i f i
'ti J i i v i
11 % !
r
' I
I
I i:'i-if l
filVi k'
J M f 1 f í !! } f-
fy i!' v k " f I v
ty é J- ' )! I
I '] II ' j
ť i- -I Ir- j
i ] 1 'r t Mí
'"v-i
t 1 j
i ' i 1 ( I t t
i?l" j ! '" 1-1 I)' t
i' i'
:í k i'
' i r í 4
' ! r- c i
'! J -i
ř ]
'i 1 1 í 1 1 y
i1- ' !y
kUÍ'
PeJ ř lí I
fi' Ol (iH t dík ť ř i '!) '
I '!-! í llflí! (
t ípřit I j )( řjj V
wfii -'i I -i í r i r - k 1 t ii (i i
d k-' ! s i 11 11 j ii i ! ! IIh
%e
Vin' i v (! ' h mJi-l v ř
i fi h k r In ' i 4 f ' I i r n i ii ryl
likn k I!Í jr tu tlti
j tne r I ri ' i hvimi nnti jkii fu ni
tku hvhI liol ni jiiC ktlJilt!
-h iiii llu vn'i i duc'u vílii i
fuziifn Kifij uluibč j j( je ri v t i t i
)-nť inito-ií vm!i II'iji iiric
téj duřo íI-I hi Ji!' kt ié #ij baubl
ti j-t)k svjfh livnývh jredkňv a
nectí drahého Dtcfi rvitli dédi-tví
přivď jo k lří tpilcíté iiiíf
matky a uřiň zdárnými dílkatni
jejími
A lak rosuu b)žkého požehnáni
Tvého vŇetnohoucf líožo bujné po
kropena jnouc vlať má nkvlli ne
bude vo kráno májové íedý omíe
ný vénec lnr ntkvitnou jí bude
korunou šepotající zelenavé lesy
vlasem bohatým a řeky mříbropřn
né líbeznými utuíkimi spojující
látíkn naSi společnou — a když
svorné a bratrsky budeme práčova
ti upolečnč jak na nivách rolích a
v chptrčích doíkových tak i na
míntech védy učenosti a umění
pak s Tvým o Iloupodine jiřixjié
ním zasedne vlasr má na trftn
mezi národy a vynikali bude mezí
nimi jako démant mc-zi křemeny
Popřej mi o Božo dobrotivý
abych činnoatí svou byl ozdobou
své vlasti milé a jedenkráte klidné
ho odpočinku v jejím požíval
kllnč povdččcn ja že mi ruka
Tvoje darovala krásnou slavnci
českou vlasť '
BUGGY
Q A PÍ m KnŽení řtvr
0JCM ťnvjř xvrick
i 1 1 v mm % nky Výrovnu
ji Ku ilrifln kli-ní HTn li ír
1D miHitio ruku iixiniloJuvuly kii)lulii) luk ti
niťové i(ivftl?i My jnm jciint vyruíilii-lft
kleti řMviiinn ImSii vám k pnililť-iiniití lk ře
iiiíiiío díl vrii'fn ink!i Ji-j ik 'l(liiliili Hls
vím m Jiiká jn f(iltivtíiiin iuy ziiilmiiim
víí-cky lilniy (Vnmk dli-m nnliil na
kabinu ttiln-sM Zilimim 'ltM—fm
VUmm MKi CO IJulionhu OUIii V S A
Dříví
laťky čhtťld ntavetmi uipuy
vo ilo iiiioi-ii Ktavelinllio mule
ríáiu iuíicí priMliiiiio vím xa
HJnliSii vi lloiolfi-liixl nl ennv
a ne:!iuMi vám pi-niín iMmlij itii-in-ti mim pf(
ďíltiiřť Zvlňíiui MiDi'iiiMt třmije m oliJi!t
imvkMiii ml rr i(M-i'sk ych iillituici a jinýi-li ro
nlokyett Milkii kti ři clili uí"ifit penuco
Union Lsiiilicr Cot Wicona9 Minn
Kilyl pífi-tezmíflte e o tomto lintu t)r
FARMElIl VE VALLEY COUNTY
1'ozon í
Peilze k" íSjčií
tek při nfjnižífeh úrooich Pí i jiPlo
a vyjednávejte s námi
Xjh} úřaduvii t jest
t3 inlM od oí)cliQda Milfordofa
CLKMKXS UKATKI
JT3iu
' " 1 i ► I frthll !f Olkfrt
'"l':il ! (JrI fMibtf f
l f{ 'kr htntt li (al fttiVf 4
j ' i i '' j"iIt i ti(n!f I h
I H tfl r '' 1
I ' - ' ik !f ř#hiy ndl
- i ttotvtnlby ita-tll
{ 4 j lit !r$ Kk!U
t i i Vl tfih
I ť I K(ffk jipflni jff
- ' 1 : !ii'f o'! ni
I )- I Mí!iry ífí-tl
t I V (#ífi( t% #lti
V j u í l V I řUvkrnitl 1 { !
iiE H V Hlfřtf f I idivkinil
í - i ! k o ! I N i Uk4- h
vf k I- 1} IN 'nl I-! m l
J f-llrifil netttlf i Pf(tnl
' ' i ťi Vii n'ř( j Jfl fttlii (nl ko
i ii t (ijuihI mioiih t
l - Si H iit muk4
J „k t h' řnif4in -i!t fit
1 ' It I 'i
íí-ltit v)flKy lířiirl
Ny!in ktiiliiUk líny K Anuíka
I ' ! i y i h ! Il in ni iltítka iii a tr#
" I to m-ii-li #t'lvanln v k rt:
i r un' a vi 'ml l vriijili pi itirrm
' lfvn' iwk) tiofr-l" litiifl tiaikbi'1'
t i t ' a ! r 1 ifiliiio Jo to 10 tetilfi h
t!iii'liy -iit ani-li lna JlttO Jkhi
ii n )' lu jit i
í Zirtiy i linli tk a jiné port ly lUltrara
Aíítn i Pni- aiitiťliiy pfiluíil Vf
' i i r ii
Ni- tH ti iy IJr-uly Povdlka Clror
s1 n Utnu ta 'L íruniny přeložil K V
Ilym k
:t lii liiWriilu blinAC — ťoiiluha
1'ovl lky Napnula Ia Hriwickií Z mI
£tiny pídoílti Itníeiia Krapilov4
I S-dlák kavalír a Jiné novely Na
P il (ifovftni)l Verjja Z vlatiny pftlo
žih Mnrle KalaHovd
V Vyiíťeml v pohoHtínxtvI Humore
ka K V irloroviéu
í liinrrnl toiirli NapnalJian Kicbe
pin Z frniiiny přelomil Km z Junkova
7 C'iki!nkv! barou Povídka Napsal
Moric lokni Z mairurstiny přeložil F
rrlbek
8 Ittikavika Novela Nupsal Luis
Aironso Ze Spnnělštiny přeložil O ti
Wctli
Když lim! pádí Povídky Hele
ny Nymblovú Zo Švédštiny přel Hugo
Koslerka
10 Vojenské povídky Napsal Ed
mondu do A mlela Z vluSiiny přeložil
V"!Íťíl!iv llamis
1 1 1'ikovíi diiina a Jiné novely Alexan
dra S 1'tiškina Z ruSlIny piti Vilém
Mritík
13 Nevěrní vřrní Humoristická po
vídka barona MikuliUe A Jósiky Z ma
ďarStíny přeložil l N Mayerholler
13 Proroctví a jiné novely Napsal
FAiií!ey Z atiííliéiny přeložil H JI
řlk I I Hlad a híska Povídka od Adolfa
Hygashlského Z polštiny přeložil IJ V
Končeny'
15 Mluvící kufi a jiné novely Napsal
F Anstey Z angllílny přeložil U Jiřík
Milme velký vý"břr knih pouřných zí
bavnýrh i divadelnít 1 které prodiSviíme
mnohem levněji nuž se druhdy prodá
valy Dojiiíte ai o seznam obdržíte Jej zdnr
mu Adresa
POKltOK ZÁPADU
OMAHA NEB
1'ozor Mťílnifané
Zajisté že jest každému Cechu nejmi
lejŇÍ památkou spis pojednávající o jeho
rodin ní itiíwlft v Cechách Pro krajany
z okrcmi mělnického máme na sklade
krámům památku a sice uplili
"Královské vřiuié mésto"
McMuík a okres mělnický
vkiiHiiÚ tiíléná kniha o OH I stranách i 55
otiray amatHiu okresu otl Lud Hoehma
riuneio inesiatiHKu naoiy na meinice
Kniha tato obsahuje důkladný popis ce
li'liOokrenu mělnického dějepisem té
hož a krátkvmi dějinami Cech otl nej
utnrŇíeh ziounýt h dob nž do dnefiní tlobv
řá'ly m'htskymi a obecními vAccli obci a
inst v okrcmi mělnickém životopisy
vSecii vynikajících osob atd
&M i poihu $100 Adresujte:
PUK KOK ZÁPADU Omaha Neb
v nkhrascí:
ioris£Aij
vk fki:mont ni:h
pmt ntt k4l i tlwilt f?p4% 4lrb
r Itnl iM )alill 4
mm M t )ialll4 t?f4t ř-
flw t' (! t)U1} Mtt tftitf
t4rJti l4-
1'rnitiiini tt—tr
OoSaunders aokolnlchokresúl
Hííd)nl (]( t lll t(]'k fnM
♦ Mmi a #)! nljll kiM4 tmky pojt
ittll míjfUk plhlt Vefe tynMrv+tU koupit
mIm Jh)dl řrm ptpl i#ttf tfo 0K
lMplXMMia dírfleVTt v Mk fntlt
tuji 11 prte tAftk tlrntia ttunknll Mhř
IftMro ohriti it (
ALOI8 J KUDRNU
t PivumNXaoDifÍJí Laro
VE WA1I0O
NEJIH
Drába s lokoTbiTtd vozy
1)0 'TEXAS
pil
VOLNÉ POHOVKOVÉ TOiÉY
na rjťci tlakách
Nejlepí_dráha do vSceh míst
Kansas Indiánském ftzcmť Texasu
Mexiku a naTkliomořském pobřeží
Jde přímo do
Sonison Shonnan Grccnvillo
Dallas Ft Worth Ilillsboro
Wa2ahacUeWaco Temple-
Bolton Taylor GalnesviHo
Lockliart Honrietta Sanarcos
LaQrango Sonton Alvarado
HOUSTOH GALVESTON HUSTIN
A SAN ANTONIO
PRAVÉ ELGINSKE HODINKY
llea penřz Vieniliny víloUy cawi-
hi uniinm wm aTCMio
Vvatrlbnéte o
leaSlnt ntlm toto
udáním a váho
jmna a ad runy a tlo
Rtaneto
ř!"yÉ ELGIN HODINKY
i t řOlston zárukou k bitpltt-
němu proniíflnutl l'ou-
Mro ni nadlwrad
ryiinyaryroTiáo
na pohlod
Mkarit pouidru
iryilho Hala
Stroj Jiwt prav#el-
nliiHkí a uloh nJ-
novPjM ProhlM
nřto al ja dobra a
pf(ivillw no ía
# vyrovnají haí
lýmHWoU Hama
Jo za n tip a trnou
čámkii li 100 anio
vie a Jnou vaAc
Jlnuk nmlt-Jt ant
cenu idovttns
r a mérn po cti w
" v 1ult tvrdlniň vrá-
ttme penlxa UJeJte zla 11 cliele ilámklV ťl
mufciké hmlluky Tako eli-uantne ryiy rtalw
lz dostat I ra 50 Cli v sniUnkarh kwry vSnrto
Jliulo auJf iaoo Kilo poAlo til 00 m rakáii
kou na botltnky dontana U n retlzvk xdarma
QUARANTEE WATCK CO
(Inoorpiraud)
100 WiuMnýfn 81 CBICAQO
nu i u ii mai r s w
mm
li' tt ti' A II v C: a5E W :
flUl
vili #-
01 li