Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 20, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i O
BOBRA RADA
i"itMjt 'I'ťř4 fnéf i f 4
tninf ffmkaliiřif "ffn l MM
lt 414 i tíM ffní! fy t #
lfll ííka#me fim Uk
IMllorilll%'HII'
tU? I fctM řiti d tí I I #1 dr4 bo
éAtnfcf t vIm'" k ll itní alb
f&H of Otobf tlWli pofoUftl
f lrh itapft VI dřlífil Miluji
pjiíiM Pain Killer
Pak! ktř i Mixh urin
il lf et koupi m 2' !' h
fit ikoilkt fef J'i
Cestující
lli I f mí U tf lt !hf li H!l'ř
eh" Brio-I n!ň' hhfiM
mohou
ÍLňllíÉOVY LEKY
Jtoii i ti fot ní'
mé m tfirtJeni
Uknll
utnAny in vtj
lepst nmt jiné
V V
HIOEZNAM:(ř
Blakaíka Xr-eiatítet a etlitel U4
ln (ff 4tt tkr# ( krt tni II
aur — t II ("'
BlakaJkiv lUyalator pro Iak4
iUlntfn itn a dfrtk — Ca l "-'
Blakalkdv Životni Baltia Zíitntf
ryrMe kalí t-tMil IkiI) nfkrtft
)( chat k H-llu (( k rf a irttii
f# vtw H t korubáck icnk jih — t aa Oo c
Blakaikov Baltim pro plieni Bída-
► T Jt Itřilrt!™ lk#m }itl knlll tápala
trab&rif chavWnoatl taifmoTánl ti Mni
rwiH okltaoM ihuui Aul a táikrta
— 6 e
Blakalkova Žalndal Hořká Jrt
pra tm tlltulem i holko proti rtefálivnotll
i-etfhAm tjiftnjlnjm malarU a tímnkl —
Ctna 91(10
BlkkníkATOUj TBtntardik ZaliAnt
lr bna ntcbAnl v tilu lilrU kftic pakct
Dui tutbé Uruául lídknl v kuclnh —
Cen 6U c
Blfc&oikoT bojlri maC na rlnk
bolratl Jínil tar i notf ranjr lolcrl i
odřeniny pupAlculnjromrxliay tcnai'c
BlJinlkoTa XuC proti arrabs m rj-
raicttlnám Hřeble vyhnil vriktr ňrnhf
vrabn a ryriUcnin t tiíkolika dnevh —
Cena 23 C
Blali sikova Zlato-růioTk bu( na
oi 1(M ořnt tápal vodnaté ftft katar
oční a Tcikcrť labuntí — Cena SS c
SlalialkoT Magoitticki náplaaf
(flatr) Jltt a apokbliT lernřJSf jirnutfe
dek proti bulcatem y f Aifct h Hrtsal ktiie
cápaiii svála a t cl — Cena Z& c
BlaluiikňT KlCltal kuřích ok Jintě
odstraní kuří oka ve třeth dnrch-Cena i'rc
BlakalkoTy Kapky proti boltnl tubů
Xaatavl boleni ubú bned — Ccca 10 c
Blaknlkůr 14k proti ckolařa a prt-
ttnn Jediný fiejlcp&f ltk proti průtma a cho
:tc proti kfrtMm bolntcra (trevnlm a v uč
ni ocech ietntch a dítek Cena 25 c
BlakníkOTjr Oplatky proti boleni
ctavvanrtiralK)- Jon upolchliTÍ při kaidlra
boleni hlavy létM rychle a bezpeíni Cena ttHit
BlaknikaT Konej ilTýayrnp pro détL
Jest nrjlriiMra llkem pro nemluvňátka pH
doatAvánl tnbA boleatem atřevnlm a pro
paai — Cena 25 c
SlaknlkůY čerrokai Jest prarým
nlřltclem vftebo druhu ícnrů tkrkavek a ta
aemnlce — Cena 25 c
BlaknikoTy Jat mi pilulky proti
ácp Ipatnímn xaifvánf lávrati a jkli
toU puchaiejtd od ialudku — Cena 29 c
BlahnlkuT Friiek proti hřibíci
Jeat to nyní ten nrjlepif prAiek proti bttbM
v Americe Zkuate iej 1 — Cena : mtUý 25 c
velký 60 c
Blabnlkar Koníky fluid (mazáni)
Íiati Tvlétt tupt jiřehybO bolcatl avala a
U nakolrnici tvrdý vřed vlaskou koat
moioly a veiker bolciti nohoo— Cena 60 c
Prodfm ctiné krajany by ▼ pián roillř
tiých nemoct xkaaily mýih leků neb Jon to
yíkf mnoho roka akoufcené a vidy tfobrťho
odporocent i vydAbyly Tnite e po mých
lakách ve vtecta řeakfch líkrtmrti h a olxtio
dech Pak-li by Je VAi otKhlntk na akladé
nemel proefm dopit tnnéajA railcrAd ta
Ila Iťky kamkoli po Hpo( Státech — Pánom
pfckmpnlkam nablartm néfvíUi provlai Zna
mcnáin vidy aloibovolny
V L BLAHIííH
tkouiený lékárník
172 W 18 ST CHICAGOILL
veřejný notAf
VEWILBER - - NEB
Ttaehnjr práea aotiJhiki Jtms itíNuí kodna
priva vyMwny Fd1m na noMinak p(jca)
sa valní altki úroky a oa výhodné iputkr t
tápaje nakolik polahlivyeh pfjJliCnJlolch a prt
plavsleh (polej noa tl Ploaholati tkořmost
tomto ebori xabexpaéajv řádné vyMsanl obchod
)m vtřwaho Kepa]ta-U neb prodivat
klaa Niad 1-
Pánům úředníkům spolků
Úle tni (obchodní) knihy t jako
Ltdgtrs Journals denní knihy a
nnt od Jfc nahoru u Pokroku
Západu
00 NASlDrf OOřliJVUflO
řrfn Í'h k ff f
if( ť f " ( 4 ř'Mflfi !
I'el a-Mt f -! li tik f
t ti !
)]
řI "Jjt4r jf i l t-íil k ) j'
Vl'-!í ]rt jí Í!f Mi U l
I Uf Htíftvti fířA i '
mřif li4 tifii'( n "(í I J-fi [
m j frra !if ft r lj! l f i
f f f -k il k jr t ir t i
Jkf l'l)f f ( C'f fi íMr l I- '
fřjři I j ! fMfť I i Ul i li i
ji f křitWfi M f Mi i '
♦ ít!ft Jt j fi lUrj V !
W#třr N' řřiitl (' í! J ik i v
♦ H jinj !♦ Ii!rř li i ta ti I ' i
] třat ( d hti iW i jři
U klrá Jti t t J t 'H j- i
bUfňt A-tnt(iiko'i i'tí eUfi
l-Un''tm" ífa ) m' ( i
)4n !f fřiinf j ř£ Iní'7 kr-' !)
íef rUk I I 'jt i!if in ?
Kuil tt tf 1 1 ii t(u ( m i
tjb flt liiírjfr ( H fcíi ít
lmi kfH t } t InI-i ) k
Irj Ji li nkitk 6iU $ fi(
titk l# řii-ii nuví jhljljni
(JflUjř lu lr í rklik t'pf ! j
tmíierí
l'ii lřlJ V"é r lMnř rtuíM
fi4j K i M"t!t
Irnrr ťoli 7 íifun- Tit!
fPUkr Jk r kr ku ZAj :!i r
liit 30 k(tna (ir 11) i(mah)
oi(4(iipiio J# Jít Wiinu t kfn'1! v
holelu j Ksíku lé #t btit!i
Drtvratnt itímj ni -ii(o
dloulioprr4ks Jiiiímin Fruk
ŘobsJ Onen iloviítk ljl iiJr rv
iMa au 2 křtii v íiilfvit!r
)řclmřtí I)totrn kle navřihil
občana Mika a Jú ll o rf clih
klerý tnu nťodfjřiTi Jiný thi"u
dal 10 ct ni pivu a ou 10 tt řiibl
Éel pro nř V noci k!)I tovm
al íe Tie { í oa byl činným KU U
hí u poKtfle j aul Mikové a hU-dil
pod polštářem při Suml o pani M
probudila Na otázku její co lib-Já
odjKjvédřl ie dvířo a rycb' ouivřev
dvíře chjtil boty a ukkl l'ar-1 M
vzbudila Hvóbo maiiíi'li )m onen
"bosť' musil uíco vyvést Hled Ano
a ukuttcnS p Fird Makovi řr0 i
kapny uniztly Druhý den
bolčiCka p M řekla Že ten tlovfk
nřco % papírku do piva dávat a také
jeři 5 kulička ve díbánu řii-roctav iiú
naleřcna V doraf-nce že oni ( íi
8 ostatními dtnverwkýrni nemají spo
jení bavil s a nirui vřt liké llí vy
rnýSlel že nt& 13000 na banku
drafty ukazoval atd Panu Fr Ptá
kou 2819 Larimer duří vystavit
ebeek na 1 150 (an botové na zapla
cení bytu nenič)) Pan Ptáček jej
přeivčdčil že muí rnlti dMvf ote
vřtný úvťr Po pčti dnech gratis
ubytovaní zmizel dne 1 června a co
nejborěíbo v ten aam podvečer byl
vyřezán zámt-k vedvt-fíih bytu pana
Ant Boka (který na tom "imčni po
eebodí bydlí kde onen Fr Řobay) a
vzato včcí au za 35 t j hodinky
nejlepií Sáty a j včei do kufru ne
nemobl doatati
Byl prý vidčn po zmizení 3 a 5
den u jednoho "přítelti" klcrf mk
Čechy za "bloupó'' v ním víak vidčl
chytráka ! Onen občan včdčl prý
co se jeho hoBlu klade za vinu
My jsme již všichni takoví co nás
nepálí nehaníme neb jme již zvyklí
zde na ty Svindlery a zlodčje Mnč
není rnoíno oobu popsati an práce
mi nedovolovala to "potČHení' a ním
se aejíti avíak tvrzení jiných lidí je
pravdivé an jej osolnt znají 2e
před lety pracoval v Dtdmouico v
New Yorku a ty awČ řeči mluvil
které v P Z "Wurm" mluvil
Vbodné jméno ("červ") na vrtání
dveří co f S pozdravem
Vái přítel
-('-'- d -l
j i r í i ř
i
f } i t
i 'i
I t )!
f'"'1
'' ) i
f r ' ? ťi I !'
# i - í -1
í ' í ' I
F r'
r
1
í
i
s li-
)} ' k
- t ř -
vM1 1
M(rH '!l
k j - i
i ! !-'! t r
f n f: ' ' t
j i m ( i i
: i ' % '
i i !
í í
t
I
t
: i i (
i
I ' ' i 1 - t J '
" " f -i i w li
f i ! Pil
jit f ' 1! I :! " 1 i'1
't % r :"
-Kw- f ♦ 'bl l!'-í
hf 'k
(li ( ili i
- ! 'il1 I- - - í
i i li v t t y t j í-" t
M&ui I-' trv' tli i!-''t !
t
! '! ! '!'! i- íi-iítiy
K S ) l I ) ti n { ' i ' i ! ! t ř i
I f í í J U t l i if I' rr j f p dUit
I l f J s iF I' ! i J i Sp
řý íiii'' ti-l-M 'i v' fi icy ř'ii!i't
l á%4 O tfíi? l-'f' ) ' i % ! a iy i ¥!
dIilk-l a p'ii k-v' !f d-n j ř '4H
ďi!rá a riíny iin Ir! i Pi"!rritt
iti '-ot j jik úíyT- 1:' u-h 1
Ir ' I t tk % l)i''
drbi Iim ftill jvl tnf '!y int l'bri
'(' nu K s i t liy p' míjvI j hté
tidfí-la k iyiy jii-lt v Inku vliha
iSrAtnbiirovýth bruitkfl jtl t'ž b t4
vl i jiiá hn tnkío i bramboru
biil" fn'i'-
Jtk jt jii "i'-!i'í iíhTi j-ťi)t zd
h li') i-y dn- 7 a Prvrl
d- tpuč di 10"!i:bvi pít-dj'ždka i
Zpoťďío p (! i bodiníi r:"i:io n kont
bjluít r-ilyž i'itnuiii jí'i( Po
tirat rí !iU Ciil i yl jií jubm kfíň
zmoíi ii dn Mb k'iti mil jich tydrliv
lu oi do -iii-!' '' i mil jfii ít st do
(l'Vid-cáli - !) ři a do ť mil to
ph-držvl j n j'k u kfifi Ti: kom
zdvddi t fii - n n i ítvrlý zdechl
fáledujííti drii a povídá e že 'Ivu
Utb více jich ] '!! ?dH-linoit 1 jt nlii
ne ti-dy jtju nt vždy wira3eni To
wivl teď upokojí tii auiviikánkoii
divokou íiiyřil 'l F ni-pii -(-li li
co kĎii mftíe v)íržii wrb taková
vzdálená přcdjíídku dopotiud ni
kdy tíckoiialu a také by tn mtlo
být na dobro zakázáno iub kdo
trochu niti cit v t a vidíl jak
ta ubohá Ev!riíi lyli k ponlfdu
utrmácena ojit-u' 2 -i n pfvjc ta
ková jfí iy v ci- v id t Pí ťdjfždka
Rkoi%iia tentýž dni po deváté ho
diuČ V r r
Pp V Cliládtk Holan a Dun
ap navřiívili Eifp jeduoti iuř
tov Na (i h pún li fu ní dopoiud
pozorovat bí jikýf h řJýcSj čaft a do
které uí'n&Kti iř-avititH vřo hued
obživlo každý je rád vidí a j řtž
radt-jí jejich Ktaťáky kterých mají
vždy doni tak j ik nčjací majite
li) vé zlatých do!u Ní zdar vaAt-mu
lUVi ! JJt nry Stčpán
8t Louis Mo H či rvna 1894
Ctčná rid: — Právo jnem dočetl
ř:lán k v "Pokroku 7 vW zo dno
fl t m: "Oči mají a nevidí" Tluču
ne v pru svá a vofám: Maculpa
mea maxima culp I já jem řá
uha! na eobč naniém tu černou zra
du: volil jera minule demokraticky
Zle toho pykám iitbot plných pčl
mČHÍcft byl jsem ct zaměstnání a
biz výdčlku Nyuí pracuji za meLŠÍ
plat o 13 méně za týden Tedy o
tolik méně zač bych si pořídil vel
kt"f í ) VVť k ii tfiřl
m ! jf r k AI ]4 l u am tift
) irl j lim #r t' !?]
l v'U 1 -1 t 4 a Ntbr
-1 rí M p xt dl bfl knii a
! I- i lihf jitu tcd
IV K J K Mk tu Wiífr
- - 1 ti If dCMif
kří i l řřm i dMt k torti i 4 1
j í ) 1 (( tyi lrř
'') V fi- t řilmC'
t i Vi i ř 11 l ft""' o l
f U 1 t ) 'V a dHk Uf
! 0 I k t4 ik i k m i
J mi' I fiíj il #)ký In '(hil'(
í ř n í h vnií -l4 tlik r d
O 1 r t Jkr VUMý 44
P 'r Itt 1 t Jtl } jatfe ři4ft
I I ! f ' l i ltí j ImKte
liďiiin ]lrot VilikřMíl
1 H #-í I I Jk í tfH li
-fi ďrt krtlí' M } fotř I ff
' Ií jv k Itk ifímt
([ I fiř ' l Jf l ft Hlt ft jii btí
fi ) J l'ilřt tvrl'#imi ti
rai I fi t lálíli IJ II Itt
t o t I ři b l 4 fř to tf l jJ ř
V ! 1 l% í]' artfuf 'rj ítl
bf lilii! rM d-tf fi (y I
! I ř j-tt k 1)1 míl m
pi # ] 1 Iti! ii4 a já j Ic ly na
í 01 i -'k!)! al ři itiltma řrpu
b ik "kl' při-l ! ( I Vy lil o
víte 1 1 lUlm k řřj -ibl klubiiUk
jínm ndy jdié a! nyht jrn jfttll
mr rivjbul Jw j#-ni tir-tyl včfi
vi lílftíl Já jt-ni h5il ti imrl
k il Sí&fiél jKfn ta popuiuírmj
drovi bbyth in'i ZtpUtil ít lniiiii
Niotk'i nb'ítí jpfti JpJ nc
ino! 1 (" I - (rt nati 4il alu lf—
t -pujitni k nintl dotici nemobl
Jcot mi to tipMinbč líto
Mile p"tin jntu byl nlde láním
e p Jim Mikem vaim zpravidla
jem JikI to mftj ji mnoholetý
druh Závidím Vám takového ju
lUika Jk statný a bodrý to mul I
Nám aprfi takových níkolik by
dobře proKpMo ) Jmu veak pn
Hpívá Nebraika lípě Přeju mu zda
ru v míře vrchovaté Pan Anýl
zpravodaj Práva Li lu mne oavAlívil
a prohlčl m moji knihovnu
Ze inSo Tčl Jed Sokol koupila
proll Union Capitol llall jeat
Vám til známo ale že jmne mřli
být o ni připraveni atd právé tou
dobou kdy slavili 40!eté trvání
0 S P S to au nevíte? Nu vídyC
jest to také zajímavé a budete-li si
toho řát jako {aky Sokol mohu
Vám to povčdit Jen ať pan Vodič
ka m do toho zase neplete anebo
ten ne? nám ý známý ze St Louis Od
té doby mne to moji ptátelé vyčítají
ht jHeiu byl ze apolku vyloučen a
hiiěvají ce S přáním mnoha zdaru
Franta Linec
1710 So 7lh St St Louis Mo
Prairic dít Chicu Win 11 č'na
Ct red: — ítád Svatopluk čta 35
Č H P S odbýval velkolepou lav
nOHt dne 3 Června za spoluúčinko
vání ct řádu Dčlník i 44 a La
CrouHf Win Bratří řádu Svatopluk
Hi li ti ve Hpolkové míntnOHti ve 2
hodiny odpoledue načež ae průvod
hnul k nádraží aby vyčkal příjezd
vlaku na kterém ne nalézali bratří
z La CroMHe Jak "patřen blížící ae
vlak nantal veHelý rozruch mezi bra
try neb každý byl dycbtív spatřiti
tak velevílané hosty Ovňem že ne
bylo čam na vítání neb čaa kvapil
Pak ne průvod tsentavil a bral ho dle
) Vozn red: — Proním nezapo-
mfnejte 2e jxníe až do lofiHka mřli
republikánskou vládu republikán
ské zákony a republikánský urnčr a
bylo to za republikánské vlády co
hí pp Kubíček i Linec otaří to oaad-
níei SrdinAlf pomohli k zámožnosti
Kdo ví když byste se jich zeptal a
oni Vám řekli pravdu zdali bylo
lep&í za miuulých 12 mčufcĎ demo
kratické aneb za dřívejSích 24 roku
republikánHke jestli by teď neph-
zuali že jim republ)kanimua ael
dříve lépe k dubu nel teď demo-
kratiRmufl
p íí tllí Krl l'řf r# l' K
i ri lál t řif'i ťik pvk ři4i
I ! llrf ft rVl lM'ík( rW
t lriov4 f 4 I dh'k tnviť
břalřl La 1'f aa a ♦ P'lf I A
ril n(li1 Přr- I jf í"! A
Itifá r ' a f f f alti l mall fhl J
fil třtt d l ffllříř nliři tř I I j
íc# l I4ll fff ffc lioaty
lf t'l #' I ?!♦ řniti 0éf't
tt I ? I - Im t"f Pk fi' li
V I f tl If ťt rt l I I #p'tíi
niíti"tl k U byli f íj řava h-j
tm f ffMa-k %if P
ht # it ♦ nti n Jrbřibi d dít
Mni ftilrtii k I tkM f lint
Ltllu! Ai 1 U' ll 'l
ri f Mf ll'M ! I K """I II '
i 14 rulmi tjfrti tto- a
fíir# tn při ktf4 §a tli t ni m i
abí nmhi(4 dříH obít!4U4 J
MtUJ j#h- Vřfáíkain- Po nk '
hni diva lít # t řltřl oÍll opt 1
tpníkoté mUfřtt k In tjktli př
J- 1 lkn Pk ril l0f tbl b
ért brttrk4 ti lUrím jm ř
f'dli kvt Mm-t r 42 t-ittlrji( 1
ti liil Vtf l it brtilt tá l i D
Mk it b Kttán Tyt přilmí
u44 njtřo řirj{ dik la ! bří
tk' t látku kťffxi Ja tikm i
vii a rii lfrotti '(' itinili 1
Na Phřtt lál i hilftlkiMtj
f:4 p m v
Zt 141 Hfii 1 tuk Č n j
T ř44 Váifkť
lleldrllirr-' II črrta w j
VUuK řrd: Na dt p J )
lliini a henveř ťol-i v Pikroi
Zápa lu é m o dpnvf Um U Fr7
Ptratlěka f rmi fulflá mbl ?
or rraliy Mifin a Utřii 1I0LI
tařízrnou farma a ji-t dontl doLf
nt tom Jeho adre el r rai
Přtdlička New Prsue s Sun
(0 Minn Poebáii 1CVtlkdrl1
Bernardii kraj Tábortký
M úctou Tomái Mtre
Heidelberg IieSueurC" Mm
) My mim takových též vť
zapotřebí !
Proti nemocem literním nenf
leiiílho Jako Dr Aut'Uta KoonitS
hambumké kupky neboC éalo md
jiiem pfllelitoHt o lom o pfenvOilčiil
— Frana Michael Uedar "balla Wí
Drobné zpráryt
V Rhode Iland zvolen byl aj
natorem do kf ngresu (ieorge Peí
body Wetnifire
V patentní ářadovné ve Wd
ahingtoné bylo vydáno dne l
června nčkolik patentu a mezi t4
mi jet onen krajana Jana Jílka
Monticclto Iovva na Sici strojí
V poslední dobč naSi čeští vynále
cové ne tuží a mnohý patent b'
jim již zadán'
T V Powderly vydal občžníj
pro členy Itytlřft Práce v nčm!
vykládá proč z úřadu Hvéhobylprl
vystrnaděn i uvaluje hlavní v i ni
na bývalého pokladníka HaycHo
J V McNamara bývalý kat(
lický knčz jenž rtal ao členeii
tajné organiace A P A a brom
proti katolicHmu všude kdekoli
se mu k tomu jen nankytla příležil
toHt byl v Liberty Mo obžalován
tamními knéžími Že urazil je nn
cti Porota po dvouhodinné porí
dé propustila jej vSak x obžaloby!
pro vppřotý dohytk
Zabrání vzniknutí praneči cholery
Ničí veškery červy a pročistí ayHtera
Když prawata kucají mají červy
Deíte iim rnĎi práíek a nebudou mít
červy ani choleru Vne co jet po
třena jou ave az pet uuvck pr
VI t IV w % 1
každé tirase V každé Iibfe lest ato
dvacet ScHt dávek Dvč libry pouta
čí nro 40 kunu Cena #300 sa libr
anen 'i norv za v nuo pohiou ne n
auresu vaši na u u jLeantjr
_ 1 _ ď ď r 1 1
vanemu jeuarniitu aov no ooieana
w in 1 ta t x
UolnÝ návod ? kařdém balíčku
af
tu _ ř _ t 1 t a i r řt
215 Kzchange lildg So Omaha
a „
trnul CuHg Nmlth A Co