Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 13, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Iviižill
r
!' I (iit wíí f !
f tif ri I }m h M'„t tik #♦
f U } h r' Ji j
' m Mftf f fi I kf '
NEJLEPSI LÉK
!m HlHrfi kM fit
I ti } íl!-f ř i Iťli tt
J ř t li í ! ( 11 f f#
1ř i i f rVi i t I al
I 'A I N - kimj:k
r - ! f a i t íVfří ltli'
r i f í i f f % M ř i
KONÍ A DOBYTEK
V ]'' M f fit nyihtt
' jř ( " t j"' t J ' f
I i v f)
25 cl 50 ct i SI 00 LÁHEV
BLAHfÉOVY LEKY
Jtfttl ititntni
tné A mvhUftii
m Ukalí
utníny tn flt)
kjtU titul jiné
OCZNAM:K-
SUfcalkt KffLttUl a sllitat la4
Tit M(ř Iřl krval
t-i nq (a'ř -íftii $1 '"i
Slakaiktv XlfaUtar pra liaiká
f f tl ' m nrpra-
l iln-rlíri rn fjita — ltl
lUkniktv Zifotal Bal tm Zastaví
řT'ht# k'i i - Unl v lni!) Hf křv tft
tl h i( k Um aMa iUt4
li lr ti li řr'i!iti ih — trnu to t
Blabnlkáv Bslaiat pro pUcní da
li Jt arit patrn b"kw proti kulil 4pl
tfulW (I f i ha rti"Biti 4I milrH ptrtii
n fni ilaUi mim j haiutltnl íkrta
- t ÍIO
Blaknikov Žaladacal Kotka Jt
{r(m )itJw fíln'l fflt lf i Uioimi
BUaalkovOltj avBarnarda Znliílnl
'ilf)H lil hírtí t tik Kolrall knlí l akoat
nh i ! h liiuiínl lolcrt v k'trh
t tni fil c
Blahnlkora kojif & mt na riaj a
bolcatl Iluti tr# I !# fant liokatl i
BUhnf kova Mkť proti arraba a vy
ratrninAm K tihle rhfl vrlkert drnhjr
vmliit vrrajtrnin T tiikouka Uoccd —
Crna 2'i c
BUh&lkova Zlato-rAiovi nul &a
o' i dittl Ttxlnat 1 katar
nt til t krrť alaboati — Cena 23 c
BlaJualkova M(fntlck4 niplaaf
(ti k proti tiolcatrm V Irih HtUuí ktiit
i'H-ulu vnlů a t il — tctia i: 3 c
BUhnikÚT Nlíittl koHcb ok Jistí
oltraol kuří ok vc trech ant-cB-cena x:c
SLahnikoTy Kapky proti bolani inbd
Zaitarl boleni iuIjú trnul — tcun 10 c
Blahnlkúr lék proti cholařa a prů
Imtt Jcrliný nrílrtjM Ut proti jirfijmu a cbo
Icře proti kreíftn litiUnUm trcvnlra a r uc
til oteth Sctnlťh n dítek — Lena UH c
Blah&fkoTy Oplatky proti boUnl
hlavy a ncuralK'1 J" Hlchlié tH kaMťm
boleni hluYjrlťil rjc lili u lx:iicřiiá CcnaU5c
BlahníkŮT Konej Iít aymp pro děti
Jct nr)lrilm líkřtn pro ortnluvfiatka pM
lilíívitil nl)Ď bokatcin Btrcrulra a pro
pnu! — Cena c
BlaknlkůT Cervokaa Jest prarým
niiitiktn vdrho ilnihu iervů ikrkavck a t
emnice — Cena '" c
Blahníkoyy JaUrnl pilulky proti
írtci i)Ht"mn íHitvílnt lávrati a oikli
vonti tRKhAscjict od iuluilku — Cena 25 c
BlabalkŮT Přitek proti hHbécl
Jct to nyni trn nctlrjM prňítck proti hřtliM
v A mrrit c 2kunte jej 1 — Ccua : uiuly &
telky tso c
BlabnlkŮT Ko&aký fiald (mazání)
TUlí Tvléil tut)í uřcliybo boleati (Uralů a
lil imkílt-tiUi tr(lí frd vlnukiU koct
mozoly a Teikcré bolmtí nohon— Cena 60 c
Prwtfm ctřné krajony by ▼ pArtn rfH6
nřťh nemoťí xkutly mych Ukt neb lnou to
ýkr mnoho roků ikouken a vidy dobrého
xlorať:eni ni rydnlivly Taite ac po myvh
Jékúch vfceťfi řeakích lrkárnAih a obcho
dech Pakli by je Vfi ol holnfk na akliulé
nemél proalm doplkta mní a já mtlrrrtd
11 I Ji I I II Ktil MAff-h mm IHAfH
pfrknpnfkúm nabf(ni nrjvrtil pruviai na-
V I BLAHNÍK
zkoukný UkArník
872 W 18 ST CHICAGO IU
vrelný nolAř
VE WILBER - - NEB
Vtachny prie aotihkt Jial ivtHui badna
prával TjMíonjř faalM tia potamak pajngjt
u valmi !kí droky a aa výhodné apUtky
tOn nikoli k iptilehUrych p}li(ujlecb a ph
plaruleh apob-í tttat( blouholaU ikuianoat
to ai to obora jtabfřpanj řidua vyHMal obcbj4
jtoig fvtfnnabo lapnjato-ll nab prodávat
h't aa a n 1 —
[Vinúm íifcdníkňm spolků
Úlet ni (obchodní) knihy jako
Ltdgtrs Journah denni knihy a
Hne od 7JV nahoru u Pokroku
Západu
lil III
I
ioiisii
li a aH arfaa-i (
' a- aM a"f'aai
gM aa ai é ♦ t f
ik tifff Mll trl a tthn v
řífml f trii MtUoU - J ) K
rlK ' ratiUt JaaiUlaMf
lit Ctafat lMf kuM míli la
Jlfi (ach
fttr-ir - Ž4 I ( ip!
íl Hfa)mi ftrali ftřf
Jl1l frflUt'Jf 4 tff ftl ti akt
k) K "! ml 01 fř kt!ik a
1) T't a#ll fofit #- fc##nrt
!'! f rtama '4 f t i tiaktp4
f fmltt r'iťitli ti r-l Uf M tra
li f ( f rfřkfl ta ctř'm atoUil
f řihf lk Jmi Také m ! fpria
(riti)alt "jbai' f-oatki
a tíarn tiakatM íltaU "otřn"
r
ff () fl (atrit it'f foctl a
kU ltti il41ti r-ílUm li ia
haj tÍkjJ Hfflik4 ol J'tř
ji- JitStli Ajrnljlk 251
rnťtaa likni 51 tt třnfm
J-ňl bh#t líj) avltk "Ma na
alvatwrl Mk%ivťtl" — 3)
K ealiUttf tjlí )tfiBl knlUu
Ittna 'bJ lUtof
y lil [ ř(ti4 naHie&f f-rotl ftt-
bl b Hn4 lnrnl raliUti
lířittí knfia Trj-r4 n
tibfťtiýcb nimícli IxránaVm I
(1121) Ulriuk4m II Ijht lk
tJiřio ulnofnf la íňalkjr Valil
jou ncUtn4 1 lé tliby tljr
aiue takaiiny alt tuatreny hyik
t hlfíé -oalovAnj jaou Snřm
trťlenlaký potvrdil onnl nřraft
Utránkj[ťb ol lé doby trvá
bříný cíibJt v církvi tí%lnt V
církvi vfcho-lnf (řecké neboli ru-
aké) mohou knih' nel avfcjnl
I a a a a a a aa a
nneiak oixírii oipdiii avak po
vynvčcf ní nemohou v iUv ratuKl-
ký vatoopili
Uru HO Nb Troadu alřlte v
Hovorně jak e jmeboje chalkin
koMoek a kde je k doatiof
Joaef Némc
0fpovÍr — ' Nerjf nam nic tni-
mo o cbalkaua So&4 to mi být
galg&n čili garant latinsky ga
lungal anglicky galanga Cbioa
root aneb Iodia root Jaou dvé
bo drubu vřtíí a menší gaUoga
major large galanga a gilartga
mmor mail galanga prvnéjAí
tlouHťky palce l více druhý tlouif
ky malíku i méně a tmavéjSl barvy
K detánf je v lékárničit Nenlli
k doatanl v lékárně u Váa dopilte
na iiřkteiého tenkého lékárníka
Omaze kteří v Hatě našem obla
šujf
Atwood Kana — Proalm uděl
te v Hovorně: 1) Kde je léje
pro farmáře jfutli na jihu neb na
severu jak sdravotnl pomčry tak
boiipodářaké Míním totiž v Te
xaau aneb v Oklahomě aneb
Nebraace p&lnoénf neb východní
aneb v okolí rnřta Saint Paul
Minneapolia a co ae kde pěatuje
2) 1'ronlm co daří v poledním
Texasu jako ve Wharton Oounty
jaké ovoce a jaké obili a jdou li tam
Eimntce Fr llořínek
Odpovím — Otázka tato jeat
příliš obšírná nelil abychom j
mohli úplně a tevrubně najednou
todpovldati KaZdá krajina má
ivé ivláštnoati ivé výhody a tvé
vady Také i náhledy ae rotní a
kde jednomu dobře ae libí a vede
nealouií druhému aneb co jedno
mu ae libí druhý aavrbuje Po
našem náhledu jnou krajiny leiícl
ve MředoKápadoí ěáati Hpojených
bláta nejpřiměřenějšlmi přiatého
valcftm te atřední Lvrcpy a aejme
na státy v nichl nejlépe kukuřice
e daří byly a! dosud nejvýhodněj
ílmi pro farmáře sejmena Illinois
lowa východní Kansat a Nebraska
jilnl čátě jilci Dakoty Minno
iy Wa#irti V íllrt#řřl
k tyrotamlt 4m# rff #J'ř
l#atr)#t alMif Cat kakařfai r
til rbrýni ř' (-4 kíaíaja
rtlrf frtaí fmilf lVI flVj
a4 jtk 4tlar tím rblf lilii V
WÍalafl k l n]( d"tf'J ť"!
V Ti3 jt tUf ni fWnmt Jtk
lf# r4 iřtirn-i l'la v tiiá
fa 'laii f 'Htl hfřa !
V 4 fn fniaal4 f ťf 41 lkám
klatfiitl fany alifuj fnlnírtfA
ItmnljK fa ta ř'-lni'ttf navylayí
Za jrti (trs krajiny ďrf4 to y
tt4 jíl Uťv fa Um mf(y phit
aijttl la fillJr fmiamklll
t f f akrt tě jin l Jvi mfata
a aa fti Mim f i#tnky jfMi
Ují Iatn4j m# f ima'itý lf
řtájairt nbnilí lfy jt %m
i-iráva mlíiy f% t}m% t kraji
aák alf pofrr vtikttaj
aa) laťv llmitífa lJm4a af Um
riatihof l I ! Jiaf HVlkriot —
akhmtijf V fik'l( ltíal
f ail a Miantpt-tid plataja nJ
♦ jlaaif-a a aift U% lvř4 tvř
dá klará přiaiK !a#t patnáct
fafttft tf latttll Dal lařii K#-
rsky f'y ab KirtaMi Z lr
tulftí torní ry Jaou tím dbr4 —
3) O Wbtrtmi Coanty aavlraa ar
íitýeb správ řtal lli jama
rl Jalnttah itamkovfrli a ti
fial Jflnoto nab lvo dopiaft
tf krajiol kuří Um iMn Jaro
UprvA attvlíH a rtamohov aly ta
ikaitnoati paáU Poillji ae anvl
loivímt v Ira
Palflm lipadfm
Fr Hkála bývalý rdaktor St
anlakébo "ObforuH napaal v Chi
csgkém "Drtnfm l(laateiiH řrtu
cat "Dalekým lápadem Jel
obsahuje pro nás svobodomyslné
níkolik i Ircujfcích pravd několik
odstavcA ivláštl tajlmavých tak
le neváháme je otisknout! Jsoutě
slova ta nejen potoruhodná ale iel
v mnohém al příliš pravdivá Pan
Skála píše metl jiným :
'Slyšel jsem s nejedněch uat
lidí tkušenýcb le Cechové ta
dvacet let po aastavení proudu
přistěbovaleckého v America vy
hynou a nikdy proti té věci ne
učinil jsem námitky ntnávaje ji
v duchu xa pravou Dnea bycb
vlak řekl Ze lomu není tak neboť
jícní jist le Cechové bydlící na
farmách a tvořící české okrsky
ještě po 100 letech budou v rodí
nich tvých uiívati řeči české a
budou Cechy Do třebto okrsků
nevniká tak dach cizoty jako do
okrsku Čecbft dlících vo městech
Venkov vychovává mládě! českou
která odrfistajlo v této zemi zná
sice poměry její přiučuje se řeči
tde panující ale vtdor tomu
přec poulívá řeči kterou mluví
jeho otcové Poznal jsem do
kladně livot Čechft v městech
amerických a nejednou slyšel
jsem syna nebo dceru odpovídat!
otci Čechu češtiuou tak lámanou
a! jsem se zhrozil Ano jednou
otázal jsem se naschvál otce kte
rému syn odpovídal takovou špat
nou češtinou kde se ten "AjriŠ"
naučil česky nastalo ovíera vy
světlování ie jest to jeho tyn
ale Se je těiko děti tde naučiti
česky a Se ti mladí jak vyjdou
ven nemluví jinak neS jen an
glicky Příčinou těchto poměru ve mě
stech je :
1) Češi nedbají o to aby měli
pro dítky avé školy
3) Jakmile děcko povyroste
pošle se do práce do města kde
neuslyši neS anglicky
3) Je li otec bohatý nechá klu
ka očumovat rohy a pobudy irský
mi čímž ae stane i kluka to
též —
Jak jinak jest tomu na venkově
Zde v kruhu rodiny kde děcko je
vychováno neslyší ne! řeč českou
aby přiučilo so řeči anglické bývá
vysíláno buď do vtdálené Školy
anglické nebo jde slouSiti Když
e naučí navrací se opět mezi tvé
a iflstává tím čím bylo před tím
J9% l ptífaafr ifovíkl sltlfll
láfl ! irtsa tli'f tt
mlevlll hif rl r4Mrl
tmarUkfrk mail mlilalf Jaakiai
týtá riikiat rMftftfjt
mrtff IVfkf laakl k(ar4 ribyta
(alafvri aal4 t miUh 4k
ba a mi li f fivrt m4#
akíkf Mittí #f aUtlí k Irla
a Iak4 f4i mast fctt alaUlvsm
vankfskfm I m losiili tttftitat
t(f -NU 4at jt f sklá Ul
lk'1
Jt pru Un klará fylU ##
námele a ftn aotfnla It
htaUjf' I jt ft kattlM ja ft
KAÍairt4jíl #Mtt4jí a f# f U
paltjf tf Jtl ámysla Y% a
ámyaltl 9 lv Iat aal jtitkt Ik4
ht mail mtil-lř (rul Míjí t
pt)l (fýrlt mrrť škol v alrtt
a? I aa laiky I Sftjffifkf OhJ
al ktMánatdtkttlKklmálIk
U ttnt a ťv aja aa #nki4 al#
i t mrtort4m mšť M ]! ďil
4kl aj{(if 'kýřfc rtvobl'imf slaf
maji ai apolky ýfmorn4 ktaré
bl ťtrialaivárty a Jail
d'tllit)m éisítaUm v fitoi4Črhl
tmarítkýth tlamaJI cbyb ti fa
attrtjf aa paia m liány ďp4I4 a
aa o jlth rlltky Jlrbl vyrbovártl
dlj aa (btiVJa va Ikoláti angli
tkýrb fcáaladak íall Jati íitai
ri4 fflnárláovánf aa dltak {atkýcb
Vypravoval mi k lyai Ja-Iq i řd
nfcb úřalnlkS spolku Č H P H
le spolky ty msiajl itjltl Oiiial
jaara pr0 a tu mi bylo vyloja
no tyoové jich t le trotanf k
polkom Um napřiatttptijl a dávají
se spiše ka spolkům anglickým
Kám vybízel prý své syny tla tito
mu odpovldíli la přistoupl ti k
nijakému spolku le přistoupí k
anglickétna ponívadl prý Jim če
ština špatni JI lile náledky
vychování : Pravda Ubo bychom
poznali kdybychom tázali s po
synech našich předák ft v C 8 P
8 ada k českým spolkfim patří
Jinak Jest u katolíkft kde oby
čejně dítko vychováváno jest rodi
či nače! svěřeno katolické škole a
jakmile dospívá vstopuje do ně
kterého spolku mládeneckébo neb
panenského a tmění li stav pře
stupuje ihned do některého spolku
katolického Velmi často slýchá
me o tom jak katolíci ae šíři jak s-
a a a a
vtmatiaji jest torna tak a sice
pricinlivoaii kncl! klen starají e
předdě aby nejen nikdo te svěře
ných jim neubyl ale i aby odstro t
čili mladší pokolení ae neodcizilo
víře Toto odcizení by nejspíše
naKtao kdby dítko bylo vych
váváno v anglických školách a pro
to zakládají se Školy v kterých )
učuje se česky Že teto jest prav
dou nevyvratitelnou dokážou nám
číslice Spočtěme spolky svobodo
myslné pak katolické a porovnej
me pak prfiměrný počet Škol jaký
obě strany maji a shledáme iel
onromna většina cesKycu skol jest
katolická Následek toho pak jest
Že obyčejně katolická mládež při
stupuje ta členy k čeakým spol
x&m poněvadž Česky dosti dobře
mluví kdežto i opakem obyčejně
shledáváme se u mládeže strany
druhé Pravdivé ač smutné 1
Mnoho-li je škol svobodomyslných
č ských po jiných městech českých
kromě Chicaga a New Yorku a
mnoho-li jejt jich na venkově"
-Jadlnká dávka ř-rry Dfla' ťala tllir la
laaa váia ipUa boiaU a přivodí apUa prlrota
a on řlnaoat laladka lat vaaahay ]lni tIoí aa
vití Vllehni Uklrtifel prodíVRjl řaia-ilUr
Chcete koupil harmonium ?
Máme harmonium (varhany) Ster
ling které mulem prodat! ta cenu
poloviční Jet to druh Parl č 18
ae dvěma řadami pfšťal každá o 2j
oktávě Obyčejná cena je $7600
My mužem jedno obstarati některé
mu a našich příznivců ta cenu poio
vičnf totiž $3750 Není to snad
nějaké harmonium i drubA roky ný
brž tcela nové přfmo a továrny a
ovšem že zaručené KaUloi v ncml
vyobrazeno a popaáno zašlém k př
hlédnutí na požádání
(tdth-tf) Vyd JUrcku Zdp
Sf -a#l lMH V###f
JT a f0i HTaa#a
Mlátil aMaala f lfaalfam#r Mlat
# aala Hřa a
alaM fata4aaa ft '# - Taa
af r V aaala -lMMllf Slaalt r
— V'l f ~'tt f a f f
ťM I f Maalf aa#rý fis f
4t4 Hal MMtl 41 t mt f
a4a4a t 0~44 - T ▼ 'tav
m't " aa
ía III f M raat ! j
Maa4a i— i'ata Mat f
Pn alaaaHaa m řaai aa t-tml
tbta t mát
Ikfa If t llaaaaaalla I
a4klM abl a H lHlM aal4 i]
I4a4a t4 niH a- t+f SHatl f I í
Ol f f "aié řrsis laa '
É
4#ft4ail lM a ra am mt
4 t~aaa4a fraaS tataasalS w §'
-af -!( # ía1aa fa Mcat
VI)
(lafl v Hyar4 Mlaa
4kfi f4 aaHlaa ♦♦! 14 l f aaM f M
t KafaaH 'aa' tl '
Ila4ll aMlfaa#a# "
f feakaalaf sal f Daafaf Ulav
a4f aaiilaa kU4a draka a ftra- sNl t '
mtmUŘ Matl a I MM Mwrt
al ř Uf N-aaia Ila ta aJa- Si -iaa
SJrkak ltkinfl IM taa al °
Dr E
ČESKY LÉKAft
#fo aa rtka ti a IlavraN al Nkaa t
sHlark 4l4ieHflO
0VIAIIA NElilV
tím tlrtnu I4l
ataaral k kalaaaai 4 10 da II řiaa ad -
xdpoi a od T— # tafar
Obydli v ílule 1819 Center ulic
Tele fw v obvdll 174
!)( (ittlllinl ih
tahiinl boule reumstlitmus dnu
pícháni u žclM-r boletl na pnutu
a v židech suché lámáni útlMy
linlij a vfocbnr boIrMti revma
tirké a nr-uralgiclié Jest to nrj
lfpií maziol OnafiOclA
Na príMlel vn v soch lékárnách
Kdo chco
íplnŠ vyléČItl rermatlsmui
bolesti v zadech strnulohř a stuh
Inať údu nechť natírá se Severo vm
Olejem sv Uottharda a užívá
14 KARÁTOVÝ
aa a I ltal t
HooTCln
Zlatý povlak 1
Vyatf IbnAt i uito a ta1i4 'f
Vatu vvttji auiwu a "wi iu
tyu hodinky na rkmi-
Skli arnna na a rounu j
Uieni0 ta imm laciní _
aa a'75 a aaAtaia jmiuím '}
mt jirfXilitnliiol a v- i
lohjř a ax praná 4a"U V
oiulobetiy krAxnoo rjrtk- i
nou a uKtirujt lita co
OřjirnJI a portobaji'
tm rt plna nm-Wnlin al $
ty in bodltikáin 1'Ubt %
dokud Čita ua
BTATXONAL KTO $
ft
IMPORTUfOCO
834 Dearborn St
CHICAGO IlXajt
Pozor Mélnlčané
Zajisti žo jeat kaídímu Cechu nejmi- s
leJSÍ hamálkoti spis pojednávající o Jeho Á
rodném míalft v Cecttách Pro krajany 4
t okresu meiDickcno ntame
krásnou památku a sice spist
"Královské vřnné mi-ti"
na
skladě 4
Mélník n okres mélnlcky
vkusná tlhtřná kniha o Mi stranách s 55
obrazy a manou okresu od Iud Uoebma
Hditele měkťaniké ikoly na Mělníce
Kniha lato obiahujo dftkladnf popis ca-
Ičuo okresu nielnlcknlio s deiepisem tě-
ItoZ a krátkými dějinami Cerli txj nej- f
stsrAích znAinýrh dob st ii dneAnl tlobv w !
řátly ntf-stak'ml aoberníinl váeeh obcí a fť
mřat v okresu niMnirkt!in ílrolopliy 1
vAech vynikajících osoti atd U j
VtM a poltu a uu Aiiresnjie:
P0KUOK ZÁPADU Qwahs Neb
au
a
i
I
al
I
v
i
:1
i
i
a
aá'
Jí