Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 06, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPACU
ROK
:0Cn(K XXIII- ČÍSLO 8
OMAHA NCORASKA VE SíftEDU 0 ČtRVNA 1894
OK
(
it i tikl # tli-
i i t i t l
řiti oti't dtafnM Ji-bM ?
If if ]( I ! thft lU l I
otřť 'Mlri fiflťhafA iMifi
Ivrhhf dMnfky by dl ffjfltl
nj if řifili NÍ4m Mm'J
( ntttk ii v-f a A
NOVE ZřHW DOMÁCÍ
f'timk
V nemotní polců předlolil
poidííl i'i(iio rodiny
ťolutovy odpovídají r uarit-ÍA'
f anlmovti vzhledem k úmrtí
tlio přijata ! t#i Wnotiu byl
4Ielitietetfi Mt C tumlu ~~ V'
iterý byla yh imlu tn debaty přad-
nkokjr t4tnf PixUneo Jlnioti
Iti lUny llíil kam ftjr vllo i
Uvnf (n5 Ix íronn Jmi m'lroý
ni rnřfy l'íKimínil lúvfr
kutrctijin : placením ytUránf
itnkuvfk ťjrlo ikouínno před vil
ou onudnfrn vf nl]kcm lílack
(ieorie mluvil v t&jmu pfeillo
y — Ve mMu nl mftnovii ani
(nHRvnwuii! pncinu iHim
ll! _ llf ' í I I
" "u7'
Vit íivriik ivorna n tvni fiřmi-
iei ueony v unemovae pominoa
ivuiuii1 u luncui ulili' li iau-
ovky V pitck přijata předloha
i„ii a : f i 7
enitu povolujíc! vyplacení ni-
rad na ktorých moinarodnl
míríí Nond v t&lelitohtt tlen& v
"oři lleringově usněni Návrh
Hntření aby ho Ilunku dala íonti
řníční výpovfď na truSení nmlou
y vcspolnó byl odk&zin komini
ro tálcžitoNt raliranictió Ontatek
lne tráven dáUí debatou o zruíenl
nS na bankovky — V sobotu
ovHtala debata o návrhu (Joldzicra
(íliinois aby vyšetřeno bylo řda-
Hprávní rada Vanbingtonu Hníži-
umidy dÉlníkftm Canuon navr-
íoval aby vyitetřování roíšfřeno
ylo na vládní larař-Mtuance ale to
lÉiiKkrate nechtěli 1'ak jednáno
přt o předloze na zniHení dano na
inkovkv
Senát ztrávil v pondělí 8 hodin
ebatou o cle na dříví Hlavním
'cníkem toho dno byl Waluh t
'a — V úterý předsevzato v ranní
Jodiné jednání o zprávě vyíetřova
i Komise o pokusu poapiaceni
vínatoru a sen llill vytýkal členům
t :„„ -x : „ii-Jí „ „ -
jry %mé o jichž úplatnosti po-
Csti kolují a prou naléhají na
Ipravodaje aby jim vyzradili zdro-
zpráv svřřených jim a přípovědí
chování týchž v tajnosti
Ve čtvrtek podán byl senátorem
''urpie návrh na zrušení obapolné
mlouvy s Huškem Ohlední
Mavajska oylo přijato usnesení
by ponecháno bylo sobe samému a
o
Spojené Státy tam nijakým
násobeni nezakročí a zakročení 1
r_ — —
inó vlády považovaly by za krok
rtř&ttdHké UsneHcní to břiiato
eunouianne j tan sKouciia nu-
řastná havajská politika pánč
o i i--
1 1DTCISUUU V
U Vrchní pestmistr IJissell tak!
Uko všichni Členově kabinetu do-
Vý přítel nobopolA zaslal před
Viseovi od komise pio mezistátní
bchod dopis v némž vvkládá své
0
uvuu mu mumiiii b um
y telegrafy přišly ve uprávu
to?
řelM řell pololkt při askr
T" " r'nTnw r-nr i u
Itiii Jfc a jakAilAťaiba ( jk 1 1 ± i R I
fi! fřfři din prémia
m ' ti it it
tťil' I L 11 1 1
rl'ih nfír 4 It lk f mír mM
l)l óplfi rt ř ! ('thlAnl k
mu atntťi imlftíU
WiUtnof ln myl ti i
fi byli I fftit f i lilířy}
k k ' řřll'ikři(i' fc frh rnl'if(Í
trnlnil ť J Ifi4 njfnf nrla
10 jiřw#it m tlípfii-n eukř it f
I ř(íft'if mlm9 in k ÍI1( t lo
kl lijf ukt4ltli iřmll n% t iot
Vyjmut' mi Uh't tý ti llvtjkn
Jhol cukr ml rt mm li4!n
c-i rřftii lomu miun n
Mn Ufion i N#h l(oiol !
kfjfíi 60000 milíouft lilxř cWa
l(jťi minulý rok In yitvnín
v in I m i itniiořift dolar A Zl
rnl cukru cU i namcnali ht unik
nuli tlj)f výroby úplní- kUlto
orchin( nynřjií premU podle
původního uinMnf vedlo by k to
tnu la by v této teml do roka
IDO' vyribřl ide vit-cbrn oukr
co potřťbujf rn inlii) i týl by
t&t4val)r v tcrnl neplynuly by do
cliioy k obohcov4n( Jiných niro
dd l'o nfra ninledova! opulits
rtífer i Kanmina ku-rý Ul mluvil
o iorlttnl prcmíe % vnemoíném
1f1„f)řftviřif „v:ni „řftm!„ -„
I! ' '
krovirnického - V olwtu Aid-
incn miuvu pro Dremii %jt
-
Caffery i
ij0UjiI0V Droll D
Kronika iidnloti
Armády nezamř t Daných
i t _ r 11 t
Armaaa jeny-tio poetem &n
1100 přibyla v pondělí do Saint
Louih a doHtalo se jí tam alušného
uvítání O vydržování armády o
čau pobytu v Ul Louis jest delni
ckými uniemi postaráno — Ve
středu armáda Kelley-ho se roz
dvojila a sice opustily jej právé ty
nejutarží čety jel s ním až se
Sacramento Cal cestu prodělali
Celkem odtrhlo ee od Kelley-ho přt
setnin a ty nyní potáhnou na Wash
mgton zcela jinou cestou Cesty
jejich budou tedy sice rozličné cíl
bude ale týž
V Denver shromážděno bylo v
úterý 575 členu armády nezaměst
naných t čehož vřtSina od samého
pobřoží tichomořslóho přišla a 40
dnú se lil na cestě nalézala Mřh
Bebou dosti potravin pro nejbliž-
sích několik dnú
"Oenerál" Kelly opustil se svým
"loďstvem" ht Louis minulý pá-
tek Než víak se dostal pryč mél
jeňté mnoho nesnází so svým "plu
kovníkem" speodem který se znač
nou částí mužstva mu již v Des
Mai nesvypovčdřl poMluSnost čas
ně ráno minulý pátek Kelly nechal
dopraviti vSecky zásoby na lodé a
nechaje Speeda s mužstvém spáti
vydal se na dalňí plavbu Chtél
však s sebfcu vzlti též loď a nemoc
nými však bylo tam nékolik lidí
'Speedo - vých tak so jim to nezdaří
n M lUK irn„
v i"uévh iwiijr -u? yuu
nalézalo asi 100 lidí Speedovvoh
Lfr
se
vzati s sebou Uprostřed řeky
víak přeříili náhle provazy jimiž
byly lodč jejich k ostatním přivá
zány a zaměřili ku břehu illinois
skému vzavše sebou zase asi 50
lidí Kelly ových které však vvsadi-
li zde na břeh Těmto te podařilo
doatAti n nulnU irirna:
— — — — — — r v m ' 1 "
pojiví seopei ku jveiiy-mu Kelly
lískal v Saint Louis asi 200 rekruto
jSpeed tamýští prodati své lodí a
1 # 4
í 'řl Wtntn r- Vm) mj armi
ff nll doij vrhn(mi tn-b-
by byl ř'pnitři l fi#hí v nimi
při j#l h"t tkim utlihíři Hon I
tm #( hl pipíry soudními i%
ři kinr Hit )fiprrtij
k l I4ft tt Kib fřj"i ta řo
pMi Tomy ti lk lron Jj
M-Í
Mfilřfh4 lily „ M T H t4ťi
Mi'Mřl AipoUUly dnu 1 I
N4řř-hlfri (' H V A
roh Iolrn a WUn A v H %írt
lkobp'n tUvnoal jubi-
Ujil na oU VAil)tt trin
♦ tlíka a i I4rnl pflobít( fřtfi!
t'i Ku alatnotl doUvili
i á in i ii tu
iqirKf rromirio mtvnino
1(4 la C 'hlrai i4tiipfov4 j lnoi
livýrh řill tfih kurfd mt
btililrh vtd4lnljMth if}moni
(Mvilndii St Jowtph Kank
Cíly (VUr JUpid lowa City
atd Také Omaha byla zastou
pena Uvltiol domA v sobotu t v
naděli velice vfeU Program no
dílní vydařil se znamenitá celá
slavnost byla vlkolrpá Hyto
přítomno více jak lisío osob Slav
nostní řeč redaktora o ruinu Aidu
Č 8 1 S bratra Václava Snajdra
přijata byla a velikou pochvalou
Uspořádaná sbírka ve prosPÍch
Ústřední Matieo Školské vynesla
♦52 — U večer byla společná ta
bule zástupců a hostu a ples V
pondéll společný výlet po řeco
Mississippi do Montesano Springs
po lodi účastenství značné
Jos Mik
I'ro srrfhovaaoNt státní
Právní výbor snčmovny poslán
cft odporučil počátkem týdne snč
movnč přijetí předlohy kterouž
zkrácena má právomocnost soudu
spolkových v případech v nichž o
neposlušnost k soudům se strany ú-
faunfkň státnfoh okresních nel
mčstských se jedná Již v několi
ka případech uznáni byli úřadníci
tito soudem spolkovým vinnými
nevážnosti k soudu an odmítli
uložiti neb vybfrati zvláštní daň
uloženou neb nařízenou soudem
spolkovým za účelun krytí rozsud
ku proti okresftm neb mčstftm vy
daných byf by si bývali hájili tím
že uložení dan í tčch se zákony
státu dotyčného so nesrovnává
Včtšina výboru tvrdí že předlohou
tou zabránčno bytí má soud&m
spolkovým přestupování a porušo
vání zákonu jednotlivých státu an
v mnoha státech jest ústavní opa
tření jak velký dlnh úřadníky
učinčn býti mflže aniž by občan
stvo o souhlas tázáno býti muselo
tudíž rozsudek na obnos včtŠÍ
než jaký ústavou povolován jest od
soudil státních dostán býti nemaže
tak Že v případech podobných sou
dy spolkové o zakročení žádány
bývají — Menšina výbora kteráž
odporučuje zavržení předlohy pro
hlasuje to za krok nevlastenecký
jímž zasazena býti má prudká rána
našemu zřízení vládnímu a jfniž
soudy spolkové zbaveny býti mají
práva rozsudky své provádčti
Pohana americké vlujhy
Chicagské ranní listy ze dne 1
června přinášejí zprávu o urážce
amerického praporu laká se mu
stala v jednom polském hostinci na
Noble ulici v Chicagu V hostin
ci tomto so rekrutují "vojá-n" pro
polskou setninu Coxey ovy armády
a v den zdobení hrobu kdy všickni
praví Američané oslavovali pruho
vaný prapor vystrčili Coxey-isté
ušpiněný prapor americký i okna
pod nějž přivčsili nápia: "Pod
l-tHiiil M kf(M M('P
KZnLaTjMsTliíl
ťfilfrrM Vim V Ilí4fi# tm
Botith Omaha Llvo
'"'I pil Winm I!
Tál' flřmt mi n#í!#iM ritl#
k4 h 1'řof'i I4llfit# ířin-řy# by
'% flork! s ř'if
So
n Onifří 117
límti l!j lovím' oiinin byl
fý t$thn hly wítti ťmt při
mířenými Vky an„lik Juty
llřiví odotluil toto "Jh4itl
pohanil americká vlíjky a jen j" I
noho lítovvl Jet l jon Ml va
pojení tímto Jmn#iii l "th
mlín a'koliv Cr hov a tím nín
{olernéha nemyli Ce bové si
vtrlili a reíuilmi výtrl nostmi
ku mt y a nyní es budu o ň
artělu ký tik opt h kal il příteli
toll otírat Takovíto počín4ní
CoXey iitů jet Demjslné Ame
rický prapor za bídu nemnl ejdí
to 1 si zvolili při volliá' h špatné
úřadníky Kdyby místo hfsmyil
ných demonstrací si koho hlodeti
mají do úřadu volit a nenechali si
za sklenici piva prodat nemusili by
pak bědovat nad bídou
I lrMoro muttenm
Minulé solofy bylo Fieldovo
kolumbické museum v Chicagu
odevzdáno veřejnosti Toto mu
seum jest to nejvřtíí v Americe
Slavnost byla jednoduchou a krát
kou Přítomno bylo něoo přes ti
sío osob a filavním řečníkem byl
Kev (Junsaules Hlavním uč
lem musea jest zvččnili památku
světové výstavy
JioTÓ poštovní jHMikázkj
Dne 1 července bude zastaveno
vydávání poštovních not (Poslal
Notes) a zmčnčn celý syntem poš
tovních poukázek Místo nyněj
ších Money Orders budou se vydá
vati jiné podobné expresním ale
včtšf TéŽ bude za nč jiná sazba
Do $250 budou státi 3 centy do 5
dol 5 centu do 10 dolarů 8 centu
do 20 dolaru 10 centu do 30 dol
12c do 40 dol 15 centft do CO dol
20 centu do 75 dolaru 25 centů do
100 dolarů 35 centft Na poštách
kde se až posud vydávaly Postál
Notes ale ne Money Orders budou
se vydávali nové Money Orders
do obnosu #500 ale nebudou so
žádné vypláceti
Pokousán myší
Před desíti dny byl smírčí soud
ce a vynikající farmer Melvillo
(ílove v ÍTUthrie Oklahoma po
kousán od velké krysy ve své sýp
ce Myš se mu zakousla do nrstu a
spftsobila mu jen nepatrné pofanč-
ní a sotva kapka krve vytekla Za
dva dny onemocněl a nyní jest zu
řivým šílencem Lékaři so vyjá
dřili že trpí vzteklinou nakaziv
se od krysy Manželka jeho jest
též následkem toho pološílená a
všichni sousedé z okolí jo musejí
hlídat
Dělnické zprávy
t V liouse Colo se vrátilo přes
sto horníků do práce
í Přes šest set stávkujících uhlo-
kopů ve Walsenburgu Colo se
sebralo minulý pátek a táhlo k
několika dolům kdo so doud pra-
a
covalo aby přinutili pracující dŽl
niky k zastavení práce Doly pak
obsazeny stráží
t Asi hodinu po půl noci připlí
žilo se oddělení stávkujících horní
ků poblíže obvdlí černošských
skébft u dolu číslo 4fl hl2e Maeon
Mo a vypálili na nč asi 40 ran
Stráže hned opětovaly palbu v stra-
jam offfMl řtřlfil "l Jmfi
Htook Commifwlot' Co
nl tu f ff I'
Mjiilřl!iíil i-folt'# t Ul
r fti ďliyifc ku přod]l iýlh
OumIi lhf Slork (o
fiřlatKP IIM Hn Omafia Nrb
nj I a t I vffiMr oivaly t
při lili it'en d i'i I ftebyl nikdo
' kí b t nik l pořnn nabyl
J IUU tavebnťh řernetel f
NY# Vořk-i otnimlli arthltektum
a kof)tfki rum v tomto m£tl
la byl prolliíi-n lyeott proti
vlem ttvebofm potřebám vyrábě
li fini c iiímí dlníkf u Amtrikinů
f )irnitnaiiými irovefl byl pro
bliSen boyrott proti polřeblm t
ibolí v véienl vyribřném
{ Stikujfr l horníci v Missourl
imociiili s vlaku rta driie Alchl
son Topcka ti Stnta l'é několik
mil jilně od St Joseph Mo a pro
bliíli le jej naydjí dokud ne
budou domů doveJerii Výpomocný
maršál Spojených Států so vydal
na místo nepokoje a pakli jej nevy
dají po dobrém je se co obivat
váíiiých následků
'A Colurobus O sděluje ae le
všeobecná stávka horníků chýlí se
poznenáhlu ku konci Předseda
hornické jednoty Mcliride dostává
telegramy od mnohých majitelů
dolit keřl zdráhali se až dosud
žádané rnzdy stávkářfim povolit
aby jen stávka byla ukončená Jen
menšina prý již vzdoruje Majite
lovi dolů v Pittsburgu a Ohio od
bývali poradu na níž so usnesli že
budou platit v Pennsylvanii C9
centů a v Ohio 00 Slávkáři Žáda
jí pro Pennsylvanii 79 ctů a Ohio
70 ctů Později odhlaiovali maji
telově 75 ctů od tuny dobytého
uhlí v Pennsylvanii a 65 centů v
Ohio Jiní chtí platit 79 centů
ale neuznávají unii Ve vyjedná
vání se pokračuje Zatím stávka
trvá dále a na některých místech
opět došlo k výtržnostem V oko
lí Connesville Pa byl celkem klid
v týdnu minulém Slávkáři dali
zatknouti několik výpomocoých Še
rifa již zastřelili Slováka Galatku a
dolďStichle Ilollow když slávkáři
tam přišli v průvodu aby neuniové
přiměli k opuštění práce V Iowě
stávka celkem klidného má prů
běhu V Cripple Creek Colo
připravovali sestávkáři pro případ
Že by šerif chtčl učiniti na ně
útok aneb guvernér Waite povolal
milici Až dosud učiniti so tak
zdráhal V Leavenworth Kana
odbývali dne 31 května občané
schůzi v níž slíbena ochrana všem
horníkům již do práce se odebeřou
a pomohou nastalý nodostatek uhlí
odslraniti
J Do dolů v Pennsylvanii jsou
houfně přiváženi Černoši z 'jihu a
západu aby zaujali místa stávkářů
Do Scottdale bylo v sobotu přiveže
no 5(58 mužů v sedmi dobytčích
vozech Italský jednatel který je
sem přivezl byl přepaden slávkáři
a děseč zmlácen Majitelé dolů
chtí za každou cenu uhlí dobývati
však se stávkáři se shodnout
nechtí
Smírčí soud v Denver Colo
guvernér Waito za horníky a dva
jiní členové za majitele dolů vyří
dil dne 5 června otázku velké stáv
ky v okrcu El Pao a sice na pro
spěch stávkařů Tito ďosáhli 8ho
dinnó doby pracovní a t3 denního
platu