Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
J
v '! i?i4 lUfii m
IM !
OkMl trnUiM rlbýnlJ f
) Ht U itl dofavli
f tpoUJflooll Omttia ťMt
#f Co aby jHwil rh ki
ftirrL j m ij UsA dl itakh
S oifi lhihé f obnooi
0jM) fi!lit4 tt aby !'
rif id li l i jíl wimftfiM vď
Návrh pU byt v# ř (ř
JH o Ikítin Jbfi
f i !-# M#p't d Omihy
Ivlftiftf ! t(- tí nffM'f
I Ubíof )]fl mMtoU byli
iM své d by f rál Mni rlm
vl-hkirft M 10 ni
Itala k ÍÍ61 ivťroi dpo-lfoh
I
I vypfáffl poíwul 1# Jřl'1'1
iflřif zábni o-l (4 doby Ir
il ni r1i6 k# tt ktrl
tsioval Jí opět rSini psor
lil m ( vnu-U V ft lU rá
Jn 37 kfftnt po om4 hodin!
tal dlvl pod viaduktem M 10
Na niv rh řtrnocha veíll do f í
d4t fit JVillhU -J něho ]
yl JI J nteliíl dát vyhrožovala
áaliWra Pohádali rayn
dof 4!it pop ad na na frai
' :í prkénko uJrhl JI do hlavy
oil rý v óffljdtt Ji zabiti aU
i -čutali Palla k lerni i Payne
t néikat co m bude dlli a utekl
eíeru vrátili shttdal J Mand
mrtva Sundal JI prsteny od
' ' některé řlslí il4 odnesl vl
] io&mé ifé bolčtci ktrll Jtk mi-
by! rovtill tit2eni první ve
ot itopa l70ebo l'jn rví
Ir lirowot netni fttél prý nerti
' i loíitim tito co £ÍDÍli Jkmil
OtvřJřl ] polici po nřrn pi
unikl do OibtoB ttm vaedl oa
ladní vUk i doiUl te do Cretiton
í kde! bjl zatčen Vypravování
i oeovo vibadilo oviom pravou
l aci Jíl proto íe policie t atknouc
i tičkáře "dra" Iírowna etále na
atila že jiný ani vrahem dívky
i lby na acrittí ae octnuv&f ani
I t nemftíe Payneovo Kcení ne
i í být aioe do olova pravda ze-
na pokud ae týče omluv cinft
ale v podstatě a bude dooti
iým Včera odpflldne byl Payne
lveden aoudoi Berkovi přiznal
vraždě ca Maud Hubelové fpá
ió "Dr" Brown byl propužtín
bj
t
i- Veliký dav lida nestávající
rni s občana ze South Omaby
- avil se včera večer k okresnímu
jnf maje v úmyslu Sam Payna
í ia Maud Kabelové lynčovali
' tcie udržela dav v slušné vzdále
' i dovolila viak aby výbor veSel
í čzenl a přesvědčil se že Payne
není Týž odvezen byl totiž za
4 do Linčoln
:f - Včera posláno bylo z Omahy
" výpomocných maržálS spolko
do Julesburgu Colo kdež čle
5 armády neiamČHtnaoých chtfli
'- raocTíiti vlaku U P dráhy 70
dli armádj bylo již zatčeno a dru
udou co nejdříve schytáni Proto
' idala dráha marlála zdejšího o
&ní této pomocí
!- Cleny a podílníky Omaha Ca
: a Power Co jsou též následující
ané jil spolu podepsali žádost
' dě okresní aby podniku byla
' nivou a dala lidu k odhlasování
ání bondl Jsou to páni: Frank
„ i ička P J Kaipar F Pivoňka
ttský Bros a EJ Sýkora
- Ve vládním soudě jedná se
ti nyní o veled&ležité věci totiž
- konfi kterým sazba pro dopravu
' zniční Je ustanovena A5 zákon
jil rok v platnosti dráhy se mu
odvolily a otekly se k soudu
% Ují mu žádajíce o prohlášeni zL
1 a toho neplatným jelikož prý
5 fl přijat zpflsobem ústavou pře-
)#injm tit D#(iftornl J
MWfflf
'h?í MUlffc l ill lť-i
V!ik'i oňff t -! ti t
lilii Ukt lt##k t"tlHtfl1
tf ř4f p'i #!%! Pum l V Jř-
$ Ť'nthtÍ l l-jl Mft
JVuři tt ijfl t"t'l 4l#!j
- ~ f — t '
i hvl fí Vstrk"t JJ!
i '!ki } f I t-
fr řl lf ! I m i lik r
' fmřtl Vřk'l Iff-ř vf J
t !4 pf#!iri4 lity a
ámftf titnkmttt Jt tmili
ft1ř#'ft ki!ÍM k4 Í#"lf I''fi
vll jřf i4( ij"- !im ai h#!ói
křivil Ijlt pnnk4iki na l g p-
JiilM o v I 4 pí V'ifk ti4U
J]fi I !(f)4 r přnsifnfk' i4
lpr# iMk V J§rfiJn iiylk
JaI i alfvtl aa i4"d tnluf'#i
Clothiflif (' k U byl Imřtfi4
ťoflkáikt f M!a a milý Jri nm
hoftom jíoh'1 ei při I r JI ť
Jjk by jí ai to n#J líít proměnil
ačkoliv k tomu U lnho práva n#
mt ať kliv řIťl na n(i# ty
řk4 chudá vdova a airotci Jimi
třnto ajoft čáitinoti míl bý
li ú!tot PolíM rnn oik4tku
vyrofniti na Kírt National baoc
Obe Nřrotd jrnl ajla Jaroiero v
jlním 4'xU pracuje tfUI o tom
le poukázka v pátek minulírho týdne
dotla i upozornil aa to neprodleně
úředníky epolku V pondělí milý
Jaroi nepřiJ! doma odebral
do South Omaby do hernv Po
celé dva dny marné bylo po něm p4
trání členové v janskěho spolku
teprvé teď si vzpoměli že do úřadu
zvolili člověka který jil jednou oíá-
lil je o 1 100 jež pice byly nahraze
ny atíík JaroSem v karbanp prohrá
ny jsou Jak viděti případ ten nebyl
členům a drahým úředníkům přípa
dem varovným a jedině tak státi se
mohlo že člověk toho draho třeba
prozatímně zastával úřad zástupce
spolku tak zodovědný A co nej
lepSíbo pfi tom že Jaroš neměl ani
jako úředník prozatimný za sebe zá
ruky Ve středu ráno přišel konečně
Jaroš domfl Předseda Fr Semfn a
členové správního výboru J Nepo
dal a Ant Franci okamžitě jej na
vštívili a tu po dobrém i po zlém
chtěli na něm peníze jak ale Jaroš
mohl jim peněz dáti když jich čásť
v South Omaze za dva dny a noci
slavnostně "probvízd?" Úžasná jeho
lehkomyslnost byla spolku a členfim
téhož známá ale to nezdálo se jim
býti nikterak na závadu ani kdy
jednalo se o záležitosti finanční a
nyní to mají Když Jaroš přiveden
byl do okresního vězení byl oděv Je
ho prohledán vzdor tomu že stále
tvrdil že mu z peněz těch z herny
vyjda ničeho nezbylo Vězničnl
dozorce však našel v šátku zaváza
ných třidcet dvacitido!lar& a jednu
stovku Tak bylo zachráněno aspoň
něco Kdo nahradí rozdíl jsme věru
zvědavi Jaroš záruky neměl druzí
úředníci věděli o zpronevěření jeho
v době nedávné jež tchán jeho H A
Brož z Prahy vyrovnal věděl o něm
i spolek a přece svěřiji mu úřad tak
důležitý Jaroá byl ostatně jedním
a těch lebkomyslníkft již jsouce
zvoleni do úřadá nezdají se vědéti
že mají v opatrování majetek cizý
— Asi o páté hodině ranní v úte
rý nalezeno bylo pod 16 ul viaduk
tem tělo nějakého neznámého Hla
va od trupu byla oddělena a nalezena
jest později opodál vedle tratě
Bližším vyšetřováním se zjistilo že
byla mrtvola to Jamese Foxa staré
ho to osadníka omažského jenž by
dlel na Farnam blíže osmé ul Fox
byl otcem pí Cummingsové je!
U ri-l4ffim m j II ul v lit'
9tm Voi hltal kmotřík-
lí fcHl i#í ťorrtA in4ffi V p'Ulnf
I A f I lil l i(l V H #htvft4l
M t! mImi bil if-ll i if#Hi r
mé # l' l Vt !( fj s níjkfti'
$tfUtr"K1 tkh'i'ln'l íl lI řtllři"
l l-jl hýl
— Mffhi#l iídift(n v
ďřý ř ' ďi Kltty i iso-lih na
l'i ik"ítl Hiitnn j UJ f t
Mil M fk ul i f Jíi4 dol y J#il
li l i'rli'lt f fi i fitf]f ( t(n -#-
Týl tl'nt ftk#!k rn]!k-i
i huht I4-Iftfř I4m'ill
f f'il t ifm li Ir4 il a
kmft pi]il énpt tvrt) f J
Miff!i% Jlw rHtjf!Í d ifiif
itry lun lij fjl iltni t jfUhn tn%
Jlk i M#ill řkt Jí ) ť t0 l-třr1i
♦ I t t d práldníhfl ďfrt
il ihi # I # K?J?!ib llíil
fř-ld PovftUflf lkl 4I
Uim finti v I k t"itnm Jh' byla
wf Míif ntfwf llwltntin za n ll'"
ki shttat Tl byl ř'#l#tý a v Omne
by IM U lt
— Jn!íu )Vyrk byl vyl'iv4n
ai pořídí trMtttlh' ! I Httfit
byly výmhvy Jlo J# mk v tJxhnM
mnoho ř4c le by Jiko ridřjl byl
da odobfi MU knntlt povín
(fil ořufe po 3 ldny it) rn
píátl n#rnřo Poprvé irnluvil
na fW kolik drť) pak řekl I- jft ti'
tnwfii a knn'té ! t5tal dmt
irtil by t Jí I rmltiíl Houdr
přeíla trplívott vy díl n rnitťho
IVjtkt rapia a pokutoval JJ 2S
a útraty tak aby mu podruhé tAla
(haf ithrávaU i aUtným aou
Um
— yndrew Anderson o něm! mi
nule zmínili Jrn r te byl zatčen
na obvinění žedoputtil ve S po
kání Wah padělání tkolních pou
kázek ajenl zatčen byl v Kouth
Omaie byl v úterý ojět před aoudem
trentním propuštěn na habeaa cor
pus s tím podotknutím Že ierií
Humphrey jenž si sem pro něho při
šel nesmí ej v okresni budové zat
knouti Šerif totiž neopatřil ri po
třebné papíry na vydání vězně a tak
sestálo Že rod před samým nosem
unikl Sotva jej soudce propustil
sebral se Anderson rychle vaedl do
připraveného povozu a milému šeri
fu ujel Právníci Anderson tvrdí
Že týž nedopustil se žádného přečinu
a že vrátil by se kdyby šerif byl
měl potřebné papíry na vydání jeho
llluchosť nemůže bjt vyléčena
tnUtotml kptlkMx-ml poalvidl n uamohoa ka
nrmoDÍ fiiU neh dixUL Foain )t Jediný
pliob Thobnl b!oFbU to)t Ukf koaiti
luínlml UInoto( Jett if4obn rapilenlra
Uinýoh bln li-mujlclch EaiUcbuva trabtcl
Z4yi M Uto trable 7iiíll cítíU bainl f ulleb
nd(jlehíU- kdyl úplni zell Dlda1fl
otilochnoU pakli zipal Dwditranl a tnibiM
ai-pHTada do Dormilnlbo ilavn Jmi ilnoh pr
vtdy olfn
l)TÍt t daaltl pNidl lilncliotU )t tptsob
no kataram ool D'-ul nto Jlnlku Bl zapáleni
llncb bílili
Viai" Jadiio to dotUrl ia kaldý pUpud blo
cbodtl dpiaoboni katart-m) jtot neudit bft
TXiWen Ukulo Hll'i Ootanh Cnra Doplítn ti
pro elrktUářa zdarma IldbkS
zahání boule reumatlKmus dnu
píchání u žc-tH-r bolesti na prtiou
a v zádech suché lámání tístřely
zánřiy a vSechny boloHtl revma
tieM a neuralgické Jest to nej
lepií mazání tkina 50 cté
Xa prodpj T vkocIi Ul&rn&eh
Kdo chce
úplně vyléěltl revmallsmas
bolestí v zádech strnulost a stuh
loř údu nerhř natírá se Heverorým
Olejem sv ilottharda a užívá
lllflii "tUVÍiřltiflM
i in
ProHtředck staré fhttrj pro děti!
2£rsi "T77lasuBl9Rr
SGOTIIIH© - 8YHUP
l'ro 1éU Jimi roatou tuhy
VMjriiim dávat lltkám kdyl lim pořtnaj!
rftnU lulif Uokojl úitt umírni l)li-tit a di
Ré po utm íinímiou VjrMI vílrovou koliku
a l"t nijl-ptini proatrMlkom proti nrfijmu
4 & láhvlCka-_ž TDukUMlt
Mnolio podobných přípmlu
vl lkt af ktM byla m dri A "♦ K'-i(ji lh'bifkým kip-
kiml éplnl lyMánm — Iťrl" WMilř# kťnf t l
K l'('tU'ViT I UUVV H#Jmfi-IM wJ# ďrlk lř(U vyráHi
iiiniiA niv?r# il#fii M1#t-it kr i!Aoiié bii
Zkil#l l„m ffiint Ut vib til#dki NJ Jífi MtldMlf m
Ifl A ''! Kiiňlt Ilimbnrk4 ktpky — H ť řjř'"ř ' itlfn
♦ i!í f n tn
VI' í')t VVnaT I'" '1' "l" "m '4ltif'i ?4 lý t nit
IřAlM U"l tlftr f „„tMH Mfíl poi4Kl af nl
íf# K't'n% nWiirskA kipky pomohly A lvť kky v kř4(k"tl ml
pointy _ (lrUtUfl f#yhi í'U f)fl#ř l I5'lirti' ř 11 1
Vťflll! lťl'itrVj Ilíl dobi Ifjli jm nm l I f řff lí
iriIIUM I Kllll vt jrttv wnbélkv bi vfUlkf al kw
řifll dři Aai(l Ko'ntšj Hm'iřk kijky 6pUA mn vyU'ily —
Piftl ťamtin Wi 117 !k M nt#lfl0
CHAMPION
M4a J4Ut rblfcUM ti afc "CmbH"" tif j Jlt
Wardor líuslmoll & Glossnor Co
L i DFTIir klaBlJr1
(0LM1L BLťlTS IA
" BT-V
"Wiolíita Couinty
ríi nlro 2" tiuilft jk akru Oves Ti )uíl6 po akru Žito 21 liuSIft po akru
Jofmen 60 titinlQ po nkru Kukuřice 40 huM6 (m akru Ilavlnaod píil do celrho
daiiku po Mru uvore vi-ike l tlrobrni vclm ilruuu Mlrnft rimy ptiit-mn K
i Nejlrpíí krajina k fmovdní prsMat a dobytka na iv?-t£ Kde u mfiío pí-itovat
mnoho rflzných plixlin rolníku se vidy dobře daří a Jest ífantným
I Mámo mnobo krítxných kimĎ M7cmkn v tomto okresu na prodej na mírné
(podmínky vzdělaných i nevzdělaných Mnoho lidi sem nyní Jede z Nebranky
a Kansasu po Kock IslandHké draze a usazuji se t tomto a okolních okresích
I Koupíte II od nís odpočteme vae železniční Jízdné z kurní ceny Přijeďte
sem nyní po Itock hlanditké dráze a přcv£dte o sami o Tyhodikh těto krajiny
Majctnirké priívo v&ech naMch pozemku jest dokonalé a my vím dodáme
dplný abstrakt abyste jej mohli nerhnt vaAvmu právníku prohlídnout Máme na
prodej kusy krásných pozemku od 160 do CIO akru s dobrou vodou pouze pčt mil
(Ml okresního sídla Ncumitc-li psát anglicky pisté řcikyaiuy vam pošleme po
piHné oliřřníky podrobnosti a návody Nyní Jest zdo Již mnoho Čechu a Nfmcft
jimi so vk-m uobfe daří a Jmou Šťastní
My máme tu nejlep&f krajinu vo Spoj Btátech Přijďte a přesvěděte so sami
mE & VAN DIE
TH2c:im
on AS 1 VOPIČIA
prdada
ČESKA PIVOVARNICKÁ SPOL
Jediný to ryze český pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejména
pp hostinským ve Spojených Státech ve velkém
PRAVÉ : ŮESKÉ : PIVO
vtbíbžké
i řešilo cHb a aelMMio slaďn HerU test miml% a neJlepSí t trtan
Kdo je pije Jednou chce je piti stále a žádné jiné mu více nechutná
Laskavé objednávky své adresujte:
HambursKo-Amci akciová paropl spol
Vo parolodích expresních nejrychlejií Jízda přes moře za pět dní 21 hod
Z Hamburku do New Yorku pouze 13500
Po parolodích pravidelných 13250
Po parolodích Union linie t3000
Po parolodích Baltické linie I27D0
Po parolodích Baltlmorské linie 12700
Ohledně přeplavu hlaste se u
HAMBURG-AMERICAN LINE
87 Broadway I tariin( úřadovny I 129 LaSalle St
NEW YORK I spoiaoooat I CHICAGO
oiiíciik ni
TtrArna v prlnzíleld O
A fJV
WicMta Falls f icMla Couty Texas
OTTO KDBÍS
pokladník