Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4~ poknok zApAim-t
ROVE ZPRÁVY DOMlCí
Ujlf#ll# Iftftl %hn
Maohi (4?k4H ttoffifH ni if H
kleffelt fnfttr kd iUuntk
4ks brala al fliil ďt oprav
if Jřl hf#(ok(jifii Idu eo vM
(Nif4 t ťohmť'14 O tnlňll#Jl
mil tjr f4vk mMimII John
Mellfide fl#f Jtitoty ftf-řři
rkf'l tmil tAiAft Jt M rt Jtkon
mil A #'lřil jr'i autorit'! k ty
)dr44t nujitely A- a tnf
mí 4mhv odjnvMřlí %qtf ity
I # DÍni ('tilfi f)4nfftf kvn
ř( t Uvlo I dn# ff Ivlfn
p'ijtfi r)n v tomto mjiífii
Z4itprAm bfhlM byla tutrttn !
Il Jin Míli ro!ti jf-ili n
k lyl t# jr m lp4ll mJo k blt
li]nliiil]ilm(t l tti'l
nalit itlir4níii vl t gf IirirtA
nt hftl mftle ralíjl mIII hýli
jfal#i tiUtf]ajlr f pak
fliivl a pdrímoi ' K4 řnl
byly vyíerp4ny my na mno
ho st ni! ulil i a ni jf fiM
nebyli tj ani vltfil výlohy
uplatili § mu' tulil ifttat
l'im kdtlťi vlerh stran vo
l4no k r4m pollet nlkoh nn
ní Jeitl by udržel k4ieft a stáv
káře t Jedné pevná řlř Jinak
boj Jest ilrtren Nemohli Jrni
pomoci peni nebylo Pakli pě
nil nepřijdoa nějakého prame
ne úřední orgán nál jíl ai ne-
vyj íc Máme ní kolík nalích mu
lu V4 veleních obžalovaných pro
()iknutf mezi třmi jt W II
Wílsoii člen výkonné moci V
Cutnbtrltnil M1 Nedostane li se
Jim náležité obhajoby mulové ti
musí trpěli Čtyři tisíce mužft
oi-u-tílo ri&n ▼ Coal Creek Tenn
Skoro 7000 Jich praoujo v Kan
námi 10000 Jest Jich na stávce
H000 ve Virginii a v Západní
Virginii pracuje též Jiní opět
prohřešili ne proti našemu progra
mu míru a věo tak poškodili tak
!o tkhy octli Jnroe ne u IkxIu ncj
nebotpe5ncjH(bo'i m unci i Umo uči
nili to nojlcpBÍ co Jen bylo Ito
jCHtó doxibnouti a pomoct iti a
trapné situace
ťroda broskií
Zemídřluký odbor ve Washing
toné Podává to dne 17 t m sprá
va o úrod 6 brosikvf jel vykazuje
vSak jen 2e a! dosud období bylo
ovoci tomu velice nepříznivé
Ano na některých místech a v jed
notlivých státech oproti roku minu
lému jeví no úplný nesdar New
Jersey 1803 104 1894 05 Dole
ware 1893 03 1894 15Maryland
1893 03 1894 21 Virginia 1893
03 1894 15 Gcorgta 1893 82
1104 7 Ohio 1893 74 1894 43
Michigan 1893 06 1894 70 Uali
fornia 1893 83 1894 80 Vyhlíd
ky Jmou celkem nejlepSí v New
Jeraey a Michigan Slav jablek
jcnt poněkud lepší nežli brookví
V Nové Adglii jest úroda ovoce
slibná V New Yorku byly utro
my obaleny kvity avšak mnoho
jich poinrzlo a chladnými dořítí utr
pSlo
I'bclp zfmřcl
Williara Walter PhelpH známý
atátník a diplomat zemřel dne 17
t m na letním aídle svém v Engle
wood N J Týž náležel k jedné
i nejstarSích rodin Nové Anglie
Narodil o v New Yorku 24 srp
na 1830 Graduoval roku 18C0 na
anivcrHtté v Yale a roka 1803 stu
doval práva Býval v kongresu a
roka 1881 a BÍaina vyslancem ve
Vídni Koku 1882 1884 a! 1880
byl opít v kongresu a později vy
nikl z v 145 tě v komisi o ostrovech
aamojských v Berlíně kde zastává!
zájmy Spojených Státo
1'říprarj ke konvenci
Veliké přípravy dějí se ku ná
rodní konvenci republikánských
kluba jel odbývali so bude i
Denveru Colorado dne 26 t m
Bývalý president Harrison guver
nér McKinley a bývalý předseda
sněmovní Ileid isoa pozváni Ze
m a
vSeoh státa uspořádány budou
zvláítní vlaky fteSníci jež po
itání lijl sfi nn II A
AI Jeř i M ( llíti(it) l'r II lí
IlutírM Hon Vhl# í#lj
rninj llnn Krtik 3 I ommn
Vyltlloi 4hl ttimnifiltt vt
řltf'H j4íliifiJH ti v#m
Camminy f íípw Y''fkt Jl Um
141 iJfmtljlím ťk4iili m U
pflttriá Tammtny kl-lřoř)
dlraU (K)oo k fi#klýw týrn
tiMíWrl také 'ítííkjfri (iilon
lJřiíi{ř a JImi til4 p!iť#Jřil k
m't Mr( lvf MMňili vym4hí
klfr4 po-lil fl'ntfr ttvl ik
lnotl lito (rgtnUr I'k4ili
! Tammany na ilo'-innýrh tří-14 li
v mt4 vydírá miliony Tamtu
nitická polit i vybírá poj istky od
majflhlkiv nevlutifito npřidnýrh
domd ibwlřjkýt h doapit sabxmft
heren podomních oKhodnlkft n
portiveft libalu a iU o Irlkft a Ji
ných pravidelné za "ochrana" kt-
roa Jim poskytuje Tak jent vn
měst! 7000 saloonQ jimi policie
lídá zadní dvířfl v nodřli vfifi
ntidélnlma zákona %% #10 týdně
což Cinl do roka 118X0000 Mí
sto má 45000 nevístfk ve 9000
domech a a těch vybírá roěně na
$3600000 zvláštních poplatka za
ochrana a hlídání neb majiUlé do
ma platí od 50 do 100 měsíěnfi
za tuto zvláStní služba Běda aby
některý zdráhal so platili Každý
kdo chco býtí přijat za policistu
zaplatí 300 Každý rok dosazuje
policie na 200 nových raužň lt
mohou si poslat náhradníky ke
zkouškám 1 k lékařské prohlídce
když pořádný "psoures" dají a ta
ký pořádek byl v městě na něž de
mokracie vždy mohla spoléhat —
Před výborem vyslýcháni byli také
členové spolku českých hostin
ských jenž odváděl policii daň
vzhledem na chudobu svou pouze
$100 — měsíčně aby členové
jeho v neděli nebyli obtěžováni
Samomžda bývalého poslance
Bývalý poslanec v kongresu z
Pennsylvanie Thomas Bayne
spáchal v sobotu snmovražda ve
Washingtonu Byl již po kolik
roku churav a z té příčiny musil se
vzdáli místa poslaneckého a posléze
vzal si život
11 tule ialoratl
Generální návladní Olney ko
nečně ptý so rozhoupal a zadá Žalo
bu proti Union Pacilic dráze Kan
sas Pacifio a Central Pacific aby
dosáhl obnoHU dlužních úpisu jež
zaručeny jsou vládou spolu s uro
kem 0 procent za třicet let
Úhrnný obnos na ony tři dráhy při-
padallcí spolu s úrokem jest 171
000637 Žaloby v případech Uni
on Pacifio a Kansas Pacifio zadány
budou ve Washingtonč a třetí v
San Franciscu
ŽaloJo lékárníka
Mattie Tomaszenski zadala
Cedar Kapids lowa žaluba proti
lékárníka Charlesů Schomleroví na
$3000 náhrady protože prodal
manželi jejíma prý několikráte h
hoviny ačkoliv o muži tom známo
jest že opilcem
Do St Joscph Mo
Naéim p odběratelům a vsem ct
krajanftm vůbec oznamujeme že
chvalně známý rodák p Ir Zeman
1210 již 11 ul jest oprávněným na
iím zástupcem k vyřizování jakého
koliv obchodu nás se tykajícího
Vjd dr Pokroku Západu
MlállU pro farmlK
i tttt iU t mm
ft DtliA mtil l-tt
IttiM-tf ftlilii ihtflhHt ml4(k
gtři fViřnt řtffnj (ntHt
tfml Mkým lk l sha lni I4
t#lovf lf fitll1 11 k Mmi
j ínii máť (! w4Í lí l Itk f
vfh't'i tf Ulkm ř 4'i
řilřrt knl-ř)fdl li líni lijll tnhl v
-tmJ
mflrh MI vídký mláiM r#J ni
k'lř vyplatili hf tm fitnM V irh
Ui Matnfi ti řawrli vti-htl írm-
thm a l'm kuíl tnkrntm litohttl
dlif kdil vtihmm $ Coh mília
inliuVii a fMti HAttnmi tato
má i4rovin na kla U I tf-j Imacf
k mUtik&rn {ttntn il4iiA llf i
a rilt t%' -U a ernníky kaMé
inu kdi o iiA l dp4 po I adriot
— IUIU City Manufacturín (Vi
lUcitio Wi tli t c
V třrrilíirialnl konvenci demo
kratické odbývané dne 10 t ta v
Malt rakCity Utah bylo IC dl
g4lQ přítomn? Guvernér West Je
oslovil a ajisťoval le demokrati
cká strana JeSté není mrtva — jak
Houbo ještě potrvá neřekl
V Brooklyn? N V dne 17
m hořelo na Thatford ulici
Paní G Kranschová Jsouo na
nejvýi polekána vyhodila a okna
bytu svého děcko a pak skočila za
ním Hasič dítě zachytil a zachrá
nil panička viak těžce ae zranila
Ubohá sílí a sotva vydrží
Tommy Miller rváč ze řemo-
sla dostal dno 10 t m od J Car
neyo v Canton Ohio jedna do oka
svalil se a rozbil st lebko Poraně
ní jeho jest těžké Účastníci
rvačky budou prý všichni zatčeni a
pak — propuStěni aby pořádali
rvačky zas
V Kingman Kansas přivítali
redaktora Browna jenž v popuh
stické konvenci rozhodně proti
ženskému práva hlasovacíma mla
vil zvláštním epfisobem Oblekli
jej do "mother hubbard" dali mu
ženský klobouk na hlava i přinutí
li jej že před hudbou městem pa-
rádovati musel
V Lead South Dakota byl
dno 15 t m zasypáni tři horníci v
dole Ajáx Houdrazi jejich dali se
ihned do práce aby zachránili za
sypané možno-li a vytáhli konečně
dva z nich oba viak skonali dříve
nežli vytaženi jsou na povrch
Spisy vydaní našim nákladem
Ltttínk1 kovář bA B Svatopluk Čtcba dl
Íyodnlho Bkkonika k' nfiikovuUtio rydánl
ltá 88 atrtn Cua M oentd Do Coh ttffUm
Jl m litruSaulin právnlio dojftt m 78 eentll
Bllicm ]dnobo ruka roiebráno bylo ydín
prvi Dipřádáuo drnh knierlokt rydánt
Památky iakjck tmigranlH Tom Ča
pek 8 9 4Todnlnil vyobrwDtml C'tt vit
bI TI cti n'Távnl 10 oti
ro4ltdn( Tábořit hUtoríoký a vlMtoni-cký ro
máu od Krl UirlJo DradUy CnWctl
TaUttýn bMtortoka-roniKDUcký obraa (d Kar
la Harliila Cnna 60 ol4
DldicM Átttki román ve třech dlli-cb od
Dnpli-alaa Ona 60 et4
P pilnoei roman od Vio Vlí ka tM velkých
triin Oeoa SO eeutt
Stbufftné tajfmOtf román anglického od
Cha llftada Cena 40 eetitft
Mlba Waterlo hleturlckr romia od 1 StoUe
Ceon 60 neult
SukopO) Kriledvriki Ztletukenki e ntm
k m uikolika llatA prvnejllbo a pouUvoa pred
oalknn o nich od p k Ollverluea OeoaWo
TajemtM ilofinn n rorter Sqam MnpeiU B
O rarjeim (řeloleno angllctu? Oeiia Wotl
Ylfni ha vi-lký román vibUenílio roman o
plaee Xngena Bae 1211 itran U'e f 100
SkoM iáki v Hebraaon ZlelUU Boeleký
Cena 10 oentl
Adivenjttt Jaituodoief
rvkrok Z(ípabtt
Omaha Neb
GROTTE (k COMPANV
ivutut (rMÍ ttwmrfMt tnuty tu
tói Ure Cwii M lmtMim tvM ViúM
Z MSEHOjlESTI
— fMjisy ( Jl lil Omtfia
v'ri'l kfiihoi4 v IkoU Ktiin
i 1 i 4 1 í tilů É
tuthtt hjif prtjiiy přinriiao v-l J
y lni vdířní tmt ivMí n4!-hj
)U t lípM! h tí it al jrb J-
Vám n#jř lJíí diky f ♦li
y ílpvk n%H knihovní 'ttí
jlny (' I jt Ui km ih
iva!í (Vhuý ah Ijiti tmi
ttďv4n t Vflkým i4jmff jtk ulU
tlí tk I4kf My sr lo4 wi
KMI lij'tll ktřjl JVÍ! V Ml
faV-l J#ít4 J#dnoi iMky Vím !"
Kl#rý ImU pflltí apoUk Jmi ob-
tij ni IMJíny pM nlkUrf
tav f
~ U pMblitotl iUtnfch závrxH
ťikoUkýrb "i odbývali bulou
v m(ci orpmi bud" jx-kytnuta ♦
icff vhodná příležitost vSm mi
lným a přitelfWu vritkova aby ti
ntlsné jftdné po-llvati mhli v
lny ty ď) Omahy a tu Kilečně st
Mokollky nejen 6íatni byli lávo
dft ale i milho pHj-tl v kruhu při
tvl Není pochyby le v dny ty
jede se naincft do Omahy a Mouth
Omahy značný počet zejména př4ll
věci sokolské ano jak se dovídáme
budou z vítíich osad českých ze stá
jež budou vit fl i spojení I městečky
menšími Koxumí se že jízdné bu
de na vlacích těch nižší a podle
toho asi i větší účastenství Ven-
kov so lil těSí Pořádající výbor
Těl Jed Sokol v South Omaze
pak přičiní se Již aby se v dny ty
nikomu z účastníka nczastesklo
— Soudce Dundy nevěděl si rady
co činiti a členy armády nezaměst
naných zatčenými v počta 200 v
Julesburgu Colo Telegrafoval tu
díž do Washingtonu generálníma
návladnírou Olneyi zdaliž by zatče
né neměl až na další ubytovali ve
Fort Sidney kdež místa jest dost a
nikoho tam Dovolení došlo tele
graficky a generál Brooke odevzdal
v sobotu soudci Dundymu Fort Sid
ney a členové irmády nezaměstna
ných jsou tam dopraveni
— Omažský výrobek český do
znává v Chicagu náležitého ocenění
jest to omílka zvláštní pevnosti
dobré jakosti a trvanlivosti jakž
vyrábí ji bpoločnost kteréž v čele
stojí krajan A II Walla a závod
ten výrobkem tím získal si zejmé
na v kruzích stavebních zaslouže
něho uznání Chicagská 'Svornost'
píše mezi jiným: "Před krátkým
časem učiněna byla zmínka o no
vém podniku jenž se měl y městě
našem v život uvesti i lze nám
dnes české veřejnosti sdčliti že zá
vod ten vyrábějící nový zlepšený
drah omítky dobyl sobě během
několika měsíca činnosti své vše
obecné důvěry jak mezi obecenstvem
tak mezi stavebními t odborníky
Společností tou vyráběná omítka jo
jakosti superiorní předčící tvrdo
stí svou všechny známé druhy omí
tek o plastra obyčejném ani oe
mluvě S oblibou užíváno jest jeho
jak od architekta českých tak i ji
nonárodních Jak se dovídáme či
něny jsou kroky zbudovati zde ještě
letos rozsáhlou továrna na výroba
látky té an so táž dosud t Omahy
dovážeti musí čímž celý podnik
spočívající celo v rukou českých
tiská"
— V poslední době činí se vážné
pokusy v tom směru aby v Omaze
zřízena byla stálá mezistátní výsta
va a k účelu tomu aby postavena
byla potřebná budova Veškeré
průmyslové a jiné výrobky státa
inmy M#lřiky Mi#mt
k dy Kimm C iď fi l Wift
Utah I libí MoUny 1 1 M
K!řfií byly by trw !♦
iU U t tikováti t(414 výifavk
init4 prMJti ty Vý
ky ínht Iřibs) v Kvfftj dsa ii
vM4 ďícháil obliby a orf7 nf
— I#'f(5# na v4hy a f
White nrnU a níktrk abol
i hitfřjml vyrabítsly ptfi
ktffl di pUchofsk Iki ki
biU NaM prý doJÍ
jdni tprivnot dřahosj
ftoi "mn4í KtJon oUahaJIcl
r
t !i prorfftt gatlom prtvl lti
a Un byl blavnl v alv4al N
h!d ony dva rainé gallony nt
tak mino roteznatL Vr
(ltel nesprávnod míro inlčiti
(ttn namítala U zak4iky byty
obem tím o Kl-ny také výsl'
inení gallon'1 poladov4n Dl
hledu doiorce jel víak f m
tnaoiptilaci ř4lný huwbuček
to Jeit že pr4vo na Jeho Jest ati
hy jď)bné míry zničil l'od
poměry panují i Jinde zejméi
nřkterých grocerileb kde prod
iIhiŽÍ v soudkách o 20 librách
ale bylo tam zboží a 15 liber
r
zorce dotyřné obchodníky varo
nephttanoa-li tskto šíliti zak
proti nim
— Charles I) Thompson z
2112 Dougtas ul oznámil polici
od jisté doby v domě jeho itralí
'j"j'"j' v ť
udání Jeho potvrzujíi jiní obyvi
doma toho a vypráví o razných
veních ra stěnách a pod Zdá a
někdo ti tropí z celé té rodiny d
den — - vlastně noc neboť prý
straší vždy o pal noci
— Policie přišla na stopu rft
ho svědectví jež zvláště pro "
Browna muže býti osudným Br
jenž propuštěn byl minule a ví
na obžalobu žo zavraždil Maud
bélovou nalézá se dosud pod
cejní dohlídkou Policie našla
ještó jiné doklady viny Payne
onoho černocha jenž k vražd
přiznal udávaje žo "Dr" Browi t
navedl Co na tom pravdy u!
se dojista v příštích dnech r
— Bývalý okresní soudce EU í
Ira C Bachelor byli v pátek ok
ním soudcem Baxtercm požádáni l
vysvětlili chování fivé v něktei í
záležitostech pozůstalostních jež T
zdají se soudci býti v úplném po V
t VU ufl fa V Mor ItAv Vivl
ftlfm fi0ll(icem UHtanovilJ
- n i™:- mnt í
pUUe {st0 E v ym
I Ha(calla i dovolil ma '
zvednouti $169918 kterýžto ol £
byl tam ponechán soudcem Mo1
lochem poněvadž několik stran jc
jednou peněz těch Žádalo Buck £
se dostaviti k soudu aby se zodp
dal místo něho však přišel E
maje s sebou odpověď Buckem
denHanou liž vtše uvedené se po
i praví ae že Buck se nedostav J
nepodrobí vyfietřování nebof j
boC veškeré kroky u věci té pr
děly pravidelně Soudce Ba:
- -1 i
prozatím neví jak 2akročí Ira
Bachelor jak známo minulého { r
zimu kandidát pro úřad radnít
drnhé wardy byl povolán aby sl í
účty co administrátor pozůstal X
Andrew Johnsona a uloženo mu i
do středy 1 1 tak učinil
— V neděli oznámeno bylo i '(
cii že Maud Sherryova s b 81 't
18 ul zmizela Byla to dívka $
náctiletá v městě neznámá a b
zabloudila í'