Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 13, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁPAD
ROK
?
Iwntltt Af TNI fotf rtrlfl af M44H4 Ml4CJ 4 Crfitfr rMM wrrt
OMAHA NEBRASKA VC SffiCOU 13 ČEftVNA WH
ÍSlX XXIII- tlJlO 9
ttfUt t #i4 1444 #
rM4#l f ttt t 14 M
POK
Z
jJWÍM lluhilkfiiii I
ím Km bM# j-M far' K
1 l(#ř riAfíif t4 iSi
)í'f f!pl4'nf D 4'U M fL
mnnhn dU!nf4 a Jl)k k tf
Ihí Jt Mfyfcft-tMn II
Mf lnifm ntUhuth f 4 UM
lisy flMnfkjř ahy !!# flno!i(
"fl fkttft hh k Ifl M f#l## dlin
J Mfii!i NÍAJm fi#mof
U vtlt i tlmli ipA h#ř
KOVE ZPRW DOIMCI
Z WalíU
r' fřf tfi dny tj lnu J Ináno
i ? snimotnft poalaftcA n f
kt#řfti míla irultna býtl dali
linkotky a konečné střídu
títiioU nj hUr proti 17íl
li vtr 'i Miaovito H rriii
(Váno 1 ďmokratf) a dvět j
uta Vlákny hir odivz lané
' ljljr demokratické V pondl
povolila sněmovna ♦ 10000 n
tl výloh ipnuobrných komisí
4tti vyietřnjlcí pověsti v úplat
tl "©cukrovaných" senátoru —
itfela po zamítnutí přílohy
zrušení dan ta bankovky před
iat rozpočet ro potřeby odboru
4nkébo
jV druhé polovici tý lno nevyko
tm t m
sněmovna poslanecká nio
udného V sobotu předsevzala
počet pro potřeby indiánské —
roiio pro pacifické dráhy ncpo-
ybní navrhne sněmovně aby
b U P dríiň byl prodtoulco na
rokft na upiiy 3 procentové
I ' M
udnf pan uincy uter by
- w w
bl npfía jmenovat nekretář mo
olft nežli lekrctAřřpraveJlnonti
0 jim dát 100 let CAm a jen dvě
WnU)
V ion4tu pokračovino bylo v
ato celní V pondéll jednalo
Slánku o cukr AUUon dovo
al íe předloha jak navržena
lezila by era přívos rafin&dy
ně a tato byla by ovládána icela
erotm truitcm Joni-H s Arkan
snažil se dovozovati že navrže
clo prospěje cukernímu trustu
ně než mu proHpól zákon Mo
'ley ho Iloar připomínal de-
Vrat&m že olibovah svobodné
bviny avoboano ulili avobod-
rudu želetnou Hvobudný enkr
neplní sliby své a pečují poutě
o zájmy jihu V úterý iikoiiče
debata o tom předmětu a při-
ienoku hlasování a sice přijata
iva kiukuHem demokratu navr
á totiž ustanovující clo na
r 40 procent a mimo to £ centu
ibra více na rafinádu a deseti-
[centu na libru tvláSC na cukr se
ti které dávají prémii na cukr
ážený Pro Havajsko sákon
'atit nemá nýbrž bude se při
eti odtud cukr jako posud bet
i Článek o oukru má vstoupit!
ito návrh přijat 35 proti 28 hla-
V Idvl ňftva mvriann 40 Drntí
Si — j - r
hlasům aby prémie na cukr x&
a cavrženo 39 proti 31 hlasům
' se platila prémie na řepu
pulisté Allen t Ncbrasky a
Je íe So Dak hlasovali proti
jffer i Kansasu pro) Návrb
f cukr byl prostým cla poražen
proti 20 Peffer populista a
11 dem hlasovali republikány
návrh Návrh aby avlástní
na railnádu bylo irui5cno pora
l 33 proti 30 hlasům — Ve
vlu profila senátem předloha po
Míci dráco Kantem Neb b
A právo kláiti tratě Winnebago
li říířf mMIM tffil kir4I
Ift r'lb4i4ff t lf bur pti#
p thni f4Ifistl lk {kro
oi4ft' f I !n4r( tt p#lnl M IIi
W ¥
( ť h Itb4k l'iiňlli'if nitn'iv
n tn r it i lrfiiftý a% 4i
lllimi ni (4ť4k knflivý í' f P
lA( tý !()ř P doutníky irliji
rtf ti 'o a aj'i ni fn Pik
f#f o v %t 4j!4rik o k'Mp4Nliýř h
fnlmHth í f M'lom4í-l ifřli
tUnovf a'' O řU ři obili
riíriiil iriiAná litt klré
'itfii!i (ltlltnr AU) um
Mill Wkiu Kyl Hr fírty
ltity WaMirn V#t fl
Alt riatt Ttftlrr
'4llíUt n4roki II milionl
prut) p'iítal'd kilífornfkilHo
míiiff4ř Muhřirli t! pfil
fnťli ]lři4řil f koii(r M#n
Ilotr navrhl v ítvruk aby kom i
pra i4UliUit oprávní vy!třil
f)pránlnot nároku toho a nlkolik
halorli rhlřrí íť Koltlka
V t(l den línáno d4l o {lánku o
píil nich pl(liná-h v pfedloit i Inf
V pátek irllo k h!iot4nf o návr
hu lloara a !(' na návrh svnatora
Allona pololea byl na ntftl 21 proti
19 hlaftm 1'ototn pokrajováno
opět v celní debatě a clo na mnohé
ploJiny a íarmemké výrobky avý
řeno V sobota přijat článek o
plodinách Trn to týden má býli
jen 5 minutová debata
Kronika illll
Araiád npzamititiiatiýrli
Dne 7 t m překotilo se několik
prámu Coxeyany t Denvsru ne
daleko IJrighton Colo a pokud
inámo 7 členu těle se otopilo
Do Fargo Sev Dakota přillo
dne 8 t m 35 Coxeyanu a ubyto
vali se v železničních prázdných
vozech chtějíce čekat! nadalSí od
dělení armády které prý jde ta
nimi Hýla jim nabízena práce při
stavbách ale ani jediný z nich ne
přijal Ilybakowského armáda z Poláka
Čechu a Kakužana prý oložená vy
dala se z Chicaga dno 7 t ra na
cestu do Washingtonu Před nimi
jde Campbellova armáda přišlá z
Wisconsinu
Slavný generál Coxey pobočníci
jeho Jlrowne a Jones byli dne 10
června ve Washingtoně t vě ení
propuštěni a okamžitě odebrali se
do ležení "vojnka svého" aby opět
u velení se uvázali "Vojsko"
vyšlo vadcfimsvým vstříc i odvezlo
si jo v kočáre do tábora
Kelly-ova armáda vytrhla dne
10 t m z Cairo Illinois a sico na
Kuklili ffMIiill
Z 1'ořtliftJ) ílr oiimmj
M dn i ímtih I ř#j tliUfl ý
kifl'li'141 fr I pfi 'Ufi( tolli
rb lřl! I y-Mi tíiy Voli of
býf ! lir Jíl tt t W Vild U
tl p-i' ři4 i4i'j f f!" i J' i
rnfítořh ij-ojnl Siyly m 4t I %
tk e v)t ll filrl li l'tl v
iff4v v h Iitttf tri )%{
imJot4 f limo} r#piblk4ril4
ivoll n%Utt% S'nS% i%Ut byli
li v f Mmft" fbof t#nťlir4(
ruiřiíy (! fl iffiřtt řpnfIii4ň
ká a 'řfi p')dlitíck4 n oro'
kftt#ft í ani ř)mlnil'i
Kt1iik4h4 vyhr4Iít nový lid)
ki lt 4-ly JJih jtk v íUIk--In
]t%mjt Uk li lu ílílfiK km
i jflnaly i fplt piatnoiti lUU
tura bu l #ttáati v nitu H
řř{il-Iik4ift 7 dmokrt4 a 0 po
pntiitd dolní inlraotna 47 rrpublí
k4nft přt dimokratO a im po
"ilitÚ %nint y KasujMM
Iíf-ablik4nk4 t4lril konvrntN
odbývala #) fl a 7 t m v Topka
V prohl4Stil i4l odporuíujn
ctn( ochrana na2ho prfmylu tá
rovin vtak bimlallUmu se schva
luj O guvernérovi Iwrllinovi
a demokratické správě vládní mluví
se nepřisniv K M Morrill navr
žen za guvernéra jednohlasné J
A Trontruan jmenován proúřa 1 mí
stoguvernéra tajemníka 1'ntik I
IJrown pokladníka O Ialherston
návladního V II Daves superin
tendenta Skol prof K Kianley
kongresníka at largo II W IMue
Rrpubllkiaé v Ohio
Republikánská státní konvence
zahájena byla dne 0 června v Co
lumbus Ohio 8 M Taylor byl
znovu jmenován pro úřad státního
tajemníka John Schanck z Day to
nu byl jmenován pro úřad soudce
C E (JrottH jmenován opětně čle
nem odboru veřejných prací a O
T Carson pro úřad školního komi
saře Bývalý tajemník Charles
Poster konvenci předsedal zahájiv
ji řečí v kteréž neschopnost demo
kratft u správě vládní náležitě od
soudil Guvernérovi McKinleymu
sotva vešel do zasedací síně sp Sno
be na ovace načež čteno prohlášení
zásad republikánu v Ohio v němž
se celní opatření jak je nynější
kongres sešmodrcbal odsuzuje a
pouzo úplná ochrana domácího prů
myslu a obchodu so schvaluje
Smrt náčelníka
Nagub náčelník kmene Cliippe
wa zemřel dne 8 t m na reserva
ci Cloquet V roce 1826 uzavřel
první smlouvu s Indiány Sioux a
Chippewa a dostal v uznání zásluh
lodi Ilettio Owen do Padncah Kyod generála Casso památní peníz
)maba reservací Té! přijat ná-
dříve podaný aby svolena byla
lenná komise která by vyšetři-
kdež byla vřele přijata 150 mužfl
s tábora Kelly mu uteklo a 31 no
vých so přidalo
Nratba v Kellyho tboře
Tohle zdo ještě nebylo V tá
boře armády nezaměstnaných gone
rála Kelly ho v Cairo Illinois při
drželi so nového vzoru "armády
spásy" jejíž generál Kelly býval
důstojníkem Dne 8 t m totiž
odbývaly se slavnostním spflsobem
ta přítomnosti celého "vojska"
svatební obřady Thomase T Hutt-
liffe to San Francisca Cal se slefi
Annio Ilootonovou t Council
Hluffí Povolaný soudce Steaglo
obřady vykonal Udělal to prý
tadarmo Slavnost odbývala so vo
stanu kcíli tomu zvláště pořízeném
Sotva soudce odbyl obyčejnou for
mulku: "Ve jménu státu Illinois
prohlašuji vás za manžela a manžel
ku" padla panička do mdlob t
nichž teprve ta hodnou chvíli
vzkříšena jest Hýla prý moo do
jata a kdož so konečně muže
ďiviti
V oné smlouvě jest poprvé těmito
indiánskými kmeny uznávána vláda
Spojených títátft Uzavřel také
smlouvu z roku 1851 kterou od
stoupena byla severní Minnesota
Spoj Státům
1'oiár v Kuiihuh City
Asi o 5 hodině odp dne 10
června vznikl oheň v budově na 13
a Ilickory nl v Kansas City Ha
siči so poněkud opozdili a oheň
nabyl záhy značných rozměru za
sáhna i budovu tvanou Keystone
Huilding Když trosky obou bu
dov spadly zasáhly i několik dom
ku menších a škoda spfisobená páčí
so při nejmenším na pfll milionu
dolaru Několik hasičů bylo pora
něno Jak oheň povstal nikdo
neví
Nová loď válečná
Dno 8 t m vykonala vo Phila
delphii Pa nová válečná loď
"Minneapolin" která byla v Cramp-
ově loděnici stavěna první plavbu
na zkoušku pri které so vytecno
'V
l'4 Iřw W támof Jftm í!Mf rtřřn i po I jm4in#m
Hotith Omahu' Lívo Htook Coinrniřinion Co
' p a l ♦ mí r t it
a
To firma m4 í!il r n 1 1 I
k V ft Vt t I4 l4m ířr fy by
Sotilh (mi4Im f Slork (o
I OHIrr 7 Ktrlia) Illd H Omaht
fijprrbliv4í JřoUf%'# f j
nU ďbik ku pr ! 4tlil
fifl4ni j 'il(fi'ii lo f "Colambli"
1 př dřili Tato vyviřiuli f H &
řfdfií pluh n zkoilki4 řyiblot
Ji 7 at% w hodin k 'lf při
první plb docíliU potím
(4il4 "MinnřiU vytirmli ry
íhlot ai 74 nt!l aotk4á l
při fíiloM A ř I n f ikmíi docílí
řychlotl přim 3 i ilu Pi tom
diulno vJtk uválill U hálodkfm
látky ithlukopu nebylo I4lném(k
ké uhlí k dot4ní a ruuoibi topiti
tvrdým uhlím ktré n k rychlému
vyvinování 4ry n-hodl
(til l'Ud
Dno II června porvali se prý
jak tpgralická zpráva udává po
bratimové Ccíí a Poláci kdy! po
řádně o byli napili na rohu a
(tVljd ulici o pul noci v Chicagu
Dva byli zabiti a čtyři porážltvě
zraněni Zabití jsou : Peter t
a Franta (loluneski Pobodáni
Jan Jirsa Jan Jirsa r a Martha
Jirsová Frank (loluneski bodnut
jest dvakráte do hlavy
1'rotl trufitu a monoMlu
Ve Warren Pa odbývali minu'e
neodvislí majitelově závodu
mohl petrolej se čistí ze státu
New York Pennsylvanio a Západní
Virginie sjezd na němž přijali ná
sledující usnesení: "Standard Oil
Trust svými novými úklady schů
zemi a smlouvami a Kusí a Francií
uchvátil moo která náleží přeni
dentn a kongresu a tak skončil
svých dvacet let loupeže na obchod
ních právech a svobodách ameri
ckých občana zrádou proti vládě
Usneseno tudíž že kongres pozor
nost bvou obiátiti má na tento
obrovský monopol a jeho jednání
na úkor práv jednotlivců a uvážil
zda-li by nebylo zavěsti veřejného
vyšetření a zákonodárného od pomo
žen í od tohoto zla Dálo vyzýváme
státní úřady v New Yorku Penn
sylvanii Ohiu a Západní Virginii
aby dle stávajících zákonu zakroči
li proti tomuto trustu a přechma-
Inm stálým vflči zákonu a práv a
svobod obecných
V inořl plameně
V dřevařských ohradách v Du
buque lowa povstal dne 9 června
oheň jenž vyžádal si za obětf
$475000 majetku Oheň spfisoben
byl zalétnuvší jiskrou z parostrojo
dráhy Chicago Great Western
kterýž vjel do ohrady Lesuovi as
po páté hodině odpolední V ohra
dě bylo všude došli třísek a pilin
neb majitelově snažili so o to aby
závod jejich položen byl poněkud
výše v případu tátopy vodní Za
tím účelem mnoho trámu a prken
so potřebovalo Netrvalo to ani
nakolik minut a oheň rychlostí
úžasnou na celou ohradu so rozšířil
a nalézaje dosti stravy nesl zkázu
na všo strany Plameny zasáhly i
ohradu Standard L um ber Company
dále i hrozily při panujícím
větru zničiti všo vůkol takže tele
grafováno jest neprodleně do Free
port Clinton a jiných měst v sou
sedství o pomoo V ohradě té za
městnáno bylo 225 mužň Několik
osob bylo poraněno a jak so praví
nějaký neznámý jenž na pilo pra
coval zahynul v plamenech Hoch
'osvědčila ano v mnohém ohlodu' jménem Karel Fatka byl poraněn
Uk lltm při hlnf ! fiwmohl být
ivhvván M A (Vp"f kt
ťitalUu byl na rt k ohni pfJ#t
fim hadicový rit hiSu
ViUU m 41 r io
Kyt hlotUk Vandalit líni jedou
cl dne 9 l m t a I loul nd
bko Pim %tn{ Illinoii vylinul
a kilrjl Topič Paulton byl na
mí( labit dotv tm mpil uhlík
a první nvaiivíl ni Ti vni kdtlto
několik jiných bylo líjrw a mnoho
cttijíclch lethee raněna Poítov
nl klcrk Henry Albauh byl tělce
poraněn na prou a strojvedoucí
Mcoif-r na rameni a na rukou
Záhy dostavila s? pornoo lékařská
a o poraněné pokud bylo lze jest
pouta rán o Spojení bylo na delší
dobu přerušeno Strojvedoucí na
sátočee nczmírnil let vlaku a tak
so nešténtf stalo
Dřlnlrké rpráry
I Stávka horníku jest skončena
Porada tástupeft jejich s majitely
v Columbus O doe 11 t m
potkala so s výsledkem Mzda k
obapolné spokojenosti ustanovena
a v pondělí pojdou horníci do
prače
V okolí Uníontown Pa stávkáři
počali zadržovat! nákladní vlaky a
stavěli jim všecky možné překážky
do cesty Kolojo jsou poškozová
ny a téměř každý vlak jest v nebez
pečí I Iowští horníci v dolech u
Otlumwa nemohouce so anidočeka
ti vyjednávání slíbeného v Oskaloo
sa šli dne 8 t m žádat práce
Hýli přijati a počnou pracovati za
silné stráže V Ottumwa žádali
občané jednotu bavířft za dovolení
dobýti trochu uhlí pro vodárnu
aby měli vo městě vodu ale jedno
ta nepovolila V neděli byl velký
ohefi ve městě a málo vody Nová
prosba k havířům ale marně
V neděli už neměla vodárna čím
pod kotly topiti V pondělí však
něco uhlí jest přece dobyto
t V Oripplo Crecku Colo vzdali
se horníci vo svém opevnění na
I í u 1 1 Iíill gen Hrooksovi od státní
obrany bez zdráhání Občanské
strážce pokoje neuznali ale voií-
nflm so vzdali 200 jich bylo zat-
ceno na zatykače pro zavraždění
s
příručího Rabidoau a byli odveženi
do Colorado Springs Vojsko na
rozkaz guvernéra nevšimlo si ani
šerifa a jeho příručícb Stávka
tam trvá už 5 měsíců 1800 mužů
a 8U dolu zahálelo Mésícno so tu
těžilo $300000 zlata
í V Uníontown Pa došlo dne
10 t m opět ku krvavé srážce me
zi stávkujícími horníky a výpomoc
nými šerifa u dolu Lcmont číslo 3
Jeden ze stávkářfl Slovák byl v
nastalé bitce zastřelen Čtyři stáv
káři jsou zatčeni Celkem 40 ran
padlo Několik Slováku bylo po
raněno
Z Connelsville Pa sděluje se
ze dno 10 t m„ že Slováci zmoc
nili se u závodu Valley Works
krajana svého Jana Hareháka i
zmlátivše jej krutě chtěli jej obě
sit Pak si ta rozmyslili a odvedli
jej Kam úřady pátrají Hyl prý
to skéb Zpráva ta musí dojiti
ovšem potvrzení
Í:
i
s