Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 06, 1894, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
4— 1 'OKKDK ZÁMADIJ-f
J V PeM f p ři
dli! llfl ) 1 "lMÍÍ 'i
Hffl w ItU l ř !- I Jikottt
fct Mil l'ilř M 141'
t4tl tmlul ík ! tnlnjei e4
Hnn#M tn] ( k Iríi I i '
kAfft §0 l j
! V Pt ríexM t lil íJbfiáM
ťff ! f ftfiMII " l mtjíieit
klofol jlftlU in
fini výkitftjnt f ) třMTi liMřMW
unit II 4?lrfi pork4f Jtkfm
plol#řf sUvklfi Doj !! k'r
liU by m dtli ' lti( p- r !
tnt'i itňUU h í trtk Mu
tkityth 4#rh h! f 11 v Ml
Ífodlolsfty M'mffck l
ikýrř1 stAiliM ď l #- ttátf
— Tt ř lí la n ♦f!r lki vy
JdAf4f (nicota i4!l#tl li t- i
ýtledtk i'ák (4u H rui
ftírh
I TH 4kltfll lky rttré
hllm udrlny 1 y 1 j n Mil k
ví#m stávkuji (mí nA i'j
dilsko Wenoni lit t Vpíkerá sna
ha lrif aby it4t k4f k rttl
ttf lak& plimíl k4ili býti
marnou N4ldkem th plAI4ri
tl gvriilr o tatkr%rt( a 1 1
milic y!4n tm
{ ift oiffojf iich i4k4M
txf tř!o m f étrf tOttoinwt I
du Kn aljr Um horník j Ifi-l
prMujfcf k itain( r4c jíimíli
V lo! Uronfm nmétn4ni Jmu
Ytmí řfrnoii kuří k litk&fQm
příJítl na tchl( jflikol iiU
trtnjr oitrojfnjr Jfo jiou e1iiy
jře! krJtnÍ výtrlnontmi
{ Situice v hornických &krc(ch
T Indtaně t4v4 L jk411í
vijtf ncbof t4vk4M odiťNilalí ne
I 14-lný vlak oLKm nalolený n
propontf byt by i DÍilf -oulIti
na xJpor ufad&m -onuviti no
milí
J Do Oloocur Ohio vynlina
byla ve ttfedu netnina milic- ta
ůíelem jot!ař:DÍ vJlrltiOHtí od
Dtivliřft páchaných ípatné ale po
chodila Sotva že i vlaku vylétli
byli miličáci da7m távk&řfi ob
klopení ttanj t&Hohy a po vřtřine
i tbrané jim odejmuty a mizeny a
oni tami na útřk ahn&ni
t V Cripple Creek Colo kdež
jak minule jNme ctnamili meti
távkojícími horníky a příručfmi
ierifa ku krvavé nr42ce j i JE doAlo
doaad netavl&dl mír ba naopak
si t nace se tam jefitč přiostřuje tak
le opravnčnou jest obava lo k
dalšímn krveprolitl nevyhnutelní'
dojiti masf Utavřeného přímíří
níily toti! obě atriny k seHÍlenl
vých sil a úřady najmuly v Den
ver dalSícb 400 rauift kteří volný
mi jsou v padá potřeby ihned ku
ibrani proti stavkářfim H&hnouti
Stavkaři také nelenili neboť skon
fiskovali nejen veSkery tbrané a
nibole ale i potraviny iež v ob
vodu jimi obnaženém nalétli tak
ie v stavu jnoa i sebe i dclSí oble
lení v opevnéném táboře Mvém
přetrvatt — Vežkery snahy n?
urovnání stávky cestou imtra aka
galy se býti marnými neboť sláv
kaři ještě před tah&jením vyjedná
vání prohlásili la jedině dělníci
unioví v dolech na dále zaměstná
váni býti smí na což ale majitelé
ta žádných podmínek a okolností
přistoopiti nechtí an prý by tím
američtí občané tbaveni byli práva
vyděláVati si své živobytí byť by i
k nnii nenáleželi Poslední pokos
na srovnání stávky něiněn byl ve
středu gavernérem Wattem kterýž
ta ácelem tím do Cripple Creeku
přijel a vidci stávkářu v opevní
ném jejich táboře na Bull Ilil
vyjednával Pr&běh jednání jeho
dosud tnám není an schfite byla
tajnou neboť nikdo jiný než zá
stupci stávkářft a guvernér neby
v ěase tom vůbec ani do tábora
připuštěn Víe co i výsledku
acb&ie této mámo jest že sna
dnes schůxe zástupců stávkářft a
majitelů1 dolft ta předsednictví gu
vernéra v CoUrago Springs odbývá
D bude
Hlt M tpwbily ll IM
lkol f ( olnrt l 1 Dlobr (Mljf
t Vl kflflU lfVN t4
Ujft ij4kem tťrf trvil (Jm
! £ťirif rf t MetfriM (' '
(Vdriď ř fi 4! Mftl1 ''II"
} f r jit tt-i V f C-aAon City
Miit ml!i(H
I t ! 11
V ItHrt ři t tHfmkt
Ml fi N Vofku 141 m i#
ítřt#k 4'i tbifl Jmil ř4I#
ťfil "f4r řbf t j' ř'
lm Jimi f !ifř)# f r fi'-t
ťft a li U mioli Mdlili 41
kňw Mmllk A"t"fl Wři!
h 4 I tth pofiřtíli jkof I
tří Jiň tuhf j#diif d( # It4
i# li htiln V lni loti J h
J Uty nlwMy ♦ o'ty
MimU iiř#y ř h4M
tttťi9fíU řrka Arkiniv l8bl
Í''t i lh lttpit fU fkulf
MA'd'i li lí jt Mtř4( a tM
l ly K#nh D Díl Piný h
ttliiít h j#n idiřmy řkf
h !0O'í rřití ! ph
povrdni tl'j iM lívoty h lk
n imř
rolniný chUaký anarchiU
Mklal Hhwab kUrjl jak tná
tnn pro ň'tnlí v povMníro
krvrprolitl t)aymarktkérn v fm
Imj purofoa na M rokft kátnirt
odoaicn přrd ned4t fi m ale gu
tTbtttm AltgrMrtn fmílotriín
byl sta! w v pundílí obían#m
americkým vyidvilpním si druhé'
ho Hutá obtaniikého Iít prvý
míl jil od roku B1 — Jest li pak
nyní také jcitě bude pracovali na
podvrácení třízení amerického její
te viech sil podporovali při vy
zvednutí liftu ob2ankého odpří-
áhnouti muxel ?
Židé neumí d Kotka
Z Washingtonu otnámeno v úte
ý že tahájeno bylo meti vládou
naíí a vládou rudkou vyjednávání
diplomatické ohledně práv oběanft
našich na území rukém Vyniká-
Id rabín z Philadelphie Kraus-
kopf zamýšlel totiž navSlíviti ně
které provincie ruské aby tam
poměry Židovských souvěrců svých
studoval ruským vyslancem bylo
mu ale na dotaz jeho odpověděno
e na půJa ruskou vstoupiti nesmí
an vláda ruská nemíní trpěti žádné
ho židovského cestovatele na území
svém Tím ovSera poruSeno bylo
právo jeho co občana amerického
smlouvou Huškem uzavřenou
zaručené neboť smlouvou tou do
voluje se občanům americkým
vstupování prodlévání a cestování
državami ruskými a nečiní se žád
ny rozdíl jakého vyzvání občan
jest — Výsledek vyjednávání mezi
oběma vládami očekáván jest
napjelím od všech kteří námitky
proti uzavření poslední smlouvy s
Ruskem Činili
I'ro podrody volební
V Brooklyně odsouzen byl
úterý bývaý smírčí soudce Ken
neth F Sutherland na dva roky 8
měsíců do státní káznice a k zapla
cení pokuty v obnosu 1500 za
podvody volební jež minulého
podzimu v Gravesend v zájmu
politického bossa J Y McKane
nyní také kárance spáchány byly
Sutherland k podvodům se přizná
a v psaném přiznání sám doznává
že mezi 800 a 900 falešných z 1513
hlasu čítáno bylo jedině v druhém
distriktu a že celkem připočítáno
bylo v celém Gravesenda 1500
hlasu l — A podobné šmejdy pano
valy tam pod ochranou Tammany
po celou řadu let !
Nová revoluce v Kawali t
Známý cukerní král Claus
Spreckels vyjádřil se tento týden
v rozmluvě a jedním zpravodajem
v New Yorku že na ostrovech
Havajských vypukne záhy nová re
voluce a že nynější prozatímná
vláda nebude míti dlouhého trvání
Vláda přeměněna bude prý v repu
(bliku úplně samostatnou a o připo-
tit k bulili Mrn$f fý býli
víc ani Ml
VnllM f UiA
l)jMtÍ !iiV l4lnl "
tMtrl rt I i #rtM v Mil
Ilřg4il HAřiif k ř1 pf p1#oM
njni fa Wa#Mř2ftoi pfHiJMffi
I 4ti f4{ i tní o l 4 v It I
ty i 4tl tfřtoiií t řiUw a
níln I mim" rb fc'Aw ( řt4MtMi
1 1 Mitf Ml TtřtlM #t -b d f
Vf fi4 Jim l ilii jk)i ř# I
faUfinl proir lk 4tlřií
fcřs-tll f#ll#N
V 1-kř'i'l Prftřřiie lU
Ilji f# jik V'i innfb k-r-f
lylt krtdiot il f h)l
- h!" l íh li fifii 4fř(í ]p
ni misuUhM ) dno řilli éís lf
rt i i a i ra i v ti
yl len f# nhli veíkoti yt t
{it #fll'4ri' niícfťi Ittlfi li
rmrft kuří if d I t r#jl íl
otltti tili
V M llOB Wl lipně ttrt V
6trý a pMítenlm proti býtaiým
jrmokrititkýin p-kllříkftiř (4l
ním Henry llarUnvi a Ker línin la
Kubfotl i nutil prvý prý i
♦ ilooo a druhý IHoWO pertfi
ftithích ponechal NíAtní poklad
f( i dMWJil ukládali lotil rfiiné
fondy státní tím spflsobem je úro
ky nu h do vlatních jejit li ktpy
Iv nuly a kdyl demokraté k velu
tam dotali poukazovali na to
co na ztodějitvf a také republikán
ského ei pokladníka na příluný
obnos talalovali Sowd dopadnul
tak jak očekáváno lo peníze ony
do pokladny státní vráceny býlí
musely S tím ale nebyla věc
skončena a nyní podán v podobné
žaloby i proti těmto dttma demo
kratickým tx-pokladtilkfim tak
aby obě dvě straty co vytýkali si
neměly
ťtnánl vinnými
V Indianspolis Indiána uznáni
yli porotou dne 28 května
bankéři F A oflin P 11 Coflin a
A S Keed vinnými podvodá
imiž tamní národní banka k úpad
ku přivedena byla — Nyní odsedí
si švindle své v kázni':! kamž nej
méně na pět roku posláni budou
I'ozluí n rázy
Zhoubný mráz byl na některých
místech v noci na pondělek dne 27
května va státech Indiána Illi
nois Michigan a Wisconsiu Pa
nuje obava že pšenice právě ve
květu jsouc je poškozena a ku
kuřice jest zničena úplně že musí
býti sázena znovu dokud ještě je
čas
Vyhlídky na úrodu
Zpráva úřadovny povětrnostní o
stavu osení za týden končící dnem
28 května praví: Po větší části
krajiny východně od skalního po
hoří panovala neobyčejná noční
chladna a působily škodlivě na
osení zdržíce zr&st ve státech
středních Dešrft bylo v minulém
týdni více než obyčejně v Colora
do Utah Montana severním
Washingtoně a od střední Califor-
nie Beverně až k Oregonu Podél
středozemních řek bylo deště málo
v podstatě takřka žádný nespadl v
údolí řeky Missouri a po jihozá
padních státech od Gulfu až k jižní
Californii Škodlivé sucho panu
je v Iowě Nebrasce a Wyomingu a
deště jest potřeba v Coloradu
Arkansas Oklaboma a Missouri
— Rolnický časopis Farmcrs Re
view praví o stavu ozimky: V
Missouri byla poškozena trochu
mrazy a suchem Z Kansasn málo
zpráv svědčí o nějaké škodě mra
zem Obilní štěnice a sucho však
jsou tam na újmu a úroda bude na
pochybně slabá Pšenice v Ne
brasce je v stavu velmi špatném
mnoho ii bylo zaoráno Mráz rol
nulý týden spflsobil něco škody
však v mnohých okresích byla ji
tak špatná že jí nic nemohlo uči
niti horší V Iowě ie otimky
mnoho neseje a mrazem mnoho ne
poškozena Ohledně járky prav
1 P
NA PLAKÁTECH
t fířkff'fd J fd"fef'f jwti iM f
iibjfVi jo' M pfiik4tti A i itki 1oi
vyttiifik4 $ pri li t U'Í''fiU%iiy
k'n h b lib n t pUk 4 f li ví
h tu ffbU-''} rr4lófe!J Mi t ' tmi
ík Ii sřfrj V I ť t křeř)'k"U fn i
I írof j I ii-i?y '♦ ' f tyří-i' 1 1 ti id jf' d' !(' f jejiefl
třojw joi fy fir j!ej ť AI" pí"ltř if fil ftiMřiilK ří'f'f yfnví ji
vybíd aby !! J i p 4 m ¥foi f rji n tn íf ď k t U tř'iv
ni f ('"tihU lov y 1f'jn 1 toi byll splnily fn iř tlUh !
Vi5o Jak ! !f lk' l"dío' tiruU r Z il difřiJi l'4' $
#
iifali" U h í!eí míti Ifiifobotf
ř)v4 ! !' p!ík líy N l'} so r"tt"lli( jkTititn!i sttt'ltitV sfstv
bi!{ a ÍMií jk s ♦'ej fínji M{ k K'i N'e rukolir MVCW t
tniíkiffi o v lj rud line"— íí rlmVUe J-t hM rxl tnrl v yř hrdi
tut'— kldoi í btíU ir#I{ s rt j - St y suiJier n ifiytriemo tii'kfer'lt
% tií' tt přwH Taťi j-í!i!jki ař i-lj1vídi i pluk Utij tírkíis pr
M# Aiřmíí ku fiffií Blib ifií b)'tí řriíVři Kdjby sřfojo fisi#f fi lilt
lepší r t Jinó fievyblivi hyiUmn
t vlilAiovánv mu! kal ly vaji% kZiy s kí i kaMy mm A hyti stuin
j-liftovo jiti ibi judu A so tíkizatí T(( íh i i'Ht(t M MH riřilfk
Ilsrvewfifu MUři ('# ('bírno — n b'j ihhiHfo n ti av'bo
fii'jblíiiíii' Mí''rřrilkoA jcdrmUlo
2001iberni prasata
v (lblf
H I! H I I III M í i ? ll
To jak hi zákatníci tatni
krmením
STANDAUD
při týlozo 60
Dokážeme podobné výsledky dosvědčeními budete-lí si toho přáli
'ili nám aneb jestů lepe obeilnete
The F E Sanborn
ieview : V Iowě
budou míti I
i V Dako- i
skoro průměrnou úrodu
tě stojí v stavu obstojném Ku
kuřice v Missouri potřebuje vláhy
a tepla Vyhlídka v Kansasu jeit
řízni vi ač mrazy poněkud zdrZely
zrůst V Nebrasce stojí v různých
místech rozmanitě Kukuřice v
owě zdržena mrazem ale přece
snad bude v pořádku V Minnesotě
v Dakotách jest spozděno sá
zení ale vyhlídka snad dosM
lobrá
Cli ti by bjl odrolan
Katolíci saint-Iouisstí rozhořčeni
jsou měrou nemalou na francouz
ského konsula Georgo li Dangla
da a ve svém hněvu šli tak daleko
že požádali státní odbor aby parm
konsulovi průvodní list vrátil
Příčina toho jest následovní :
Francouzský kapucín Moysu měl
před několika dny kázání v kte
rémž prý o republiku francouzskou
nešetrně se otřel a když o tom kon-
sul se uozveuc-i nanau mu z o z
kazatelny to od volatí musí an Ji-
nak prý by vlád
by vládu svou o tom uvě-
domiti musel To ovšem pobož
ným ovečkám se nelíbilo a proto
proti tomuto míchání se konsula
do záležitostí církevních nyní pro
testují 1'ovodně na severozápadě
Kdežto v Nebrasce a Iowě po-
třebujem více vláhy měli v Min
nesotě Wtsconsinu a Illinois a
Ohio před krátkém povodně a
teď je mají opět na tichomořském
pomoří V Portlandu Oregonu
byly v minulých dnech nejen níži
ny pří řece nýbrž i velkoobchodní
níže ležící části města pod vodou
Dráha Union Pacific nemohla pro
zátopu tratí ani do města ani z
města a na několika místech povo
deň tratě poškodila Ve Wash
ingtonu Skaget řeka vystoupila
výše než stála kdy dříve ve Spoka
ne stála voda o 4j stopy výše než
kdy dříve Města na Puget zálivu
cus
'ifw tM N j?í'l firlltl Jef
k! o ífí A přr j ( fikd
fUnn a tnUrťn jfi fotf fj!o
1 p!řil f If! př"líitv fi( I t
%utft lttífU U hiuUh ki
hn't r' i l--k 4itt v {ri U S
9 é £
j Mj'' tj(h knIířli í
j rn tAovv f"ti !i řii fakof j
11— A
nám tvrdř docíleno by ti mule j
KRMIVEM
centft na Lus
ti Jej na zkouMku ol
Co Omaha Neb
byla od ostatního světa UkmíM
od líznu ta následkem přerušenv
spojení železničního na Norther"'!!
11ífl1AA I
Soudi se s vládou A
i
Dědici Jacob DeKovena kterýfl
_„ ii i:! tnJ'
Fore bydlel zažalovali vlád'
spolkovou na obnos (40000c'
kterýžto obnos representuje kapitá
i úroky z půjčky $100000 ktarotH
De Koven vládě učinil ObnoJ
tento nebyl ale vládou nikdy spHií
cen a proto nyní dědici jichž po
čet páčí ho na sta žalují vládu nej
ji-ii na vuiivin uiitu bio i na uiuujf
uroky a úroků télioz
'ťh1ěntí na dráze
V Marsbťudd Wis vyšinut byO
ve středu z rána osobní vlak Wis-
consin Central dráhy z kolejí přtfi
čemž značný počet životů lidskýcl j
utracen Neštěstí toto zaviněnj
bylo neznámým bídákem kterl
srouuy na vyiiybce ousrouuovan
B"eu"m 0ínoz viaK z Koieji vy-
J reuiu TJ "Tl7 urne W
tříštěny
a k dovršení nestěst
vypukl
v frnuirfiAh hon a Un iln'
V V unrll VI V II m IVU Wj„
chapřítomnosti konduktéra jest cnni
děkovali že všechny voty obětf1
plamenu se nestaly Sest osorJ
bylo okamžitě usmrceno advacety
jich poraněno mnohé smrtelněl
ltnVÍ iiHtnUnf an sl t ? 1 ta
vvti I linvujivi i-v 'Ulllunu i a Jnu14lfl
ooavy ze unoreii — v čase kovi-i
nesiesu se uaaio unanei v at rv-o
¥ á III 1
Vil Au! f nit mil (lAilínii anlC
o něco spotděn byl a následkem
in licll iiTlfiliut 1 Ifm tíflí Xtt'
mo parostroje a tendru rottříštěny
byiy vaz pro zavazadla vQz pos
tovní dva voty pro kuřáky a tř:
vozy spací pouze poslední vůl
snad zůstal na trati státi d
a
" Vl-4 nei titrky otťitiU jtllcnl Uky"
)m co pil E W rlrinmi Ukirnlh v Dujloii
Ind o 'prodJI AIJ'-no Pllcbllio Bl4ms '
tnAlvml vi uo Mm ruká eM kllJlhn AniÍW
pokojil froJávi M a Ukárulkl kj 31
1100 UhT
VI'