Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I tťi+ iw% - ----0+ Í
aA-droadl
#fst Aíl ''li ftťnit llrť
JfUlf fH ! fft I j $lt't
Sť f I t it tttg
Ilfival hénmU f 1tf#am#rf MU
e4ř4 el eli t MfM a f
márf4 fMi44 r# - )
f V § ri4Aif i f i
- f ? -m-I f -(
e4ř#l e4al MM 'ťi MM mlí
# ittfc - ř ♦ ft w -
íw# lir t m hni !
a! ♦ -tl ntf f (
M4~4 Jaf I tta(t fi (Ml
1t# M řnt M t ((
f U# V
Il-U If f Mlaseaprik
e4 #44 eal W e4l aWM
t4a4a Rf i # ttrtte
IM 4af r'Wl
Í M# f Stv4 lra## Ml
a47l 4t4 4 iMr 4tl f fcí
M tf-M4a ř#aa4 4 Wfaal r #
f K VI r HiinaM MImm
4t ' ! eetal ft44tl UM M 4
e4a VI4 rKtli aUaf rrMl If
Nfe4 Mtaa ' fr MM a
Ile4alt ) f aarae
I CeakeaUv tpl f DeMrr !
e4ř 4 Ii4m l44 fftrVa ♦- f
UM alta KVa M Wrv4
i t- li t tijtii tu m mmi-i st -
i mi Mra kftlBhft r km— al
MiloinlkOni střelby a hudby
řráfl tf 41 )m 4t Ha4l!lan?a4#ae(
4 totil )4a lbral lla#a řK (!
liS4kUti Utr ) I4tu -fkt kil
4 144 Wř m a 4p„ai ton
Uhnali la aMril t(4 ibOf ta awUt4 (
Im XU44ai I4 ti pf-J- a 4U a4ll
a nit jboUi4 Mafaia
io-) m j rítinvL
498 8 UitHte!KtChi(a{fo Jll
KUPTE SI
PŘEPLAVNÍ LÍSTKY
00 ANEBO Z ČECH
ZA IfEJLKVPf ťSjňf CENÍ
- UÚ —
J J HAVELKY
Z Prahy do Chicago 11320
4183
ZTÍaku „
Ze Strakonic „
Z lladnic do „
ZKutué Hory „
Z Pardubic
4588
4350
4310
4550
45T7
Kdo ehoa ÍJÍU oo d4li Jlida do níkUr4
ho nIU a Chicagem af jřlptJSU ]hdu4 s toho
Blat do Olitoaga
POJIŠTĚNÍ PROTI OHNI
za nejlevníjSí poplatek
F iirna oUvfuna v nad4U od 8 do 11 h ráno
Ldroaa poilovnlt
j jr HAVKrKA
Boom No Si UkK Van BurentU
Chloauro T1I
ti tak Sbor Mloblgsa BooU rn
B B Depot Boom M
íta Saute Cfljel
je nyní česká lékárna
skolanr Kkírnlk
má tam na skládá vfiocnnv bvlinv ko
řinky všelijaké thé kapky olejííky
írávičky prásky maatě nAplasté
(flaatry) vodičky pilulky zkrátka váe
eo do lékárny patří Připravuji tó'
rozličná mazání pro lidtiké neduhy1
léčebniny pro domácí zvířata a vět
lim dílem trefím vždy na to pravé
Lékft Severovýcha Jiných t z patent
ních mám též hojný výběr Jakož I
barvy štžtce olej na barvení I na stro
'e zkrátka vfie co v lékárně mívají
Zvlááté velkou zánobu mám vSech vé
cí z kterých se recepty připravují aC
Jsou Již z Cech anebo od doktoru zdej
ších Dlouholetý cvik mně dal mno
hou zkušenost a ta pHSla a přijde
mnohým krajanům vhoo — Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
26-) A MASINDA
Edo chce míti léky nojlepší aC
koupí lékv Sevcrovy Chraňte se
Íčka padélanchl
Klřik4fil ilrins J4 jh( n
1'ijtt ěUm itll 'Mtm k i
K lj I v lun -„li
klk4írk4 n4li'frfMa( Mil
tkfmt kU rUil J # Infnt t1nm
kt lfřarn itl fí# tm lim hj fkaljtt
Uť Ivrtlitl ItiUtnf ktofiUFnl atr
ftt I lfři'i jM tfrind Ktiltrk't
Vlk hfarikiUrfi MrUAft] fla
rfifkA ilvm i m#fiě llachly
K'řikIo vif ti i lilift #
WlJI Vlň4řot él-íl (14Í1 i 4
ř!f Hí#fltf M jit U l-!l
)4fft'i řaa4 lj katoli-kjm ti
kapQnt JI H fir4Mm ljU l-l'4
ku fit ri4 t plalm tkUi nt m tU
(' n-Jmil)f Jm ilt fiM
řili ani o ani o li-h ani
o It l Trtit) (o ttk líoah' al ll
li nimi rr#fín4llon
kíMdtí Ol (hWi
k fla!řilm j4n5m kU4 Toho m
krtla(va %! k lo a poíaio limti
lifii proti í inlfii liott!ofw proa
Um ZMiofali polky itklilili
noviny tlikli kfihy pracovali
fiioifi' aby t{ra#itoa Jtífi rpt
llakali Co M Iíl'i fli(l Jifidř
Ulo j' í(6 a ví(4( tiorlívoati u ni
na Moravě Nijfed plipravovali
pak e íamflili o a vrřtjixat Htrana
národní kel 1 povatala atrana li lo
vá apojila a kkrikily aby av4
mandáty uhájila Národuí apoiky
staly ae rcjdiitfiu klerik&lft a v kato
Ik ko-polhickýdi Jednotich dávali a!
tnnotl hofr&ti svá lantaveníčks IÁ
ka dvou apřítněných duií trvala
al dotrvala liývaly mioixtr Taaffe
ivou vok-bní opravou rozvedl strnu
uirotlnl a kterikály iVal boj
tento boj mezi rozvaděnými bratry
jak v spolcích tak v novinách Jest
cíiu dále tím oatřelší Národní
strana se takto klertkálflm odcizuje
a f řibliluje se čím dál tím určitěji
k programu lidové strany která se
vřemoině této nové lásce brání
Zdaliž se jí také ubráni ? VMcové
národní strany praví ve svých scho
slch a ve svých novinách v "Morav
skó Orlici": "My jame v opposici
proli koaliční vládě my jsme pro
všeobecné hlaaovaol právo a my
také dnes jsme proti klerikál&m Co
víc od ná ještě žádáte ? Na nás
naráží Němec žid vláda a klcrikál
Trpíme obě strany a žádná se nemft
žem ubránit — To je všechno sku
tečná pravda a to je všechno hezké
kdyby to jen všechno upřímně bylo
míněno Věc stoji za uvážení však
strana lidová nechť opatrně jedná
ať ponechá takové rozhodnutí lidu
samému ať jen rozhodne má-li jiti
v boji proti svým nepřátelům sám
neb má li si přibrat spojence: tak
zvanou národní stranu
Více než všechna politika posleď
nich dnu zaujala mysl naši veřejno
sti Mor-OnravHká stávka v ucel
ných dolech Byla beze všech vý
sledku a vyžádala si své oběti na
dftle "Krvavé trojíce" Horníci byli
dohnáni k stávce aniž k ní byli při
praveni Žádána byla Bhodinná
pracovní doba Majitelé dolů odpo
věděli: My Vám ničeho nepovolíme
Stáali na jedno místo četnlky i ce
lého okolí Stávka na moravské
utrano započatá rozšířila se na Pol-
bkou usiravu na Miniiovici na
Hrušovany dále na doly knížete
Salina a na doly Zvěřinový Přišlo
srážce na dftle hraběte Wilczka
blízko Polské Oritravy Dav asi 1000
hlav čítající ubíral se na dul svaté
nyní "krvavé trojice" Horníci se
chtěli přesvědčit sda-li se na tomto
dftle pracuje Četa 9 četníků v je
jtŽ čele stál strážmistr Mark posta
vila se davu na odpor Horníci byli
vyzvání aby ustoupili však tito
ustoupit! nemohli protože na silnici
stály dva vosy naložené senem
Když vyzvaní neuposlechnuto stři
4- POKUOK ZÁI'AÍ)n~+
lati falftfrl 4 Jíl „ íatníH
'l#ť 1 mIi i al rintmt Mi r?nf
m(i li I i lil a 'b h mt ittf
Um ďi ii I j lr4 mrlth
lti-lřf riftlnfrlt
hjfné kr ffrlí f KJllt
fa fhk lidi livl 4
ptl řři(4!ký Ljfimn IWv
kf Tj rj pfi l htni%f
hk v tiajainfjil Stlli „Uh
1111 m rltU MMil Lyli
t ijfifia mtr (Mi pMhifil a
di b'il'!řfit kuj p'ivol4ňfl fJ
rtUt liai rimH Majiil4 dill
jifc Alalftfi fi]kaTt řfcřifiiil
f#{ í iOffy ) MmU a li
dilí aby pril fn(fiilj Irt rtillt
rhoUrk d( f nHI UU d i d-l)
ftnt řjjl vlítbrtlat nUoří l
M 4ř Inřrl ďonnlf tli t(4kit
p#bili Tíbyli tmt lni ff
"ít(1 Í((4k4 ř! itlf: m
0třifkým křj řoliifm fMkf
rfaUh#o l'#řiř# 'rřf ntitn n4rh
aby tyUňi byli i řfík4 rady do
Oatravy lut klr4 by vjlvtfila
kdn Vab Uhtt krfpř(di(( J Í0fl
Náfrh Unto byl uniftnut 'o byl
ixlk&i4n líf uoati-nkrma nďc rj v
iťrnl (tká naUin ivftj Votire
Iíi# i ktitna V if atoduínl ivát
ky byly obf lány dva lká ajrady
na Moravě a aj id írik li u'í
lelft ? Moravy v Iloakoviclrh a j
profesor a řt k Jrrlt atře lifch ikol a
c#lé koruny inaké v Urně ii mnf
Obaajeidy mřly avftj obyčejný oI
boruý a tUatetift ký prftběh Politi
ky na obou sjcidrch dotknulo mby
lo neb naái učitelé jak nilil tak
vyšil rádi mají pokoj a aby se o
nich nahoře zle nemyilolo milerádi
taví svou někdy a! přílišnou loyali
tu na odiv
Do královského města Olomouce
favltal o svatodušní svátky německý
šulfrajn aby zde uprostřed našich
Hanáko demonstroval pro německou
věc která beztoho dost naší slavnou
vládou fedrovina je Minivtři
YVarmbrand a Plener zaslali do Olo
mouce lichotné přfpiy a moravský
zemský hejtman hrabě Vettcr z Li
lie omluvil se v listě Že by rád byl
do Olomouce přišed že však nemohl
Olomoučtí židé a něco málo z těch
olomouckých Něraft okrášlili ně
meckými irikolorarni své domy
Při léto příležitosti bylo patrno jak
mnoho domu je v rukou našipcfl
Filo ovšem ku poctě c k privilego
vaných rakouských Němcft své domy
neokrášlili
Dne 20 května měl politický klub
pro okres boskovický veřejnou schfl-
zi a valnou hromadu v lxiskoviuich
Na schůzi mluvil dr Fr Prokeš: "O
politické situaci" a Karel Mládek:
"O postavení lidové strauy'' "íleio
luce která na tto schůzi přijata by
la dotýká na právě oné choulostivé
otázky která se o národní straně vy
slovuje Resoluce praví: tfVítám9
okamžik kdy národní strana na Mo
ravě ne toliko slovy nýl rž i činv
připojí se k programu lidové strany
a když se zhosti živlů kUré se proti
hnutí lidovému nepřátelsky staví —
Dne 20 května měl také politický
spolek uh hradišťský Veřejnou schů
zi v Uher Hradiřd Na schůzi
mluvil dr Vysloužil redaktor Janča
a Jarc? Tóna Iiesoluce na této
schůzi přijatá žádá pevnou orgacisa
ci strany vyslovuje se pro všeobec
né hlasovací právo a kárá zneužíváni
náboženství so strany klerikálů k
účelům politickým
V měniči květnu byly obecni vol
by v Plzenci v městě ve vinném
kraji v jižní Moravě ležícím Volby
dopadly ve prospěch lidové strany a
párabíček Staročechů stavitel Rych
man s celou svou stranou utrpěli po
rážku Rudo zajisté Čtenáře mého dopisu
zajímat když jim sdělím jaké po-
Bi tuuuiu jamruame locasi ku
pracím polním a k setbě bylo velmi
výhodné V měsíci březnu a na
čátku dubna práelo pak bylo po tři
týdny krásně Selo ae za nejkrás-
Mjí oy pjfc ft(ly v kí'ř1
h#ik4 d#l t pk l yhM dnlkráa
r T ř rj k kirtfl kvilná prii
fiMíi j lrif4f liltlf tíiiftUfy
Ifp tHrnnt kvetly kř4t! fhk
rit fla fcfH lvtkovfiH i!ř
řňifila JfiMoii4 a Králky tí
#lilf( í ařfenhl ftrn- l U b'j
tt4i — Ceny iffii a ovi lleoly
a pr-Uvil'i li 4 il mtř řl
ftves it4l af il motr eent Ta'
drahota byli r4Ukrft Í„Míhn
ifhi Zlř4 púa) v l drli J#
hojnlt J(li ďl l'-Kri fjířtfi ficj f J
1 1# d-i lřn mf ti lť4 ř4řrnfi't
I4H
Ilotpodář
leiitotiáí J#diaý tíf odborný
liat třtoviftý léjmím n#J llfalitlj!
řlty n4roi — fumeretva — t4-
f4 lřai lv4 a ik4t4 r ilak tt
li A 6 Jt lej řvs rnlá-l vyřfvn4
I I atirfm liaiBnt r ittuvAnvm
ii mhoii a M h 1 1 fr l f IWhatoat
a řoirninítrt obashl Jb jelt Vlit
ki rol i )iři4oa fedi" f# tmntn
píttedtdm t Mu aitei4 imi illií h
moaiatnfili pojednáni 61 drol
ftyth rad pokynů a rosmanitoatl
fil atrim dMelité Hovorny
k l# olitld4ny jam vker4 Má
ky lýkijM hoaplátvl Itěhem
tM rtilaírů bvi oliovř lno 1 37 tv
iitelům Dílo v i-oaledníih řílw h
bUibřcert byl olh litu o nové ol
děleni ivanó Roíhovory v němí
rolnici sami pojednávají o pledlole
né otáiee V tomto ěilo 6 íirmorů
roepini p o dfllelitém tiředmétu
ma-U e kukuřice hluboko neb měl
ko rdiorávatl Ktrana a itvrt dopisů
obaahujo 7 pojednání o různých
předrnřteeh pro kaMého rolníka
velmi ulitečných Od počátku to
hoto ročníku (poslední ilalo jest 8)
jíl CO cenných a velmi poučných do
pisu od rolníku se všech koněm Sou
stát! bylo v Hospodáři uveřejněno
což patrným je důkazem jak živý
zájem berou farméři na důležitém
tomto pro ně listu I na vyobrazeni
jest Hospodář bohat a nalézá se jich
v t ě 6 od počátku bylo ročníku
jich 41 t těch značná část původ
nich pro Hospodáře kreslených
Vzorná úprava a pečlivý výběr lát
ky staví Hospodáře na stejný stupeň
a velkými listy anglickými které čí
tají odběratelů na statisíce A přeo
Hospodář ač nemá daleko tolik čte
nářu co by míti měl jest neilaciněj
élm českým listem v této zemi vů
bec Za 1100 předplatného obdrž!
farmer 24 sešitů šcstnáclistránko-
výcb a v těch různých rad a pokynů
na tisíce takže často jedna jedinká
véo přinese mu vloe užitku než co
obnáší předplatné na mnoho let Ve
svém vlastním zájmu neměl by ani
jediný česko-aroerieký farmer otá
leli nýbrž neodkladně státi se odbě
ratelem tohoto užitečného listu
Předplatné pouze $100 ročně ak
tomu celá řada všelikých cenných
prémií se nabízí o čemž se může
každý přesvědčiti dopíšo-li hí : čí
slo na ukázku pod adresou:
Hospodář Omaha Neb
Bucklen's Ani Ira Salvě
No]li')íl mavť na §víl8 pro pořfiíanlny olfa
nlny otikllny vředy vyraienluy Uloje atvrdll
rueooanobcnlny koH oka a vlečky vyralentuy
kolnt fiplol léřl alatoa lilu nebo ae nevosmoa
ladné peniie Koil ta éplnoa fipoknjenont
nebo to peníre rtl Ona25e arablcka Ma
prodej re vluch lékárnl-lí a a Goodman é Co
lékárníka V Omane
IVovťl prémie
Jelikož se naše zásoba prémií krá
tí tak že za nedlouho budou roze
brány připojiji jsme ještě jednu no
vou prémii a sice knihu kuchařskou
v řeči anglické
Pccrless Cook Book
Tato kniha čítá 320 stran a obsa
huje 1200 navedeni pro kuchyni a
dům a sice jak můžeme ujistiti vel
mi praktických a dokonalých Jest
velmi pěkné úpravy opatřena nespo
četnými vyobrazeními a velmi poho
dlně roztříděna slovem jest to tak
důkladná a dokonalá kuchařská
kniha jaké se obyčejně prodávají
po tl00 My nabízíme tuto ku
chařskou knihu
úplné zdarma
c0 premii předplatitelům Jelikož
skoro v každé rodině obzvláště kdo
do-Msou lil dorůstaifcí dfvW Hnhonnv
isou tvto řeči anerhekó buda tato
prémie dojiata velevítanou
Clicfi kc::it
M4m r ar m o tam (varhany) í
Hni kfer4 Mřeni přo-litl ií
poloviční Jet Vt drah 1'earl I
dvlmt U lirnl ff f# k Il4
oktáv ObtJ4 fni ) 7
My tnMm jednu feUtaratl řk
řni I ftlJirh lfinivr4 tt ř4
lit ni (otil H7A0 Nsnl -
a'jk4 karmofilani i ňthé řokf
bří r#a rxrtl lltmi a liv4rt
ftf lem f iiraert Kabifosf v
Vyobriiant 'ipa4rK lallefft I
řiM Intll ni ťiH Unl
(1'ftH-tO W Mni ?J
NEBHASKA
— V Nsbrka Cilv vvbo
tija 'uli'nl dřáhy £kod
40) fjtltlnl JtOO
— OvvUlk Y 1 Cuater
byl ialen bteikam Ve dveřích
ho příbytku a amroen Ttt
Iřetl dan po arnřll tyta mrh
jeho naUiena
— Meil gra lutnty státní ani i {
ily která skončila ikotní Uh
nu!oi etladii Jest él Jeden kra
pan Heory Jossf lVllvák a Kav l
a aic v obor vědy t
_ V Howard Co přiala oh A
I lletá drera Aodrew Jacobson J (
na koni a vezla aetou na pot
ch&o vody k pití V plecháči l
sběračka a harašeni jejl o okraj (
cháAo splatilo koně který děr
shodil a ono zlomilo pádem vai '
— Na firmě Lara Christians
bllle Holdredge udála se v út
ráno domácí tragédie LaraCL
stianson pohádal ae ae ženou a
mu s domu odešla On ]i náaledo
a střeliv po ni dvakráte a revolve
poranil ji nače! přiložil revolver
vlastní skráni a zastřelil se By?'
zámožný rolník aa 45 roků star
zanechal četnou rodinu 8 dítek
— Mezi 7 žáky kteří absolot
vyáší školu ve West Point jsou
čeští a sice Růžena Psotová Cl
Wiesnerova a Helena Langen
(sestra redaktora čas "Republican
Dne 8 t m odbývána byla gra
ačnl slavnost a všechny tři div
působily při téže přednáškami a a
sl Psotová obrala si předmět: "L
š( se svět stále?" sl Wiesnero
K
t
"Pravé snahy vzděláni" a sl Lat
erova: "Kamen místo chleba
— V úterý odbýval se státní sje
rpnnhlilí Anuk LlnVift v Tínnnlr
r ~ — — — j
účastenství bylo velké Očekáv
so ze vznikne ve sjezdu debata
otázce stříbra ale k tomu nedoš
Sjezd uvítal předseda Lansing a f
uvítání odpověděl J M Thurstc t
Mezi jiným pravil: "Lidé mk í
o blahobytu Ta zem jedině pi "f
spívá v kteréž každý poctivý Šl i
věk který pracovati chce mů ?
nalézti zaměstnání v-každý den
roce za slušnou mzdu za práci svo }
Hlavní a jediná otázka která bn
k řešení v této zemi v budoucnot
Dráči Není to nřlležitost ku kou f
všeho lacině co působí blahobj
Demokratická strana v r 1892 pr í
vila nám že zDŮaobí blahobvt tli t
že vše udělá levným zapomínají
že Clna jest zemí nejlevnějsícu vě v
na světě a že v Clně jo též nejle 1
n&Mt nráce Cana nráoo eáviaí c
ceny výrobků Čím nižší jo cor %
kalhot ttm větší musí míti na r J
záplatu ten kdo hlasoval tak ab t:
obohatil se tím že vše udělá lac c
nýnr" Mezi jinými řečníky byl ti
posl Grosvenor Hlavní prácí sjezd
byla volba vyslanců do národnín
sjezdu ligy který se bude odbývá :'
v Denver a sice zvoleno t každéh i
kongresnlho kraje 5 vyslanců ce I
kera 30 Předsedou ligy zvolen ř
M Collins z Lincolnu a sekretářci ť
I M VVlrring Konečně přijat
prohlášeni zásad a sice pro ochran
americké práce na farmě i v tovární s
pro reciprocitu ochranu osudí ve-
lebního zasloužené pense pro řádn
přistěhovalce ale roti nepořád""'
a pro bimetalism
bylo přítomno
H iřH -fí iNJk WliiwaaMřyn!!